Mô t? c?a các gói ph?n m?m hotfix Windows SharePoint Services 3.0 (Sts-x-none.msp): tháng tám 30, 2011

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2553019 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Bài vi?t này mô t? các v?n đ? Microsoft Windows SharePoint Services 3.0 đư?c c? đ?nh trong gói hotfix là ngày tháng tám 30, 2011.

GI?I THI?U

Các v?n đ? gói hotfix này s?a ch?a

 • Gi? s? r?ng b?n cho phép đi?u khi?n xem cây trong m?t thư vi?n tài li?u Windows SharePoint Services 3.0. Sau khi b?n xóa m?t thư m?c con trong thư vi?n tài li?u, d?u c?ng (+) không xu?t hi?n trong đi?u khi?n xem cây. V? v?y, b?n không th? m? r?ng nút b? s?p đ? trong tài li?u thư vi?n cây xem đi?u khi?n.
 • H?y xem xét k?ch b?n sau đây. B?n đ?t múi gi? h? th?ng(GMT + 02: 00) Amman trong Windows SharePoint Services 3.0. Sau đó, b?n truy c?p vào m?t l?ch trên m?t trang web đ?i Windows SharePoint Services 3.0. B?n xác đ?nh v? trí tư, 2011. Trong trư?ng h?p này, l?ch xem gi? ngh?.
 • Hãy xem xét các tình huống sau:
  • B?n cài đ?t b?n C?p Nh?t Tháng Sáu, 2011 tích l?y t? bài vi?t cơ s? ki?n th?c Microsoft 2544398 trên m?t máy ch? Microsoft Office SharePoint 2007.
  • B?n thêm m?t b?n tóm t?t liên k?t Web ph?n vào m?t b? sưu t?p trang web.
  • B?n thêm m?t liên k?t đ?n m?t ph?n Web và c? g?ng ti?t ki?m m?t ph?n Web.

  Trong tình huống này, bạn nhận được thông báo lỗi sau:

  Xác nh?n b?o m?t cho Trang này không h?p l?.
 • Hãy xem xét các tình huống sau:
  • B?n thi?t l?p m?t s? thu?c tính trong m?t tài li?u dùng đ?nh d?ng c?a Office Open XML.
  • B?n t?i lên các tài li?u cho m?t thư vi?n tài li?u trong Office SharePoint Server 2007.
  • B?n m? tài li?u t? thư vi?n tài li?u.

  Trong trư?ng h?p này, các tài li?u b? h?ng.
 • Hãy xem xét các tình huống sau:
  • B?n b?t tính năng các bi?n th? cho b? sưu t?p trang web t?i m?t trang tr?i Office SharePoint Server 2007.
  • B?n xóa m?t trang web t? b? sưu t?p trang web.
  • B?n th?c hi?n m?t gia tăng tri?n khai n?i dung trong các trang tr?i.

  Trong trư?ng h?p này, các trang web đ? xóa là v?n c?n trong các trang tr?i.
 • Gi? s? r?ng b?n th?c hi?n m?t đ?t ho?t đ?ng n?i dung trong m?t trang tr?i Windows SharePoint Services 3.0. Trong t?nh hu?ng này, W3wp.exe có th? tiêu th? 100 ph?n trăm tài nguyên CPU trên các máy ch? web trư?c khi k?t thúc.
 • W3wp.exe tiêu th? tài nguyên CPU quá nhi?u khi b?n s? d?ng chu?n ASP.NET m?. Đi?u này x?y ra khi b?n t?o m?t trang m?i trên m?t trang web Office SharePoint Server 2007. V? v?y, nh?ng ngư?i dùng khác không th? truy c?p các trang web SharePoint.
 • Hãy xem xét các tình huống sau:
  • B?n cài đ?t Windows SharePoint Services 3.0 trong mi?n A.
  • B?n có m?t tên mi?n riêng bi?t, tên mi?n B, và đi?u này có ch?a m?t s? tài kho?n ngư?i dùng Active Directory.
  • B?n di chuy?n trương m?c ngư?i dùng cùng v?i l?ch s? b?o m?t m? đ?nh danh (SID) t? mi?n b đ?n mi?n A.
  • B?n không th? migrated ngư?i s? d?ng các tài kho?n trong mi?n A.
  • B?n c?p phép tài kho?n ngư?i dùng migrated đ? truy c?p vào m?t tài li?u trên trang web SharePoint thu?c ph?m vi A. Ví d?, b?n ch?n m?t tài kho?n ngư?i dùng migrated t? SharePoint ngư?i Picker và c?p phép tài kho?n ngư?i dùng truy c?p vào m?t tài li?u.
  • M?t ngư?i s? d?ng các b?n ghi trang web SharePoint b?ng cách s? d?ng trương m?c ngư?i dùng migrated và sau đó c? g?ng truy c?p tài li?u.

