X?y ra m?t r? r? b? nh?, và khách hàng yêu c?u có th? m?t m?t th?i gian dài, khi b?n ch?y m?t ?ng d?ng d?a trên COM + và đó là đăng k? là đơn-ren

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2545479 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TRI?U CH?NG

Hãy xem xét các tình huống sau:
 • B?n ch?y m?t ?ng d?ng d?a trên d?ch v? c?u ph?n c?a Microsoft (COM +) trên m?t máy tính đang ch?y m?t h? đi?u hành Windows sau:
  • Windows Vista
  • Windows Server 2008
  • Windows 7
  • Windows Server 2008 R2
 • Các ?ng d?ng d?a trên thành m?t s? COM + ph?n đó đư?c đăng k? như đ?a đơn-ren.

  Chú ý
  B?t đ?ng s?n mô h?nh lu?ng c?a nh?ng thành ph?n đư?c thi?t l?p đ? Single Thread căn h? (STA).


Trong trư?ng h?p này, b?n có th? g?p hai v?n đ? sau đây:
 • M?t r? r? b? nh? x?y ra trong ?ng d?ng COM +. V? v?y, các ?ng d?ng ng?ng đáp ?ng.
 • Các cu?c g?i t? khách hàng đ?n COM + thành ph?n đư?c đ?t trong m?t t?nh tr?ng ch? đ?i. V? v?y, yêu c?u khách hàng m?t m?t th?i gian dài đ? th?c thi.

NGUYÊN NHÂN

V?n đ? này x?y ra v? ngôn ng? này đ?i tư?ng đôi khi đang không đư?c phát hành.

GI?I PHÁP

Thông tin hotfix

Hotfix được hỗ trợ đang được Microsoft cung cấp. Tuy nhiên, hotfix này là nh?m kh?c ph?c ch? s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Chỉ áp dụng bản vá nóng này cho các hệ thống đang gặp sự cố như đã mô tả trong bài viết này. Hotfix này có th? nh?n đư?c th? nghi?m b? sung. V? v?y, n?u b?n không b? ?nh hư?ng b?i v?n đ? này, chúng tôi đ? ngh? b?n đ?i cho C?p Nh?t ti?p theo c?a ph?n m?m có ch?a hotfix này.

Nếu hotfix này sẵn có để tải xuống, có phần "Tải xuống hotfix sẵn có" ở đầu bài viết trong Cơ sở Kiến thức này. Nếu phần này không xuất hiện, liên hệ với Phòng Hỗ Trợ và Dịch vụ Khách hàng của Microsoft để lấy hotfix này.

Chú ý N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? ph?i t?o m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? này không đ? đi?u ki?n cho hotfix này c? th?. Để biết danh sách đầy đủ về các số điện thoại của Phòng Hỗ trợ và Dịch vụ Khách hàng của Microsoft hoặc để tạo yêu cầu dịch vụ riêng, hãy truy cập web site sau của Microsoft:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
Chú ý Các h?nh th?c "Hotfix download available" hi?n th? các ngôn ng? mà các hotfix có s?n. Nếu bạn không thấy ngôn ngữ của mình thì đó là do hotfix này hiện không có ngôn ngữ đó.

Điều kiện tiên quyết

Đ? áp d?ng hotfix này, b?n ph?i ch?y m?t h? đi?u hành sau:
 • Windows Vista gói d?ch v? 2 (SP2)
 • Windows Server 2008 Service Pack 2 (SP2)
 • Windows 7
 • Windows 7 Gói Dịch vụ 1 (SP1)
 • Windows Server 2008 R2
 • Windows Server 2008 R2 Gói Dịch vụ 1 (SP1)
Để biết thêm thông tin về cách lấy gói dịch vụ Windows Vista, bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
935791Cách nhận gói dịch vụ Windows Vista mới nhất
Để biết thêm thông tin về cách lấy gói dịch vụ Windows Server 2008, bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
968849Làm th? nào đ? có đư?c gói d?ch v? m?i nh?t cho Windows Server 2008
Để biết thêm thông tin về cách lấy Windows 7 hoặc gói dịch vụ Windows Server 2008 R2, bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
976932Thông tin về Gói Dịch vụ 1 dành cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2

Đăng k? thông tin

S? d?ng các hotfix trong gói này, b?n không ph?i th?c hi?n b?t k? thay đ?i đ? đăng k?.

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u

Bạn phải khởi động lại máy tính sau khi áp dụng bản sửa lỗi khẩn cấp này.

