Làm th? nào đ? thi?t l?p ngư?i g?i an toàn và ngư?i g?i b? ch?n trong Office 365

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2545137 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

GI?I THI?U

Khi b?n thi?t l?p ngư?i g?i an toàn và b? ch?n ngư?i g?i cho các h?p thư trong Microsoft Exchange Online trong Microsoft Office 365, h?p thư lưu tr? ngư?i g?i an toàn và ngư?i g?i b? ch?n cho m?i ngư?i dùng m?t cách đ?c l?p. Đi?u này tương t? như hành vi trong các phiên b?n trư?c c?a Microsoft Outlook.

Sau khi cài đ?t chuyên bi?t đư?c thi?t l?p, h? đang liên t?c trong Outlook và Outlook Web App. qu?n tr? viên nh?ng ngư?i có m?t lai tri?n khai có th? thi?t l?p ngư?i g?i an toàn và ngư?i g?i b? ch?n đ? phù h?p v?i các cài đ?t chuyên bi?t đư?c áp d?ng b?ng cách s? d?ng cài đ?t chuyên bi?t chính sách nhóm trong Thư mục Họat động. Văn ph?ng 365 qu?n tr? viên ph?i s? d?ng Windows PowerShell trong Exchange Online đ? thi?t l?p các cài đ?t chuyên bi?t cho h?p thư ngư?i dùng.

PHƯƠNG PHÁP

Qu?n tr? viên Exchange Online ph?i đư?c gán cho các vai tr? qu?n l? sau đ? thi?t l?p ngư?i g?i an toàn và b? ch?n ngư?i g?i cài đ?t:
 • Qu?n l? t? ch?c
 • qu?n l? b?n ghi
 • Qu?n l? ngư?i nh?n
 • Tr? giúp bàn

Làm th? nào đ? thi?t l?p ngư?i g?i an toàn và ngư?i g?i b? ch?n cho m?t ngư?i dùng

 1. K?t n?i v?i Exchange Online b?ng usingremote PowerShell. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? th?c hi?n vi?c này, h?y vào web site c?a Microsoft sau đây:
  K?t n?i v?i Exchange tr?c tuy?n b?ng cách s? d?ng PowerShell t? xa
 2. T?i d?u ki?m nh?c Windows PowerShell, g? l?nh sau, và sau đó nh?n Enter:
  Set-MailboxJunkEmailConfiguration -Identity <user@contoso.com> -BlockedSendersAndDomains "<domainA>.com", "<user>@<domainB>.com","..." -TrustSendersAndDomains "<domainC>.com","<user>@<domainD>.com","..."
  Lưu ?: Gi? ch? <user@contoso.com>đ?i di?n cho ngư?i dùng cài đ?t chuyên bi?t mà đang đư?c thi?t l?p, và "<domainC>com","<user>@<domainD>com", "..." gi? ch? đ?i di?n cho m?t danh sách các tên mi?n ho?c địa chỉ email cá nhân mà ph?i đư?c thêm vào danh sách. Ví d?, l?nh sau s? ch?n t?t c? các b?c e-mail t? "<spamA>com" và ch?p nh?n t?t c? b?c e-mail t? "john @<spamB>com" cho user@contoso.com:</spamB> </spamA> </domainD> </user> </domainC> </user@contoso.com>
  Set-MailboxJunkEmailConfiguration -Identity <user@contoso.com> -BlockedSendersAndDomains"<spamA>.com" -TrustedSendersAndDomains john@<spamB>.com

Làm th? nào đ? thi?t l?p ngư?i g?i an toàn và ngư?i g?i b? ch?n v?i s? lư?ng l?n

 1. K?t n?i v?i Exchange Online b?ng usingremote PowerShell. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? th?c hi?n vi?c này, h?y vào web site c?a Microsoft sau đây:
  K?t n?i v?i Exchange tr?c tuy?n b?ng cách s? d?ng PowerShell t? xa
 2. T?i d?u ki?m nh?c Windows PowerShell, g? l?nh sau, và sau đó nh?n Enter:
  Get-Mailbox | Set-MailboxJunkEmailConfiguration -BlockedSendersAndDomains "<domainA>.com","user@<domainB>.com","..." -TrustedSendersAndDomains "<domainC>.com","user@<domainD>.com","..."
  Lưu ?: Gi? ch? <user@contoso.com>đ?i di?n cho ngư?i dùng cài đ?t chuyên bi?t mà đang đư?c thi?t l?p, và "<domainC.com>", "<user>@domainD.com", "..." gi? ch? đ?i di?n cho m?t danh sách các tên mi?n ho?c địa chỉ email cá nhân ph?i đư?c thêm vào danh sách. Ví d?, l?nh sau s? ch?n t?t c? các b?c e-mail t? "<spamA>com" và ch?p nh?n t?t c? b?c e-mail t? "john @<spamB>com" cho t?t c? ngư?i dùng trong Contoso:</spamB> </spamA> </user> </domainC.com> </user@contoso.com>
  Get-Mailbox | Set-MailboxJunkEmailConfiguration -BlockedSendersAndDomains "<spamA>.com" -TrustedSendersAndDomains "john@<spamB>.com"

