Fable III cho PC: v?n đ? Video và yêu c?u h? th?ng

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2547300 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tóm t?t

T?m hi?u v? các yêu c?u h? th?ng cho Fable III cho máy tính và nh?ng g? b?n ph?i làm g? đ? kh?c ph?c s? c? video có liên quan v?i các tr? chơi.

Thông tin thêm

Fable III là m?t tr? chơi đ?i h?i đ? h?a đư?c thi?t k? đ? ti?p theo th? h? ph?n c?ng. Máy tính c?a b?n c?n ph?i có m?t m?nh m? CPU (b? x? l?), và c? hai chipset đ? h?a (v?). Card đ? h?a nên c?ng s? d?ng các tr?nh đi?u khi?n card đ? h?a m?i nh?t cho m?c đ? l?n nh?t v? hi?u su?t và kh? năng tương h?p v? sau gi?a Fable III và ph?n c?ng máy tính c?a b?n. Xem ph?n Tr?nh đi?u khi?n Video Card làm th? nào đ? c?p nh?t các tr?nh đi?u khi?n v?.

Tr? chơi có th? ch?y ? ch? đ? 3D, nhưng b?n ph?i đáp ?ng các Yêu c?u h? th?ng t?m nh?n 3D.

T?i thi?u và đ? ngh? yêu c?u h? th?ng


Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Fable III cho PCT?i thi?uGi?i thi?u
hệ điều hànhXP 32 SP3, Vista 32/64, giành chi?n th?ng 7 32/64Giành chi?n th?ng 7
CPUIntel Core 2 Duo 2 GHz ho?c AMD Athlon X 2 4000 +Intel Pentium 2.9 Ghz Core 2 Duo
B? nh?2 GB4 GB
Không gian đ?a c?ng12 GB mi?n phí không gian12 GB mi?n phí không gian
Ph?n c?ng đ? h?aNVidia 7600GT

Ho?c

ATI HD 2600 Pro
NVIDIA 260GTX 896 MB

Ho?c

ATI 5770 1 GB
DirectX9.0 c tr? đi9.0 c tr? đi
M?ngYêu c?u cho nhi?u kết nối Internet ho?c m?ng LANYêu c?u cho nhi?u kết nối Internet ho?c m?ng LAN

Lưu ?: Fable III không h? tr? Microsoft ® Windows ® 95/98/NT/2000, phiên bản bê-ta, phát hành ?ng c? viên c?a Windows 7 ho?c phiên b?n 64-bit c?a hệ điều hành Windows XP.

B?n ph?i có các thông tin qu?n tr? đ? cài đ?t chuyên bi?t các tr? chơi trên Windows XP, Windows Vista ho?c Windows 7. Tuy nhiên, b?n không c?n các thông tin hành chính đ? chơi các tr? chơi sau khi nó đư?c cài đ?t chuyên bi?t.

Đ? xác đ?nh xem máy tính c?a b?n đáp ?ng các yêu c?u h? th?ng t?i thi?u đ? chơi Fable III, b?n có th? s? d?ng DirectX 9.0 ch?n đoán c? (Dxdiag.exe). Đ? làm đi?u này, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. B?m chu?t B?t đ?u, b?m vào Ch?y, lo?i dxdiag.exe trong các M? h?p, và sau đó b?m vào Ok.
 2. B?m vào các H? th?ng tab. lưu ? các B? vi x? l?B? nh? giá tr?.
 3. B?m vào các Hi?n th? (ho?c Hi?n th? 1) tab. Sau đó, dư?i Thi?t b?, lưu ? tên c?a card đ? h?a và Có c? ly kho?ng t?ng b? nh? giá tr?.
 4. B?m chu?t L?i ra.
H?y so sánh các giá tr? trên máy tính c?a b?n đ? yêu c?u h? th?ng trong ph?n này. N?u máy tính c?a b?n không đáp ?ng các yêu c?u h? th?ng t?i thi?u, liên h? v?i nhà s?n xu?t c?a b?n đ? bi?t thêm thông tin v? làm th? nào đ? có đư?c các nâng c?p c?n thi?t.

Lưu ?: n?u các tr? chơi không đáp ?ng các yêu c?u t?i thi?u, nó s? không hi?n th? m?t thông báo c?nh báo.


Hi?u ?ng và video tùy ch?n không có s?n


Đ? kích ho?t Fable III đ? chơi trên c?u h?nh ph?n c?ng như nhi?u càng t?t, đ? phân gi?i màn h?nh hi?n th? m?t s? có th? không có s?n v?i chipset đ? h?a l?n ho?c ph?n c?ng v?i thông s? k? thu?t gi?m. Ngoài ra, ch? bi?n th?c hi?n trên ph?n c?ng m?nh m? hơn có th? không đư?c áp d?ng. Đ?c bi?t, trên d?ng GeForce 7000, bóng t?i và m?t s? hi?u ?ng đ? h?a khác không có s?n.

