B?n không th? truy c?p m?t chia s? DFS b?ng cách s? d?ng m?t tài kho?n ngư?i dùng h?p l? trong Windows Server 2008 R2, trong Windows 7, trong Windows Vista ho?c Windows Server 2008

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2549311 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TRI?U CH?NG

Hãy xem xét các tình huống sau:
 • B?n t?o m?t trương m?c ngư?i dùng trong m?t tên mi?n Windows Server 2008 ho?c trong m?t tên mi?n Windows Server 2008 R2.
 • B?n s? d?ng ti?n ích adsiedit.exe đ? tu? ch?nh các thu?c tính sau hai c?a trương m?c ngư?i dùng:
  • userPrincipalName
  • sAMAccountName
 • Ti?n t? chính tên (UPN) ngư?i s? d?ng trong UPN tùy ch?nh khác v?i tên trương m?c b?o m?t tài kho?n qu?n l? (SAM) tùy ch?nh.
 • B?n c? g?ng truy c?p m?t c? ph?n h? th?ng t?p phân ph?i (DFS) b?ng cách s? d?ng tài kho?n ngư?i dùng t? m?t máy tính đang ch?y m?t h? đi?u hành sau:
  • Windows Vista
  • Windows Server 2008
  • Windows 7
  • Windows Server 2008 R2
Trong trư?ng h?p này, b?n có kinh nghi?m m?t trong nh?ng v?n đ? sau đây:
 • B?n không th? truy nh?p chia s? DFS, và b?n nh?n đư?c thông báo l?i sau n?u b?n truy c?p chia s? DFS b?ng cách s? d?ng m?t d?u nh?c l?nh:

  H? th?ng 86 l?i
  M?t kh?u m?ng đ? ch? r? là không đúng
 • B?n không th? truy nh?p chia s? DFS, và b?n s? đư?c nh?c nh?p tên ngư?i dùng và m?t kh?u m?t l?n n?a n?u b?n truy c?p chia s? DFS b?ng cách s? d?ng giao di?n ngư?i dùng đ? h?a (GUI). Ví d?, b?n không th? truy nh?p chia s? DFS và b?n s? đư?c nh?c nh?p tên ngư?i dùng và m?t kh?u c?a b?n m?t l?n n?a n?u b?n truy c?p chia s? DFS b?ng cách s? d?ng Windows Explorer.

NGUYÊN NHÂN

V?n đ? này x?y ra b?i v? tr?nh đi?u khi?n DFS Client (dfsc.sys) không chính xác tách UPN thành m?t ngư?i s? d?ng tên và vùng tên c?p trư?c khi UPN đư?c g?i cho xác th?c. N?u ti?n t? UPN là tùy ch?nh và không kh?p v?i tên trương m?c SAM, xác th?c ngư?i dùng không thành công, và các v?n đ? đư?c mô t? trong ph?n "Tri?u ch?ng" x?y ra.

GI?I PHÁP

Thông tin hotfix

Hotfix được hỗ trợ đang được Microsoft cung cấp. Tuy nhiên, hotfix này là nh?m kh?c ph?c ch? s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Chỉ áp dụng bản vá nóng này cho các hệ thống đang gặp sự cố như đã mô tả trong bài viết này. Hotfix này có th? nh?n đư?c th? nghi?m b? sung. V? v?y, n?u b?n không b? ?nh hư?ng b?i v?n đ? này, chúng tôi đ? ngh? b?n đ?i cho C?p Nh?t ti?p theo c?a ph?n m?m có ch?a hotfix này.

Nếu hotfix này sẵn có để tải xuống, có phần "Tải xuống hotfix sẵn có" ở đầu bài viết trong Cơ sở Kiến thức này. Nếu phần này không xuất hiện, liên hệ với Phòng Hỗ Trợ và Dịch vụ Khách hàng của Microsoft để lấy hotfix này.

