"Tên l?i 3" l?i tin thư thoại khi b?n g?i m?t truy v?n đ?n m?t EDNS cho phép chuy?n ti?p h? ph?c v? DNS, và các truy v?n đư?c gi?i quy?t b?ng cách s? d?ng th?ng chuy?n ti?p tra c?u trong Windows Server 2008 R2

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2550719 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tri?u ch?ng

Xem xét k?ch b?n sau đây:
 • B?n đang ? trong m?t môi trư?ng m?ng.
 • B?n có m?t máy ch? DNS (h? ph?c v? A) đang ch?y Windows Server 2008 R2 và máy ch? đó khu DNS.
 • B?n s? Windows Internet tên b?n ghi d?ch v? (th?ng) tra c?u chuy?n ti?p vào vùng DNS trên máy ch? A.
 • B?n có m?t DNS server (máy ch? B) đang ch?y Windows Server 2008 R2 và có m?t ngành giao nh?n đ?n máy ch? A.
 • B?n g?i m?t truy v?n đ? chuy?n máy ch? DNS (h? ph?c v? B).
 • Các truy v?n đư?c chuy?n ti?p t?i máy ch? A, và sau đó đư?c gi?i quy?t b?ng cách s? d?ng th?ng chuy?n ti?p tra c?u thành công.
 • B?n ch? đ?i cho th?i gian đ? s?ng (TTL) giá tr? đ? h?t h?n và sau đó g?i cùng m?t truy v?n đ?n máy ch? B m?t l?n n?a.

  Lưu ? M?c đ?nh TTL h?t h?n giá tr? là 15 phút.
Trong trư?ng h?p này, máy ch? B s? nh?n đư?c thông báo l?i sau t? máy ch? A:
Tên l?i 3
Lưu ? V?n đ? này x?y ra ch? gi?a các máy ch? DNS đó đang ch?y Windows Server 2008 R2 và có các cơ ch? m? r?ng cho đ?u d? DNS (EDNS) tính năng đư?c kích ho?t theo m?c đ?nh.

Gi?i pháp

Hotfix này c?ng có s?n t?i C?a hàng Microsoft Update

Thông tin hotfix

M?t hotfix đư?c h? tr? có s?n t? Microsoft. Tuy nhiên, hotfix này là nh?m kh?c ph?c ch? s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này ch? áp d?ng cho h? th?ng đang g?p v?n đ? c? th? này.

N?u các hotfix có s?n đ? t?i v?, có là m?t ph?n "Hotfix download available" ? đ?u bài vi?t cơ s? ki?n th?c này. N?u ph?n này không xu?t hi?n, g?i m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? khách hàng c?a Microsoft và h? tr? đ? có đư?c các hotfix.

Lưu ? N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? c?n ph?i t?o m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? mà không đ? đi?u ki?n cho hotfix này c? th?. Cho m?t danh sách đ?y đ? c?a Microsoft b?n ghi d?ch v? khách hàng và h? tr? s? đi?n tho?i ho?c đ? t?o ra m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://support.Microsoft.com/contactus/?WS=support
Lưu ? Các h?nh th?c "Hotfix download available" Hi?n th? các ngôn ng? mà các hotfix có s?n. N?u b?n không nh?n th?y ngôn ng? c?a b?n, đó là v? m?t hotfix là không có s?n cho ngôn ng? đó.

Đi?u ki?n tiên quy?t

Đ? áp d?ng hotfix này, b?n ph?i ch?y m?t hệ điều hành sau:
 • Windows Server 2008 R2
 • Windows Server 2008 R2 gói b?n ghi d?ch v? 1 (SP1)
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? có đư?c m?t gói b?n ghi d?ch v? Windows Server 2008 R2, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
976932Thông tin v? gói b?n ghi d?ch v? 1 cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2

ki?m nh?p thông tin

S? d?ng các hotfix trong gói này, b?n không ph?i th?c hi?n b?t k? thay đ?i s? ki?m nh?p.

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u

B?n không ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n áp d?ng hotfix này.

Thông tin thay th? hotfix

Hotfix này không thay th? m?t hotfix phát hành trư?c đó.