Thông tin thay thế bản vá nóng

Bản sửa lỗi khẩn cấp này không thay thế bản sửa lỗi khẩn cấp đã phát hành trước đó.

Thông tin v? t?p

Phiên b?n toàn c?u c?a hotfix này cài đ?t t?p tin có thu?c tính đư?c li?t kê trong b?ng dư?i đây. Ngày và giờ của các tệp này được liệt kê theo Giờ Chuẩn Quốc tế (UTC). Ngày và giờ của các tệp này trên máy tính cục bộ của bạn được hiển thị theo giờ địa phương cùng với độ lệch quy ước giờ mùa hè (DST) hiện tại của bạn. Ngoài ra, ngày và giờ có thể thay đổi khi bạn thực hiện một số thao tác nhất định đối với tệp.
Windows Vista và Windows Server 2008 thông tin t?p tin ghi chú
Quan tr?ng Hotfixes Windows Vista và Windows Server 2008 hotfixes đư?c bao g?m trong cùng m?t gói. Tuy nhiên, chỉ "Windows Vista" được liệt kê trên trang Yêu cầu Hotfix. Để yêu cầu gói hotfix áp dụng cho một hoặc cả hai hệ điều hành, hãy chọn hotfix được liệt kê trong "Windows Vista" trên trang này. Luôn tham khảo phần "Áp dụng cho" trong bài viết để xác định hệ điều hành thực mà mỗi bản sửa lỗi khẩn cấp được áp dụng.
 • Các t?p tin mà áp d?ng cho m?t s?n ph?m c? th?, SR_Level (RTM, SP»n), và d?ch v? chi nhánh (LDR, Đông Đ?c) có th? đư?c xác đ?nh b?ng cách ki?m tra các s? phiên b?n t?p tin như th? hi?n trong b?ng dư?i đây.
  Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
  Phiên bảnSản phẩmSR_LevelD?ch v? chi nhánh
  6.0.600 2. 22xxxWindows Vista và Windows Server 2008SP2LDR
 • Các t?p tin b?n kê (.manifest) và các MUM file (.mum) đư?c cài đ?t cho m?i môi trư?ng là li?t kê m?t cách riêng bi?t trong ph?n "thêm t?p thông tin cho Windows Server 2008 và Windows Vista". MUM t?p và b?n kê t?p và t?p catalô (.cat) b?o m?t liên quan, là c?c k? quan tr?ng đ? duy tr? nhà nư?c c?a các thành ph?n C?p Nh?t. T?p catalô an ninh, mà các thu?c tính không đư?c li?t kê, đư?c k? k?t v?i m?t ch? k? s? Microsoft.
Cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows Server 2008 và Windows Vista
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờN?n t?ng
Ole32.dll6.0.6002.226331,317,37628 Tháng tư, 201115: 18x86
Cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008 và Windows Vista
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờN?n t?ngD?ch v? chi nhánh
Ole32.dll6.0.6002.226331,916,92828 Tháng tư, 201115: 26x64AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-COM-BASE-QFE
Ole32.dll6.0.6002.226331,317,37628 Tháng tư, 201115: 18x86X86_MICROSOFT-WINDOWS-COM-BASE-QFE
Cho t?t c? các h? tr? IA-64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờN?n t?ngD?ch v? chi nhánh
Ole32.dll6.0.6002.226334,183,04028 Tháng tư, 201115: 23IA-64IA64_MICROSOFT-WINDOWS-COM-BASE-QFE
