Dostupnost usluge Fix It za maksimalnu u?tedu energije za Windows ra?unar

Prevodi ?lanaka Prevodi ?lanaka
Identifikator ?lanka: 2545427 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Pro?iri sve | Skupi sve

Uvod

Microsoft je objavio novu uslugu Fix It za pode?avanje maksimalne u?tede energije za Windows ra?unar. Usluga Fix It je dostupna besplatno i svaki korisnik Windows ra?unara mo?e automatski da primeni postavke za u?tedu energije na ra?unare koji koriste Windows. U saradnji sa Centralnim institutom za istra?ivanje elektroenergetske industrije (Central Research Institute of Electric Power Industry) iz Japana, korporacija Microsoft je sprovela proveru radi merenja koli?ine elektri?ne energije koju potro?e ra?unari koji koriste Windows. Na osnovu rezultata, o?ekuje se da bi koli?ina elektri?ne energije koju ra?unari potro?e mogla da bude smanjena za pribli?no 30% pomo?u usluge Fix It.


Postavljanje maksimalne u?tede energije za Windows ra?unar
Microsoft Fix it 50666

Pa?nja
 • Usluga Fix It za maksimalnu u?tedu energije je namenjena ra?unarima koji nemaju konfigurisane postavke za u?tedu energije, a ?eleli biste da podesite nove postavke za u?tedu energije. Ako ra?unar sadr?i postavke za upravljanje potro?njom energije ili funkcije za u?tedu energije koje fabri?ki instalira proizvo?a? ra?unara, nastavite da koristite taj softver.
 • Konfigurisanje postavki za u?tedu energije, kao ?to je upotreba re?ima spavanja (pripravnosti) ili isklju?ivanje ekrana mogu da vas remete dok radite, na primer ako ra?unar koristite u poslovne svrhe. Ako ra?unar mora neprekidno da radi vi?e sati, nemojte da primenjujete uslugu Fix It na njega.

Kako zapravo Fix It uti?e na ra?unar?

U situacijama op?te upotrebe, mo?emo da o?ekujemo da ?e potro?nja energije biti smanjena pribli?no 30% pomo?u usluge Fix It. Glavne funkcije usluge Fix It mogu da budu podeljene u tri grupe.
 • Kreiranje ta?ke vra?anja.
 • Postavite plan napajanja na vrednost U?teda energije (Upravljanje minimalnom potro?njom u operativnom sistemu Windows XP).
 • Primenite vrednosti iz slede?e tabele na plan U?teda energije dok je ra?unar priklju?en.

  Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
  2601061

Sistemski zahtev

Mo?ete da pokrenete Fix It za maksimalnu u?tedu energije na slede?im operativnim sistemima:
 • Windows 7
 • Windows Vista
 • Windows XP servisni paket 2 (SP2) ili novija verzija

Na?in provere da li je usluga Fix It uspe?no pokrenuta

Da biste proverili da li je usluga Fix It uspe?no pokrenuta i da li su postavke automatski odmah primenjene, sledite korake ispod.

U operativnom sistemu Windows 7:
 1. Kliknite na dugme Start, a zatim u polju Pretraga otkucajte plan napajanja.
 2. Izaberite stavku Izbor plana napajanja.
 3. Proverite da li je plan napajanja postavljen na vrednost U?teda energije.

  Napomena: Ako biste ?eleli da saznate detaljne informacije, kliknite na Promeni postavke plana.
U operativnom sistemu Windows Vista:
 1. Kliknite na dugme Start, a zatim u polju Pretraga otkucajte Napajanje.
 2. Izaberite stavku Opcije napajanja.
 3. Proverite da li je opcija postavljena na vrednost U?teda energije.

  Napomena: Ako biste ?eleli da saznate detaljne informacije, kliknite na Promeni postavke plana.
U operativnom sistemu Windows XP:
 1. Kliknite na dugme Start, a zatim izaberite stavku Kontrolna tabla.
 2. Izaberite stavku Performanse i odr?avanje, a zatim izaberite stavku Opcije napajanja.

  Napomena: Ako se slede?i prozor prikazuje, kada otvorite stavku Kontrolna tabla, dvaput kliknite na ikonu Opcije napajanja.
 3. Proverite da li je opcija ?eme napajanja postavljena na vrednost Upravljanje minimalnim napajanjem.

Poni?tavanje postavki pomo?u usluge Fix It

Mo?ete da poni?tite postavke tako ?to ?ete da vratite sistem u prethodno stanje. Izaberite ta?ku vra?anja koja je nazna?ena kao Microsoft Fix It 50666. Da biste vratili prethodno stanje pomo?u vra?anja sistema, sledite korake ispod.

U operativnom sistemu Windows 7 ili Windows Vista:
 1. Kliknite na dugme Start, a zatim u polje Pretraga otkucajte Oporavak sistema
 2. Kliknite na dugme Oporavak sistema.

