Mô t? c?a các gói ph?n m?m cumulative update Office SharePoint Server 2007 (RÊU-gói server): 30 tháng tám, 2011

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2553020 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Cumulative update cho Microsoft Office SharePoint Server 2007 gói ch?a hotfixes cho các v?n đ? đ? đư?c c? đ?nh k? t? khi phát hành Office SharePoint Server 2007.

Chú ýĐi?u này là xây d?ng 12.0.6565.5000 c?a gói tích l?y.

Chúng tôi đ? ngh? b?n ki?m tra hotfixes trư?c khi b?n tri?n khai chúng trong m?t môi trư?ng s?n xu?t. B?i v? các b?n xây d?ng tích l?y, m?i b?n phát hành m?i có ch?a t?t c? các hotfix và c?p nh?t t?t c? các b?n c?p nh?t b?o m?t mà đư?c đính kèm v?i trư?c Office SharePoint Server 2007 b?n phát hành gói.

Lưu ? quan tr?ng v? gói tích l?y
  • 2007 Microsoft Office system hotfixes hi?n nay đa ngôn ng?. Cumulative update gói này ch?a thông tin C?p Nh?t cho t?t c? ngôn ng?.
  • Cumulative update gói này bao g?m t?t c? các thành ph?n máy ch? gói. Ngoài ra, đi?u này gói cumulative update C?p Nh?t ch? nh?ng thành ph?n đư?c cài đ?t trên h? th?ng.

GI?I PHÁP

Các v?n đ? gói hotfix này s?a ch?a

Gói cumulative update C?p nh?t này s?a ch?a các v?n đ? đư?c mô t? trong bài vi?t cơ s? ki?n th?c Microsoft (KB) sau đây:
  • 2553024 Mô t? c?a gói ph?n m?m hotfix văn ph?ng d? án 2007 (Pjsrvapp-x-none.msp, Pjsrvwfe-x-none.msp): tháng tám 30, 2011
  • 2584041 Mô t? c?a các gói ph?n m?m hotfix Office SharePoint Server 2007 (coreserver-x-none.msp): tháng tám 30, 2011

Làm th? nào đ? có đư?c gói tích l?y cho Office SharePoint Server 2007

Hotfix được hỗ trợ đang được Microsoft cung cấp. Tuy nhiên, hotfix này đư?c d? đ?nh đ? s?a các ch? là các s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này ch? áp d?ng cho h? th?ng đang g?p v?n đ? mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này có th? nh?n đư?c th? nghi?m b? sung. V? v?y, n?u b?n không b? ?nh hư?ng b?i v?n đ? này, chúng tôi đ? ngh? b?n đ?i cho C?p Nh?t ti?p theo c?a ph?n m?m có ch?a hotfix này.

Nếu hotfix này sẵn có để tải xuống, có phần "Tải xuống hotfix sẵn có" ở đầu bài viết trong Cơ sở Kiến thức này. Nếu phần này không xuất hiện, liên hệ với Phòng Hỗ Trợ và Dịch vụ Khách hàng của Microsoft để lấy hotfix này.

Chú ý N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? ph?i t?o m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? này không đ? đi?u ki?n cho hotfix này c? th?. Để biết danh sách đầy đủ về các số điện thoại của Phòng Hỗ trợ và Dịch vụ Khách hàng của Microsoft hoặc để tạo yêu cầu dịch vụ riêng, hãy truy cập web site sau của Microsoft:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
Chú ý Các h?nh th?c "Hotfix download available" hi?n th? các ngôn ng? mà các hotfix có s?n. Nếu bạn không thấy ngôn ngữ của mình thì đó là do hotfix này hiện không có ngôn ngữ đó.

Văn ph?ng SharePoint Server 2007 hotfixes đư?c bao g?m trong gói tích l?y

Cumulative update gói này có t?t c? các t?p tin .msp mà chúng tôi phát hành như hotfixes ho?c là b?n c?p nh?t công c?ng mà m?c tiêu Office SharePoint Server 2007.

Điều kiện tiên quyết

Đ? cài đ?t hotfix này, b?n ph?i có 2007 Microsoft Office Servers Service Pack 2 cài đ?t.