  Trong trư?ng h?p này, ngư?i dùng không th? truy c?p tài li?u.


GI?I PHÁP

Thông tin hotfix

Hotfix được hỗ trợ đang được Microsoft cung cấp. Tuy nhiên, hotfix này là nh?m kh?c ph?c ch? s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Chỉ áp dụng bản vá nóng này cho các hệ thống đang gặp sự cố như đã mô tả trong bài viết này. Hotfix này có th? nh?n đư?c th? nghi?m b? sung. V? v?y, n?u b?n không b? ?nh hư?ng b?i v?n đ? này, chúng tôi đ? ngh? b?n đ?i cho C?p Nh?t ti?p theo c?a ph?n m?m có ch?a hotfix này.

Nếu hotfix này sẵn có để tải xuống, có phần "Tải xuống hotfix sẵn có" ở đầu bài viết trong Cơ sở Kiến thức này. Nếu phần này không xuất hiện, liên hệ với Phòng Hỗ Trợ và Dịch vụ Khách hàng của Microsoft để lấy hotfix này.

Chú ý N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? ph?i t?o m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? này không đ? đi?u ki?n cho hotfix này c? th?. Để biết danh sách đầy đủ về các số điện thoại của Phòng Hỗ trợ và Dịch vụ Khách hàng của Microsoft hoặc để tạo yêu cầu dịch vụ riêng, hãy truy cập web site sau của Microsoft:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
Chú ý Các h?nh th?c "Hotfix download available" hi?n th? các ngôn ng? mà các hotfix có s?n. Nếu bạn không thấy ngôn ngữ của mình thì đó là do hotfix này hiện không có ngôn ngữ đó.

Điều kiện tiên quyết

Đ? cài đ?t hotfix này, b?n ph?i có Windows SharePoint Services 3.0 Service Pack 2 ho?c Windows SharePoint Services 3.0 Service Pack 1 cài đ?t.

Đ? bi?t thêm thông tin, h?y b?m vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
949583 Làm th? nào đ? có đư?c gói d?ch v? m?i nh?t cho s?n ph?m máy ch? văn ph?ng 2007

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u

B?n không c?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n áp d?ng hotfix này.

Thông tin thay thế bản vá nóng

Bản sửa lỗi khẩn cấp này không thay thế bản sửa lỗi khẩn cấp đã phát hành trước đó.

Đăng k? thông tin

S? d?ng các hotfix trong gói này, b?n không ph?i th?c hi?n b?t k? thay đ?i đ? đăng k?.

Thông tin v? t?p

Hotfix này có th? ch?a t?t c? các file mà b?n ph?i có đ? hoàn toàn C?p Nh?t m?t s?n ph?m đ? xây d?ng m?i nh?t. Hotfix này ch?a ch? các t?p tin mà b?n ph?i có đ? gi?i quy?t các v?n đ? đư?c li?t kê trong bài vi?t này.