  Napomena: Ako se prikazuje prozor ?Kontrola korisni?kog naloga?, kliknite na dugme Nastavi.
 3. Prikaza?e se ?arobnjak za oporavak sistema. Ako se prikazuje poruka Instaliranje: Instalirana je usluga Microsoft Fix It 50666 u opisu za Preporu?eno vra?anje u prethodno stanje, kliknite na dugme Dalje.

  Napomena: Ako se ne prikazuje poruka Instaliranje: Instalirana je usluga Microsoft Fix It 50666 u opisu za Preporu?eno vra?anje u prethodno stanje, izaberite opciju Izbor druge ta?ke vra?anja, a zatim kliknite na dugme Dalje.

  Izaberite najnoviju ta?ku vra?anja ?iji se opis podudara sa opisom Instalirana je usluga Microsoft Fix It 50666 i ?iji se tip podudara sa tipom Instaliranje, a zatim kliknite na dugme Dalje.
 4. Kada se prika?e poruka Potvrdite ta?ku oporavka, kliknite na dugme Zavr?i. Vra?anje u prethodno stanje ?e ubrzo nakon toga po?eti, a zatim ?e se od vas zatra?iti da ponovo pokrenete ra?unar. Sa?uvajte sve nesa?uvane datoteke pre nego ?to kliknete na dugme Zavr?i.
 5. Prijavite se na ra?unar nakon ?to ga ponovo pokrenete. Ako se slede?a poruka prika?e nakon ?to se prijavite, vra?anje sistema u prethodno stanje je zavr?eno. Kliknite na dugme Zatvori, a zatim proverite da li su poni?tene postavke u?tede energije.
 6. Vra?anjem sistema u prethodno stanje neke ispravke programa koje ste primenili na ra?unar mo?da ?e biti poni?tene. Da biste ponovo primenili takve ispravke i odr?ali ra?unar a?urnim pomo?u Veb lokacija Windows Update i Microsoft Update, pogledajte slede?i ?lanak baze znanja.

  879101 ?ta treba da uradim da odr?im ra?unar a?urnim?
Pogledajte i naj?e??a pitanja vezana za vra?anje sistema u prethodno stanje.


U operativnom sistemu Windows XP:
 1. Kliknite na dugme Start, postavite pokaziva? na stavku Svi programi, zatim na Pribor, zatim na Sistemske alatke, a potom izaberite stavku Oporavak sistema.
 2. Prikaza?e se ?arobnjak za oporavak sistema. Kliknite na dugme Dalje.
 3. Prikaza?e se prozor Izbor ta?ke vra?anja. Izaberite datum kada ste pokrenuli uslugu Fix It, zatim iz liste Na ovoj listi kliknite na ta?ku vra?anja izaberite stavku Instalirana je usluga Microsoft Fix It 50666, a potom kliknite na dugme Dalje.
 4. Prikaza?e se prozor Potvrda izbora ta?ke vra?anja. Potvrdite da li je Izabrana ta?ka vra?anja postavljena na Microsoft Fix It 50666, a zatim kliknite na dugme Dalje. Vra?anje u prethodno stanje ?e ubrzo nakon toga po?eti, a zatim ?e se od vas zatra?iti da ponovo pokrenete ra?unar. Sa?uvajte sve nesa?uvane datoteke pre nego ?to kliknete na dugme Zavr?i.
 5. Prijavite se na ra?unar nakon ?to ga ponovo pokrenete. Ako se slede?a poruka prika?e nakon ?to se prijavite, vra?anje sistema u prethodno stanje je zavr?eno. Kliknite na dugme U redu, a zatim proverite da li su poni?tene postavke u?tede energije.
 6. Vra?anjem sistema u prethodno stanje neke ispravke programa koje ste primenili na ra?unar mo?da ?e biti poni?tene. Da biste ponovo primenili takve ispravke i odr?ali ra?unar a?urnim pomo?u Veb lokacija Windows Update i Microsoft Update, pogledajte slede?i ?lanak baze znanja.

  879101 ?ta treba da uradim da odr?im ra?unar a?urnim?
Pogledajte i naj?e??a pitanja vezana za vra?anje sistema u prethodno stanje.

Windows XP: Vra?anje operativnog sistema Windows XP u prethodno stanje


Note This is a "FAST PUBLISH" article created directly from within the Microsoft support organization. The information contained herein is provided as-is in response to emerging issues. As a result of the speed in making it available, the materials may include typographical errors and may be revised at any time without notice. See Terms of Use for other considerations.

Svojstva

Identifikator ?lanka: 2545427 - Poslednji pregled: 18. avgust 2011. - Revizija: 1.0
ODNOSI SE NA:
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Starter
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Starter
 • Windows Vista Ultimate
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows XP Home Edition
Klju?ne re?i: 
kbexpertisebeginner kbdeployment kbsetup kbhowto kbfixme kbmsifixme kbharmony KB2545427

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com