Đ? bi?t thêm thông tin, h?y b?m vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
949583 Làm th? nào đ? có đư?c gói d?ch v? m?i nh?t cho s?n ph?m máy ch? văn ph?ng 2007

Cumulative update C?p nh?t thông tin gói

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u

Bạn không phải khởi động lại máy tính sau khi áp dụng bản vá nóng này.

Thông tin thay thế bản vá nóng

Bản sửa lỗi khẩn cấp này không thay thế bản sửa lỗi khẩn cấp đã phát hành trước đó.

Đăng k? thông tin

S? d?ng m?t trong các hotfixes trong gói này, b?n không ph?i th?c hi?n b?t k? thay đ?i đ? đăng k?.

Thông tin v? t?p

Hotfix này có th? ch?a t?t c? các file mà b?n ph?i có đ? hoàn toàn C?p Nh?t m?t s?n ph?m đ? xây d?ng m?i nh?t. Hotfix này ch?a ch? các t?p tin mà b?n ph?i có đ? s?a nh?ng v?n đ? đư?c li?t kê trong bài vi?t này.

Phiên b?n toàn c?u c?a gói hotfix này s? d?ng m?t gói ph?n m?m Microsoft Windows Installer đ? cài đ?t gói hotfix. Nh?ng ngày tháng và th?i gian cho nh?ng t?p tin đư?c li?t kê trong gi? ph?i h?p qu?c t? (UTC) trong b?ng sau. Khi b?n xem chi tieát taäp tin, ngày đư?c chuy?n đ?i thành gi? c?c b?. Đ? bi?t s? khác nhau gi?a UTC và local time, s? d?ng các Múi gi? tab trong m?c ngày và gi? trong Pa-nen đi?u khi?n.

x86

Thông tin Tải xuống

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờ
Văn ph?ng-kb2553020-fullfile-x 86-glb.exe12.0.6565.5000103,588,4884-Tháng tám-111: 15