Chú ý N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? ph?i t?o m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? này không đ? đi?u ki?n cho hotfix này c? th?. Để biết danh sách đầy đủ về các số điện thoại của Phòng Hỗ trợ và Dịch vụ Khách hàng của Microsoft hoặc để tạo yêu cầu dịch vụ riêng, hãy truy cập web site sau của Microsoft:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
Chú ý Các h?nh th?c "Hotfix download available" hi?n th? các ngôn ng? mà các hotfix có s?n. Nếu bạn không thấy ngôn ngữ của mình thì đó là do hotfix này hiện không có ngôn ngữ đó.

Điều kiện tiên quyết

Đ? áp d?ng hotfix này, b?n ph?i ch?y m?t h? đi?u hành sau:
 • Windows Vista Service Pack 1 (SP1)
 • Windows Vista gói d?ch v? 2 (SP2)
 • Windows Server 2008
 • Windows Server 2008 Service Pack 2 (SP2)
 • Windows 7
 • Windows 7 Gói Dịch vụ 1 (SP1)
 • Windows Server 2008 R2
 • Windows Server 2008 R2 Gói Dịch vụ 1 (SP1)
Để biết thêm thông tin về cách lấy gói dịch vụ Windows Vista, bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
935791Cách nhận gói dịch vụ Windows Vista mới nhất
Để biết thêm thông tin về cách lấy gói dịch vụ Windows Server 2008, bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
968849Làm th? nào đ? có đư?c gói d?ch v? m?i nh?t cho Windows Server 2008
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? có đư?c m?t gói d?ch v? Windows 7 ho?c Windows Server 2008 R2, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
976932Thông tin về Gói Dịch vụ 1 dành cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2

Đăng k? thông tin

S? d?ng các hotfix trong gói này, b?n không ph?i th?c hi?n b?t k? thay đ?i đ? đăng k?.

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u

Bạn phải khởi động lại máy tính sau khi áp dụng bản sửa lỗi khẩn cấp này.

Thông tin thay thế bản vá nóng

Bản sửa lỗi khẩn cấp này không thay thế bản sửa lỗi khẩn cấp đã phát hành trước đó.