Phiên b?n toàn c?u c?a gói hotfix này s? d?ng m?t gói ph?n m?m Microsoft Windows Installer đ? cài đ?t gói hotfix. Nh?ng ngày tháng và th?i gian cho nh?ng t?p tin đư?c li?t kê trong gi? ph?i h?p qu?c t? (UTC) trong b?ng sau. Khi b?n xem chi tieát taäp tin, ngày đư?c chuy?n đ?i thành gi? c?c b?. Đ? bi?t s? khác nhau gi?a UTC và local time, s? d?ng cácMúi gi?tab trong m?c ngày và gi? trong Pa-nen đi?u khi?n.

x64

Thông tin Tải xuống

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờ
WSS-kb2553019-fullfile-x 64-glb.exe12.0.6565.500118,600,04811 Tháng tám-112: 53

Windows Installer .msp file thông tin

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờ
Sts-x-none.mspKhông áp d?ng18,213,88810-Tháng tám-1118: 28

STS-x-none.msp thông tin

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờ
Dwdcw20.dll12.0.6545.50001,093,46411-Tháng Tám-102: 31
Microsoft.SharePoint.administrationoperation.dll12.0.6564.5000485,24019-Th07-119: 44
Microsoft.SharePoint.applicationpages.Administration.dll12.0.6562.5000268,15217-Jun-1120: 17
Microsoft.SharePoint.applicationpages.dll12.0.6562.5000628,63217-Jun-1120: 17
Microsoft.SharePoint.dll12.0.6565.50019,602,9369-Tháng tám-1114: 45
Microsoft.SharePoint.dll12.0.6565.50019,602,9369-Tháng tám-1114: 45
Microsoft.SharePoint.DSP.oledb.dll12.0.6562.5000128,88817-Jun-1120: 17
Microsoft.SharePoint.DSP.soappt.dll12.0.6562.500087,92817-Jun-1120: 17
Microsoft.SharePoint.DSP.STS.dll12.0.6562.5000104,31217-Jun-1120: 17
Microsoft.SharePoint.DSP.xmlurl.dll12.0.6562.500087,92817-Jun-1120: 17
Microsoft.SharePoint.Library.dll12.0.6562.5000128,88817-Jun-1120: 17
Microsoft.SharePoint.Search.dll12.0.6562.50001,568,64017-Jun-1119: 33
Microsoft.SharePoint.workflowactions.dll12.0.6562.5000194,45617-Jun-1120: 17
Microsoft.SharePoint.workflows.dll12.0.6562.500071,54419-Jun-1120: 08
Microsoft.web.Design.Server.dll12.0.6562.5000403,33617-Jun-1118: 52
Msscntrs.dll12.0.6529.5000437,0802-Feb-1017: 46
Mssdmn.exe12.0.6557.5000798,5766-Mar-110: 02
Mssearch.exe12.0.6539.5000572,3128-Jun-1015: 58
Mssph.dll12.0.6565.50001,959,7602-Tháng tám-110: 38
Mssrch.dll12.0.6558.50004,761,93626-Mar-1120: 34
Nlhtml.dll2008.1231.6510.5000228,19217-Jun-096: 48
Offfilt.dll2008.1231.6532.5000387,95216-Feb-1020: 57
Offparser.dll12.0.6563.50001,761,68828-Jun-1122: 49
Onetutil.dll12.0.6565.50013,385,2089-Tháng tám-1114: 22
Owssvr.dll12.0.6565.50015,170,5529-Tháng tám-1114: 45
Owstimer.exe12.0.6548.500089,4567-Tháng mư?i-1013: 39
Query.dll12.0.6510.5000219,45617-Jun-098: 01
Stsadm.exe12.0.6562.5000587,68017-Jun-1120: 17
Stssoap.dll12.0.6562.5000313,20817-Jun-1120: 17
Stswel.dll12.0.6565.50013,330,4249-Tháng tám-1114: 45
Tquery.dll12.0.6554.50004,783,9521-Tháng hai-1120: 10
Wssadmin.exe12.0.6564.500015,27219-Th07-119: 44
Xmlfilter.dll2008.1231.6514.5000204,13614-Aug-090: 25

x86

Thông tin Tải xuống

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờ
WSS-kb2553019-fullfile-x 86-glb.exe12.0.6565.500114,888,15211 Tháng tám-112: 53

