วิธีการตั้งค่าผู้ส่งที่ปลอดภัยและผู้ส่งที่ถูกบล็อกใน Office 365

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2545137 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

คำแนะนำ

เมื่อคุณตั้งค่าผู้ส่งที่ปลอดภัย และบล็อกผู้ส่งสำหรับกล่องจดหมายใน Microsoft Exchange แบบออนไลน์ใน Microsoft Office 365 กล่องจดหมายเก็บผู้ส่งที่ปลอดภัยและผู้ส่งที่ถูกบล็อกสำหรับผู้ใช้แต่ละอย่างเป็นอิสระ ซึ่งคล้ายคลึงกับลักษณะการทำงานใน Microsoft Outlook รุ่นก่อนหน้า

หลังจากตั้งค่าการติดตั้ง มีอย่างสม่ำเสมอ ใน Outlook และ ใน Outlook App. Admins เว็บที่มีไฮบริการปรับใช้สามารถตั้งค่าผู้ส่งที่ปลอดภัยและผู้ส่งที่ถูกบล็อกให้ตรงกับการตั้งค่าที่จะนำไปใช้ โดยใช้การตั้งค่า Group Policy ในไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่ ได้ ผู้ดูแลระบบ office 365 เมื่อต้องการใช้ Windows PowerShell ใน Exchange แบบออนไลน์เพื่อตั้งค่าการตั้งค่าเหล่านี้สำหรับกล่องจดหมายของผู้ใช้ได้

กระบวนงาน

ผู้ดูแล Exchange แบบออนไลน์ต้องกำหนดให้กับบทบาทการจัดการต่อไปนี้เพื่อตั้งค่ารายชื่อผู้ส่งที่ปลอดภัย และตั้งค่ารายชื่อผู้ส่งที่ถูกบล็อก:
 • การจัดการองค์กร
 • จัดการระเบียน
 • จัดการผู้รับ
 • โต๊ะทำงานของ'วิธีใช้'

วิธีการตั้งค่าผู้ส่งที่ปลอดภัยและผู้ส่งที่ถูกบล็อกสำหรับผู้ใช้คนเดียว

 1. เชื่อมต่อไปยัง Exchange Online โดย usingremote PowerShell สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการทำเช่นนี้ ไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:
 2. ที่พรอมต์ Windows PowerShell พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้ และกด Enter:
  Set-MailboxJunkEmailConfiguration -Identity <user@contoso.com> -BlockedSendersAndDomains "<domainA>.com", "<user>@<domainB>.com","..." -TrustSendersAndDomains "<domainC>.com","<user>@<domainD>.com","..."
  หมายเหตุ ตัวยึดตำแหน่ง<user@contoso.com>แทนผู้ใช้ที่มีการตั้งค่าการตั้งค่า และ "<domainC>.com","<user>@<domainD>.com ", "..." ตัวยึดแสดงรายชื่อของโดเมน หรือที่อยู่อีเมลของแต่ละที่ต้องเพิ่มลงในรายการ ตัวอย่างเช่น คำสั่งต่อไปนี้จะบล็อกข้อความอีเมลทั้งหมดจาก "<spamA>.com " และยอมรับข้อความอีเมลทั้งหมดจาก " john @<spamB>.com " สำหรับ user@contoso.com:</spamB> </spamA> </domainD> </user> </domainC> </user@contoso.com>
  Set-MailboxJunkEmailConfiguration -Identity <user@contoso.com> -BlockedSendersAndDomains"<spamA>.com" -TrustedSendersAndDomains john@<spamB>.com

วิธีการตั้งค่าผู้ส่งที่ปลอดภัยและผู้ส่งที่ถูกบล็อกในจำนวนมาก

 1. เชื่อมต่อไปยัง Exchange Online โดย usingremote PowerShell สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการทำเช่นนี้ ไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:
 2. ที่พรอมต์ Windows PowerShell พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้ และกด Enter:
  Get-Mailbox | Set-MailboxJunkEmailConfiguration -BlockedSendersAndDomains "<domainA>.com","user@<domainB>.com","..." -TrustedSendersAndDomains "<domainC>.com","user@<domainD>.com","..."
  หมายเหตุ ตัวยึดตำแหน่ง<user@contoso.com>แทนผู้ใช้ที่มีการตั้งค่าการตั้งค่า และ "<domainC.com>", "<user>@domainD.com" "..." ตัวยึดตำแหน่งแทนรายการของโดเมนหรือที่อยู่อีเมลของแต่ละที่ต้องเพิ่มลงในรายการ ตัวอย่างเช่น คำสั่งต่อไปนี้จะบล็อกข้อความอีเมลทั้งหมดจาก "<spamA>.com " และยอมรับข้อความอีเมลทั้งหมดจาก " john @<spamB>.com " สำหรับผู้ใช้ทั้งหมดใน Contoso:</spamB> </spamA> </user> </domainC.com> </user@contoso.com>
  Get-Mailbox | Set-MailboxJunkEmailConfiguration -BlockedSendersAndDomains "<spamA>.com" -TrustedSendersAndDomains "john@<spamB>.com"

