Danh sách các l?i đư?c c? đ?nh trong SQL Server 2008 Service Pack 3 CTP

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2546945 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

GI?I THI?U

Bài này li?t kê các v?n đ? SQL Server 2008 đư?c c? đ?nh trong Microsoft SQL Server 2008 Service Pack 3 (SP3) Community Technology Preview (CTP).

Chú ý
 • Đây là m?t phiên b?n CTP SQL Server 2008 SP3. Phiên b?n này không đư?c h? tr? b?i d?ch v? h? tr? khách hàng c?a Microsoft. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? g?i thông tin ph?n h?i, h?y truy c?p trang web Microsoft k?t n?i sau đây:
  Microsoft SQL Server k?t n?i trang web
 • B?n s?a l?i mà không tài li?u có th? đư?c bao g?m trong các gói d?ch v?.
 • Danh sách này s? đư?c C?p Nh?t khi các bài vi?t đư?c phát hành.
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? có đư?c SQL Server 2008 service pack, b?m s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
968382 Làm th? nào đ? có đư?c gói d?ch v? m?i nh?t cho SQL Server 2008

THÔNG TIN THÊM

SQL Server 2008 SP3 CTP ch?a b?n s?a l?i cho các v?n đ? sau:
 • Các v?n đ? đư?c li?t kê trong bài vi?t này
 • Các v?n đ? đ? đư?c c? đ?nh trong sau tích l?y C?p Nh?t gói cho SQL Server 2008 Service Pack 2 (SP2):
  • Tích l?y gói 1 cho SQL Server 2008 SP2
  • Tích l?y gói 2 cho SQL Server 2008 SP2
  • Cumulative update package 3 cho SQL Server 2008 SP2
  • Tích l?y gói 4 cho SQL Server 2008 SP2

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? gói cumulative update C?p Nh?t có s?n cho SQL Server 2008 SP2, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2402659 SQL Server 2008 xây d?ng đư?c phát hành sau khi SQL Server 2008 Service Pack 2 đư?c phát hành

Các v?n đ? đư?c c? đ?nh trong phiên b?n này CTP c?a gói d?ch v?

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? các v?n đ?, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft.
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
VSTS l?i s?S? bài vi?t KBMô tả
611967922578Kh?c ph?c: R?t nhi?u thư có ID thông báo 19030 và tin nh?n ID 19031 đang đăng nh?p file SQL Server 2005 Errorlog khi b?n s? d?ng SQL Server h? sơ trong SQL Server 2005
6284272463682Kh?c ph?c: Cơ s? d? li?u đ? m?t m? hóa d? li?u minh b?ch hi?u l?c có th? đư?c đánh d?u là "nghi ng?" n?u ch?ng ch? máy ch? b? trong SQL Server 2008 R2
7294612500042"SQL Server 2008 Setup đ?i h?i Microsoft.NET Framework 4.0 cài đ?t"thông báo l?i khi b?n áp d?ng Service Pack 2 (SP2) cho SQL Server 2008
7576762565683Kh?c ph?c: B?n có th? nh?n k?t qu? không chính xác khi b?n ch?y m?t truy v?n ph?c t?p mà có ch?c năng t?p h?p, ch?c năng tham gia và ch?c năng khác bi?t trong subqueries trong m?t môi trư?ng SQL Server 2008
7462312569923Kh?c ph?c: T?i lên các công vi?c c?a nhà sưu t?p d? li?u m?t cách nhanh chóng m? và đóng m?t s? l?n các c?ng TCP n?u các công vi?c t?i lên d? li?u vào m?t cơ s? d? li?u MDW trong SQL Server 2008 hay trong SQL Server 2008 R2
4292312588050Kh?c ph?c: Slipstream cài đ?t c?a m?t gói d?ch v? SQL Server 2008 có th? th?t b?i
7170652588453Kh?c ph?c: Truy c?p vi ph?m khi DTA ch?y m?t truy v?n đ?i v?i m?t bàn trong SQL Server 2008 n?u có m?t ch? s? v? m?t lo?i d? li?u không gian c?t c?a b?ng
6447812589980Kh?c ph?c: K?t qu? không chính xác ho?c h?n ch? vi ph?m khi b?n ch?y m?t tuyên b? ch?n ho?c m?t tuyên b? DML s? d?ng ch?c năng row_number và m?t k? ho?ch th?c hi?n song song trong SQL Server 2008
4208342590124 Kh?c ph?c: "ChainerInfrastructureException" l?i khi b?n cài đ?t SQL Server 2008

V?n đ? khác đư?c c? đ?nh trong phiên b?n này CTP c?a gói d?ch v?

