Mô t? c?a giám đ?c liên h? công vi?c cho Outlook 2010 SP1

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2553006 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

Gi?i thi?u

Microsoft Business Contact Manager cho Outlook 2010 Service Pack 1 (SP1) cung c?p các b?n c?p nh?t m?i nh?t cho Nguười quản lí liên hệ doanh nghiệp cho Outlook 2010. Gói b?n ghi d?ch v? này bao g?m hai lo?i chính c?a b?n s?a l?i:
  • Trư?c đó chưa đư?c phát hành s?a đ? đư?c th?c hi?n c? th? cho gói b?n ghi d?ch v? này. Ngoài s?a ch?a các s?n ph?m nói chung, các b?n s?a l?i bao g?m c?i ti?n s? ?n đ?nh, hi?u su?t, và an ninh.
  • T?t c? các b?n C?p Nh?t công c?ng đư?c phát hành đ?n tháng 6 năm 2011, và t?t c? các b?n C?p Nh?t tích l?y đư?c phát hành đ?n tháng 4 năm 2011.

Gi?i pháp

Làm th? nào đ? có đư?c và cài đ?t chuyên bi?t các gói b?n ghi d?ch v?

T?i v? gói SP1 t? Microsoft Download Center

Các t?p tin sau đây có s?n đ? t?i v? t? Microsoft Download Center:

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i v? Nguười quản lí liên hệ doanh nghiệp cho Outlook 2010 32-bit SP1 gói bây gi?.
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i v? qu?n l? liên h? kinh doanh cho Outlook 2010 64-bit SP1 gói bây gi?.

Đ? bi?t thêm thông tin v? cách t?i xu?ng Microsoft h? tr? t?p tin, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
119591 Làm th? nào đ? có đư?c Microsoft h? tr? t?p tin t? d?ch v? tr?c tuy?n
Microsoft quét tranh virus. Microsoft s? d?ng ph?n m?m phát hi?n virus m?i nh?t có s?n trên ngày mà t?p tin đ? đư?c đăng. Các t?p tin đư?c lưu tr? trên tăng cư?ng b?o m?t máy ch? có th? giúp ngăn ng?a b?t k? thay đ?i không đư?c phép đ? các t?p tin.

Đ? bi?t thêm thông tin v? m?t danh sách đ?y đ? c?a t?t c? phát hành SP1 gói máy tính đ? bàn, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2510690 Danh sách t?t c? các gói Microsoft Office 2010 Service Pack 1

T?p tinthông tin

Qu?n l? liên h? cho Outlook 2010 SP1, 32-bit edition

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?p tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gian
Bcmres.Resources.dll4.0.11308.01,439,65609 Tháng năm, 20115:08
Microsoft.businesssolutions.74.0.11308.02,041,76809 Tháng năm, 20115:08
Bcmcommon.dll4.0.11308.0459,17609 Tháng năm, 20115:08
Bcmcommon.dll14.0.11308.0459,17609 Tháng năm, 20115:08
Bcmres.dll4.0.11308.02,295,72009 Tháng năm, 20115:08
Bcmres.dll14.0.11308.02,295,72009 Tháng năm, 20115:08
Businesslayer.dll4.0.11308.01,591,20809 Tháng năm, 20115:08
Businesslayer.dll14.0.11308.01,591,20809 Tháng năm, 20115:08
Microsoft.businesssolutions.24.0.11308.02,607,01609 Tháng năm, 20115:08
Microsoft.businesssolutions.54.0.11308.05,052,32809 Tháng năm, 20115:08
Microsoft.businesssolutions.94.0.11308.02,607,01609 Tháng năm, 20115:08
Microsoft.businesssolutions.924.0.11308.05,052,32809 Tháng năm, 20115:08
Qu?n l? liên h? cho Outlook 2010 SP1, phiên b?n 64-bit

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?p tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gian
Bcmres.Resources.dll4.0.11308.01,439,65609 Tháng năm, 20114:33
Microsoft.businesssolutions.74.0.11308.02,041,76809 Tháng năm, 20114:33
Bcmcommon.dll4.0.11308.0475,04809 Tháng năm, 20114:33
Bcmcommon.dll14.0.11308.0475,04809 Tháng năm, 20114:33
Bcmres.dll4.0.11308.02,267,04809 Tháng năm, 20114:33
Bcmres.dll14.0.11308.02,267,04809 Tháng năm, 20114:33
Businesslayer.dll4.0.11308.01,447,84809 Tháng năm, 20114:33
Businesslayer.dll14.0.11308.01,447,84809 Tháng năm, 20114:33
Microsoft.businesssolutions.24.0.11308.02,607,01609 Tháng năm, 20114:33
Microsoft.businesssolutions.54.0.11308.04,937,64009 Tháng năm, 20114:33
Microsoft.businesssolutions.94.0.11308.02,607,01609 Tháng năm, 20114:33
Microsoft.businesssolutions.924.0.11308.04,937,64009 Tháng năm, 20114:33V?n đ? đ? bi?t và thay đ?i hành vi
2532126 V?n đ? đ? bi?t mà b?n có th? g?p ph?i khi b?n cài đ?t Microsoft Office 2010 Service Pack 1 và Microsoft SharePoint 2010 Service Pack 1

Thông tin k? thu?t

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? gói d?ch v? này bao g?m m?t danh sách các t?p tin b? ?nh hư?ng, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2532118 Các chi ti?t k? thu?t v? các b?n phát hành Microsoft Office 2010 Service Pack 1 (SP1)

Thu?c tính

ID c?a bài: 2553006 - L?n xem xét sau cùng: 04 Tháng Chín 2013 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
  • Microsoft Outlook 2010 with Business Contact Manager
T? khóa: 
atdownload kbsurveynew kbexpertisebeginner kbmt KB2553006 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2553006

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com