Làm th? nào đ? t?o m?t tên mi?n con trong Active Directory và phân b? không gian tên DNS cho tên mi?n con

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 255248 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Chú ?
Bài vi?t này áp d?ng cho Windows 2000. H? tr? cho Windows 2000 k?t thúc vào ngày 13 tháng 7 năm 2010. Các Trung tâm gi?i pháp k?t thúc h? tr? Windows 2000 là m?t đi?m kh?i đ?u đ? l?p k? ho?ch chi?n lư?c c?a b?n di chuy?n t? Windows 2000. Đ? bi?t thêm thông tin xem các Chính sách v?ng đ?i h? tr? c?a Microsoft.
Chú ?
Bài vi?t này áp d?ng cho Windows 2000. H? tr? cho Windows 2000 k?t thúc vào ngày 13 tháng 7 năm 2010. Các Trung tâm gi?i pháp k?t thúc h? tr? Windows 2000 là m?t đi?m kh?i đ?u đ? l?p k? ho?ch chi?n lư?c c?a b?n di chuy?n t? Windows 2000. Đ? bi?t thêm thông tin xem các Chính sách v?ng đ?i h? tr? c?a Microsoft.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

B?n có th? mu?n t?o ra m?t tên mi?n con và sau đó đ?i bi?u h? th?ng tên mi?n (DNS) không gian tên lên b? ki?m soát mi?n n?m ? tên mi?n con này cho b?t k? l? do sau đây:
 • Thêm các máy ch? DNS có th? làm gi?m lưu lư?ng m?ng.
 • Thêm các máy ch? DNS có th? cung c?p s? th?a.
 • Phái đoàn không gian tên thư m?c đang ho?t đ?ng và DNS không gian tên đoàn v?n nh?t quán, đơn gi?n hóa không gian tên thi?t k? t?ng th? c?a b?n.
LƯU ?: Khi b?n đ?i bi?u khu v?c trong không gian tên c?a b?n, b?n c?n ph?i t?o b?n ghi đoàn đ?i bi?u trong vùng khác tr? đ?n các máy ch? DNS có th?m quy?n cho khu v?c m?i, và đi?u này c?n ph?i đư?c th?c hi?n cho t?ng vùng, b?n t?o ra.

Bài vi?t này mô t? làm th? nào đ? t?o m?t tên mi?n con trong thư m?c ho?t đ?ng, và làm th? nào đ? phân b? không gian tên DNS c?a b?n lên b? ki?m soát mi?n trong tên mi?n con này. Cho m?t thành công đoàn đ? x?y ra, đi?u quan tr?ng là đ? hoàn thành các bư?c theo th? t? đư?c li?t kê.

LƯU ?: Ghi danh m?c và tên mi?n toàn c?u t?n t?i ch? có ? máy ch? DNS ph? huynh (g?c).

T? t?o ra m?t đoàn đ?i bi?u cho các tên mi?n con trên máy ch? DNS ph? huynh (Root)

 1. Nh?p chu?t ph?i vào vùng g?c, b?m vào Đoàn đ?i bi?u m?i, và sau đó nh?p vào Ti?p theo.
 2. G? tên mi?n cho các tên mi?n con, và sau đó nh?p vào Ti?p theo.
 3. Thêm các máy ch? DNS tr? em đ? lưu tr? các khu v?c m?i, và sau đó nh?p vào Ti?p theo.LƯU ?: M?t b? đi?u khi?n tên mi?n mà là m?t máy ch? DNS c?n ph?i có m?t đ?a ch? t?nh v?n t?i Control Protocol/Internet Protocol (TCP/IP). Ki?m ch?ng r?ng bư?c này đư?c th?c hi?n trư?c khi cài đ?t DNS trên b? đi?u khi?n tên mi?n con. N?u không có đ?a ch? DNS TCP/IP t?n t?i, DNS đ? đư?c cài đ?t như m?t máy ch? g?c. N?u b?n th?y r?ng m?t "." thư m?c đư?c t?o ra sau khi b?n cài đ?t DNS, b?n ph?i lo?i b? c?u h?nh g?c.Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? làm đi?u này, b?m vào s? bài vi?t dư?i đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
  229840 Máy ch? DNS g?c G?i ? và ngành giao nh?n các trang web không s?n dùng
 4. Trên máy ch? DNS tên mi?n c?a đ?a tr?, b?m chu?t ph?i vào Đ?a đi?m m?ng c?a tôi, và sau đó nh?p vào Thu?c tính.
 5. Nh?p chu?t ph?i vào k?t n?i thích h?p đ?a phương, và sau đó nh?p vào Thu?c tính.
 6. Dư?i Ki?m tra các thành ph?n đư?c s? d?ng b?i k?t n?i này, b?m Giao th?c Internet (TCP/IP), và sau đó nh?p vào Thu?c tính.
 7. Nh?p vào S? d?ng các đ?a ch? máy ch? DNS sau:, r?i g? đ?a ch? TCP/IP c?a h? ph?c v? DNS ph? huynh (g?c).

