Làm th? nào đ? kh?c ph?c s? c? th?t b?i SQL c?m Wizard

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 254593 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Bài vi?t này cung c?p thông tin v? các hành đ?ng mà các SQL Server c?m Wizard th?c hi?n, cùng v?i th? t? trong đó các hành đ?ng đư?c th?c hi?n. Đ?i v?i m?i bư?c, thông tin chi ti?t đư?c cung c?p v? v?n đ? có th? gây ra thu?t s? đ? th?t b?i. Ngh? quy?t có th? cho nh?ng v?n đ? này đư?c bao g?m. Chi ti?t, v?n đ? c? th? k?ch b?n và ngh? quy?t c?ng đư?c cung c?p.

Chú ý T?t c? các máy ch? SQL 6,5 và 7.0 c?m khách hàng nên nâng c?p lên SQL Server 2000 ngay sau khi nó có s?n. Các công c? sau đây, tính năng, và các thành ph?n đư?c h? tr? v?i chuy?n đ?i d? ph?ng clustering trong SQL Server 2000 Enterprise ?n b?n:
 • T?m ki?m c?a Microsoft d?ch v? (văn b?n đ?y đ?)
 • Nhi?u instances
 • SQL Server Enterprise Manager
 • B? đi?u khi?n d?ch v?
 • Sao chép
 • SQL Profiler
 • SQL Query Analyzer

THÔNG TIN THÊM

Các bư?c sau đây mô t? hành vi c?a các c?m máy ch? SQL Thu?t s?:
 1. Đ?u tiên, SQL c?m thu?t s? k?t n?i t?i h? ph?c v? và ki?m ch?ng r?ng t?t c? các cơ s? d? li?u và t?p tin nh? phân là trên đ?a đư?c chia s?.

  Có th? v?n đ?

  V? đi?u duy nh?t mà có th? đi sai t?i th?i đi?m này là r?ng các d?ch v? có th? không có th? b?t đ?u, đó là b?nh thư?ng do các chia s? đ?a đư?c s? h?u b?i nút sai ho?c không cài đ?t c? hai chương tr?nh t?p tin và d? li?u t?p vào đ?a c?m.

  Giải pháp

  Đ? s?a v?n đ? này, xác nh?n r?ng đ?a đư?c chia s? do s? h?u nút đúng trư?c khi b?n ch?y thu?t s? c?m. Ngoài ra, ki?m tra và H?y ch?c ch?n r?ng t?p chương tr?nh và d? li?u t?p đư?c cài đ?t đ? các c?m sao đ?a.
 2. Sau khi b?n nh?p IP đ?a ch? và m?ng tên, thu?t s? t?o ra m?t ngu?n l?c th? nghi?m v?i nh?ng tài s?n và mang l?i cho nó tr?c tuy?n đ? xem n?u b?t k? xung đ?t trên m?ng x?y ra.

  Chú ý M?t thông báo l?i x?y ra ch? khi b?n nh?p m?t đ?a ch? IP mà là s? d?ng; Đ?a ch? IP không h?p l? ho?c m?t n? m?ng con x?u không đư?c phát hi?n.

  Có th? v?n đ?

  N?u b?n có ch? c?n unclustered và đang re-clustering các máy ch?, b?n có th? nh?n đư?c m?t thông báo l?i ch? ra r?ng tên m?ng c?a b?n là trong s? d?ng. Đi?u này có th? x?y ra b?i v? Windows NT đôi khi không thành công đ? lo?i b? m?ng tên đăng k? r?ng bios đúng cách.

  Đ? phân gi?i đ?u tiên

  M? m?t c?a s? command prompt và nh?p dư?i đây l?nh:
  nbtstat -RR
  Báo chí Quay lại. Sau khi hoàn t?t, h?y th? s? d?ng đ?a ch? IP m?t l?n n?a. N?u IP Đ?a ch? v?n không, di chuy?n đ?n vi?c gi?i quy?t th? hai.

  Gi?i quy?t th? hai

  Kh?i đ?ng l?i h? th?ng.
 3. Sau khi b?n nh?p vào t?t c? các thông tin, thu?t s? sao t?t c? các t?p tin COM đăng k? t?i BINN đ? thư m?c con SQL Server c?a các v? trí đư?c ch? t?i b?i khóa registry sau đây:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Shared Tools\SharedFilesDir
  Theo m?c đ?nh, phím này tr? t?i v? trí sau:
  C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\
  Có th? v?n đ?