Ole32.dll6.0.6002.226331,317,37628 Tháng tư, 201115: 18x86X86_MICROSOFT-WINDOWS-COM-BASE-QFE
Windows 7 và Windows Server 2008 R2 t?p tin thông tin ghi chú
Quan tr?ng Hotfixes Windows 7 và Windows Server 2008 R2 hotfix đư?c bao g?m trong cùng m?t gói. Tuy nhiên, hotfix trên trang Hotfix yêu c?u đư?c li?t kê trong c? hai h? đi?u hành. Đ? yêu c?u các gói hotfix áp d?ng cho m?t ho?c c? hai h? đi?u hành, ch?n các hotfix đư?c li?t kê dư?i "Windows 7/Windows Server 2008 R2" trên trang. Luôn tham khảo phần "Áp dụng cho" trong bài viết để xác định hệ điều hành thực mà mỗi bản sửa lỗi khẩn cấp được áp dụng.
 • Các t?p tin mà áp d?ng cho m?t s?n ph?m c? th?, SR_Level (RTM, SP»n), và d?ch v? chi nhánh (LDR, Đông Đ?c) có th? đư?c xác đ?nh b?ng cách ki?m tra các s? phiên b?n t?p tin như th? hi?n trong b?ng dư?i đây.
  Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
  Phiên bảnSản phẩmSR_LevelD?ch v? chi nhánh
  6.1.760 0. 16xxxWindows 7 và Windows Server 2008 R2RTMĐÔNG Đ?C
  6.1.760 0. 21xxxWindows 7 và Windows Server 2008 R2RTMLDR
  6.1.760 1. 17xxxWindows 7 và Windows Server 2008 R2SP1ĐÔNG Đ?C
  6.1.760 1. 21xxxWindows 7 và Windows Server 2008 R2SP1LDR
 • Các t?p tin b?n kê (.manifest) và các MUM file (.mum) đư?c cài đ?t cho m?i môi trư?ng là li?t kê m?t cách riêng bi?t trong ph?n "thêm t?p thông tin cho Windows Server 2008 R2 và Windows 7". Các tệp MUM và MANIFEST cũng như các tệp danh mục phân loại bảo mật liên quan (.cat) đều đặc biệt quan trọng để duy trì trạng thái của cấu phần được cập nhật. T?p catalô an ninh, mà các thu?c tính không đư?c li?t kê, đư?c k? k?t v?i m?t ch? k? s? Microsoft.
Cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows 7
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờN?n t?ngD?ch v? chi nhánh
Ole32.dll6.1.7600.168581,413,63230 Tháng b?y, 201104: 39x86X86_MICROSOFT-WINDOWS-COM-BASE-QFE-OLE32_31BF3856AD364E35_6.1.7600.16858_NONE_AC17779F5389DFEA
Ole32.dll6.1.7600.210181,414,14430 Tháng b?y, 201104: 31x86X86_MICROSOFT-WINDOWS-COM-BASE-QFE-OLE32_31BF3856AD364E35_6.1.7600.21018_NONE_ACCC2C3C6C874332
Ole32.dll6.1.7601.176601,414,65630 Tháng b?y, 201104: 31x86X86_MICROSOFT-WINDOWS-COM-BASE-QFE-OLE32_31BF3856AD364E35_6.1.7601.17660_NONE_ADEB026950BF9D0F
Ole32.dll6.1.7601.217811,414,65630 Tháng b?y, 201105: 51x86X86_MICROSOFT-WINDOWS-COM-BASE-QFE-OLE32_31BF3856AD364E35_6.1.7601.21781_NONE_AE5FFFA669EC8E12
Cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows 7 và Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờN?n t?ngD?ch v? chi nhánh
Ole32.dll6.1.7600.168582,085,37630 Tháng b?y, 201105: 38x64AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-COM-BASE-QFE-OLE32_31BF3856AD364E35_6.1.7600.16858_NONE_083613230BE75120
