Ng? đông Tab là không có s?n trong quy?n l?c công c? tùy ch?n trong b?ng đi?u khi?n

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 255182 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Chú ?
Bài vi?t này áp d?ng cho Windows 2000. H? tr? cho Windows 2000 k?t thúc vào ngày 13 tháng 7 năm 2010. Các Trung tâm gi?i pháp k?t thúc h? tr? Windows 2000 là m?t đi?m kh?i đ?u đ? l?p k? ho?ch chi?n lư?c c?a b?n di chuy?n t? Windows 2000. Đ? bi?t thêm thông tin xem các Chính sách v?ng đ?i h? tr? c?a Microsoft.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

TÓM T?T

Trên m?t máy tính xách tay ho?c máy tính đ? bàn h? tr? qu?n l? ngu?n đi?n chuyên sâu (APM) ho?c c?u h?nh nâng cao và s?c m?nh giao di?n (ACPI), có th? có không có Ng? đông th? công c? tùy ch?n ngu?n đi?n trong Pa-nen đi?u khi?n.

THÔNG TIN THÊM

Windows 2000 tính năng ng? đông c?a nó làm cho có s?n như là m?t ph?n c?a l?p tr?u tư?ng ph?n c?ng (HAL); các tính năng là đ?c l?p c?a APM ho?c ACPI. Windows 2000 không h? tr? ng? đông OEM BIOS.

Các v?n đ? sau đây có th? ngăn ng?a các tính năng ng? đông đang có s?n:

D?ch v? thi?t b? đ?u cu?i có đư?c kích ho?t (đi?u này không áp d?ng cho Windows 2000 Professional). Đ? bi?t thêm chi ti?t, xem bài vi?t sau trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
237551 APM tính năng b? vô hi?u hoá v?i các d?ch v? thi?t b? đ?u cu?i
M?t tr?nh đi?u khi?n thi?t b? ho?c ph?n m?m không tương thích can thi?p v?i tính năng này. Đ? bi?t thêm chi ti?t, xem bài vi?t sau trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
211271 Có th? không Hibernate Windows 2000 sau khi g? b? cài đ?t McAfee 3.1.4
Đ? b? sung g? r?i c?a các tính năng ng? đông, h?y xem bài vi?t sau trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
197477 H? th?ng không th? đi đ?n ch? đ? ch?, v? các...
N?u b?n b?t ti?n ích m? r?ng đ?a ch? v?t l? trong t?p tin Boot.ini v?i các /Pae d?ng l?nh chuy?n đ?i, tính năng ng? đông là không có s?n.

Thu?c tính

ID c?a bài: 255182 - L?n xem xét sau cùng: 21 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
  • Microsoft Windows 2000 Server
  • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
T? khóa: 
kbenv kbinfo kbpowerman kbui kbmt KB255182 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:255182

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com