Chi tieát taäp tin

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Phiên b?n toàn c?u c?a hotfix này cài đ?t chuyên bi?t t?p đ? thu?c tính đư?c li?t kê trong b?ng dư?i đây. Nh?ng ngày tháng và th?i gian cho nh?ng t?p tin đư?c li?t kê trong Gi? Qu?c t? Ph?i h?p (UTC). Nh?ng ngày tháng và th?i gian cho các t?p tin trên máy tính c?c b? c?a b?n đư?c hi?n th? trong th?i gian đ?a phương c?a b?n cùng v?i xu hư?ng th?i gian ti?t ki?m ánh sáng ban ngày (DST) hi?n t?i c?a b?n. Ngoài ra, nh?ng ngày tháng và th?i gian có th? thay đ?i khi b?n th?c hi?n m?t s? ho?t đ?ng trên các t?p tin.
Windows Server 2008 R2 t?p tin thông tin ghi chú
Quan tr?ng B?n s?a l?i Windows 7 và Windows Server 2008 R2 Hotfix đư?c bao g?m trong cùng m?t gói. Tuy nhiên, hotfix trên trang Hotfix yêu c?u đư?c li?t kê trong c? hai hệ điều hành. Đ? yêu c?u các gói hotfix áp d?ng cho m?t ho?c c? hai hệ điều hành, ch?n các hotfix đư?c li?t kê dư?i "Windows 7/Windows Server 2008 R2" trên trang. Luôn luôn đ? c?p đ?n "Áp d?ng đ?" ph?n trong bài vi?t đ? xác đ?nh hệ điều hành th?c t? m?i hotfix áp d?ng cho.
 • Các t?p tin mà áp d?ng cho m?t s?n ph?m c? th?, SR_Level (RTM, SPn), và b?n ghi d?ch v? chi nhánh (LDR, Đông Đ?c) có th? đư?c xác đ?nh b?ng cách ki?m tra các s? phiên b?n t?p tin như th? hi?n trong b?ng sau.
  Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
  Phiên b?nS?n ph?mSR_LevelChi nhánh b?n ghi d?ch v?
  6.1.760 0 . 21XXXWindows Server 2008 R2RTMLDR
  6.1.760 1 . 22XXXWindows Server 2008 R2SP1LDR
 • Các t?p tin (b?n kê.manifest) và các MUM file (.mum) đư?c cài đ?t chuyên bi?t cho m?i môi trư?ng là li?t kê m?t cách riêng bi?t trong ph?n "thêm t?p thông tin cho Windows Server 2008 R2". MUM, t?p tin và b?o m?t liên quan cho t?p catalô (.cat), là vô cùng quan tr?ng đ? duy tr? trạm đậu c?a c?u ph?n đư?c C?p Nh?t. T?p catalô an ninh, mà các thu?c tính không đư?c li?t kê, đư?c k? k?t v?i m?t ch? k? s? Microsoft.

Phiên b?n 1 (Fix367430)

Cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
Cache.DNSkhông áp d?ng3,19810 Tháng sáu năm 200920:31không áp d?ng
DNS.exe6.1.7600.21418697,85607-Jan-201303:52x 64
Dnsserver.events.xmlkhông áp d?ng60910 Tháng sáu năm 200920:31không áp d?ng
Cache.DNSkhông áp d?ng3,19805 Tháng 1 năm 201001:52không áp d?ng
DNS.exe6.1.7601.22211699,39207-Jan-201303:35x 64
Dnsserver.events.xmlkhông áp d?ng60905 Tháng 1 năm 201001:52không áp d?ng
Lưu ? B?n có th? g?p v?n đ? sau đây sau khi b?n áp d?ng phiên b?n 1 c?a hotfix này. Đ? kh?c ph?c v?n đ? này, áp d?ng phiên b?n 2 (Fix423384) c?a hotfix này.

Gi? s? r?ng b?n đ?t c?u h?nh DNS chính khu (ví d?: contoso.com) đ? s? d?ng th?ng tra c?u, và sau đó b?n t?o mi?n ph? (ví d?, test.contoso.com) bên trong khu pimary ithe DNS. Khi b?n truy v?n cho m?t tên mi?n không t?n t?i (ví d?: test.test.contoso.com), b?n nh?n đư?c s? thành công thay v? NXDOMAIN.