Microsoft Windows Installer .msp file thông tin

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờ
Coreserver-x-none.mspKhông áp d?ng35,014,6563-Tháng tám-1116: 10
Coreservermui-ar-sa.mspKhông áp d?ng173,0563-Tháng tám-1116: 19
Coreservermui-bg-bg.mspKhông áp d?ng175,6163-Tháng tám-1116: 19
Coreservermui-ca-es.mspKhông áp d?ng173,0563-Tháng tám-1116: 18
Coreservermui-cs-cz.mspKhông áp d?ng173,5683-Tháng tám-1116: 18
Coreservermui-cy-gb.mspKhông áp d?ng850,4323-Tháng tám-1116: 09
Coreservermui-da-dk.mspKhông áp d?ng172,5443-Tháng tám-1116: 18
Coreservermui-de-de.mspKhông áp d?ng442,3683-Tháng tám-1116: 18
Coreservermui-el-gr.mspKhông áp d?ng177,6643-Tháng tám-1116: 17
Coreservermui-en-us.mspKhông áp d?ng156,1603-Tháng tám-1116: 17
Coreservermui-es-es.mspKhông áp d?ng172,5443-Tháng tám-1116: 17
Coreservermui-et-ee.mspKhông áp d?ng172,5443-Tháng tám-1116: 16
Coreservermui-fi-fi.mspKhông áp d?ng172,5443-Tháng tám-1116: 16
Coreservermui-fr-fr.mspKhông áp d?ng172,5443-Tháng tám-1116: 16
Coreservermui-ga-ie.mspKhông áp d?ng850,4323-Tháng tám-1116: 19
Coreservermui-ông-il.mspKhông áp d?ng172,5443-Tháng tám-1116: 16
Coreservermui-chào-in.mspKhông áp d?ng175,6163-Tháng tám-1116: 15
Coreservermui-hr-hr.mspKhông áp d?ng173,0563-Tháng tám-1116: 15
Coreservermui-hu-hu.mspKhông áp d?ng174,0803-Tháng tám-1116: 15
Coreservermui-CNTT-it.mspKhông áp d?ng172,0323-Tháng tám-1116: 15
Coreservermui-ja-jp.mspKhông áp d?ng173,0563-Tháng tám-1116: 14
Coreservermui kk, kz.mspKhông áp d?ng100,8643-Tháng tám-1116: 14
Coreservermui-ko-kr.mspKhông áp d?ng172,5443-Tháng tám-1116: 14
Coreservermui-lt-lt.mspKhông áp d?ng173,0563-Tháng tám-1116: 14
Coreservermui-lv-lv.mspKhông áp d?ng173,0563-Tháng tám-1116: 14
Coreservermui-mk-mk.mspKhông áp d?ng485,8883-Tháng tám-1116: 09
Coreservermui-ms-my.mspKhông áp d?ng484,8643-Tháng tám-1116: 09
Coreservermui-nb-no.mspKhông áp d?ng172,0323-Tháng tám-1116: 13
Coreservermui-nl-nl.mspKhông áp d?ng172,5443-Tháng tám-1116: 13
Coreservermui-pl-pl.mspKhông áp d?ng173,5683-Tháng tám-1116: 13
Coreservermui-pt-br.mspKhông áp d?ng172,5443-Tháng tám-1116: 13
Coreservermui-pt-pt.mspKhông áp d?ng173,0563-Tháng tám-1116: 12
Coreservermui-ro-ro.mspKhông áp d?ng174,5923-Tháng tám-1116: 12
Coreservermui-ru-ru.mspKhông áp d?ng182,7843-Tháng tám-1116: 12
Coreservermui-sk-sk.mspKhông áp d?ng173,5683-Tháng tám-1116: 12
Coreservermui-sl-si.mspKhông áp d?ng173,0563-Tháng tám-1116: 11
Coreservermui-sr-latn-cs.mspKhông áp d?ng173,0563-Tháng tám-1116: 11
Coreservermui-sv-se.mspKhông áp d?ng172,0323-Tháng tám-1116: 11
Coreservermui-th-th.mspKhông áp d?ng174,5923-Tháng tám-1116: 11
Coreservermui-tr-tr.mspKhông áp d?ng173,0563-Tháng tám-1116: 11
Coreservermui-Vương qu?c Anh-ua.mspKhông áp d?ng175,6163-Tháng tám-1116: 10
Coreservermui-vi-vn.mspKhông áp d?ng850,4323-Tháng tám-1116: 19
Coreservermui-zh-cn.mspKhông áp d?ng172,5443-Tháng tám-1116: 09
Coreservermui-zh-tw.mspKhông áp d?ng172,5443-Tháng tám-1116: 09
Dlc-x-none.mspKhông áp d?ng631,2963-Tháng tám-1116: 10
Dlcmui-ar-sa.mspKhông áp d?ng9,2163-Tháng tám-1116: 19
Dlcmui-bg-bg.mspKhông áp d?ng9,2163-Tháng tám-1116: 19
Dlcmui-ca-es.mspKhông áp d?ng9,2163-Tháng tám-1116: 18
Dlcmui-cs-cz.mspKhông áp d?ng9,2163-Tháng tám-1116: 18
Dlcmui-da-dk.mspKhông áp d?ng9,2163-Tháng tám-1116: 18
