Làm th? nào đ? làm s?ch lên trùng l?p tính ID trong h? th?ng qu?n l? máy ch?

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 254735
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Bài vi?t này mô t? làm th? nào đ? t?m và làm s?ch lên Microsoft h? th?ng qu?n l? máy ch? 2.0 và Microsoft h? th?ng qu?n l? Server 2003 khách hàng s? d?ng cùng m?t đ?nh danh duy nh?t. Máy ch? qu?n l? h? th?ng ID duy nh?t b?t đ?ng s?n đư?c s? d?ng đ? phân bi?t khách hàng h? th?ng qu?n l? máy ch?. Đi?u quan tr?ng là giá tr? này ? duy nh?t cho m?i khách hàng.

B?n có th? có ID trùng l?p trong môi trư?ng c?a b?n n?u b?n "sao chép" máy tr?m có các khách hàng h? th?ng qu?n l? máy ch? đư?c cài đ?t, ho?c n?u b?n có tàn t? m?t h? th?ng qu?n l? Server khách hàng cài đ?t trư?c đó (ví d? như các t?p tin Sms.ini ho?c Smscfg.ini).

ID trùng l?p có th? gây ra hành vi như vi?c s? d?ng cao đơn v? x? l? trung tâm (CPU), hàng t?n kho không đúng báo cáo, qu?ng cáo đi?u hành b?i các khách hàng sai, và các s? ki?n b?t ng?. Đ? giúp tránh nh?ng hành vi, đi?u quan tr?ng là đ? làm s?ch trùng l?p ID càng s?m càng t?t n?u b?n g?p h?.

THÔNG TIN THÊM

Đ? xác đ?nh xem b?n có ID trùng l?p, t?o ra m?t h? th?ng qu?n l? máy ch? truy v?n d?a trên m?u truy v?n sau đây:
ch?n * t? sms_g_system_SYSTEM như g tham gia bên trong sms_gh_system_SYSTEM h ngày g.ResourceId = h.ResourceId nơi g.Name <> h.Name
Khi b?n ch?y truy v?n này, b?n nh?n th?y t?t c? các tên máy tính khác nhau đang s? d?ng cùng m?t c?a b?n. Lưu ? r?ng kh?i đ?ng nhi?u khách hàng ho?c khách hàng đ? đư?c đ?i tên thành c?ng xu?t hi?n như là b?n sao. Sau khi b?n t?m th?y nh?ng b?n sao, phân b? m?t ID m?i đ? các máy tr?m.

B?n c?ng có th? ch?y truy v?n sau đây trong phân tích truy v?n SQL đ?i v?i cơ s? d? li?u trang web c?a tin nh?n SMS:
select all g.Domain0,g.InstanceKey,g.Name0,g.MachineID,g.RevisionID,g.SMSID0,g.SystemRole0,g.SystemType0,g.TimeKey,h.Domain0,h.InstanceKey,h.Name0,h.MachineID,h.RevisionID,h.SMSID0,h.SystemRole0,h.SystemType0,h.TimeKey from System_DATA AS g INNER JOIN System_HIST AS h ON g.MachineID = h.MachineID where g.Name0 <> h.Name0
Khi b?n ch?y truy v?n này, b?n th?y t?t c? các tên máy tính khác nhau mà đang s? d?ng cùng m?t c?a b?n. Lưu ? r?ng kh?i đ?ng nhi?u khách hàng ho?c khách hàng đ? đư?c đ?i tên thành c?ng xu?t hi?n như là b?n sao.

Sau khi b?n t?m th?y nh?ng b?n sao, phân b? m?t ID m?i đ? các máy tr?m. Có hai phương pháp đ? phân b? m?t ID m?i cho m?t khách hàng.

Hư?ng d?n s? d?ng phương pháp

Đ? t? làm s?ch lên m?t khách hàng, ch?y file 20clicln.bat đ? g? b? cài đ?t các h? th?ng qu?n l? Server khách hàng. Khi quá tr?nh này hoàn t?t, xóa b?t k? ví d? c?a t?p Sms.ini ho?c Smscfg.ini trên máy tr?m. Sau khi đi?u này là hoàn toàn, cài đ?t l?i khách hàng b?ng cách s? d?ng phương pháp cài đ?t b?nh thư?ng. M?t ID m?i s? đư?c c?p phát cho khách hàng. BR / >
Phiên b?n 20CliCln.bat mà có th? đư?c t?i như m?t ph?n c?a các công c? h? tr? SP2 có th? ch?y v?i m?t chuy?n đ?i d?ng l?nh c?a /Scrub mà lo?i b? các t?p tin Smscfg.ini và cho phép m?t sáng t?o c?a m?t GUID m?i. Nó không lo?i b? Sms.ini c?n l?i t? m?t khách hàng tin nh?n SMS 1.2.

