?Internet Explorer? klaida ?Page cannot be displayed? (Ne?manoma rodyti puslapio) d?l pasibaigusio tarpinio serverio skirtojo laiko

Straipsni? vertimai Straipsni? vertimai
Straipsnio ID: 2551554 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

PO?YMIAI

Ypa? retais atvejais galimos tam tikros serverio ry?io klaidos, d?l kuri? tarpiniai serveriai ?traukiami ? blog? tarpini? serveri? s?ra??, ir ?Internet Explorer? naudoja nurodyt? tarpini? serveri? s?ra??, kol visi serveriai laikinai draud?iami. ?iuo atveju ?Internet Explorer? rodys klaid? ?Page cannot be displayed? (Ne?manoma rodyti puslapio), kol nei?valomas blog? tarpini? serveri? s?ra?as (pagal numatytuosius nustatymus po 30 minu?i?).


PRIE?ASTIS

Jei ?Internet Explorer? negali sukurti ry?io su tarpiniu serveriu, d?l na?umo prie?as?i? ?is tarpinis serveris ?traukiamas ? blog? tarpini? serveri? s?ra??, kad neb?t? naudojamas tam tikr? laiko tarp?. Pagal numatytuosius nustatymus ?is laikotarpis yra 30 minu?i?. Jei automatinis tarpinio serverio konfig?ravimo scenarijus pateikia TARPINI? SERVERI? s?ra??, kuriame nurodomi keli tarpiniai serveriai, bandoma sukurti ry?? su kitu tarpiniu serveriu s?ra?e. Jei nepavyksta sukurti ?io ry?io, procesas kartojamas, kol ry?ys sukuriamas arba baigiasi s?ra?as. Jei i?band?ius visus s?ra?e esan?ius tarpinius serverius ry?ys nesukuriamas, ?Internet Explorer? vartotojui bus rodomas klaidos prane?imas ?Page Cannot Be Displayed? (Ne?manoma rodyti puslapio).


SPRENDIMAS

?Microsoft? tiria problem? ir galimus sprendimo b?dus. Jei patiriate ?i? problem?, ry?? gali atkurti laikini problemos sprendimo b?dai.

Galimi ?ie sprendimo b?dai:

1 b?das
Paleiskite ?Internet Explorer? i? naujo, nor?dami i?valyti blog? tarpini? serveri? s?ra??.


2 b?das
?sp?jimas: Jei naudodami registro rengykl? arba kitu b?du netinkamai pakeisite registr?, gali kilti rimt? problem?. Kad i?spr?stum?te ?ias problemas, gali tekti i? naujo ?diegti operacin? sistem?. ?Microsoft? negali garantuoti, kad ?ias problemas pavyks i?spr?sti. Keisdami registr? prisiimate vis? atsakomyb?.

Jei pageidaujate, kad problem? i?spr?stume u? jus, pereikite prie skyriaus ?Pataisyti u? mane?. Jei ?i? problem? norite spr?sti savaranki?kai, pereikite prie skyriaus ?Leiskite taisyti pa?iam?.

Pataisyti u? maneNor?dami problem? i?spr?sti automati?kai, spustel?kite mygtuk? arba sait? Taisyti. Tada dialogo lange Failo atsisiuntimas spustel?kite Vykdyti ir atlikite vedlio Taisyti nurodomus veiksmus.


Spr?sti ?i? problem?
?Microsoft Fix it? 50746


Pastabos
  • ?is vedlys gali b?ti tik angl? kalba. Ta?iau automatinis taisymas veikia ir kit? kalb? ?Windows? versijose.
  • Jei dirbate kitu kompiuteriu, o ne tuo, kuriame kilo ?i problema, sprendim? Taisyti galite ?ra?yti ? ?flash? atmintin? arba CD ir paleisti reikiamame kompiuteryje.

Tada pereikite prie skyriaus ?Ar tai i?sprend? problem???Leiskite taisyti pa?iam

Nustatykite pasirinktin? blog? tarpini? serveri? pakartotini? bandym? interval?, keisdami ?io registro rakto vert?:


HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings
Sukurkite DWORD vert? rakte, pavadinimu BadProxyExpiresTime, ir priskirkite vert? 0. Atminkite, kad ?i vert? nurodoma sekund?mis.
Jei ?i? vert? nustatysite ? ?0?, tarpiniai serveriai nebus ?traukiami ? blog? tarpini? serveri? s?ra??.

Ar tai i?sprend? problem??

  • Patikrinkite, ar problema i?spr?sta. Jei problema i?spr?sta, nebereikia toliau skaityti ?io skyriaus. Jei problema nei?spr?sta, galite susisiekti su palaikymo tarnyba.
  • B?tume d?kingi u? j?s? atsiliepimus. Nor?dami pateikti atsiliepim? arba prane?ti apie ?io sprendimo problemas, palikite komentar? interneto dienora?tyje ?Pataisyti u? mane? arba atsi?skite el. lai?k?.


DAUGIAU INFORMACIJOS

?BadProxyExpiresTime? pristatyta ?Internet Explorer 5.01?. Daugiau informacijos pateikiama toliau:

?Internet Explorer? nebando i? naujo naudoti blogo tarpinio serverio 30 minu?i?
http://support.microsoft.com/kb/320507Note This is a "FAST PUBLISH" article created directly from within the Microsoft support organization. The information contained herein is provided as-is in response to emerging issues. As a result of the speed in making it available, the materials may include typographical errors and may be revised at any time without notice. See Terms of Use for other considerations.

Savyb?s

Straipsnio ID: 2551554 - Paskutin? per?i?ra: 2011 m. lapkri?io 22 d. - Per?i?ra: 1.0
TAIKOMA:
  • Windows Internet Explorer 7
  • Windows Internet Explorer 8
  • Windows Internet Explorer 9
Rakta?od?iai: 
kbmsifixme kbfixme KB2551554

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com