Dlcmui-de-de.mspKhông áp d?ng9,2163-Tháng tám-1116: 17
Dlcmui-el-gr.mspKhông áp d?ng20,9923-Tháng tám-1116: 17
Dlcmui-en-us.mspKhông áp d?ng9,2163-Tháng tám-1116: 17
Dlcmui-es-es.mspKhông áp d?ng9,2163-Tháng tám-1116: 17
Dlcmui-et-ee.mspKhông áp d?ng9,2163-Tháng tám-1116: 16
Dlcmui-fi-fi.mspKhông áp d?ng9,2163-Tháng tám-1116: 16
Dlcmui-fr-fr.mspKhông áp d?ng9,2163-Tháng tám-1116: 16
Dlcmui-ông-il.mspKhông áp d?ng9,2163-Tháng tám-1116: 16
Dlcmui-chào-in.mspKhông áp d?ng9,2163-Tháng tám-1116: 15
Dlcmui-hr-hr.mspKhông áp d?ng9,2163-Tháng tám-1116: 15
Dlcmui-hu-hu.mspKhông áp d?ng9,2163-Tháng tám-1116: 15
Dlcmui-CNTT-it.mspKhông áp d?ng9,2163-Tháng tám-1116: 15
Dlcmui-ja-jp.mspKhông áp d?ng35,8403-Tháng tám-1116: 14
Dlcmui kk, kz.mspKhông áp d?ng9,2163-Tháng tám-1116: 14
Dlcmui-ko-kr.mspKhông áp d?ng35,8403-Tháng tám-1116: 14
Dlcmui-lt-lt.mspKhông áp d?ng9,2163-Tháng tám-1116: 14
Dlcmui-lv-lv.mspKhông áp d?ng9,2163-Tháng tám-1116: 13
Dlcmui-nb-no.mspKhông áp d?ng9,2163-Tháng tám-1116: 13
Dlcmui-nl-nl.mspKhông áp d?ng9,2163-Tháng tám-1116: 13
Dlcmui-pl-pl.mspKhông áp d?ng9,2163-Tháng tám-1116: 13
Dlcmui-pt-br.mspKhông áp d?ng9,2163-Tháng tám-1116: 12
Dlcmui-pt-pt.mspKhông áp d?ng9,2163-Tháng tám-1116: 12
Dlcmui-ro-ro.mspKhông áp d?ng9,2163-Tháng tám-1116: 12
Dlcmui-ru-ru.mspKhông áp d?ng9,2163-Tháng tám-1116: 12
Dlcmui-sk-sk.mspKhông áp d?ng9,2163-Tháng tám-1116: 12
Dlcmui-sl-si.mspKhông áp d?ng9,2163-Tháng tám-1116: 11
Dlcmui-sr-latn-cs.mspKhông áp d?ng9,2163-Tháng tám-1116: 11
Dlcmui-sv-se.mspKhông áp d?ng9,2163-Tháng tám-1116: 11
Dlcmui-th-th.mspKhông áp d?ng9,2163-Tháng tám-1116: 11
Dlcmui-tr-tr.mspKhông áp d?ng9,2163-Tháng tám-1116: 10
Dlcmui-Vương qu?c Anh-ua.mspKhông áp d?ng9,2163-Tháng tám-1116: 10
Dlcmui-zh-cn.mspKhông áp d?ng35,8403-Tháng tám-1116: 10
Dlcmui-zh-tw.mspKhông áp d?ng35,8403-Tháng tám-1116: 09
Ifswfe-x-none.mspKhông áp d?ng2,384,8963-Tháng tám-1116: 10
Lpsrvmui-ar-sa.mspKhông áp d?ngth? này là 16.8963-Tháng tám-1116: 19
Lpsrvmui-bg-bg.mspKhông áp d?ngth? này là 16.8963-Tháng tám-1116: 18
Lpsrvmui-ca-es.mspKhông áp d?ngth? này là 16.8963-Tháng tám-1116: 18
Lpsrvmui-cs-cz.mspKhông áp d?ngth? này là 16.8963-Tháng tám-1116: 18
Lpsrvmui-da-dk.mspKhông áp d?ngth? này là 16.8963-Tháng tám-1116: 18
Lpsrvmui-de-de.mspKhông áp d?ngth? này là 16.8963-Tháng tám-1116: 18
Lpsrvmui-el-gr.mspKhông áp d?ngth? này là 16.8963-Tháng tám-1116: 17
Lpsrvmui-en-us.mspKhông áp d?ngth? này là 16.8963-Tháng tám-1116: 17
Lpsrvmui-es-es.mspKhông áp d?ngth? này là 16.8963-Tháng tám-1116: 17
Lpsrvmui-et-ee.mspKhông áp d?ngth? này là 16.8963-Tháng tám-1116: 16
Lpsrvmui-fi-fi.mspKhông áp d?ngth? này là 16.8963-Tháng tám-1116: 16
Lpsrvmui-fr-fr.mspKhông áp d?ngth? này là 16.8963-Tháng tám-1116: 16
Lpsrvmui-ông-il.mspKhông áp d?ngth? này là 16.8963-Tháng tám-1116: 16
Lpsrvmui-chào-in.mspKhông áp d?ngth? này là 16.8963-Tháng tám-1116: 15
Lpsrvmui-hr-hr.mspKhông áp d?ngth? này là 16.8963-Tháng tám-1116: 15
Lpsrvmui-hu-hu.mspKhông áp d?ngth? này là 16.8963-Tháng tám-1116: 15
Lpsrvmui-CNTT-it.mspKhông áp d?ngth? này là 16.8963-Tháng tám-1116: 15
Lpsrvmui-ja-jp.mspKhông áp d?ngth? này là 16.8963-Tháng tám-1116: 14
Lpsrvmui kk, kz.mspKhông áp d?ngth? này là 16.8963-Tháng tám-1116: 14
Lpsrvmui-ko-kr.mspKhông áp d?ngth? này là 16.8963-Tháng tám-1116: 14