Thông tin v? t?p

Phiên b?n toàn c?u c?a hotfix này cài đ?t t?p tin có thu?c tính đư?c li?t kê trong b?ng dư?i đây. Ngày và giờ của các tệp này được liệt kê theo Giờ Chuẩn Quốc tế (UTC). Ngày và giờ của các tệp này trên máy tính cục bộ của bạn được hiển thị theo giờ địa phương cùng với độ lệch quy ước giờ mùa hè (DST) hiện tại của bạn. Ngoài ra, ngày và giờ có thể thay đổi khi bạn thực hiện một số thao tác nhất định đối với tệp.
Windows Vista và Windows Server 2008 thông tin t?p tin ghi chú
Quan tr?ng Hotfixes Windows Vista và Windows Server 2008 hotfixes đư?c bao g?m trong cùng m?t gói. Tuy nhiên, chỉ "Windows Vista" được liệt kê trên trang Yêu cầu Hotfix. Để yêu cầu gói hotfix áp dụng cho một hoặc cả hai hệ điều hành, hãy chọn hotfix được liệt kê trong "Windows Vista" trên trang này. Luôn tham khảo phần "Áp dụng cho" trong bài viết để xác định hệ điều hành thực mà mỗi bản sửa lỗi khẩn cấp được áp dụng.
 • Các t?p tin mà áp d?ng cho m?t s?n ph?m c? th?, SR_Level (RTM, SP»n), và d?ch v? chi nhánh (LDR, Đông Đ?c) có th? đư?c xác đ?nh b?ng cách ki?m tra các s? phiên b?n t?p tin như th? hi?n trong b?ng dư?i đây.
  Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
  Phiên bảnSản phẩmSR_LevelD?ch v? chi nhánh
  6.0.600 1. 22xxxWindows Vista và Windows Server 2008SP1LDR
  6.0.600 2. 22xxxWindows Vista và Windows Server 2008SP2LDR
 • Service Pack 1 đư?c tích h?p vào b?n phát hành c?a Windows Server 2008.
 • Các t?p tin b?n kê (.manifest) và các MUM file (.mum) đư?c cài đ?t cho m?i môi trư?ng là li?t kê m?t cách riêng bi?t trong ph?n "thêm t?p thông tin cho Windows Server 2008 và Windows Vista". MUM t?p và b?n kê t?p và t?p catalô (.cat) b?o m?t liên quan, là c?c k? quan tr?ng đ? duy tr? nhà nư?c c?a các thành ph?n C?p Nh?t. T?p catalô an ninh, mà các thu?c tính không đư?c li?t kê, đư?c k? k?t v?i m?t ch? k? s? Microsoft.
Cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows Server 2008 và Windows Vista
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờN?n t?ng
Dfsc.sys6.0.6001.2296175,26403-Sep-201110: 28x86
Dfsc.sys6.0.6002.2271075,26403-Sep-201112: 31x86
Cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008 và Windows Vista
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờN?n t?ng
Dfsc.sys6.0.6001.2296197,79203-Sep-201110: 48x64
Dfsc.sys6.0.6002.2271097,79203-Sep-201110: 58x64
Cho t?t c? các h? tr? IA-64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờN?n t?ng
Dfsc.sys6.0.6001.22961238,59203-Sep-201110: 28IA-64
Dfsc.sys6.0.6002.22710238,59203-Sep-201111: 01IA-64
Windows 7 và Windows Server 2008 R2 t?p tin thông tin ghi chú
Quan tr?ng Hotfixes Windows 7 và Windows Server 2008 R2 hotfix đư?c bao g?m trong cùng m?t gói. Tuy nhiên, hotfix trên trang Hotfix yêu c?u đư?c li?t kê trong c? hai h? đi?u hành. Đ? yêu c?u các gói hotfix áp d?ng cho m?t ho?c c? hai h? đi?u hành, ch?n các hotfix đư?c li?t kê dư?i "Windows 7/Windows Server 2008 R2" trên trang. Luôn tham khảo phần "Áp dụng cho" trong bài viết để xác định hệ điều hành thực mà mỗi bản sửa lỗi khẩn cấp được áp dụng.
 • Các t?p tin mà áp d?ng cho m?t s?n ph?m c? th?, s? ki?n quan tr?ng (RTM, SPn), và d?ch v? chi nhánh (LDR, Đông Đ?c) có th? đư?c xác đ?nh b?ng cách ki?m tra các s? phiên b?n t?p tin như th? hi?n trong b?ng sau:
  Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
  Phiên bảnSản phẩmS? ki?n quan tr?ngD?ch v? chi nhánh
  6.1.760 0.20xxxWindows 7 và Windows Server 2008 R2RTMLDR
  6.1.760 1.21xxxWindows 7 và Windows Server 2008 R2SP1LDR
 • Các t?p tin b?n kê (.manifest) và các MUM file (.mum) đư?c cài đ?t cho m?i môi trư?ng là li?t kê m?t cách riêng bi?t trong ph?n "thêm t?p thông tin cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2". MUM và b?n kê t?p và t?p catalô (.cat) liên quan đ?n an ninh, r?t quan tr?ng đ? duy tr? nhà nư?c c?a các thành ph?n C?p Nh?t. T?p catalô an ninh, mà các thu?c tính không đư?c li?t kê, đư?c k? k?t v?i m?t ch? k? s? Microsoft.
Cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows 7
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờN?n t?ng
Dfsc.sys6.1.7600.2096978,33619 Tháng năm, 201103: 23x86
Dfsc.sys6.1.7601.2173078,33619 Tháng năm, 201103: 31x86
Cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows 7 và Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờN?n t?ng
Dfsc.sys6.1.7600.20969102,40019 Tháng năm, 201103: 23x64
Dfsc.sys6.1.7601.21730102,40019 Tháng năm, 201103: 14x64
Đối với tất cả các phiên bản dựa trên IA-64 được hỗ trợ của Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờN?n t?ng
Dfsc.sys6.1.7600.20969247,29619 Tháng năm, 201102: 49IA-64
Dfsc.sys6.1.7601.21730247,29619 Tháng năm, 201102: 46IA-64

T?NH TR?NG

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong các s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".

