Mô t? c?a gói hotfix Outlook 2010 (outlook-x-none.msp): Tháng sáu 28, 2011

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2552972 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tóm t?t

Bài vi?t này mô t? v?n đ? Microsoft Outlook 2010 đư?c c? đ?nh trong gói hotfix là ngày 28 tháng 6 năm 2011.

GI?I THI?U

V?n đ? gói hotfix này s?a ch?a

Xem xét k?ch b?n sau đây:
  • B?n có m?t máy tính đư?c đ?t thành múi thời gian Jerusalem, và có các thi?t l?p DST b? vô hi?u hoá.
  • B?n t?o m?t cu?c h?n ho?c yêu c?u g?p m?t b?ng cách s? d?ng Microsoft Office Outlook 2007.
  • B?n m? cu?c h?n ho?c yêu c?u g?p m?t b?ng cách s? d?ng Outlook 2010 trong ch? đ? tr?c tuy?n trên m?t máy tính đư?c đ?t thành múi gi? Jerusalem.
Trong trư?ng h?p này, th?i gian cu?c h?n ho?c yêu c?u g?p m?t là không chính xác m?t gi?. Ví d?: n?u b?n t?o cu?c h?n lúc 02, nó đư?c hi?n th? như 3 chi?u b?ng cách s? d?ng Outlook 2010 trong ch? đ? tr?c tuy?n.

Gi?i pháp

Thông tin hotfix

M?t hotfix đư?c h? tr? có s?n t? Microsoft. Tuy nhiên, hotfix này là nh?m kh?c ph?c ch? s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này ch? áp d?ng cho h? th?ng đang g?p v?n đ? mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này có th? nh?n đư?c th? nghi?m b? sung. V? v?y, n?u b?n không b? ?nh hư?ng b?i v?n đ? này, chúng tôi đ? ngh? b?n đ?i cho C?p nh?t ph?n m?m ti?p theo có ch?a hotfix này.

N?u các hotfix có s?n đ? t?i v?, có là m?t ph?n "Hotfix download available" ? đ?u bài vi?t cơ s? ki?n th?c này. N?u ph?n này không xu?t hi?n, liên h? v?i d?ch v? khách hàng c?a Microsoft và h? tr? đ? có đư?c các hotfix.

Lưu ? N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? c?n ph?i t?o m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? mà không đ? đi?u ki?n cho hotfix này c? th?. Cho m?t danh sách đ?y đ? c?a Microsoft d?ch v? khách hàng và h? tr? s? đi?n tho?i ho?c đ? t?o ra m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t, ghé thăm website sau c?a Microsoft:
http://support.Microsoft.com/contactus/?WS=support
Lưu ? Các h?nh th?c "Hotfix download available" s? hi?n th? các ngôn ng? mà các hotfix có s?n. N?u b?n không nh?n th?y ngôn ng? c?a b?n, đó là v? m?t hotfix là không có s?n cho ngôn ng? đó.

Đi?u ki?n tiên quy?t

Không có không có đi?u ki?n tiên quy?t đ? cài đ?t hotfix này.

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u

B?n không c?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n áp d?ng hotfix này.

Thông tin thay th? hotfix

Hotfix này không thay th? m?t hotfix phát hành trư?c đó.

Đăng k? thông tin

Đ? s? d?ng các hotfix trong gói này, b?n không ph?i th?c hi?n b?t k? thay đ?i vào s? đăng k?.

Chi tieát taäp tin

Hotfix này có th? ch?a t?t c? các t?p tin mà b?n ph?i có đ? hoàn toàn C?p Nh?t m?t s?n ph?m đ? xây d?ng m?i nh?t. Hotfix này ch?a ch? các t?p tin mà b?n ph?i có đ? gi?i quy?t v?n đ? đư?c li?t kê trong bài vi?t này.