Phiên b?n 2 (Fix423384)

Cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
Cache.DNSkhông áp d?ng3,19810 Tháng sáu năm 200920:31không áp d?ng
DNS.exe6.1.7600.21418697,85607-Jan-201303:52x 64
Dnsserver.events.xmlkhông áp d?ng60910 Tháng sáu năm 200920:31không áp d?ng
Cache.DNSkhông áp d?ng3,19805 Tháng 1 năm 201001:52không áp d?ng
DNS.exe6.1.7601.22211699,39207-Jan-201303:35x 64
Dnsserver.events.xmlkhông áp d?ng60905 Tháng 1 năm 201001:52không áp d?ng
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed

Cách gi?i quy?t khác

Đ? làm vi?c xung quanh v?n đ? này, vô hi?u hoá tính năng đ?u d? EDNS. Đ? làm đi?u này, t?i d?u ki?m nh?c l?nh, g? l?nh sau, và sau đó nh?n Enter:
dnscmd /config /EnableEDNSProbes 0

T?nh tr?ng

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".

Thông tin thêm

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? thu?t ng? C?p nh?t ph?n m?m, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
824684Mô t? thu?t ng? chu?n đư?c s? d?ng đ? mô t? C?p nh?t ph?n m?m Microsoft
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? m?t v?n đ? x?y ra b?i v? EDNS0 ch?c năng, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
832223 M?t s? truy v?n tên DNS là không thành công sau khi b?n tri?n khai m?t máy ch? Windows Server 2003 ho?c Windows Server 2008 R2 d?a trên DNS

Thông tin t?p b? sung

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed

Thông tin b? sung t?p tin cho Windows Server 2008 R2

T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008 R2 (Phiên b?n 1)
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_50ae1fa8e47c3a58977bfa7454d8d2b2_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22211_none_37a1210401993a43.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin710
Ngày (UTC)07-Jan-2013
Th?i gian (UTC)10:16
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_87965ae87b83bc7b1c79a91e0c478a5e_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21418_none_f3ac75160457e33f.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin710
Ngày (UTC)07-Jan-2013
Th?i gian (UTC)10:16
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_microsoft-windows-dns-máy ch?-service_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21418_none_aad30d720927e18b.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin158,131
Ngày (UTC)07-Jan-2013
Th?i gian (UTC)06:27
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_microsoft-windows-dns-máy ch?-service_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22211_none_acb2687206549c16.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin158,131
Ngày (UTC)07-Jan-2013
Th?i gian (UTC)06:11
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinUpdate.mum
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2,371
Ngày (UTC)07-Jan-2013
Th?i gian (UTC)10:16
N?n t?ngkhông áp d?ng
T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008 R2 (Phiên b?n 2)
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_50ae1fa8e47c3a58977bfa7454d8d2b2_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22211_none_37a1210401993a43.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin710
Ngày (UTC)07-Jan-2013
Th?i gian (UTC)10:16
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_87965ae87b83bc7b1c79a91e0c478a5e_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21418_none_f3ac75160457e33f.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin710
Ngày (UTC)07-Jan-2013
Th?i gian (UTC)10:16
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_microsoft-windows-dns-máy ch?-service_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21418_none_aad30d720927e18b.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin158,131
Ngày (UTC)07-Jan-2013
Th?i gian (UTC)06:27
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_microsoft-windows-dns-máy ch?-service_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22211_none_acb2687206549c16.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin158,131
Ngày (UTC)07-Jan-2013
Th?i gian (UTC)06:11
N?n t?ngkhông áp d?ng
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed

Thu?c tính

ID c?a bài: 2550719 - L?n xem xét sau cùng: 31 Tháng Năm 2013 - Xem xét l?i: 4.0
Áp d?ng
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows Server 2008 R2 Foundation
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
T? khóa: 
kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbsurveynew kbexpertiseinter kbmt KB2550719 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2550719

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com