Windows Installer .msp file thông tin

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờ
Sts-x-none.mspKhông áp d?ng14,491,64810-Tháng tám-1118: 34

STS-x-none.msp thông tin

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờ
Dwdcw20.dll12.0.6545.5000438,61611-Tháng Tám-104: 22
Microsoft.SharePoint.administrationoperation.dll12.0.6564.5000485,24022-Jul-1111: 49
Microsoft.SharePoint.applicationpages.Administration.dll12.0.6562.5000268,15219-Jun-1120: 07
Microsoft.SharePoint.applicationpages.dll12.0.6562.5000628,63219-Jun-1120: 08
Microsoft.SharePoint.dll12.0.6565.50019,602,9369-Tháng tám-1114: 57
Microsoft.SharePoint.dll12.0.6565.50019,602,9369-Tháng tám-1114: 57
Microsoft.SharePoint.DSP.oledb.dll12.0.6562.5000128,88819-Jun-1120: 07
Microsoft.SharePoint.DSP.soappt.dll12.0.6562.500087,92819-Jun-1120: 07
Microsoft.SharePoint.DSP.STS.dll12.0.6562.5000104,31219-Jun-1120: 07
Microsoft.SharePoint.DSP.xmlurl.dll12.0.6562.500087,92819-Jun-1120: 07
Microsoft.SharePoint.Library.dll12.0.6562.5000128,88819-Jun-1120: 07
Microsoft.SharePoint.Search.dll12.0.6562.50001,466,24019-Jun-1120: 14
Microsoft.SharePoint.workflowactions.dll12.0.6562.5000194,45619-Jun-1120: 08
Microsoft.SharePoint.workflows.dll12.0.6562.500071,54419-Jun-1120: 08
Microsoft.web.Design.Server.dll12.0.6562.5000403,33619-Jun-1121: 20
Msscntrs.dll12.0.6529.500088,4082-Feb-1018: 24
Mssdmn.exe12.0.6557.5000281,45611 Tháng tư-1118: 56
Mssearch.exe12.0.6539.5000156,0568-Jun-1017: 49
Mssph.dll12.0.6565.5000703,3123-Tháng tám-1110: 59
Mssrch.dll12.0.6558.50002,066,25626-Mar-1120: 48
Nlhtml.dll2008.1231.6510.5000123,24021-Jun-0920: 59
Offfilt.dll2008.1231.6532.5000199,53619-Feb-1018: 15
Offparser.dll12.0.6563.50001,134,48828-Jun-1122: 55
Onetutil.dll12.0.6565.50011,980,28010-Tháng tám-1115: 31
Owssvr.dll12.0.6565.50013,028,3449-Tháng tám-1114: 57
Owstimer.exe12.0.6548.500054,6407-Tháng mư?i-1013: 50
Query.dll12.0.6510.500081,21617-Jun-098: 27
Stsadm.exe12.0.6562.5000587,68019-Jun-1120: 08
Stssoap.dll12.0.6562.5000313,20819-Jun-1120: 08
Stswel.dll12.0.6565.50011,937,7849-Tháng tám-1114: 57
Tquery.dll12.0.6554.50002,357,5841-Tháng hai-1117: 26
Wssadmin.exe12.0.6564.500015,27222-Jul-1111: 49
Xmlfilter.dll2008.1231.6514.5000102,24817-Aug-0916: 42

THAM KH?O

Để biết thêm thông tin về thuật ngữ cập nhật phần mềm, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
824684 Mô tả thuật ngữ chuẩn được sử dụng để mô tả các bản cập nhật phần mềm của Microsoft

Thu?c tính

ID c?a bài: 2553019 - L?n xem xét sau cùng: 30 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 1.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows SharePoint Services 3.0
T? khóa: 
kbqfe kbsurveynew kbexpertiseinter kbhotfixserver kbautohotfix kbhotfixrollup kbmt KB2553019 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:2553019

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com