Làm th? nào đ? ki?m tra ngư?i g?i an toàn và ngư?i g?i b? ch?n

Đ? ki?m tra r?ng ngư?i g?i an toàn và ngư?i g?i b? ch?n cài đ?t chuyên bi?t đư?c áp d?ng thành công, s? d?ng các Get-MailboxJunkEmailConfiguration l?nh ghép ng?n đ? xác nh?n t?nh tr?ng c?a danh sách cho ngư?i dùng b?t k?. Đ? làm đi?u này, g? l?nh sau t?i d?u ki?m nh?c Windows PowerShell, và sau đó nh?n Enter:
Get-MailboxJunkEmailConfiguration -Identity <user@contoso.com>
Lưu ?: Gi? ch? <user@contoso.com>đ?i di?n cho b?t k? ngư?i dùng trong t? ch?c.

M?t ví d? v? các k?t qu? là như sau:

</user@contoso.com>
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
?nh ch?p màn h?nh c?a đ?u ra c?a l?nh ghép ng?n Get-MailboxJunkEmailConfiguration.

Làm th? nào đ? c?p nh?t m?t hi?n có ngư?i g?i an toàn và Danh sách ngư?i g?i b? ch?n l?i

Sau khi danh sách đư?c thi?t l?p, nó có th? đư?c C?p Nh?t trong tương lai. Khi b?n danh sách cập nhật, b?n có th? mu?n lo?i b? và đ? thêm địa chỉ email ho?c tên mi?n. B?i v? các m?c đư?c lưu tr? như là m?t bi?n đ?c, b?t k? thay đ?i nào b?n th?c hi?n có th? có kh? năng ghi đè lên các m?c nh?p c?u h?nh trư?c đó. Đ? ngăn ch?n v?n đ? này, lưu tr? c?u h?nh h?p thư hi?n có trong m?t bi?n trư?c khi b?n c? g?ng đ? danh sách cập nhật. Đ? th?c hi?n đi?u này, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. K?t n?i v?i Exchange Online b?ng usingremote PowerShell. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? th?c hi?n vi?c này, h?y vào web site c?a Microsoft sau đây:
  K?t n?i v?i Exchange tr?c tuy?n b?ng cách s? d?ng PowerShell t? xa
 2. Lưu tr? c?u h?nh trong các $Temp bi?n. Đ? làm đi?u này, g? l?nh PowerShell sau t?i d?u ki?m nh?c, và sau đó nh?n Enter:
  $Temp = Get-MailboxJunkEmailConfiguration <user@contoso.com>
  Lưu ?: Các <user@contoso.com>gi? ch? đ?i di?n cho ngư?i dùng mà b?n mu?n thay đ?i.</user@contoso.com>
 3. danh sách cập nhật trong $Temp. Đ? th?c hi?n vi?c này, s? d?ng toán t? "+ =" đ? C?p Nh?t BlockedSendersandDomains ho?c các thu?c tính TrustedSendersAndDomains . Đ? th?c hi?n đi?u này, h?y làm theo các bư?c sau:
  1. G? l?nh PowerShell sau, và sau đó nh?n Enter đ? danh sách cập nhật ngư?i g?i ch?n:
   $Temp.BlockedSendersAndDomains += "<domainC>.com","<user>@<domainD>.com","..."
  2. G? l?nh PowerShell sau, và sau đó nh?n Enter đ? danh sách cập nhật ngư?i g?i an toàn:
   $Temp.TrustedSendersAndDomains += "<domainC>.com","<user>@<domainD>.com","..."
 4. Cam k?t các b?n C?p Nh?t đ? đư?c th?c hi?n đ? bi?n $Temp, g? l?nh PowerShell sau, và sau đó nh?n Enter:
  Set-MailboxJunkEmailConfiguration -Identity <user@contoso.com> -BlockedSendersAndDomains $Temp.BlockedSendersAndDomains -TrustedSendersAndDomains $Temp.TrustedSendersAndDomains

  Lưu ?: Đ? áp d?ng nh?ng thay đ?i này cho t?t c? ngư?i dùng trong t? ch?c, h?y làm theo các bư?c trong ph?n "Làm th? nào đ? đ?t c?u h?nh ngư?i g?i an toàn và ngư?i g?i b? ch?n trong s? lư?ng l?n" c?a bài vi?t này.

THÊM THÔNG TIN

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? các l?nh ghép ng?n PowerShell đư?c s? d?ng trong các bư?c sau, h?y vào web site Microsoft TechNet sau đây:
Get-MailboxJunkEmailConfiguration
Thi?t l?p-MailboxJunkEmailConfiguration
V?n c?n tr? giúp? Chuy?n đ?n các Văn ph?ng 365 c?ng đ?ng .

Thu?c tính

ID c?a bài: 2545137 - L?n xem xét sau cùng: 12 Tháng Bảy 2014 - Xem xét l?i: 8.0
Áp d?ng
 • Microsoft Exchange Online
T? khóa: 
o365 o365022013 o365m kbgraphxlink hybrid o365p kbgraphic kbmt KB2545137 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2545137

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com