Màn h?nh màu đen ho?c các v?n đ? v?i video


N?u tr? chơi đi vào m?t màn h?nh màu đen, B?t đ?u Fable III Tùy ch?n đ? h?a ? các Tr? chơi thám hi?mc?a s?. Các tr? chơi s? ki?m tra gi?i pháp hi?n t?i đư?c h? tr? trên kh?i đ?ng. N?u nó không đư?c h? tr?, đ? phân gi?i đư?c h? tr? g?n nh?t đư?c ch?n đ? thay th?. Đôi khi m?t đ? phân gi?i không chính xác có th? đư?c báo cáo gây ra màn h?nh đ? chuy?n màu đen. Đi?u này thư?ng đúng khi TV đư?c l?a ch?n như h? ch? h? tr? m?t ph?m vi gi?i h?n c?a ngh? quy?t. N?u đi?u này x?y ra, thoát kh?i tr? chơi (ALT + F4 ho?c ki?m soát + Alt + Del), và sau đó ch?y chương tr?nh cài đ?t chuyên bi?t đ? h?a bên ngoài đ? thay đ?i đ? phân gi?i mà làm vi?c. Đ? ch?y chương tr?nh này, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. B?m chu?t B?t đ?u, b?m vào T?t c? chương tr?nh, b?m vào Tr? chơi, và sau đó nh?p vào Tr? chơi thám hi?m.
 2. B?m chu?t ph?i vào Fable III và sau đó ch?nC?u h?nh tùy ch?n Video.

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
2547303


Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
2547304Trong này Tùy ch?n đ? h?ac?a s?, b?n có th? đi?u ch?nh tùy ch?n đ? h?a c?a b?n. Ví d ?, ch?n th?p hơn Đ? phân gi?i màn h?nh, b?m vào Ok, và sau đó B?t đ?u các tr? chơi. N?u v?n đ? v?n ti?p t?c x?y ra, B?t đ?u các Tùy ch?n đ? h?ac?a s? m?t l?n n?a, và sau đó nh?p vào cài đ?t chuyên bi?t Re-detect. Các tr? chơi s? xác đ?nh các cài đ?t chuyên bi?t t?t nh?t cho máy tính c?a b?n. N?u v?n đ? v?n ti?p t?c x?y ra, h?y nh?p vào T?i thi?u đ? h?a chi ti?t đ? xác đ?nh xem máy tính c?a b?n s? có th? ch?y các tr? chơi.

N?u b?n có hai card video đư?c cài đ?t chuyên bi?t trên máy tính, tr? chơi có th? ch?n các card video m?c đ?nh trong các b?ng m?ch videokeá tieáp. Ch?n card đ? h?a trong ph?n này b?n mu?n s? d?ng v?i các tr? chơi.

N?u v?n đ? v?n ti?p t?c x?y ra và máy tính c?a b?n đáp ?ng các yêu c?u tr? chơi, h?y th? c?p nh?t các tr?nh đi?u khi?n v?. Đi đ?n ph?n C?p Nh?t Tr?nh đi?u khi?n c?c Video trong bài vi?t này.

C?p Nh?t tr?nh đi?u khi?n c?c Video

N?u b?n g?p m?t trong nh?ng v?n đ? đ? h?a, t?i v? và cài đ?t chuyên bi?t các tr?nh đi?u khi?n m?i nh?t cho v? video c?a b?n:
 • M?t màn h?nh màu đen ho?c tr?ng s? đư?c hi?n th? khi b?n B?t đ?u Fable III
 • Fable III ng?ng đáp ?ng (treo)
 • Fable III b?t ng? thoát
 • Hi?u su?t ch?m trong Fable III


N?u b?n có m?t card video ATI hay NVIDIA, b?n có th? t?m th?y tr?nh đi?u khi?n trên web site c?a h?:

ATI

http://ATI.AMD.com

Đi?u khi?n: Catalyst 11,1 ho?c m?i hơn

nVidia

http://www.NVIDIA.com

Đi?u khi?n: 174,12 tr?nh đi?u khi?n đ? h?a Phiên b?n 270.22 WHQL ho?c m?i hơn

Lưu ?: th? nghi?m đư?c th?c hi?n v?i b? đi?u khi?n bi?u m?u chính đ?t có s?n t?i th?i đi?m. V? v?y, n?u b?n có kinh nghi?m tính năng bay t?m nh?n th?p ho?c đ? h?a b?t thư?ng video tr?nh đi?u khi?n c?c nên là đi?u đ?u tiên đ? ki?m tra.

Đ? xác đ?nh tên và nhà s?n xu?t card đ? h?a, h?y làm theo các bư?c trên m?t máy tính đang ch?y Windows 7 ho?c Windows Vista:

 1. Nh?p vào B?t đ?u, g? dxdiag.exe vào h?p B?t đ?u tra c?u , và sau đó nh?p vào dxdiag.exe trong danh sách chương tr?nh .
 2. Nh?p vào tab Hi?n th? .
 3. Theo thi?t b?tra c?u tên nhà s?n xu?t.
 4. Nh?p vào l?i ra.


Thu?c tính

ID c?a bài: 2547300 - L?n xem xét sau cùng: 27 Tháng Giêng 2013 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Fable III for PC
T? khóa: 
dftsdahomeportal kbmt KB2547300 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2547300

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com