THÔNG TIN THÊM

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? thu?c tính cách đ?t tên ngư?i dùng, truy c?p vào trang web c?a Microsoft sau đây:
T?ng h?p thông tin v? ngư?i dùng đ?t tên thu?c tính
Để biết thêm thông tin về thuật ngữ cập nhật phần mềm, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
824684Mô tả thuật ngữ chuẩn được sử dụng để mô tả các bản cập nhật phần mềm của Microsoft

Thông tin thêm t?p

Thông tin b? sung t?p tin cho Windows Vista và Windows Server 2008

T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n Windows Vista và Windows Server 2008
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên tệpUpdate.mum
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp3.577
Ngày (UTC)05-Sep-2011
Th?i gian (UTC)11: 31
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpX86_27cb058102b33e1a17057082dd4a27d0_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22961_none_e8c8dd570fe2b5a7.Manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp697
Ngày (UTC)05-Sep-2011
Th?i gian (UTC)11: 31
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpX86_6f68ca36d77be3a3829c7e13fbc64253_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22710_none_7f0532e283645473.Manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp697
Ngày (UTC)05-Sep-2011
Th?i gian (UTC)11: 31
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpX86_microsoft-windows-dfsclient_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22961_none_87e3fa9aff692edd.manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp10,277
Ngày (UTC)03-Sep-2011
Th?i gian (UTC)12: 30
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpX86_microsoft-windows-dfsclient_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22710_none_89ff7dbafc67dc1c.manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp10,277
Ngày (UTC)03-Sep-2011
Th?i gian (UTC)16: 37
N?n t?ngKhông áp d?ng
Các tệp bổ sung dành cho tất cả các phiên bản dựa trên x64 được hỗ trợ của Windows Vista và Windows Server 2008
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên tệpAmd64_b3f9e7e3397286baa473359ead33b74b_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22961_none_48088b6d981951c7.Manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp701
Ngày (UTC)05-Sep-2011
Th?i gian (UTC)11: 31
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpAmd64_fda98d4f2dae9bbd28967972e76b61e7_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22710_none_c583fed487559215.Manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp701
Ngày (UTC)05-Sep-2011
Th?i gian (UTC)11: 31
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpAmd64_microsoft-windows-dfsclient_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22961_none_e402961eb7c6a013.manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp10,538
Ngày (UTC)03-Sep-2011
Th?i gian (UTC)13: 01
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpAmd64_microsoft-windows-dfsclient_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22710_none_e61e193eb4c54d52.manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp10,538
Ngày (UTC)03-Sep-2011
Th?i gian (UTC)13: 29
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpUpdate.mum
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp3,605
Ngày (UTC)05-Sep-2011
Th?i gian (UTC)11: 31
N?n t?ngKhông áp d?ng
Các tệp bổ sung dành cho tất cả phiên bản dựa trên IA-64 được hỗ trợ của Windows Server 2008
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên tệpIa64_01b6da68b30a8edf4ca7dd730652f752_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22710_none_362c660e68d9873e.Manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp699
Ngày (UTC)05-Sep-2011
Th?i gian (UTC)11: 31
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpIa64_e3b81988cb6f85a57f96052a3306bcdc_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22961_none_17d18df1a5e3a2f6.Manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp699
Ngày (UTC)05-Sep-2011
Th?i gian (UTC)11: 31
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpIa64_microsoft-windows-dfsclient_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22961_none_87e59e90ff6737d9.manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp10,532
Ngày (UTC)03-Sep-2011
Th?i gian (UTC)12: 30
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpIa64_microsoft-windows-dfsclient_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22710_none_8a0121b0fc65e518.manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp10,532
Ngày (UTC)03-Sep-2011
Th?i gian (UTC)13: 16
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpUpdate.mum
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp2.758 ngư?i
Ngày (UTC)05-Sep-2011
Th?i gian (UTC)11: 31
N?n t?ngKhông áp d?ng