  SQL Server c?m thu?t s? không th? t?m th?y các t?p ho?c v? trí mà h? nên đư?c sao chép. V?n đ? này thư?ng x?y ra khi cái g? là sai v?i khóa registry sau đây đư?c s? d?ng b?i các thu?t s?:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\SharedTools\SharedFilesD
  Lưu ? r?ng các thi?t l?p s? d?ng m?t khác nhau khóa registry (đư?c li?t kê dư?i đây), nhưng hai nên thư?ng tr? đ?n cùng m?t đư?ng d?n:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\CommonFilesDir
  Chú ý B?i thi?t k?, khi v?n đ? này x?y ra, không có l?i là hi?n th?. Đi?u này đư?c th?c hi?n do đó b?n có th? cài đ?t mà không có sao chép và v?n c?n ch?y thu?t s? mà không c?n nó th?t b?i. Cách duy nh?t đ? xác đ?nh n?u này v?n đ? là x?y ra là đ? nh?n vào c?a s? đ?u ra g? l?i, đư?c h?nh thành b?ng cách thi?t l?p _PRINT_CONSOLE_ = 1 trong môi trư?ng h? th?ng trư?c khi ch?y SQL c?m Thu?t s?. N?u bư?c này th?c hi?n m?t cách chính xác, b?n th?y tài li?u tham kh?o cho các sao chép t?p tin, ch?ng h?n như Replres.dll và Distrib.exe, như h? s? đư?c sao chép. N?u b?n không th?y tài li?u tham kh?o đ? nh?ng t?p tin này, b?n đang g?p ph?i đi?u này v?n đ?.

  Đ? phân gi?i đ?u tiên

  Đ? c?p đ?n k?ch b?n 8 trong các t?nh hu?ng c? th?"" keá tieáp.

  Gi?i quy?t th? hai

  Đ? c?p đ?n k?ch b?n 3 trong các t?nh hu?ng c? th?"" keá tieáp.
 4. Ti?p theo, thu?t s? SQL c?m sao cùng m?t t?p tin đ? các cùng m?t v? trí trên nút khác, vi?c t?m ki?m đư?ng d?n chính xác b?ng cách đ?c t? xa s? đăng k?. Thu?t s? c?m SQL t?o m?t chia s? trên nút t? xa tên cluster_tools_share, b?n sao các t?p tin đó chia s? và sau đó xóa nó. Chương tr?nh thi?t l?p máy ch? SQL ph?i có kh? năng đ?c s? đăng k? vào nút t? xa đ? th?c hi?n các bư?c này.
  Có th? v?n đ?

  M?t v?n đ? có th? x?y ra n?u đăng k? khóa v?n đ? t?n t?i trên nút khác ho?c n?u thu?t s? đ? không th? t?o ra nh?ng chia s?.

  M?t v?n đ? khác x?y ra n?u d?ch v? đăng k? t? xa không đư?c đ?t đ? t? kh?i đ?ng. Trong t?nh hu?ng này, các thông báo l?i sau đây đư?c đăng nh?p t?p tin (đ?a phương) log c?t l?i:
  MSI (c) (5 C!E0) [15:40:04:153]: thay đ?i b?t đ?ng s?n: s?a đ?i SqlLogMessage b?t đ?ng s?n. Giá tr? hi?n t?i c?a nó là 'node01'. Giá tr? m?i c?a nó: '<endfunc name="VerifyAdminSharesOnNode" return="53" getlasterror="0">'.</endfunc>
  MSI (c) (5 C!E0) [15:40:04:153]: thay đ?i b?t đ?ng s?n: s?a đ?i SqlLogMessage b?t đ?ng s?n. Giá tr? hi?n t?i c?a nó là '<endfunc name="VerifyAdminSharesOnNode" return="53" getlasterror="0">'. Giá tr? m?i c?a nó: '<endfunc name="VerifyAdminSharesOnCluster" return="53" getlasterror="0">'.</endfunc></endfunc>
  MSI (c) (5 C!E0) [15:40:04:153]: thay đ?i b?t đ?ng s?n: s?a đ?i SqlLogMessage b?t đ?ng s?n. Giá tr? hi?n t?i c?a nó là '<endfunc name="VerifyAdminSharesOnCluster" return="53" getlasterror="0">'. Giá tr? m?i c?a nó: '<endfunc name="GetVSNodeLists" return="0" getlasterror="0">'.</endfunc></endfunc>

  Thông tin cài đ?t 2836.The đ? b?t g?p l?i b?t ng?. M? l?i là 2836. Ki?m soát SelectedNodeList trên h?p tho?i ClusterNodeDlg không th? m?t t?p trung.
  Hành đ?ng 15: 40: 04: ClusterNodeDlg. H?p tho?i t?o
  Chú ý M? l?i thông báo l?i là 53. M? này đ?i di?n cho các "đư?ng d?n m?ng không t?m th?y" thông báo l?i.