Phương pháp phân ph?i ph?n m?m

N?u b?n có nhi?u máy tính c?n m?t ID m?i h? th?ng qu?n l? máy ch?, b?n có th? s? d?ng ti?n ích Microsoft BackOffice Resource Kit 4.5 Newuid.exe. T?o m?t gói b?ng cách s? d?ng các ti?n ích v?i các Newuid.exe/s b? ch? huy, mà gây ra ti?n ích đ? ch?y âm th?m. B?n c?n ph?i t?o ra m?t b? sưu t?p có ch?a t?t c? các máy tr?m có m?t ID trùng l?p S? d?ng m?t truy v?n d?a trên m?u truy v?n sau đây:
ch?n khác bi?t r.Name, r.OperatingSystemNameandVersion, r.ResourceDomainORWorkgroup, r.LastLogonUserDomain, r.LastLogonUserName, r.SMSUniqueIdentifier, r.ResourceId t? SMS_R_System là r, SMS_GH_System_SYSTEM h, SMS_G_System_SYSTEM g nơi g.ResourceID = h.ResourceID và g.Name <> h.Name và r.ResourceID = g.ResourceID
H?y ch?c ch?n đ? lo?i b? b?t c? tr? v? v?n chuy?n t? truy v?n này trư?c khi dán nó vào c?a s? ch?nh s?a truy v?n cho tuy?n t?p này. N?u b?n không lo?i b? tr? v? v?n chuy?n, truy v?n không đư?c lưu v? c?a không đúng cú pháp.

Đ? bi?t thêm thông tin, h?y b?m vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
234262Liên k?t m?t truy v?n đ?n m?t quy t?c thành viên b? sưu t?p có th? không làm vi?c
Sau khi b?n t?o b? sưu t?p này, b?n có th? không nh?n th?y cùng m?t s? khách hàng như b?n đ? làm trong truy v?n đ?u tiên. Đi?u này x?y ra v? truy v?n này tr? v? ch? là m?t danh sách duy nh?t ID trùng l?p. Sau khi b?n qu?ng cáo gói Newuid.exe b? sưu t?p này, t?t c? các khách hàng đư?c li?t kê trong truy v?n trư?c đó ch?y chương tr?nh, b?i v? các máy tr?m làm vi?c là t?t c? các chia s? cùng m?t ID (các cùng m?t đ?nh danh duy nh?t toàn c?u, hay GUIDs).

Khi b?n ch?y Newuid.exe, s? d?ng các Newuid.exe/s / phân b? l?nh cho phép khách hàng đ? có đư?c m?t ID m?i và gi? l?i ch?c năng khách hàng. Các / s chuy?n đ?i gây ra ti?n tr?nh cài đ?t ch?y âm th?m.

Chú ý Khi các / phân b? chuy?n đ?i đư?c s? d?ng, Newuid.exe c? g?ng ch?y Smsboot1.exe t? m?t đi?m đăng nh?p. Truy c?p vào m?t đi?m đăng nh?p yêu c?u r?ng m?t ngư?i dùng đăng nh?p vào. N?u không có ngư?i dùng đư?c đăng nh?p vào, GUID t?n t?i s? b? xóa, nhưng m?t GUID m?i không đư?c c?p phát cho đ?n khi Smsls.bat ho?c Smsman.exe đư?c th?c thi.

Chú ý B?n không nh?n đư?c xác nh?n r?ng các khách hàng đ? ch?y thành công chương tr?nh n?u b?n không s? d?ng các / phân b? chuy?n đ?i. Sau khi Newuid.exe đ? đư?c ch?y mà không c?n các / phân b? chuy?n đ?i, t?t c? các khách hàng giao ti?p v?i khách hàng truy c?p đi?m (CAP) đi?m d?ng cho đ?n khi khách hàng ch?y Smsls.bat ho?c Smsman.exe ho?c đ? đư?c cài đ?t l?i b?ng cách s? d?ng cài đ?t Microsoft Windows NT Remote khách hàng. Ch?c năng khách hàng không tr? l?i và ID m?i không đư?c c?p phát cho đ?n khi khách hàng đ? s? d?ng m?t trong nh?ng phương pháp cài đ?t.

Sau khi b?n đ? làm s?ch lên các ID trùng l?p, d?n s?ch l?ch s? hàng t?n kho trong cơ s? d? li?u c?a b?n. S? d?ng các Xoá l?ch s? hàng t?n kho tu?i tác v? theo Tác vụ dư?i Cơ s? d? li?u b?o tr? trong h? th?ng qu?n l? Server console xoá t?t c? l?ch s? c? hơn m?t ngày. B?n có th? thi?t l?p giá tr? này quay l?i giá tr? trư?c đây c?a nó sau khi b?n có t?t c? các khách hàng quay l?i hàng t?n kho c?a b?n và có b?n đ? xác minh r?ng không có không có b?n sao b? trong môi trư?ng c?a b?n.

B?ng cách thay đ?i các thi?t đ?t cho nhi?m v? b?o tr? cơ s? d? li?u, t?t c? các d? li?u trong cơ s? d? li?u c? hơn m?t ngày có th? đư?c g? b?. Đi?u này là t?t đ?p trong nhi?u t?nh hu?ng, tuy nhiên, n?u b?n ch? có m?t t? l? nh? c?a kho c?a b?n mà nhân đôi, đi?u này có th? không đư?c thích h?p.

Trong trư?ng h?p này, s? d?ng gi?y tr?ng, Qu?n l? Duplicate Microsoft h? th?ng qu?n l? máy ch? đ?nh danh duy nh?t, mà có th? cung c?p m?t gi?i pháp t?t hơn.Chú ý Bài báo này th?o lu?n v? quá tr?nh này ch? lo?i b? thông tin l?ch s? cho các máy tính trùng l?p, không ph?i là cơ s? d? li?u toàn b?.

Thu?c tính

ID c?a bài: 254735 - L?n xem xét sau cùng: 21 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
T? khóa: 
kbclient kbcollections kbconfig kbdatabase kbinfo kbinventory kbquery kbsmsadmin kbmt KB254735 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:254735

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com