B?n s?a l?i cho các v?n đ? sau đây c?ng đư?c bao g?m trong SQL Server 2008 SP3 CTP.
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
VSTS l?i s?Mô tả
295196, 771825B?n có th? nh?n đư?c thông báo c?nh báo sau khi b?n t?o k? ho?ch b?o tr? n?u các Thu h?p l?i cơ s? d? li?u tùy ch?n này đư?c kích ho?t trong SQL Server 2008: "Shrinking c?a t?p tin d? li?u di chuy?n d? li?u và có th? gây ra phân m?nh c?a các ch? s? trong các t?p tin đó."
295750Công c? ch?n đoán khác nhau không đúng báo cáo cơ s? d? li?u t?ng th? cho các truy v?n c?ng đư?c th?c hi?n đ?i v?i các cơ s? d? li?u trong SQL Server 2008.
337272Lazy Writer chính không b?t đ?u n?u 0 NUMA nút ch?a không có b? x? l? trong SQL Server 2008.
444202M?t ngư?i s? d?ng không th? đ?i m?t kh?u c?a h? trong SQL Server 2005 b?ng cách s? d?ng SQL Server Management Studio (SSMS) c?a SQL Server 2008.
447990Gi? s? m?t l?n xem l?p ch? m?c các d? án c?t t? b?ng cơ s? và phi cơ s?, và gi? đ?nh m?t c?t t? b?ng cơ s? không có cùng m?t th? t? id và các lo?i như m?t c?t b?ng cơ s?. Trong trư?ng h?p này n?u SQL Server 2008 SP3 CTP đư?c cài đ?t, m?t l?i x?y ra thay v? c?a m?t chuy?n đ?i phân vùng.
450529Gi? s? r?ng b?n m? SSMS như không qu?n tr? và sau đó b?n c? g?ng đ? đính kèm m?t cơ s? d? li?u. Trong trư?ng h?p này n?u SQL Server 2008 SP3 CTP đư?c cài đ?t, b?n nh?n đư?c l?i "Truy c?p b? t? ch?i" thay v? t? m?t ngo?i l?.
507222Hãy xem xét các tình huống sau:
 • B?n t?o cơ s? d? li?u.
 • M?t truy v?n là cache cho cơ s? d? li?u này.
 • B?n xóa b? cơ s? d? li?u, và sau đó b?n t?o ra m?t cơ s? d? li?u m?i.
 • B?n t?o cơ s? d? li?u b? xóa m?t l?n n?a, và sau đó b?n ch?y truy v?n.