  Đ? phân gi?i đ?u tiên

  Đ? gi?i quy?t v?n đ? đ?u tiên, xem bư?c 8.

  Đ? gi?i quy?t v?n đ? th? hai, b?t đ?u d?ch v? đăng k? t? xa. D?ch v? đăng k? t? xa ph?i ch?y trư?c khi cài đ?t m?t c?m chuy?n đ?i d? ph?ng. Đi?u ki?n tiên quy?t này là tài li?u trong ch? đ? "Trư?c khi cài đ?t chuy?n đ?i d? ph?ng Clustering" trong SQL Server sách tr?c tuy?n.

  Gi?i quy?t th? hai

  Đ? gi?i quy?t v?n đ? đ?u tiên, ch? đ?n k?ch b?n 3 trong các t?nh hu?ng c? th?"" keá tieáp.
 5. Thu?t s? sau đó sao chép các t?p tin c? th? c?m đ? các \System32 thư m?c c?a c? hai nút.

  Có th? v?n đ?

  B?nh thư?ng, bư?c này hoàn t?t thành công. SQL Thu?t s? c?m sao các t?p t? đ?a CD ho?c m?ng chia s?, do đó, nó có th? mà nó có th? m?t k?t n?i v?i chia s? ho?c là không th? t?o các cluster_tools_share v? nó đ? t?n t?i.

  Giải pháp

  Đ? c?p đ?n k?ch b?n 3 trong các t?nh hu?ng c? th?"" keá tieáp.
 6. Thu?t s? ch?y thi?t l?p "secnode", cài đ?t các c?n thi?t h? th?ng t?p tin t? xa nút và thanh ghi t?t c? COM các t?p tin mà có đư?c sao chép vào C:\Program files\Common files\Microsoft chia s? thư m?c.

  Có th? v?n đ?

  M?t trong nh?ng v?n đ? ph? bi?n nh?t t?i th?i đi?m này x?y ra n?u thi?t l?p ch?y t? m?t đi?m chia s? trên nút đ?u tiên (k?t n?i thông qua s? d?ng lư?i nơi mà b?n ch? đ?nh m?t ngư?i dùng và m?t kh?u). Khi này x?y ra, b?i m?c đ?nh, node2 không có quy?n truy c?p vào ph?n do đó khi secnode ch?y nó không k?t n?i l?i vào v? trí cài đ?t đ? sao chép các t?p tin. Khi đi?u này x?y ra, b?n nh?n đư?c m?t thông báo ch? thi?t l?p mà có th? đư?c ch?y trên các máy tính t? xa.

  M?t v?n đ? khác có th? x?y ra n?u b?n cài đ?t t? m?t chia s? m?ng khi đư?ng d?n có m?t không gian tên. Đi?u này gây ra secnode cài đ?t th?t b?i v? nó là không th? x? l? đư?ng d?n v?i không gian tr? khi h? đang trích d?n. Có là không có cách nào xung quanh v?n đ? này ngoài vi?c đ?i tên chia s?.

  Đ? phân gi?i đ?u tiên

  N?u b?n g?p m?t trong nh?ng v?n đ? này, b?n nên ki?m tra trong thư m?c <%SYSROOT%> cho các t?p tin Sqlclstr.log ho?c trên các Th? hai c?a nút TEMP thư m?c cho Remsetup.log cho m?i ho?c mô t? c?a v?n đ?. Chính xác t?t c? các v?n đ? và sau đó ch?y l?i thu?t s?.

  Gi?i quy?t th? hai

  V?n đ? quy?n c?ng có th? ngăn ch?n SQL c?m Thu?t s? t? ho?t đ?ng đúng khi th?c hi?n các ho?t đ?ng ngày th? hai nút. Tài kho?n theo đó thi?t l?p ch?y ph?i có các thích h?p c?p phép:
  • Là m?t qu?n tr? đ?a phương cho c? hai nút.
  • Có quy?n ngư?i dùng "đăng nh?p như m?t d?ch v?".
  • Có ngư?i s? d?ng quy?n "ho?t đ?ng như m?t ph?n c?a các ho?t đ?ng h? th?ng".
  Các c?p phép này ph?i t?n t?i trên c? hai nút; N?u không bư?c này không thành công.

