Làm th? nào đ? cho phép phát hi?n c?m b?t lên và ch?y thi?t b? c?ng song song trong Windows 2000, Windows XP và Windows Server 2003

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 254664 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tóm t?t

M?t s? thi?t b? c?m b?t lên và ch?y, s? d?ng m?t c?ng song song, ch?ng h?n như các phiên b?n đ?u tiên c?a Iomega Zip ổ đĩa, không có th? đư?c phát hi?n b?i Windows. Bài vi?t t?ng bư?c này mô t? làm th? nào đ? kích ho?t tính năng c?m b?t lên và ch?y trên các thi?t b? s? d?ng m?t thi?t b? c?ng song song.

Làm th? nào đ? cho phép phát hi?n c?m b?t lên và ch?y

Đ? cho phép phát hi?n c?m và ch?y:
 1. B?m chu?t ph?i vào bi?u tư?ng My Computer trên màn h?nh c?a b?n, và sau đó b?m thu?c tính.
 2. Nh?p vào Hardware tab và b?m Device Manager.
 3. Click vào đ? m? r?ng c?ng, b?m chu?t ph?i vào C?ng máy in (LPT1), và sau đó b?m thu?c tính.

  Lưu ? N?u có nhi?u hơn m?t máy in c?ng đư?c cài đ?t chuyên bi?t trên máy tính c?a b?n, b?m vào LPT2 ho?c LPT3.
 4. Nh?p vào tab cài đ?t chuyên bi?t c?ng , nh?p vào b?t phát hi?n di s?n c?m b?t lên và ch?y, và sau đó nh?p vào OK.
 5. Kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n khi b?n đư?c nh?c làm như v?y.
Sau khi b?n kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n, Windows phát hi?n ph?n c?ng c?m là ch?y và thu?t s? cài đ?t chuyên bi?t ph?n c?ng m?i B?t đ?u n?u ph?n c?ng đư?c k?t n?i v?i máy tính.

Lưu ? H?p đi?u khi?n phát hi?n di s?n c?m b?t lên và ch?y không đư?c ch?n theo m?c đ?nh. N?u b?n nh?n đư?c thông báo l?i cài đ?t chuyên bi?t đ? không hoàn thành khi b?n c? g?ng cài đ?t chuyên bi?t m?t ổ đĩa Zip, xem bài vi?t sau trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
232450 Windows 2000 không phát hi?n Iomega song song c?ng s? Zip Drive
Các s?n ph?m bên th? ba đư?c th?o lu?n trong bài vi?t này đư?c s?n xu?t b?i công ty đ?c l?p c?a Microsoft. Microsoft đưa ra không có b?o hành, ng? ? hay cách khác, v? hi?u su?t ho?c đ? tin c?y c?a các s?n ph?m này.


Lưu ? Khi Service Pack 2 cho Windows Server 2003 đư?c phát hành, m?t s? thi?t b? song song c?ng thêm s? yêu c?u b?n b?t phát hi?n c?m b?t lên và ch?y trư?c khi b?n có th? cài đ?t chuyên bi?t chúng thành công. C? th?, b?n s? có đ? cho phép phát hi?n c?m b?t lên và ch?y trư?c khi b?n cài đ?t chuyên bi?t b?t k? ổ đĩa Iomega Zip.

Thu?c tính

ID c?a bài: 254664 - L?n xem xét sau cùng: 23 Tháng Mười Một 2013 - Xem xét l?i: 3.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
T? khóa: 
kb3rdparty kbhardware kbhowtomaster kbmt KB254664 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 254664

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com