Phiên b?n ti?ng Anh c?a gói hotfix này s? d?ng m?t gói ph?n m?m Microsoft Windows Installer đ? cài đ?t gói b?n vá nóng. Nh?ng ngày tháng và th?i gian cho nh?ng t?p tin đư?c li?t kê trong gi? ph?i h?p qu?c t? (UTC) trong b?ng sau. Khi b?n xem chi tieát taäp tin, ngày b? chuy?n thành gi? c?c b?. Đ? t?m s? khác nhau gi?a UTC và local time, s? d?ng th?i gian khu v?c th? tab trong ngaøy giôø m?c trong b?ng đi?u khi?n.

x 86

T?i thông tin

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?p tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gian
Outlook2010-kb2552972-fullfile-x 86-glb.exe14.0.5139.500414,190,31226 Tháng 112:31

Thông tin t?p tin .msp Microsoft Windows Installer

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?p tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gian
Outlook-x-none.mspKhông áp d?ng15,700,99225 Tháng 1112:24

Sau khi các hotfix đư?c cài đ?t, các phiên b?n toàn c?u c?a hotfix này có các thu?c tính t?p, ho?c phiên b?n m?i hơn c?a các thu?c tính t?p, đư?c li?t kê trong b?ng sau:

Outlook-x-none.msp thông tin

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?p tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gian
Emsmdb32.dll_000514.0.5139.50021,539,51220-Tháng 4-1118:42
Exsec32.dll_000114.0.5136.5000330,06411 Tháng tư 518:32
Mimedir.dll14.0.5126.5000358,24011 Tháng tư 518:32
Mspst32.dll_000414.0.5139.50021,173,42420-Tháng 4-1118:42
Olmapi32.dll14.0.5139.50033,185,0245 Tháng 112:49
Omsmain.dll14.0.5120.5000724,35211 Tháng tư 518:19
Omsxp32.dll14.0.5130.5000234,38411 Tháng tư 518:19
Outlmime.dll14.0.5136.5000523,65611 Tháng tư 518:32
Outlook.exe14.0.5139.500415,653,72825 Tháng 1110:01
Outlrpc.dll14.0.5133.500043,35211 Tháng tư 518:32
Outlvbs.dll_000114.0.5126.500055,66411 Tháng tư 518:32
Scanpst.exe_000214.0.5132.500039,32811 Tháng tư 518:32
Scnpst32.dll14.0.5132.5000331,68811 Tháng tư 518:32
Scnpst64.dll14.0.5132.5000342,44811 Tháng tư 518:32

x 64

T?i thông tin

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?p tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gian
Outlook2010-kb2552972-fullfile-x 64-glb.exe14.0.5139.500417,103,95226 Tháng 110:43

Thông tin t?p tin .msp Microsoft Windows Installer

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?p tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gian
Outlook-x-none.mspKhông áp d?ng18,477,56825 Tháng 1113:05

Sau khi các hotfix đư?c cài đ?t, các phiên b?n toàn c?u c?a hotfix này có các thu?c tính t?p, ho?c phiên b?n m?i hơn c?a các thu?c tính t?p, đư?c li?t kê trong b?ng sau:

Outlook-x-none.msp thông tin

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?p tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gian
Emsmdb32.dll_000514.0.5139.50022,094,00820-Tháng 4-1118:44
Exsec32.dll_000114.0.5136.5000474,96011 Tháng tư 518:30
Mimedir.dll14.0.5126.5000542,56011 Tháng tư 518:30
Mspst32.dll_000414.0.5139.50021,592,75220-Tháng 4-1118:44
Olmapi32.dll14.0.5139.50034,469,6325 Tháng 112:52
Omsmain.dll14.0.5120.50001,104,25611 Tháng tư 518:19
Omsxp32.dll14.0.5130.5000368,01611 Tháng tư 518:19
Outlmime.dll14.0.5136.5000721,28811 Tháng tư 518:30
Outlook.exe14.0.5139.500423,955,80825 Tháng 1110:08
Outlrpc.dll14.0.5133.500058,71211 Tháng tư 518:30
Outlvbs.dll_000114.0.5126.500071,53611 Tháng tư 518:30
Scanpst.exe_000214.0.5132.500047,00811 Tháng tư 518:30
Scnpst32.dll14.0.5132.5000445,35211 Tháng tư 518:30
Scnpst64.dll14.0.5132.5000442,80011 Tháng tư 518:30

Tham kh?o

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? thu?t ng? C?p nh?t ph?n m?m, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
824684 Mô t? thu?t ng? chu?n đư?c s? d?ng đ? mô t? C?p nh?t ph?n m?m Microsoft

Thu?c tính

ID c?a bài: 2552972 - L?n xem xét sau cùng: 04 Tháng Chín 2013 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
  • Microsoft Outlook 2010
T? khóa: 
kbqfe kbsurveynew kbexpertiseinter kbhotfixrollup kbhotfixserver kbautohotfix kbmt KB2552972 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2552972

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com