  B?n thi?t l?p các c?p phép t? tên mi?n chính Controller (PDC). Sau khi các đi?u kho?n chính xác đư?c thi?t l?p, b?n c?n ph?i đăng xu?t và sau đó đăng nh?p m?t l?n n?a đ? các thay đ?i này đư?c ph?n ánh. Đ? bi?t thêm chi ti?t, h?y tham kh?o k?ch b?n 5 trong ph?n "C? th? k?ch b?n".

  Có th? v?n đ?

  Secnode c?ng có th? th?t b?i n?u nó ch?y, nhưng có l?i bên trong, ch?ng h?n như không thành công đăng k? t?t c? các file COM.

  Giải pháp

  S?a các s? c? t?t c? các báo cáo trong Sqlstp.log trên các Th? hai nút.
 7. Ti?p theo, thu?t s? c?m máy ch? SQL rebinds t?t c? các t?p tin n?m ? các đ?a đi?m sau đây:
  • Thư m?c SQL BINN.
  • C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\SQL Máy chủ
  • C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Database Sao chép
  Đi?u này x?y ra trên c? hai nút.

  C?m máy ch? SQL Thu?t s? sau đó rebinds sau h? th?ng t?p tin trên c? hai nút:
  • Dbnmpntw.dll
  • Sqlstr.dll
  • Sqlwoa.dll
  • Sqlsrv32.dll
  • Cliconfg.dll
  • Cliconfg.exe
  Thu?t s? c?m máy ch? SQL rebinds %Sysroot%\System32\Sqlctr70.dll trên nút đ?a phương ch?.

  Có th? v?n đ?

  Quá tr?nh rebinding ch? có th? b? h?ng khi m?t cái g? đó s? d?ng m?t trong các t?p tin đó c? g?ng đ? ràng bu?c. N?u b?t k? ?ng d?ng SQL, bao g?m các d?ch v? qu?n l? SQL, là m? hi?n th? thông báo này:
  ..không th? C?p Nh?t t?p tin nh? phân...
  Đ? bi?t thêm thông tin, h?y b?m vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
  248380PRB: SQL 7,0 l?i thu?t s? chuy?n đ?i d? ph?ng khi C?p Nh?t t?p tin nh? phân trên c?m
  V?n đ? ph? bi?n nh?t là m?t s? h? th?ng t?p đang dùng.

  B?n thư?ng có th? xác đ?nh nút v?n đ? x?y ra ngày b?i s? lư?ng th?i gian c?n đ? thư đ? hi?n th? m?t l?n n?a sau khi m?t th? l?i. N?u thông báo s? hi?n th? ngay l?p t?c, đi?u này thư?ng ch? ra r?ng m?t t?p trên máy tính đ?a phương đang dùng, nhưng n?u ph?i m?t m?t vài giây, sau đó các v?n đ? là r?t có th? x?y ra trên nút khác.

  Giải pháp

  B?n thư?ng có th? làm vi?c xung quanh v?n đ? này b?ng cách ng?ng vi ph?m t?t c? các d?ch v? và đ?m b?o r?ng không có b?t k? ?ng d?ng m?. Đ? xác minh mà d?ch v? mà b?n c?n ph?i có ch?y, tham kh?o như sau bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
  192708 INF: B? cài đ?t cho SQL Server 6,5 MSMQ 1.0 Clustering thi?t l?p
  219264 INF: B? cài đ?t cho SQL Server 7.0 Clustering thi?t l?p
  Có th? v?n đ?

  N?u b?n đang unclustering và m?t trong dll tài nguyên là s? d?ng, DLL tài nguyên có th? ng?ng đáp ?ng trong m?t trong các k?t n?i c?a m?nh đ? các h? ph?c v?. Đi?u này gây ra quá tr?nh theo d?i tài nguyên (Resrcmon.exe) có các dbnmpntw.dll t?p tin m? ngay c? khi các ngu?n tài nguyên đang gián tuy?n.

  Đ? phân gi?i đ?u tiên
  Kh?i đ?ng l?i và tái ch?y thu?t s? đ? g? b? cài đ?t.

  Gi?i quy?t th? hai

  Đ?i tên t?p DLL vi ph?m đ? Dbnmpntw.dll.copy, và sau đó sao chép nó tr? l?i tên g?c. Bây gi? .copy t?p đang s? d?ng, nhưng các dbnmpntw.dll t?p tin là không, do đó, thu?t s? có th? hoàn thành mà không có b?t k? v?n đ?.
 8. Thu?t s? c?m SQL bây gi? t?o tên r?ng, IP, sqlserver, đ?i l? và vsrvsvc tài nguyên trong c?m sao, mang đ?n cho các máy ch? SQL ngu?n tài nguyên tr?c tuy?n, và thay đ?i máy ch? đ?a phương trong t?nh sysservers h? th?ng b?ng tên máy ch? ?o.

