Làm th? nào đ? g? r?i m?t v?n đ? k?t n?i ASP Oracle

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 255084 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

TÓM T?T

Bài vi?t này v?ch ra m?t s? các bư?c chung đ? có khi b?n g? r?i các v?n đ? v?i m?t k?t n?i đ?n m?t cơ s? d? li?u Oracle t? m?t Active Server Pages (ASP) ?ng d?ng. M?t s? thông báo l?i ph? bi?n là:
Microsoft OLE DB Provider cho tr?nh đi?u khi?n ODBC l?i [Oracle] [ODBC] [Ora] '80004005' ORA-12154: TNS: không th? gi?i quy?t tên d?ch v? /vdir/filename.asp, d?ng xxx.
- và -
Oracle(tm) khách hàng và k?t n?i m?ng các thành ph?n không đư?c t?m th?y. Các thành ph?n này đư?c cung c?p b?i Oracle Corporation và là m?t ph?n c?a ph?n m?m 7,3 (ho?c cao hơn) khách hàng Oracle Phiên b?n cài đ?t.

B?n s? không th? s? d?ng tr?nh đi?u khi?n này cho đ?n đây các thành ph?n đ? đư?c cài đ?t.

THÔNG TIN THÊM

Sau đây là danh sách các bư?c chung đ? đi khi b?n đi?u tra m?t v?n đ? k?t n?i gi?a ASP và m?t cơ s? d? li?u Oracle.
 1. Trư?c tiên h?y ki?m ch?ng r?ng b?n có th? k?t n?i vào Oracle và truy xu?t d? li?u b?ng cách s? d?ng c?a Oracle SQL Plus utility (m?t ti?n ích d?ng l?nh d?a trên truy v?n). N?u b?n không th? k?t n?i t? công c? này, sau đó b?n ho?c là có m?t cài đ?t x?u ho?c c?u h?nh c?a các thành ph?n Oracle khách hàng ho?c b?n đ? không chính xác s? d?ng các Ti?n ích c?u h?nh d? dàng Net SQL ho?c Oracle Net8 c?u h?nh d? dàng đ? t?o ra m?t bí danh cho h? ph?c v? Oracle. B?n ph?i làm vi?c v?i ngư?i qu?n tr? cơ s? d? li?u Oracle đ? đ?m b?o r?ng các thành ph?n c?n thi?t c?a Oracle đ? đư?c cài đ?t và c?u h?nh đúng.
 2. N?u khách hàng Oracle đ? g?n đây đ? đư?c cài đ?t trên Internet Thông tin máy ch? (IIS) máy tính, h?y đ?m b?o r?ng máy tính đ? kh?i đ?ng l?i ít nh?t m?t l?n. Trong m?t s? trư?ng h?p sau khi cài đ?t, các thành ph?n Oracle SQL Plus ho?t đ?ng t?t, nhưng k?t n?i t? IIS không ho?t đ?ng cho đ?n khi b?n kh?i đ?ng l?i máy tính.
 3. T?m nhi?u b?n sao c?a t?p tin OCIW32.dll vào các IIS h? ph?c v?. Không nên ch? có m?t b?n sao c?a t?p .dll này trên máy tính, và nó nên trong thư m?c con \Bin c?a thư m?c nhà c?a Oracle. N?u b?n t?m th?y khác b?n sao, đ?i tên chúng v?i m?t ph?n m? r?ng .bak và sau đó thi l?i k?t n?i. B?n có th? mu?n kh?i đ?ng l?i d?ch v? IIS sau khi đ?i tên b?t k? b?n sao b? sung c?a các t?p tin .dll b?n t?m th?y.
 4. H?y ch?c ch?n r?ng b?n đang ch?y các phiên b?n đư?c đ? ngh? c?a các thành ph?n Oracle.
 5. Cho thêm thông tin v? làm th? nào đ? có đư?c và cài đ?t các b?n vá l?i, làm vi?c v?i b?n cơ s? d? li?u qu?n tr? viên ho?c liên h? v?i Oracle h? tr? k? thu?t. (Microsoft H? tr? k? thu?t không h? tr? c?u h?nh c?a Oracle các thành ph?n.
 6. Ki?m tra đ? đ?m b?o r?ng các thành ph?n Oracle khách hàng đang cài đ?t c?c b? trên máy ch? IIS. Trong khi nó có th? làm khác các ?ng d?ng đ? làm vi?c mà không có các thành ph?n Oracle cài đ?t c?c b?, đi?u này gây ra l?i khi b?n làm vi?c v?i các ?ng d?ng ASP. Microsoft khuy?n cáo r?ng các thành ph?n này đư?c cài đ?t trên máy ch? IIS; các c?u h?nh tùy ch?nh không đư?c h? tr?.
 7. Xem xét các bi?n môi trư?ng h? th?ng vào các IIS máy tính và ki?m tra đư?ng d?n bi?n. N?u không có b?t k? tên chia s? t? xa ho?c đư?c ánh x? ? đ?a đi?m đ?n đ?a đi?m có ch?a các thành ph?n Oracle, lo?i b? h?. B?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính đ? cho b?t k? thay đ?i nào b?n th?c hi?n đ? có hi?u l?c.
 8. Xem l?i các bi?n môi trư?ng h? th?ng trên các IIS máy tính và ki?m tra đư?ng d?n bi?n. H?y ch?c ch?n r?ng thư m?c \Bin trong các Oracle m?c đư?c bao g?m, như là m?t ph?n c?a các bi?n môi trư?ng c?a con đư?ng. V?i m?t cài đ?t m?c đ?nh, đây là thư m?c Orant\Bin. M?t l?n n?a, b?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính đ? nh?ng thay đ?i b?n th?c hi?n có hi?u l?c.
 9. Th? k?t n?i v?i c? Microsoft ODBC cho Oracle tr?nh đi?u khi?n và các nhà cung c?p OLEDB Microsoft cho Oracle. Đây là m?u k?t n?i cú pháp xâu cho m?i trong s? này:
  'Microsoft OLEDB Provider for Oracle
  "Provider=MSDAORA.1;Data Source=Your_TNSNames_Alias;User ID=User;Password=Password"
  