Lpsrvmui-lt-lt.mspKhông áp d?ngth? này là 16.8963-Tháng tám-1116: 14
Lpsrvmui-lv-lv.mspKhông áp d?ngth? này là 16.8963-Tháng tám-1116: 13
Lpsrvmui-nb-no.mspKhông áp d?ngth? này là 16.8963-Tháng tám-1116: 13
Lpsrvmui-nl-nl.mspKhông áp d?ngth? này là 16.8963-Tháng tám-1116: 13
Lpsrvmui-pl-pl.mspKhông áp d?ngth? này là 16.8963-Tháng tám-1116: 13
Lpsrvmui-pt-br.mspKhông áp d?ngth? này là 16.8963-Tháng tám-1116: 12
Lpsrvmui-pt-pt.mspKhông áp d?ngth? này là 16.8963-Tháng tám-1116: 12
Lpsrvmui-ro-ro.mspKhông áp d?ngth? này là 16.8963-Tháng tám-1116: 12
Lpsrvmui-ru-ru.mspKhông áp d?ngth? này là 16.8963-Tháng tám-1116: 12
Lpsrvmui-sk-sk.mspKhông áp d?ngth? này là 16.8963-Tháng tám-1116: 11
Lpsrvmui-sl-si.mspKhông áp d?ngth? này là 16.8963-Tháng tám-1116: 11
Lpsrvmui-sr-latn-cs.mspKhông áp d?ngth? này là 16.8963-Tháng tám-1116: 11
Lpsrvmui-sv-se.mspKhông áp d?ngth? này là 16.8963-Tháng tám-1116: 11
Lpsrvmui-th-th.mspKhông áp d?ngth? này là 16.8963-Tháng tám-1116: 11
Lpsrvmui-tr-tr.mspKhông áp d?ngth? này là 16.8963-Tháng tám-1116: 10
Lpsrvmui-Vương qu?c Anh-ua.mspKhông áp d?ngth? này là 16.8963-Tháng tám-1116: 10
Lpsrvmui-zh-cn.mspKhông áp d?ngth? này là 16.8963-Tháng tám-1116: 10
Lpsrvmui-zh-tw.mspKhông áp d?ngth? này là 16.8963-Tháng tám-1116: 09
Lpsrvwfe-x-none.mspKhông áp d?ng58,8803-Tháng tám-1116: 10
Msxml5s-x-none.mspKhông áp d?ng645,6323-Tháng tám-1116: 19
Osrchapp-x-none.mspKhông áp d?ng2,644,9923-Tháng tám-1116: 20
Osrchwfe-x-none.mspKhông áp d?ng27,790,8483-Tháng tám-1116: 19
Pjsrvapp-x-none.mspKhông áp d?ng2,668,5443-Tháng tám-1116: 10
Pjsrvmui-ar-sa.mspKhông áp d?ng98,3043-Tháng tám-1116: 19
Pjsrvmui-cs-cz.mspKhông áp d?ng99,8403-Tháng tám-1116: 18
Pjsrvmui-da-dk.mspKhông áp d?ng97,2803-Tháng tám-1116: 18
Pjsrvmui-de-de.mspKhông áp d?ng98,8163-Tháng tám-1116: 17
Pjsrvmui-el-gr.mspKhông áp d?ng102,4003-Tháng tám-1116: 17
Pjsrvmui-en-us.mspKhông áp d?ng93,6963-Tháng tám-1116: 17
Pjsrvmui-es-es.mspKhông áp d?ng98,3043-Tháng tám-1116: 17
Pjsrvmui-fi-fi.mspKhông áp d?ng97,7923-Tháng tám-1116: 16
Pjsrvmui-fr-fr.mspKhông áp d?ng98,8163-Tháng tám-1116: 16
Pjsrvmui-ông-il.mspKhông áp d?ng97,7923-Tháng tám-1116: 16
Pjsrvmui-chào-in.mspKhông áp d?ng88,0643-Tháng tám-1116: 15
Pjsrvmui-hu-hu.mspKhông áp d?ng98,8163-Tháng tám-1116: 15
Pjsrvmui-CNTT-it.mspKhông áp d?ng97,2803-Tháng tám-1116: 15
Pjsrvmui-ja-jp.mspKhông áp d?ng97,2803-Tháng tám-1116: 14
Pjsrvmui-ko-kr.mspKhông áp d?ng96,2563-Tháng tám-1116: 14
Pjsrvmui-nb-no.mspKhông áp d?ng97,2803-Tháng tám-1116: 13
Pjsrvmui-nl-nl.mspKhông áp d?ng98,3043-Tháng tám-1116: 13
Pjsrvmui-pl-pl.mspKhông áp d?ng98,8163-Tháng tám-1116: 13
Pjsrvmui-pt-br.mspKhông áp d?ng98,8163-Tháng tám-1116: 12
Pjsrvmui-pt-pt.mspKhông áp d?ng98,8163-Tháng tám-1116: 12
Pjsrvmui-ru-ru.mspKhông áp d?ng99,8403-Tháng tám-1116: 12
Pjsrvmui-sv-se.mspKhông áp d?ng97,2803-Tháng tám-1116: 11
Pjsrvmui-th-th.mspKhông áp d?ng88,0643-Tháng tám-1116: 11
Pjsrvmui-tr-tr.mspKhông áp d?ng97,7923-Tháng tám-1116: 10
Pjsrvmui-zh-cn.mspKhông áp d?ng94,2083-Tháng tám-1116: 09
Pjsrvmui-zh-tw.mspKhông áp d?ng95,2323-Tháng tám-1116: 09
Pjsrvwfe-x-none.mspKhông áp d?ng4,338,1763-Tháng tám-1116: 10
Spswfe-x-none.mspKhông áp d?ng7,149,0563-Tháng tám-1116: 19
Xlsrvapp-x-none.mspKhông áp d?ng3,186,6883-Tháng tám-1116: 09
Xlsrvwfe-x-none.mspKhông áp d?ng203,2643-Tháng tám-1116: 09