  Có th? v?n đ?

  Sáng t?o c?a các ngu?n tài nguyên là thư?ng không bao gi? là m?t v?n đ?. B?n s? th?y các ngu?n tài nguyên đang đư?c t?o ra trong nhóm trong đó đ?a cư trú. T?t c? các bư?c này không là t?o ra các ngu?n l?c và làm cho ph? thu?c gi?a h? đ? cho h? có th? b?t đ?u theo th? t? đúng.

  Mang các ngu?n tài nguyên tr?c tuy?n là giai đo?n cu?i c?a các thi?t l?p. Giai đo?n đ?u tiên là đ? b?t đ?u d?ch v? VIRTNAME $ MSSQLSERVER, k?t n?i v?i nó, và thi?t l?p các giá tr? trong sysservers m?t cách chính xác. N?u bư?c này không thành công, sau đó các thi?t l?p toàn b? không thành công và rollbacks t?t c? công vi?c mà nó đ? làm cho đ?n nay. Khi rebinding c?a các Sqlsrv32.dll (m?t t?p tin ODBC) file không ho?t đ?ng đúng. Khi đi?u này x?y ra, b?n s? th?y l?i 123 ho?c 126 trong các c?m thi?t l?p đăng nh?p (Sqlclstr.log) ngay sau các cu?c g?i fixsysservers.

  N?u t?nh tr?ng này x?y ra:
  • C?m sao là hoàn toàn b? h?ng.
  • Đó do thu?t s? ch? thay đ?i m?t trong hai tài li?u tham kh?o cho các t?p tin Kernel32.dll đ? tham kh?o các t?p tin Vernel32.dll Thay vào đó.
  • N?u b?n cài đ?t trư?c m?t phiên b?n khác nhau c?a Microsoft d? li?u truy c?p các thành ph?n (MDAC) trên máy tính trư?c khi cài đ?t SQL, Phiên b?n c?a t?p tin Sqlsrv32.dll trên h? th?ng là khác nhau.
  Đ? phân gi?i đ?u tiên

  Kh?i đ?ng l?i c? hai máy ch?, và trư?c khi cách, ch?c ch?n ch? có các d?ch v? t?i thi?u đang ch?y như đư?c nêu trong sau đây Bài vi?t cơ s? ki?n th?c Microsoft:

  192708 INF: B? cài đ?t cho SQL Server 6,5 MSMQ 1.0 Clustering thi?t l?p
  219264 INF: B? cài đ?t cho SQL Server 7.0 Clustering thi?t l?p
  Gi?i quy?t th? hai

  Đ?i tên các t?p tin Sqlsrv32.dll, và sau đó kh?i đ?ng l?i các máy tính. Trư?c khi cách, đ?m b?o r?ng ch? có các d?ch v? t?i thi?u đang ch?y như đư?c nêu trong sau đây Microsoft Knowledge Base bài vi?t:

  192708 INF: B? cài đ?t cho SQL Server 6,5 MSMQ 1.0 Clustering thi?t l?p
  219264 INF: B? cài đ?t cho SQL Server 7.0 Clustering thi?t l?p
  Gi?i quy?t th? ba

  Liên h? v?i d?ch v? h? tr? s?n ph?m SQL.
 9. Hoàn t?t thu?t s? c?m SQL.

K?ch b?n c? th?

K?ch b?n 1

V?n đ?