Ole32.dll6.1.7600.210182,085,37630 Tháng b?y, 201105: 38x64AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-COM-BASE-QFE-OLE32_31BF3856AD364E35_6.1.7600.21018_NONE_08EAC7C024E4B468
Ole32.dll6.1.7601.176602,087,42430 Tháng b?y, 201105: 43x64AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-COM-BASE-QFE-OLE32_31BF3856AD364E35_6.1.7601.17660_NONE_0A099DED091D0E45
Ole32.dll6.1.7601.217812,087,42430 Tháng b?y, 201105: 30x64AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-COM-BASE-QFE-OLE32_31BF3856AD364E35_6.1.7601.21781_NONE_0A7E9B2A2249FF48
Ole32.dll6.1.7600.168581,413,63230 Tháng b?y, 201104: 39x86X86_MICROSOFT-WINDOWS-COM-BASE-QFE-OLE32_31BF3856AD364E35_6.1.7600.16858_NONE_AC17779F5389DFEA
Ole32.dll6.1.7600.210181,414,14430 Tháng b?y, 201104: 31x86X86_MICROSOFT-WINDOWS-COM-BASE-QFE-OLE32_31BF3856AD364E35_6.1.7600.21018_NONE_ACCC2C3C6C874332
Ole32.dll6.1.7601.176601,414,65630 Tháng b?y, 201104: 31x86X86_MICROSOFT-WINDOWS-COM-BASE-QFE-OLE32_31BF3856AD364E35_6.1.7601.17660_NONE_ADEB026950BF9D0F
Ole32.dll6.1.7601.217811,414,65630 Tháng b?y, 201105: 51x86X86_MICROSOFT-WINDOWS-COM-BASE-QFE-OLE32_31BF3856AD364E35_6.1.7601.21781_NONE_AE5FFFA669EC8E12
Đối với tất cả các phiên bản dựa trên IA-64 được hỗ trợ của Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờN?n t?ngD?ch v? chi nhánh
Ole32.dll6.1.7600.168584,936,19230 Tháng b?y, 201106: 52IA-64IA64_MICROSOFT-WINDOWS-COM-BASE-QFE-OLE32_31BF3856AD364E35_6.1.7600.16858_NONE_AC191B955387E8E6
Ole32.dll6.1.7600.210184,937,72830 Tháng b?y, 201104: 23IA-64IA64_MICROSOFT-WINDOWS-COM-BASE-QFE-OLE32_31BF3856AD364E35_6.1.7600.21018_NONE_ACCDD0326C854C2E
Ole32.dll6.1.7601.176604,938,24030 Tháng b?y, 201104: 08IA-64IA64_MICROSOFT-WINDOWS-COM-BASE-QFE-OLE32_31BF3856AD364E35_6.1.7601.17660_NONE_ADECA65F50BDA60B
Ole32.dll6.1.7601.217814,938,24030 Tháng b?y, 201104: 16IA-64IA64_MICROSOFT-WINDOWS-COM-BASE-QFE-OLE32_31BF3856AD364E35_6.1.7601.21781_NONE_AE61A39C69EA970E
Ole32.dll6.1.7600.168581,413,63230 Tháng b?y, 201104: 39x86X86_MICROSOFT-WINDOWS-COM-BASE-QFE-OLE32_31BF3856AD364E35_6.1.7600.16858_NONE_AC17779F5389DFEA
Ole32.dll6.1.7600.210181,414,14430 Tháng b?y, 201104: 31x86X86_MICROSOFT-WINDOWS-COM-BASE-QFE-OLE32_31BF3856AD364E35_6.1.7600.21018_NONE_ACCC2C3C6C874332
Ole32.dll6.1.7601.176601,414,65630 Tháng b?y, 201104: 31x86X86_MICROSOFT-WINDOWS-COM-BASE-QFE-OLE32_31BF3856AD364E35_6.1.7601.17660_NONE_ADEB026950BF9D0F
Ole32.dll6.1.7601.217811,414,65630 Tháng b?y, 201105: 51x86X86_MICROSOFT-WINDOWS-COM-BASE-QFE-OLE32_31BF3856AD364E35_6.1.7601.21781_NONE_AE5FFFA669EC8E12