Trong trư?ng h?p này, b?n nh?n đư?c m?t l?i "Truy c?p đ?c vi ph?m trong FullXactImpBase::GetXdes xact.cpp @ 2536" trong SQL Server 2008.
546001S?a ch?a cho các v?n đ? c?a l?i này đ?t l?i tên cho m?t b?ng có giá tr? tham s? khi b?n t?o m?t giá tr? m?c đ?nh cho các b?ng có giá tr? tham s?. Sau khi b?n cài đ?t SQL Server 2008 SP3 CTP, các TableVarElem nguyên t? luôn luôn có đúng tên khi nó l?y giá tr? m?c đ?nh t? các Nhi?t đ? b? nh? cache b?ng.
643903Không có thông báo s? ki?n cho các s? ki?n c?p cơ s? d? li?u có th? đư?c t?o ra khi m?t ho?t đ?ng Optical Mouse qua cơ s? d? li?u đư?c th?c hi?n. V?n đ? này x?y ra v? không đúng h?p tho?i x? l? đư?c s? d?ng.
650111?ng d?ng không th? k?t n?i v?i SQL Server 2008 n?u m?t cài đ?t c?nh nhau c?a SQL Server bí danh "Denali" đư?c cài đ?t. V?n đ? này x?y ra v? c?a m?t con tr? null. Khi con tr? null đư?c s? d?ng, c?p lên trư?ng h?p đư?c cài đ?t trên máy tính đang b? b? qua. Sau khi b?n cài đ?t SQL Server 2008 SP3 CTP, con tr? null không đư?c s? d?ng khi b?n s? d?ng SQL Server 2008 Virtual Machine Manager.
703968Sau khi b?n cài đ?t SQL Server 2008 SP3 CTP, t?i ưu hóa truy v?n có th? x? l? các giá tr? đ?u ra khác nhau cho cùng m?t giá tr? đ?u vào t? các CRYPT_GEN_RANDOM c?t.
704992Các v?n đ? cho chuy?n đ?i d? li?u không th? tách r?i vào x 64 d?a trên h? đi?u hành. Nh?ng v?n đ? này x?y ra do các BindParameter phương pháp và c?a DÀI d? li?u nh?p tham s? đư?c s? d?ng b?i phương pháp này.
707059H? sơ không có th? hi?n th? t?t c? các s? ki?n và c?t cho c? hai cơ s? d? li?u SQL Server và SQL Server d?ch v? phân tích. Sau khi b?n cài đ?t SQL Server 2008 SP3 CTP, water tiêu b?n t?p m?i cho cơ s? d? li?u SQL Server và SQL Server d?ch v? phân tích đư?c t?o ra m?t cách riêng bi?t.
709063V?n đ? hi?u su?t ch?m x?y ra khi b?n ch?y các mdw_purge_data_ [<your mdw="" database="" name=""></your>] công vi?c nhà sưu t?p d? li?u đ? th?c hi?n m?t XÓA B? thao tác. V?n đ? này x?y ra n?u m?t nhà sưu t?p d? li?u c?a MicrosoftSQL Server 2008 qu?n l? d? li?u kho (MDW) đang ch?y trên m?t cơ s? d? li?u MDW quy mô l?n.
741462M?t s? các b?n ghi có th? đư?c g? b? khi b?n cài đ?t SQL Server 2008 d?ch v? tr?n gói 2 (SP2) ho?c m?t phiên b?n sau này c?a SQL Server 2008. V?n đ? này x?y ra b?i v? các FireAgain lá c? đư?c xác đ?nh b?i ch? nghe s? ki?n bên ngoài.
755932T?t h?u và d?n phân tích ch?c năng không làm vi?c trong gói ph?n m?m và công c? tri?n khai thu?t s? (PDW). V?n đ? này x?y ra b?i v? m?t s? thông tin trong các MemoXML đ? án đư?c l?y ra.
771381Con tr? không chính xác c?a đ?i tư?ng b? nh? đư?c c?p phát khi b?n xóa b? cơ s? d? li?u v?i m?t FILESTREAM filegroup.
540323M?t s? vi ph?m truy c?p x?y ra khi m?t ?ng d?ng c? g?ng nâng cao 9530 l?i m?. V?n đ? này x?y ra v? m?t con tr? NULL đư?c s? d?ng.
778341Các SCOPE_IDENTITY() ch?c năng có th? tr? v? giá tr? không chính xác.
536835Thi?t l?p đ? v? khi b?n cài đ?t Microsoft SQL Server 2008 trên m?t máy tính có SQL Server 2000 Service Pack 3 (SP3) tr?c tuy?n phân tích ch? bi?n (OLAP) đư?c cài đ?t. V?n đ? này x?y ra b?i v? SQL Server 2000 SP3 OLAP không đúng thi?t l?p Phiên b?n đăng k? khóa đ? Service Pack 3,0.
544926N?u b?n không ph?i s?a đ?i b?t k? tài s?n khi b?n c? g?ng thay đ?i các DatabaseEncryptionKey Đ?i tư?ng SQL Server qu?n l? các đ?i tư?ng (SMO), cơ s? d? li?u đ?i tư?ng SMO không C?p Nh?t DatabaseEncryptionKey giá tr?.
729229Sau khi b?n cài đ?t SQL Server 2008 SP3 CTP, k?t qu? c?a m?t đ?m không đư?c lưu tr? và không đư?c lưu tr? trong các bi?n đ?a phương li?t kê tài nguyên. Ngoài ra, đ?a đư?c xác nh?n ch? có m?t th?i gian, và k?t qu? đư?c lưu tr? cho yêu c?u ti?p theo.
425485Sau khi b?n cài đ?t SQL Server 2008 SP3 CTP, t?t c? các liên k?t trang đích ch?y k?ch b?n cài đ?t b? vô hi?u hoá.
700081Khi m?t ?ng d?ng v? lên tên c?a b? đ?m cơ s? c?a m?t truy c?p t? l?, các ?ng d?ng đ? th?c hi?n m?t ho?t đ?ng tra c?u chu?i con đó không ph?i là ch? trong SQL Server 2008.
281309Th?i gian CPU không chính xác khi b?n ch?y song song truy v?n có k? ho?ch cho sys.dm_exec_query_stats b?ng.
356915M?t l?i x?y ra khi n?i b? đ?m cho không đ?ng b? đ?c các ho?t đ?ng phân chia m?t nhân v?t nhi?u c?t delimiter thành hai ph?n. Sau khi b?n cài đ?t SQL Server 2008 SP3 CTP, con tr? phân tích cú pháp hi?n t?i đư?c đ?t l?i sau khi b? đ?m đư?c chuy?n.
645220SQLAgent.exe không ch?y khi m?t l?nh SQLAgent.exe h?p l? g? vào d?u nh?c l?nh. V?n đ? này x?y ra v? c?a l?i c?p phép cho chia s? b? nh?.
747046Sau khi b?n cài đ?t SQL Server 2008 SP3 CTP, cơ s? d? li?u không đư?c t?o ra n?u tên cơ s? d? li?u là gi?ng như tên ngư?i dùng cơ s? d? li?u hi?n th?i.
769191SQL Server 2008 SP3 CTP có C?p Nh?t VER_PRODUCTLEVEL_STRVER_PRODUCTLEVEL_WSTR bi?n toàn c?u trong các t?p tin Ntverp.h. Các bi?n này đư?c c?p nh?t đ? SP3.