SQL c?m Wizard không thành công v?i m?c đăng nh?p sau đây:
@ CopyFileIfNeeded: [D:\EnterpriseEdition\x86\CLUSTER\SQAGTRES.DLL] => [C:\WINNT\System32\SQAGTRES.DLL]
@@@ CopyFileIfNeeded: [D:\EnterpriseEdition\x86\CLUSTER\SQAGTRES.DLL] => [\\LNXDAYCC02\admin$\system32\SQAGTRES.DLL]
~~~ XXX InstallRemote failed
[reghelp.cpp:34] : 2 (0x2): The system cannot find the file specified.
					
Giải pháp

Ki?m ch?ng r?ng b?n có th? làm cho m?t \\server_name\admin$ k?t n?i t? c? hai nút trong c?m sao.

Đ?m b?o r?ng b?n ki?m tra này N?u b?t k? giao di?n m?ng th? (NIC) cài đ?t đ? b? thay đ?i ho?c n?u m?ng th? đ? đư?c thay th?.

C?nh báo N?u b?n vô hi?u hoá t?p tin và in Sharing for Microsoft Networks, Theo thu?c tính k?t n?i m?ng trên máy tính Windows 2000, b?n s? không có th? k?t n?i v?i các c? ph?n hành chính. Đ?nh truy nh?p chia s? hành chính gây ra m?t l?i: thông báo 53 l?i x?y ra.

K?ch b?n 2

V?n đ?

Thu?t s? c?m SQL không thành công v?i chung sau thông đi?p và không ph?i là m?t tham chi?u đ?n m?t t?p tin c? th?:
T?p đ? t?n t?i.
Giải pháp

Ki?m ch?ng r?ng tên nhóm SQL trong t?t c? các th? đô ch? cái. N?u không, thu?t s? c? g?ng t?o ra m?t nhóm m?i nhưng không th? V? v?y. N?u nó không ph?i là t?t c? ch? hoa, đ?i tên nó đ? m?t tên t?m th?i (ví d? như x) và sau đó đ?i tên nó đ?n tên đúng trong t?t c? các ch? hoa.

Chú ý Đi?u này áp d?ng cho đ?i tên thành nhóm ch?. Tên m?c đ?nh như "Đ?a nhóm 1" có các ngu?n l?c chuy?n sang nhóm m?i n?u yêu c?u c?a SQL.

K?ch b?n 3

V?n đ?

Các t?p tin Sqlclstr.log cho th?y sau đây:
~~~ ClusterResourceStart... tick=2, state=2
[validate.cpp:147] DeleteTestGroup:OpenClusterResource: 5007 (0x138f): The cluster resource could not be found. 
~~~ XXX Copy Files failed
[reghelp.cpp:34] : 2 (0x2): The system cannot find the file specified.
					
Giải pháp

Ki?m tra các c? phi?u r?ng trên m?i nút và t?m các sau:
 • \\cluster_tools_share
 • \\cluster_setup_share
N?u m?t trong hai loài này, xóa chúng.

K?ch b?n 4

V?n đ?

Khi b?n c? g?ng re-cluster SQL sau khi cài đ?t SQL d?ch v? gói 1, cài đ?t th?t b?i v?i l?i sau đây trong các Sqlcluster.log t?p tin:
Looking at disk P:
Disk P is fixed in group SQL_Disk
Looking at disk Q:
Disk Q is used by SQL but is moveable
Looking at disk R:
Error: Resource groups SQL_Disk and Disk_R both contain SQL disks
[chkconf.cpp:1416] : 160 (0xa0): The argument string passed to DosExecPgm is not correct. 
[chkconf.cpp:1482] ClusterFindVirtualSQLSrvGroup: 160 (0xa0): The argument string passed to DosExecPgm is not correct.
					
? đ?a "P" là lái xe mà SQL đư?c cài đ?t và các cài đ?t ngh? r?ng nó là ? đ?a duy nh?t trong s? d?ng. Trên th?c t?, P, Q và r ? đ?a đang đư?c s? d?ng.

Giải pháp

Ki?m tra các b?n ghi l?i SQL và sysdevices h? th?ng b?ng và đ?m b?o r?ng t?t c? các ? đ?a đang đư?c s? d?ng b?i SQL trong nhóm SQL SQL s? d?ng.

Chú ý N?u tài nguyên đ?a c?m b? sung đư?c thêm vào c?m đ? s? d?ng b?i SQL, ho?c n?u đ?a khác hi?n đang đư?c s? d?ng trong c?m sao đư?c thi?t l?p s? d?ng b?i các máy ch? SQL c?m, h? nên đư?c thêm vào như là ph? thu?c c?a các máy ch? SQL.

K?ch b?n 5

V?n đ?

Thi?t l?p không th? C?p Nh?t t? xa nút ho?c l?i x?y ra khi k?t n?i v?i t?t c? các cơ s? d? li?u m?c đ?nh trong th?i gian ban đ?u thi?t l?p.

Ví dụ:
#### SQL Server Remote Setup - Start Time 10/28/99 13:14:22 ####
Script file copied to '\\server8\ADMIN$\secnode.iss' successfully.
Installing remote service...
Running '\\node1\F$\ENGLISH\X86\setup\setupsql.exe SecNode=1 -s -f1 \\node2\ADMIN$\secnode.iss'...
Remote process exit code was '-1'.
\\node2\Admin$\sqlsp.log
Disconnecting from remote machine...
Service removed successfully.
Remote files removed successfully.
#### SQL Server Remote Setup - Stop Time 10/28/99 13:15:08 ####
Giải pháp

Ch?c ch?n tài kho?n d?ch v? đư?c thi?t l?p v?i t?t c? các c?p phép đúng. B?ng cách sao chép tài kho?n qu?n tr? hi?n có, b?n có th? đ?m b?o r?ng các thành viên nhóm và nhi?u tính ch?t khác đư?c sao chép vào các tài kho?n m?i. Khi m?t tài kho?n ngư?i dùng đư?c sao chép, mô t?, nhóm thành viên, gi? đăng nh?p, đăng nh?p máy tr?m và thông tin tài kho?n sao chép chính xác. Tên ngư?i dùng, đ?y đ? tên và m?t kh?u h?p c?a các tài kho?n m?i đang tr?ng và ph?i đư?c nh?p. Các Ngư?i dùng không th? thay đ?i m?t kh?uM?t kh?u không bao gi? h?t h?n ki?m tra h?p s? đư?c sao chép.

Chú ý Khi sao trương m?c là m?t thành viên c?a các qu?n tr? viên nhóm đ?a phương, các Ngư?i dùng không th? thay đ?i m?t kh?u thi?t l?p không đư?c sao chép. Thông thư?ng, các Ngư?i dùng ph?i thay đ?i m?t kh?u đăng nh?p ti?p theo ki?m tra h?p ch?n, b?t k? c?a thi?t l?p c?a nó trong b?n g?c trương m?c; Tuy nhiên, h?p ki?m này c?n đư?c r? ràng. Ngoài ra, các M?t kh?u không bao gi? h?t h?n ki?m tra h?p nên đư?c ch?n. Sau khi t?t c? các m?c hoàn thành, Nh?p vào Thêm.

Bây gi?, t? các Qu?n l? ngư?i dùng tr?nh đơn, ch?n Policies\User quy?n, ch?n hi?n th? Quy?n ngư?i dùng chuyên sâu, và sau đó trao các quy?n sau đây cho ngư?i dùng m?i:
 • Ho?t đ?ng như m?t ph?n c?a h? đi?u hành.
 • Đăng nh?p như là m?t d?ch v?.
 • Đăng nh?p t?i đ?a phương.
Sau đó, đăng nh?p vào c? hai nút v?i các tài kho?n m?i đư?c t?o ra và th?c hi?n k?t n?i cơ b?n và quy?n ki?m tra:
 • Đ? xác minh k?t n?i cu?c g?i (RPC) th? t?c t? xa, c? g?ng đăng nh?p t? xa t? m?i nút khác v?i ho?c là Perfmon, Regedt32 ho?c Srvmgr.

 • Đ? xác minh NetBIOS, h?y th? vi?c ban hành m?t lư?i xem \\machine_names? d?ng lư?i \\machine_name\admin$

 • Đ? xác minh RDR và SRV mà không NBT và IP k?t n?ilư?i xem \\ đ?a ch? IP

 • H?y th? s? d?ng m?t telnet ho?c phiên làm vi?c FTP đ? ki?m tra cho giao thông v?n t?i ch?c năng.

K?ch b?n 6

V?n đ?

Th?t b?i SQL 6,5 c?m Wizard và d?ng cu?i cùng c?a c?m thu?t s? đăng nh?p k?:
Start SQL Server cConnectString="ODBC;DSN='';DRIVER={SQL Server};SERVER=CLIO;DATABASE=master;UID=sa;PWD="
					
Giải pháp

Trư?c tiên xác minh r?ng th?c hi?n m?t @@ servername không tr? l?i m?t ph?n ?ng NULL. N?u nó nào, sau đó các sysservers h? th?ng b?ng không có m?t m?c nh?p cho tên máy ch? đ?a phương. S?a ch?a đi?m này và ti?p t?c.

N?u b?n đ? có th? xác minh @@ servername, b?n nên t?i l?i các tr?nh đi?u khi?n ODBC và sau đó ch?y SQL c?m Thu?t s? m?t l?n n?a. Đ? t?i l?i các tr?nh đi?u khi?n ODBC, ch?y chương tr?nh cài đ?t t? SQL Máy ch? 6,5 Extended Edition nh? g?n đ?a trong m?t thư m?c \I386\Odbc cho Intel d?a trên máy tính ho?c thư m?c \Alpha\Odbc cho Alpha d?a trên máy tính.

K?ch b?n 7

V?n đ?

M?i t?p tin Clustwiz.exe ch?y, m?t ti?n s? Watson tin nh?n xu?t hi?n tr? đ?n t?p tin Cpqmgmt.dbg.