CÁCH GI?I QUY?T KHÁC

Đ? làm vi?c xung quanh v?n đ? mà khách hàng yêu c?u ph?i m?t m?t th?i gian dài đ? th?c thi, thay đ?i b?t đ?ng s?n mô h?nh lu?ng COM + thành ph?n t? STA Main Thread căn h? (MTA) ho?c đ? thread-trung l?p căn h? (TNA).

T?NH TR?NG

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong các s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".

THÔNG TIN THÊM

Để biết thêm thông tin về thuật ngữ cập nhật phần mềm, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
824684Mô tả thuật ngữ chuẩn được sử dụng để mô tả các bản cập nhật phần mềm của Microsoft
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? lu?ng thu?c tính mô h?nh, h?y truy c?p trang web Microsoft Developer Network (MSDN) sau đây:

Thông tin chung v? lu?ng thu?c tính mô h?nh

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? COM + căn h? m?u, ghé thăm trang web Microsoft h?c sau đây:

Thông tin chung v? COM + căn h? m?u

Thông tin thêm t?p

Thông tin b? sung t?p tin cho Windows Vista và Windows Server 2008

T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n Windows Vista và Windows Server 2008
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên tệpUpdate.mum
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp3,078
Ngày (UTC)29 Tháng tư, 2011
Th?i gian (UTC)08: 19
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpX86_87237d4762996d2f97091229e8294d8f_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22633_none_34e09ae21e09c9ac.Manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp706
Ngày (UTC)29 Tháng tư, 2011
Th?i gian (UTC)08: 19
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpX86_microsoft-Windows-com-Base-QFE-ole32_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22633_none_ae70565908aade82.Manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp8,846
Ngày (UTC)28 Tháng tư, 2011
Th?i gian (UTC)15: 34
N?n t?ngKhông áp d?ng
Các tệp bổ sung dành cho tất cả các phiên bản dựa trên x64 được hỗ trợ của Windows Vista và Windows Server 2008
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên tệpAmd64_45f76e4265d6a714d5e11daa61740757_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22633_none_33098a95929103e1.Manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp1,060
Ngày (UTC)29 Tháng tư, 2011
Th?i gian (UTC)08: 19
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpAmd64_microsoft-Windows-com-Base-QFE-ole32_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22633_none_0a8ef1dcc1084fb8.Manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp8,892
Ngày (UTC)28 Tháng tư, 2011
Th?i gian (UTC)15: 43
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpUpdate.mum
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp3,102
Ngày (UTC)29 Tháng tư, 2011
Th?i gian (UTC)08: 19
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpX86_microsoft-Windows-com-Base-QFE-ole32_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22633_none_ae70565908aade82.Manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp8,846
Ngày (UTC)28 Tháng tư, 2011
Th?i gian (UTC)15: 34
N?n t?ngKhông áp d?ng
Các tệp bổ sung dành cho tất cả phiên bản dựa trên IA-64 được hỗ trợ của Windows Server 2008
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên tệpIa64_f20b77fda5dde89d2c53f0c1c74f4908_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22633_none_52b58a04546438e7.Manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp1.058
Ngày (UTC)29 Tháng tư, 2011
Th?i gian (UTC)08: 19
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpIa64_microsoft-Windows-com-Base-QFE-ole32_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22633_none_ae71fa4f08a8e77e.Manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp8,868
Ngày (UTC)28 Tháng tư, 2011
Th?i gian (UTC)15: 32
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpUpdate.mum
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp2,255
Ngày (UTC)29 Tháng tư, 2011
Th?i gian (UTC)08: 19
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpX86_microsoft-Windows-com-Base-QFE-ole32_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22633_none_ae70565908aade82.Manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp8,846
Ngày (UTC)28 Tháng tư, 2011
Th?i gian (UTC)15: 34
N?n t?ngKhông áp d?ng

Thông tin b? sung t?p tin cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2