oreservermui-en-us.msp thông tin

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờ
Notessetup.exe12.0.6529.5000199,0242-Feb-1018: 24

Coreserver-x-none.msp thông tin

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờ
Allitems.aspx12.0.32082.639 ngư?i7-Tháng mư?i hai-0916: 15
Docxpageconverter.exe12.0.6550.5000997,78417-Nov-1019: 22
Microsoft.Office.Server.dll12.0.6562.50002,897,79219-Jun-1120: 00
Microsoft.Office.Server.dll12.0.6562.50002,897,79219-Jun-1120: 00
Microsoft.Office.Server.Search.dll12.0.6562.50008,711,55219-Jun-1120: 14
Microsoft.SharePoint.Portal.dll12.0.6562.50006,510,48819-Jun-1120: 32
Microsoft.SharePoint.Portal.dll12.0.6562.50006,510,48819-Jun-1120: 32
Microsoft.SharePoint.Portal.upgrade.dll12.0.6562.5000771,99219-Jun-1120: 32
Microsoft.SharePoint.Publishing.dll12.0.6562.50003,676,05619-Jun-1120: 49
Microsoft.SharePoint.Publishing.dll12.0.6562.50003,676,05619-Jun-1120: 49
Msscntrs.dll12.0.6529.500088,4082-Feb-1018: 24
Mssrch.dll12.0.6558.50002,065,74426-Mar-1120: 48
Naturallanguage6.dll6.0.6531.50002,616,2089-Feb-101: 33
Nlsdata0000.dll6.0.6564.50001,523,63219-Th07-119: 45
Nlsdata0007.dll6.0.6564.50005,824,94419-Th07-119: 45
Nlsdata0009.dll6.0.6564.500025,245,10422-Jul-1111: 52
Nlsdata000a.dll6.0.6564.500010,266,03219-Th07-119: 45
Nlsdata000c.dll6.0.6564.50002,675,12019-Th07-119: 46
Nlsdata000d.dll6.0.6564.50002,343,34419-Th07-119: 46
Nlsdata0010.dll6.0.6564.50004,510,12819-Th07-119: 46
Nlsdata0013.dll6.0.6564.50003,467,18419-Th07-119: 46
Nlsdata0019.dll6.0.6564.50004,512,17619-Th07-119: 46
Nlsdata001d.dll6.0.6564.50004,510,12819-Th07-119: 46
Nlsdata0414.dll6.0.6564.50004,510,12819-Th07-119: 46
Nlsdata0416.dll6.0.6564.50004,510,12819-Th07-119: 46
Nlsdata0816.dll6.0.6564.50004,510,12819-Th07-119: 46
Offfiltx.dll2006.1200.6550.50001,117,07217-Nov-1018: 50
Office.ODF12.0.6527.50002,852,17612-Jan-101: 23
Osafehtm.dll12.0.6562.500099,69619-Jun-1119: 49
Query.dll12.0.6510.500081,23217-Jun-098: 27
Tquery.dll12.0.6554.50002,357,5841-Tháng hai-1117: 26