Giải pháp

Tài li?u tham kh?o t?t c? sau đây Microsoft Knowledge Base ch? ra r?ng v?n đ? này liên quan đ?n cái nh?n sâu s?c qu?n l? Compaq. Áp d?ng các m?i nh?t Compaq SoftPak (trong h?u h?t trư?ng h?p SSD 2.12a) và ng?ng t?t c? có th? d?ch v? xung đ?t là v?ch ra trong sau đây Microsoft Knowledge Base bài vi?t:
192708 INF: B? cài đ?t cho SQL Server 6,5 MSMQ 1.0 Clustering thi?t l?p
219264 INF: B? cài đ?t cho SQL Server 7.0 Clustering thi?t l?p

K?ch b?n 8

V?n đ?

Các m?c nh?p registry sau là không chính xác:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVer\CommonFilesDir
Giải pháp

Đúng đư?ng d?n.

K?ch b?n 9

V?n đ?

B?n không th? uncluster SQL b?ng cách s? d?ng c?m SQL Thu?t s? chuy?n đ?i d? ph?ng.

Giải pháp

Khi SQL c?m chuy?n đ?i d? ph?ng Wizard ch?y, SQL tài nguyên c?m đư?c t?o ra. Theo m?c đ?nh, các ngu?n tài nguyên có sau đây đ?t tên c?u trúc:
  <Virtual_SQL_Server_Name> IP Address
  <Virtual_SQL_Server_Name> Network Name
  <Virtual_SQL_Server_Name> SQL Server 7.0
  <Virtual_SQL_Server_Name> VServer
  <Virtual_SQL_Server_Name> SQL Server Agent 7.0
					
Ví d?, n?u Virtual_SQL_Server_Name là xyz, SQL tài nguyên đư?c, theo m?c đ?nh, tên là:
  xyz IP Address
  xyz Network Name
  xyz SQL Server 7.0
  xyz VServer
  xyz SQL Server Agent 7.0
					
N?u t?t c? hay m?t s? các ngu?n tài nguyên sau đó s?a đ?i đ?:
  IP Address
  Network Name
  SQL Server
  Virtual Server
  SQL Agent
					
Đi?u này có th? gây ra SQL c?m chuy?n đ?i d? ph?ng Wizard đ? th?t b?i ho?c treo khi s? d?ng. Đ? gi?i quy?t này, đ?i tên các ngu?n l?c quay l?i tên m?c đ?nh.

K?ch b?n 10

V?n đ?

SQLCLUST.Đăng nh?p cho th?y sau đây:
~~~ OnEnableCluster: UpdateSku
~~~ OnEnableCluster: TransferSQLServices
+++ TransferSQLServices: enter
+++ TransferSQLServices: calling AddVSNameLanManServer
[reghelp.h:132] type not REG_MULTI_SZ: 160 (0xa0): The argument string passed to DosExecPgm is not correct.

[reghelp.h:133] : 160 (0xa0): The argument string passed to DosExecPgm is not correct.

[reghelp.h:290] : 160 (0xa0): The argument string passed to DosExecPgm is not correct.

[clenable.cpp:1803] : 160 (0xa0): The argument string passed to DosExecPgm is not correct.

[clenable.cpp:1836] : 160 (0xa0): The argument string passed to DosExecPgm is not correct.

[clenable.cpp:2379] : 160 (0xa0): The argument string passed to DosExecPgm is not correct.

~~~ XXX TransferSQLServices failed
					
Giải pháp

Ki?m ch?ng r?ng giá tr? lo?i c?a cơ quan đăng k? sau khóa:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\LanmanServer\Parameters\NullSessionPipes
					
là REG_MULTI_SZ.

S? th?t b?i th?c t? là trong RegQueryValue_MULTI_SZ(). Nó không thành công v? lo?i đi?u quan tr?ng là không REG_MULTI_SZ.

Nó lo?i đi?u quan tr?ng không ph?i là REG_MULTI_SZ, b?n s? c?n ph?i sao chép n?i dung t? khoá, xoá và t?o l?i ch?a khóa v?i các cùng m?t tên chính xác lo?i giá tr? và sau đó thay th? các n?i dung.

Thu?c tính

ID c?a bài: 254593 - L?n xem xét sau cùng: 21 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft SQL Server 7.0 Enterprise Edition
 • Microsoft SQL Server 6.5 Enterprise Edition
T? khóa: 
kbinfo kbmt KB254593 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:254593

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com