Cài đ?t DNS trên máy ch? tên mi?n con

 1. Nh?p vào B?t đ?u, đi?m đ?n Thiết đặt, và sau đó nh?p vào B?ng đi?u khi?n.
 2. B?m đúp Thêm/lo?i b? chương tr?nh, và sau đó nh?p vào Thêm/lo?i b? c?u ph?n Windows.
 3. Nh?p vào D?ch v? m?ng, và sau đó nh?p vào Thông tin chi ti?t.
 4. Nh?n vào đây đ? ch?n các H? th?ng tên mi?n (DNS) ki?m tra h?p, b?m vào Ok, b?m Ti?p theo, và sau đó nh?p vào K?t thúc.

T?o ra m?t khu tr? em trên máy ch? tên mi?n con

 1. Nh?p vào B?t đ?u, đi?m đ?n Chương tr?nh, đi?m đ?n Công c? qu?n tr?, b?m chu?t ph?i vào tên h? ph?c v? thích h?p, và sau đó nh?p vào Khu m?i. B?n có th? s? d?ng thu?t s? đ? c?u h?nh khu v?c đ?a tr?.
 2. Nh?p vào Ti?p theo, b?m Tiêu chu?n ti?u, và sau đó nh?p vào Tra c?u chuy?n vùng.
 3. G? tên cho vùng đ?a tr?, ch?ng h?n như child.mydomain.com. B?n có th? s? d?ng cài đ?t m?c đ?nh cho các khu v?c t?p tin thông tin.
 4. Nh?p vào Ti?p theo, và sau đó nh?p vào K?t thúc.

Cho phép C?p Nh?t năng đ?ng

 1. Nh?p chu?t ph?i vào khu v?c con b?n v?a t?o ra, và sau đó nh?p vào Thu?c tính.
 2. Trong các Cho phép C?p Nh?t năng đ?ng? danh sách th?-xu?ng, b?m vào Có, và sau đó nh?p vào Ok.

Thúc đ?y các máy ch? tên mi?n con

Trư?c khi b?n qu?ng bá các máy ch? tên mi?n con, xem xét các "danh sách ki?m tra: cài đ?t m?t b? đi?u khi?n tên mi?n" trong Windows 2000 giúp.

Đ? thúc đ?y máy ch? đ? đi?u khi?n vùng, b?m B?t đ?u, b?m Ch?y, lo?i dcpromo, và sau đó nh?p vào Ok.

Lưu ? r?ng nó có th? m?t 15 phút cho các tên mi?n con ph?i cư các c?p con. Các thư m?c sau đây đư?c t?o ra:
 • _msdcs
 • _sites
 • _tcp
 • _udp

Tùy ch?n c?u h?nh cân nh?c

LƯU ?: Caùc tuøy choïn sau nh?ng ph? thu?c vào cách t? ch?c c?a b?n mu?n thi?t l?p đ? phân gi?i tên DNS và không gian tên c?a nó, và s? d?ng máy ch? proxy ho?c tư?ng l?a có th? ?nh hư?ng đ?n quy?t đ?nh này là t?t.
 • Trên trang thu?c tính TCP/IP c?a máy ch? tên mi?n con, thay đ?i đ?a ch? TCP/IP c?a máy ch? DNS đ? tr? đ?n đ?a ch? TCP/IP riêng c?a nó.
 • Xem xét tích h?p DNS v?i Active Directory trên máy ch? DNS c?a đ?a tr?.
 • Thêm ph? huynh (g?c) máy ch? DNS như m?t ngành giao nh?n trên máy ch? DNS c?a đ?a tr?.

Thu?c tính

ID c?a bài: 255248 - L?n xem xét sau cùng: 21 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
T? khóa: 
kbproductlink kbdns kbenv kbhowto kbhowtomaster kbnetwork kbmt KB255248 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:255248

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com