วิธีการตรวจสอบผู้ส่งที่ปลอดภัยและผู้ส่งที่ถูกบล็อก

เมื่อต้องการตรวจสอบว่า ผู้ส่งที่ปลอดภัยและตั้งค่ารายชื่อผู้ส่งที่ถูกบล็อกจะถูกประยุกต์ใช้เรียบร้อยแล้ว ใช้รับ MailboxJunkEmailConfiguration cmdlet เพื่อยืนยันสถานะของรายการสำหรับผู้ใช้ใด ๆ เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ให้พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้ที่พรอมต์ Windows PowerShell และจากนั้น กด Enter:
Get-MailboxJunkEmailConfiguration -Identity <user@contoso.com>
หมายเหตุ ตัวยึดตำแหน่ง<user@contoso.com>แทนผู้ใช้ทุกคนในองค์กร

ตัวอย่างของผลลัพธ์จะเป็นดังนี้:

</user@contoso.com>
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ภาพหน้าจอของผลลัพธ์ของการ cmdlet MailboxJunkEmailConfiguration รับ

วิธีการปรับปรุงอยู่ผู้ส่งที่ปลอดภัยและรายการผู้ส่งที่ถูกบล็อก

หลังจากที่รายการตั้งค่าไว้ ดังกล่าวอาจต้องถูกปรับปรุงในอนาคต เมื่อคุณปรับปรุงรายการ คุณอาจต้องการเอาออกและ การเพิ่มที่อยู่อีเมลหรือโดเมนได้ เนื่องจากรายการเหล่านี้ถูกจัดเก็บเป็นตัวแปรที่มีหลายค่า การเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่คุณทำให้ไม่สามารถเขียนทับสินค้าจัดโครงแบบไว้ก่อนหน้านี้รายการอาจ เมื่อต้องการป้องกันไม่ให้ปัญหานี้ เก็บการกำหนดค่ากล่องจดหมายที่มีอยู่ในตัวแปรก่อนที่คุณพยายามที่จะปรับปรุงรายการ ในการดำเนินการดังกล่าว ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
 1. เชื่อมต่อไปยัง Exchange Online โดย usingremote PowerShell สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการทำเช่นนี้ ไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:
 2. จัดเก็บการตั้งค่าคอนฟิกในการ$Temp ตัวแปร การทำเช่นนี้ ให้พิมพ์คำสั่ง PowerShell ดังต่อไปนี้ที่พรอมต์ แล้ว กด Enter:
  $Temp = Get-MailboxJunkEmailConfiguration <user@contoso.com>
  หมายเหตุ การ<user@contoso.com>ตัวยึดตำแหน่งแทนผู้ใช้ที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง</user@contoso.com>
 3. ปรับปรุงรายการใน$Temp เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ใช้ตัวดำเนินการ "+=" เพื่ออัพเดBlockedSendersandDomainsหรือแอตทริบิวต์TrustedSendersAndDomains ในการดำเนินการดังกล่าว ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
  1. พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้ของ PowerShell และจากนั้น กด Enter เพื่อปรับปรุงรายการผู้ส่งที่ถูกบล็อก:
   $Temp.BlockedSendersAndDomains += "<domainC>.com","<user>@<domainD>.com","..."
  2. พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้ของ PowerShell และจากนั้น กด Enter เพื่อปรับปรุงรายการผู้ส่งที่ปลอดภัย:
   $Temp.TrustedSendersAndDomains += "<domainC>.com","<user>@<domainD>.com","..."
 4. เพื่อยืนยันการปรับปรุงที่ทำไว้กับตัวแปร$Tempพิมพ์คำสั่งต่อไปนี้ของ PowerShell แล้ว กด Enter:
  Set-MailboxJunkEmailConfiguration -Identity <user@contoso.com> -BlockedSendersAndDomains $Temp.BlockedSendersAndDomains -TrustedSendersAndDomains $Temp.TrustedSendersAndDomains

  หมายเหตุ เมื่อต้องการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้นำไปใช้กับผู้ใช้ทุกคนในองค์กร ให้ทำตามขั้นตอนในส่วน "วิธีการตั้งค่าคอนฟิกผู้ส่งที่ปลอดภัยและผู้ส่งที่ถูกบล็อกในจำนวนมาก" ของบทความนี้

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการ cmdlet ของ PowerShell ที่ใช้ในขั้นตอนต่อไป ไปที่เว็บไซต์ Microsoft TechNet ดังต่อไปนี้:
รับ MailboxJunkEmailConfiguration
ชุด MailboxJunkEmailConfiguration
ยังคงต้องการความช่วยเหลือหรือไม่ ไป ชุมชนของ office 365 เว็บไซต์

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2545137 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 12 กรกฎาคม 2557 - Revision: 10.0
ใช้กับ
 • Microsoft Exchange Online
Keywords: 
o365 o365022013 o365m kbgraphxlink hybrid o365p kbgraphic kbmt KB2545137 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2545137

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com