P?rl?kprogrammas Internet Explorer k??da ?Nevar par?d?t ?o lapu? slikta starpniekservera taimauta d??

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 2551554 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

SIMPTOMI

?oti ret?s situ?cij?s var b?t, ka noteiktas servera savienojuma k??das izraisa starpniekserveru pievieno?anu slikto starpniekserveru sarakstam, t?d?j?di p?rl?kprogramma Internet Explorer p?rmekl? konkr?to starpniekserveru sarakstu, l?dz visi serveri tiek ?slaic?gi atsp?joti. ??d? br?d? p?rl?kprogramma Internet Explorer par?d?s k??du ?Nevar par?d?t ?o lapu?, l?dz slikto starpniekserveru saraksts tiks not?r?ts (p?c noklus?juma: p?c 30 min?t?m).


IEMESLS

Veiktsp?jas palielin??anas nol?k?, ja Internet Explorer nevar?s izveidot savienojumu ar starpniekserveri, tas tiks pievienots slikto starpniekserveru sarakstam un k?du laiku netiks izmantots. ?is laika periods p?c noklus?juma ir 30 min?tes. Ja autom?tisk?s starpniekserveru konfigur?cijas skripts par?da PROXY sarakstu, kas nor?da vair?kus starpniekserverus, tiks m??in?ts izveidot savienojumu ar n?kamo sarakst? eso?o starpniekserveri. Ja savienojums neizdodas, process atk?rtojas, l?dz tas tiek izveidots vai ar? saraksts ? izsmelts. Ja saraksts izsmelts un nav izveidots savienojums, lietot?js p?rl?kprogramm? Internet Explorer sa?ems k??das zi?ojumu ?Nevar par?d?t ?o lapu?.


RISIN?JUMS

Microsoft veic ??s probl?mas izp?ti un mekl? iesp?jas labo?anai. Ja saskaraties ar ?o probl?mu, past?v vair?ki savienojuma atjauno?anas pagaidu risin?jumi.

Ir pieejami ??di probl?mas risin?jumi:

1. metode.
Restart?jiet Internet Explorer, lai not?r?tu slikto starpniekserveru sarakstu.


2. metode
Br?din?jums. Nopietnas probl?mas var rasties, ja tiek nepareizi main?ti re?istri, izmantojot re?istra redaktoru vai k? cit?di. ?o probl?mu d?? oper?t?jsist?ma, iesp?jams, b?s j?instal? atk?rtoti. Korpor?cija Microsoft nevar garant?t, ka ??s probl?mas var nov?rst. J?s uz?ematies atbild?bu par re?istru modific??anu.

Lai ?o probl?mu nov?rstu autom?tiski, atveriet sada?u Labot autom?tiski. Ja v?laties nov?rst ?o probl?mu pats, atveriet sada?u ?Patst?v?g? labo?ana?.

Autom?tisk? labo?anaLai autom?tiski labotu ?o probl?mu, noklik??iniet uz pogas vai saites Labo?ana. P?c tam dialoglodzi?? Failu lejupiel?de noklik??iniet uz Izpild?t un veiciet vedn? Labo?ana nor?d?t?s darb?bas.


Labot ?o probl?mu
Microsoft Fix it 50746


Piez?mes
  • ?is vednis, iesp?jams, b?s pieejams tikai ang?u valod?. Tom?r autom?tisk? labo?ana darbojas ar? cit?s sist?mas Windows valodu versij?s.
  • Ja pa?reiz neesat pie datora, kur? ir ?? probl?ma, saglab?jiet labo?anas risin?jumu zibatmi?as disk? vai kompaktdisk? un p?c tam palaidiet to dator?, kur? ir ?? probl?ma.

P?c tam atveriet sada?u ?Vai probl?ma nov?rsta??.Labot patst?v?gi

T?l?k min?t? re?istra atsl?g? iestatiet piel?gotu slikto starpniekserveru atk?rtota m??in?juma interv?lu:


HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings
?aj? atsl?g? izveidojiet DWORD v?rt?bu BadProxyExpiresTime un pie??iriet v?rt?bu 0. ?emiet v?r?, ka ?? v?rt?ba ir sekund?s.
Iestatot ?o v?rt?bu uz 0, starpniekserveri netiks pievienoti slikto sarakstam.

Vai probl?ma ir nov?rsta?

  • P?rbaudiet, vai probl?ma ir nov?rsta. Ja probl?ma nov?rsta, esat izpild?jis visas ?aj? sada?? nor?d?t?s darb?bas. Ja probl?ma nav nov?rsta, varat sazin?ties ar atbalsta centru.
  • Labpr?t sa?emsim j?su atsauksmes. Lai sniegtu atsauksmes vai zi?otu par probl?m?m saist?b? ar ?o risin?jumu, l?dzu, ierakstiet koment?ru emu?r? Labot autom?tiski vai nos?tiet mums e-pasta zi?ojumu.


PAPILDINDORM?CIJA

V?rt?ba BadProxyExpiresTime pirmo reizi tika ieviesta p?rl?kprogramm? Internet Explorer 5.01. Lai ieg?tu pla??ku inform?ciju, skatiet:

Internet Explorer nem??ina atk?rtoti izmantot sliktu starpniekserveri 30 min?tes
http://support.microsoft.com/kb/320507Note This is a "FAST PUBLISH" article created directly from within the Microsoft support organization. The information contained herein is provided as-is in response to emerging issues. As a result of the speed in making it available, the materials may include typographical errors and may be revised at any time without notice. See Terms of Use for other considerations.

Rekviz?ti

Raksta ID: 2551554 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: otrdiena, 2011. gada 22. novembris - P?rskat??ana: 1.0
ATTIECAS UZ:
  • Windows Internet Explorer 7
  • Windows Internet Explorer 8
  • Windows Internet Explorer 9
Atsl?gv?rdi: 
kbmsifixme kbfixme KB2551554

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com