THAM KH?O

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? xác đ?nh phiên b?n SQL Server và phiên b?n hi?n t?i, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
321185 Làm th? nào đ? xác đ?nh phiên b?n SQL Server và ?n b?n c?a b?n
Các sản phẩm của bên thứ ba mà bài viết này thảo luận do các công ty độc lập với Microsoft sản xuất. Microsoft không đảm bảo, ngụ ý hay theo cách khác về hiệu suất hoạt động hoặc độ tin cậy của những sản phẩm này.

Thu?c tính

ID c?a bài: 2546945 - L?n xem xét sau cùng: 25 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 4.0
Áp d?ng
 • Microsoft SQL Server 2008 Service Pack 2
 • Microsoft SQL Server 2008 Service Pack 1
 • Microsoft SQL Server 2008 Analysis Services
 • Microsoft SQL Server 2008 Developer
 • Microsoft SQL Server 2008 Enterprise
 • Microsoft SQL Server 2008 Express
 • Microsoft SQL Server 2008 Express with Advanced Services
 • Microsoft SQL Server 2008 Integration Services
 • Microsoft SQL Server 2008 Reporting Services
 • Microsoft SQL Server 2008 Standard
 • Microsoft SQL Server 2008 Standard Edition for Small Business
 • Microsoft SQL Server 2008 Web
 • Microsoft SQL Server 2008 Workgroup
T? khóa: 
kbqfe kbhotfixserver kbfix kbsqlsetup kbexpertiseadvanced kbsurveynew kbmt KB2546945 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:2546945

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com