Thông tin b? sung t?p tin cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2

T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows 7
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên tệpUpdate.mum
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp2,773
Ngày (UTC)19 Tháng năm, 2011
Th?i gian (UTC)20: 58
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpX86_53ac4e6f03221bfe6611710ecfb40135_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21730_none_d4319cc5e9c6a420.Manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp697
Ngày (UTC)19 Tháng năm, 2011
Th?i gian (UTC)20: 58
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpX86_f7cb89ea886d556c8f55f2412422b43f_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20969_none_ca48eaa2c5f4aaa5.Manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp697
Ngày (UTC)19 Tháng năm, 2011
Th?i gian (UTC)20: 58
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpX86_microsoft-windows-dfsclient_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20969_none_8813cb4a60793956.manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp8,646
Ngày (UTC)19 Tháng năm, 2011
Th?i gian (UTC)06: 06
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpX86_microsoft-windows-dfsclient_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21730_none_8a11957a5d8f6d60.manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp8,646
Ngày (UTC)19 Tháng năm, 2011
Th?i gian (UTC)06: 40
N?n t?ngKhông áp d?ng
T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows 7 và Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên tệpAmd64_efd9b4e5fec8612fdf0251024a23192a_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21730_none_3d2cc23261990e25.Manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp701
Ngày (UTC)19 Tháng năm, 2011
Th?i gian (UTC)20: 58
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpAmd64_f7cbfd1ea7019046b758a9391e5de449_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20969_none_05c0e7a0179eb3b4.Manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp701
Ngày (UTC)19 Tháng năm, 2011
Th?i gian (UTC)20: 58
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpAmd64_microsoft-windows-dfsclient_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20969_none_e43266ce18d6aa8c.manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp8,648
Ngày (UTC)19 Tháng năm, 2011
Th?i gian (UTC)18: 43
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpAmd64_microsoft-windows-dfsclient_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21730_none_e63030fe15ecde96.manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp8,648
Ngày (UTC)19 Tháng năm, 2011
Th?i gian (UTC)19: 18
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpUpdate.mum
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp3,215
Ngày (UTC)19 Tháng năm, 2011
Th?i gian (UTC)20: 58
N?n t?ngKhông áp d?ng
Các tệp bổ sung cho tất cả phiên bản dựa trên IA-64 được hỗ trợ của Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên tệpIa64_2e4b0ade110bbeb8766a6508e5de974a_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21730_none_63d55d526b21f688.Manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp699
Ngày (UTC)19 Tháng năm, 2011
Th?i gian (UTC)20: 58
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpIa64_e50f3174991b706177adc44ee96a6f80_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20969_none_e51096fc9401583f.Manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp699
Ngày (UTC)19 Tháng năm, 2011
Th?i gian (UTC)20: 58
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpIa64_microsoft-windows-dfsclient_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20969_none_88156f4060774252.manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp8,647
Ngày (UTC)19 Tháng năm, 2011
Th?i gian (UTC)18: 44
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpIa64_microsoft-windows-dfsclient_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21730_none_8a1339705d8d765c.manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp8,647
Ngày (UTC)19 Tháng năm, 2011
Th?i gian (UTC)19: 13
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpUpdate.mum
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp2.168
Ngày (UTC)19 Tháng năm, 2011
Th?i gian (UTC)20: 58
N?n t?ngKhông áp d?ng

Thu?c tính

ID c?a bài: 2549311 - L?n xem xét sau cùng: 13 Tháng Mười 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Foundation
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows Server 2008 R2 for Itanium-Based Systems
 • Windows Web Server 2008 R2
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Business 64-bit edition
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
 • Windows Server 2008 Datacenter
 • Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V
 • Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems
 • Microsoft Windows Server Foundation 2008 Windows Server Foundation
 • Windows Server 2008 Standard
 • Windows Server 2008 Standard without Hyper-V
T? khóa: 
kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbexpertiseadvanced kbsurveynew kbmt KB2549311 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:2549311

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com