  'Microsoft ODBC for Oracle DSN-Less 
  "Provider=MSDASQL;DRIVER={Microsoft ODBC for ORACLE};UID=User;PWD=Password;Server=Your_TNSNames_Alias"
  
  'Microsoft ODBC for Oracle using a DSN
  "DSN=Your_DSN_Name;UID=User;PWD=Password"
  					
 10. Vô hi?u hóa SQL * m?ng xác th?c. Đ? th?c hi?n vi?c này, h?y ch?nh s?a các SQLNET.ORA t?p tin. T?p tin c?u h?nh này thư?ng đư?c lưu gi? trong Network\Admin c?p con c?a c?p nhà Oracle. Thêm d?ng sau vào t?p tin này:
  SQLNET.AUTHENTICATION_SERVICES = (none)
  SQLNET.AUTHENTICATION = (none)
  						
  Kh?i đ?ng l?i d?ch v? IIS sau khi b?n th?c hi?n nh?ng thay đ?i này.
 11. Thêm IUSR_tên máy tínhtài kho?n và IWAM_tên máy tính tài kho?n cho các Oracle m?c nhà. Cung c?p cho c? hai tài kho?n đ?y đ? đi?u khi?n.

  Đ? làm đi?u này, Nh?p chu?t ph?i vào thư m?c nhà Oracle trong Windows Explorer. Nh?p vào Thu?c tính, và sau đó b?m vào các Bảo mật tab. thêm trương m?c thích h?p và cung c?p sau đó cho h? đ?y đ? ki?m soát. Kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n.
Các s?n ph?m c?a bên th? ba s? đư?c th?o lu?n trong bài vi?t này đư?c s?n xu?t b?i các công ty đ?c l?p c?a Microsoft. Microsoft đưa ra không có b?o hành, ng? ? ho?c b?ng cách khác, liên quan đ?n hi?u su?t ho?c đ? tin c?y c?a các s?n ph?m.

Microsoft cung c?p bên th? ba thông tin liên l?c đ? giúp b?n t?m th?y h? tr? k? thu?t. Thông tin liên hệ này có thể thay đổi mà không thông báo. Microsoft không đ?m b?o tính chính xác c?a bên th? ba liên h? này thông tin.

Thu?c tính

ID c?a bài: 255084 - L?n xem xét sau cùng: 21 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Data Access Components 2.1
 • Microsoft Data Access Components 2.5
 • Microsoft Data Access Components 2.6
T? khóa: 
kbhowto kboracle kbmt KB255084 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:255084

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com