Gre?ka u programu Internet Explorer, (?Nije mogu?e prikazati stranicu?), usled pogre?nog vremenskog ograni?enja proxy servera

Prevodi ?lanaka Prevodi ?lanaka
Identifikator ?lanka: 2551554 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Pro?iri sve | Skupi sve

SIMPTOMI

U veoma retkim slu?ajevima, mogu?e je da odre?ene gre?ke u povezivanju sa serverom dovedu do toga da se proxy serveri gre?kom dodaju na listu neispravnih proxy servera, ?to dovodi do toga da Internet Explorer rotira odre?enu listu proxy servera sve dok svi ne budu privremeno onemogu?eni. U tom trenutku, Internet Explorer ?e prikazati gre?ku ?Nije mogu?e prikazati stranicu? dok ne bude izbrisana lista neispravnih proxy servera (30 minuta kasnije prema podrazumevanim postavkama).


UZROK

Zbog performansi, a u slu?aju da Internet Explorer ne mo?e da uspostavi vezu sa proxy serverom, taj proxy server se dodaje na listu neispravnih proxy servera tako da se ne koristi ponovo odre?eni vremenski period. Taj vremenski period je 30 minuta prema podrazumevanim postavkama. Ako skripta za automatsko konfigurisanje proxy servera kao rezultat da PROXY listu koja navodi vi?e proxy servera, poku?a?e se uspostavljanje veze sa slede?im proxy serverom na listi. Ako ta veza ne uspe, proces se ponavlja sve dok se veza ne uspostavi ili se do?e do kraja liste. Ako se do?e do kraja liste, a veza nije uspostavljena, korisnik ?e dobiti poruku o gre?ci ?Nije mogu?e prikazati stranicu? u programu Internet Explorer.


RE?ENJE

Microsoft istra?uje ovaj problem i dostupne opcije. Ako nai?ete na ovaj problem, postoje moderna re?enja koja mogu da ponovo uspostave vezu.

Dostupna su slede?a re?enja:

1. metod
Ponovo pokrenite Internet Explorer da biste o?istili listu neispravnih proxy servera.


2. metod
Upozorenje: Ako pogre?no izmenite registrator pomo?u alatke ?Ure?iva? registratora? ili nekog drugog metoda, mo?e do?i do ozbiljnih problema. Ovi problemi mogu zahtevati ponovnu instalaciju operativnog sistema. Microsoft ne mo?e da garantuje da se ovi problemi mogu re?iti. Izmene registratora vr?ite na sopstvenu odgovornost.

Da bismo re?ili ovaj problem umesto vas, posetite odeljak ?Popravi umesto mene?. Ako ?elite sami da re?ite ovaj problem, pre?ite na odeljak ?Popravi?u sâm?.

Popravi umesto meneDa biste automatski re?ili ovaj problem, kliknite na dugme ili vezu Popravi. Zatim u dijalogu Preuzimanje datoteke kliknite na dugme Pokreni i pratite korake u ?arobnjaku Popravi.


Re?i ovaj problem
Microsoft Fix it 50746


Napomene
  • Ovaj ?arobnjak je mo?da dostupan samo na engleskom. Me?utim, automatska ispravka funkcioni?e i za verzije operativnog sistema Windows na drugim jezicima.
  • Ako ne radite za ra?unarom na kojem je do?lo do problema, sa?uvajte re?enje za ispravku na fle? disku ili CD-u, a zatim ga pokrenite na ra?unaru na kojem postoji problem.

Zatim pre?ite na odeljak ?Da li je ovo re?ilo problem??.Popravi?u sâm

Podesite prilago?eni interval ponovnih poku?aja za neispravne proxy servera u okviru slede?eg klju?a registratora:


HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings
Kreirajte DWORD vrednost u ovom klju?u sa nazivom BadProxyExpiresTime i dodelite vrednost 0. Imajte u vidu da je ova vrednost u sekundama.
Postavljanjem ove vrednosti na 0 spre?i?ete da se proxy serveri dodaju na listu neispravnih.

Da li je ovo re?ilo problem?

  • Proverite da li je problem re?en. Ako je problem re?en, zavr?ili ste sa ovim odeljkom. Ako problem nije re?en, mo?ete se obratiti podr?ci.
  • Bi?emo vam zahvalni na povratnim informacijama. Da biste obezbedili povratne informacije ili da biste prijavili probleme sa ovim re?enjem, ostavite komentar na blogu ?Popravi umesto mene? ili nam po?aljite e-poruku.


DODATNE INFORMACIJE

BadProxyExpiresTime predstavljen je sa verzijom Internet Explorer 5.01. Vi?e informacija potra?ite u:

Internet Explorer ne poku?ava ponovo da uspostavi vezu sa neispravnim proxy serverom narednih 30 minuta
http://support.microsoft.com/kb/320507Note This is a "FAST PUBLISH" article created directly from within the Microsoft support organization. The information contained herein is provided as-is in response to emerging issues. As a result of the speed in making it available, the materials may include typographical errors and may be revised at any time without notice. See Terms of Use for other considerations.

Svojstva

Identifikator ?lanka: 2551554 - Poslednji pregled: 22. novembar 2011. - Revizija: 1.0
ODNOSI SE NA:
  • Windows Internet Explorer 7
  • Windows Internet Explorer 8
  • Windows Internet Explorer 9
Klju?ne re?i: 
kbmsifixme kbfixme KB2551554

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com