T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows 7
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên tệpC?p Nh?t-bf.mum
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp2,719
Ngày (UTC)31 Tháng b?y, 2011
Th?i gian (UTC)11: 27
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpUpdate.mum
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp2,773
Ngày (UTC)31 Tháng b?y, 2011
Th?i gian (UTC)11: 27
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpX86_microsoft-Windows-com-Base-QFE-ole32_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16858_none_ac17779f5389dfea.Manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp2.468 ngư?i
Ngày (UTC)30 Tháng b?y, 2011
Th?i gian (UTC)05: 34
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpX86_microsoft-Windows-com-Base-QFE-ole32_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21018_none_accc2c3c6c874332.Manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp2.468 ngư?i
Ngày (UTC)30 Tháng b?y, 2011
Th?i gian (UTC)05: 18
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpX86_microsoft-Windows-com-Base-QFE-ole32_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17660_none_adeb026950bf9d0f.Manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp2.468 ngư?i
Ngày (UTC)30 Tháng b?y, 2011
Th?i gian (UTC)05: 21
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpX86_microsoft-Windows-com-Base-QFE-ole32_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21781_none_ae5fffa669ec8e12.Manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp2.468 ngư?i
Ngày (UTC)30 Tháng b?y, 2011
Th?i gian (UTC)06: 33
N?n t?ngKhông áp d?ng
T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows 7 và Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên tệpAmd64_microsoft-Windows-com-Base-QFE-ole32_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16858_none_083613230be75120.Manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp2,472
Ngày (UTC)30 Tháng b?y, 2011
Th?i gian (UTC)06: 15
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpAmd64_microsoft-Windows-com-Base-QFE-ole32_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21018_none_08eac7c024e4b468.Manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp2,472
Ngày (UTC)30 Tháng b?y, 2011
Th?i gian (UTC)06: 20
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpAmd64_microsoft-Windows-com-Base-QFE-ole32_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17660_none_0a099ded091d0e45.Manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp2,472
Ngày (UTC)30 Tháng b?y, 2011
Th?i gian (UTC)06: 24
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpAmd64_microsoft-Windows-com-Base-QFE-ole32_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21781_none_0a7e9b2a2249ff48.Manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp2,472
Ngày (UTC)30 Tháng b?y, 2011
Th?i gian (UTC)07: 01
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpC?p Nh?t-bf.mum
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp3.153
Ngày (UTC)31 Tháng b?y, 2011
Th?i gian (UTC)11: 27
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpUpdate.mum
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp3,215
Ngày (UTC)31 Tháng b?y, 2011
Th?i gian (UTC)11: 27
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpX86_microsoft-Windows-com-Base-QFE-ole32_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16858_none_ac17779f5389dfea.Manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp2.468 ngư?i
Ngày (UTC)30 Tháng b?y, 2011
Th?i gian (UTC)05: 34
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpX86_microsoft-Windows-com-Base-QFE-ole32_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21018_none_accc2c3c6c874332.Manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp2.468 ngư?i
Ngày (UTC)30 Tháng b?y, 2011
Th?i gian (UTC)05: 18
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpX86_microsoft-Windows-com-Base-QFE-ole32_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17660_none_adeb026950bf9d0f.Manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp2.468 ngư?i
Ngày (UTC)30 Tháng b?y, 2011
Th?i gian (UTC)05: 21
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpX86_microsoft-Windows-com-Base-QFE-ole32_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21781_none_ae5fffa669ec8e12.Manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp2.468 ngư?i
Ngày (UTC)30 Tháng b?y, 2011
Th?i gian (UTC)06: 33
N?n t?ngKhông áp d?ng
Các tệp bổ sung cho tất cả phiên bản dựa trên IA-64 được hỗ trợ của Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên tệpIa64_microsoft-Windows-com-Base-QFE-ole32_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16858_none_ac191b955387e8e6.Manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp2.470 ngư?i
Ngày (UTC)30 Tháng b?y, 2011
Th?i gian (UTC)07: 21
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpIa64_microsoft-Windows-com-Base-QFE-ole32_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21018_none_accdd0326c854c2e.Manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp2.470 ngư?i
Ngày (UTC)30 Tháng b?y, 2011
Th?i gian (UTC)05: 44
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpIa64_microsoft-Windows-com-Base-QFE-ole32_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17660_none_adeca65f50bda60b.Manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp2.470 ngư?i
Ngày (UTC)30 Tháng b?y, 2011
Th?i gian (UTC)05: 49
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpIa64_microsoft-Windows-com-Base-QFE-ole32_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21781_none_ae61a39c69ea970e.Manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp2.470 ngư?i
Ngày (UTC)30 Tháng b?y, 2011
Th?i gian (UTC)07: 00
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpC?p Nh?t-bf.mum
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp2.126 ngư?i
Ngày (UTC)31 Tháng b?y, 2011
Th?i gian (UTC)11: 27
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpUpdate.mum
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp2.168
Ngày (UTC)31 Tháng b?y, 2011
Th?i gian (UTC)11: 27
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpX86_microsoft-Windows-com-Base-QFE-ole32_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16858_none_ac17779f5389dfea.Manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp2.468 ngư?i
Ngày (UTC)30 Tháng b?y, 2011
Th?i gian (UTC)05: 34
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpX86_microsoft-Windows-com-Base-QFE-ole32_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21018_none_accc2c3c6c874332.Manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp2.468 ngư?i
Ngày (UTC)30 Tháng b?y, 2011
Th?i gian (UTC)05: 18
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpX86_microsoft-Windows-com-Base-QFE-ole32_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17660_none_adeb026950bf9d0f.Manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp2.468 ngư?i
Ngày (UTC)30 Tháng b?y, 2011
Th?i gian (UTC)05: 21
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpX86_microsoft-Windows-com-Base-QFE-ole32_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21781_none_ae5fffa669ec8e12.Manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp2.468 ngư?i
Ngày (UTC)30 Tháng b?y, 2011
Th?i gian (UTC)06: 33
N?n t?ngKhông áp d?ng

Thu?c tính

ID c?a bài: 2545479 - L?n xem xét sau cùng: 14 Tháng Mười 2011 - Xem xét l?i: 1.0
Áp d?ng
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Starter
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows Server 2008 Datacenter
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems
 • Microsoft Windows Server Foundation 2008 Windows Server Foundation
 • Windows Server 2008 Standard
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Starter
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 for Itanium-Based Systems
 • Windows Server 2008 R2 Foundation
 • Windows Server 2008 R2 Standard
T? khóa: 
kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbexpertiseinter kbexpertiseadvanced kbsurveynew kbmt KB2545479 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:2545479

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com