DLC-x-none.msp thông tin

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờ
Microsoft.Office.documentmanagement.pages.dll12.0.6562.500038,79219-Jun-1120: 21
Microsoft.Office.IRM.formprotector.dll12.0.6562.5000123,30417-Jun-1120: 52
Microsoft.Office.IRM.msoprotector.dll12.0.6521.500037,76828-Oct-093: 03
Microsoft.Office.IRM.ofcprotector.dll12.0.6521.500033,67228-Oct-093: 03
Microsoft.Office.Policy.adminpages.dll12.0.6562.500042,88819-Jun-1120: 21
Microsoft.Office.Policy.dll12.0.6562.5000403,33619-Jun-1120: 21
Microsoft.Office.Policy.dll12.0.6562.5000403,33619-Jun-1120: 21
Microsoft.Office.Policy.pages.dll12.0.6562.5000100,23219-Jun-1120: 21
Microsoft.Office.Workflow.pages.dll12.0.6562.500071,56819-Jun-1120: 21
Microsoft.Office.Workflow.Routing.dll12.0.6562.5000153,48019-Jun-1120: 21
Microsoft.Office.Workflow.tasks.dll12.0.6562.500051,08019-Jun-1120: 21
Microsoft.Office.Workflow.tasks.dll12.0.6562.500051,08019-Jun-1120: 21
Microsoft.Office.workflowsoap.dll12.0.6562.500046.984 ngư?i19-Jun-1120: 21

Ifswfe-x-none.msp thông tin

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờ
Htmlchkr.dll12.0.6562.5000753,54417-Jun-1119: 04
Microsoft.Office.InfoPath.Server.dll12.0.6561.50002,848,62412-Jun-1122: 48

Msxml5s-x-none.msp thông tin

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờ
Msxml5.dll5.20.1088.01,424,7125-Tháng hai-1121: 17

Osrchapp-x-none.msp thông tin

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờ
Offfiltx.dll2006.1200.6550.50001,117,07217-Nov-1018: 50

Osrchwfe-x-none.msp thông tin

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờ
Microsoft.Office.Server.Search.dll12.0.6562.50008,711,55219-Jun-1120: 14
Microsoft.SharePoint.Portal.dll12.0.6562.50006,510,48819-Jun-1120: 32
Microsoft.SharePoint.Publishing.dll12.0.6562.50003,676,05619-Jun-1120: 49
Msscntrs.dll12.0.6529.500088,4082-Feb-1018: 24
Mssrch.dll12.0.6558.50002,065,74426-Mar-1120: 48
Naturallanguage6.dll6.0.6531.50002,616,2089-Feb-101: 33
Nlsdata0000.dll6.0.6564.50001,523,63219-Th07-119: 45
Nlsdata0007.dll6.0.6564.50005,824,94419-Th07-119: 45
Nlsdata0009.dll6.0.6564.500025,245,10422-Jul-1111: 52
Nlsdata000a.dll6.0.6564.500010,266,03219-Th07-119: 45
Nlsdata000c.dll6.0.6564.50002,675,12019-Th07-119: 46
Nlsdata000d.dll6.0.6564.50002,343,34419-Th07-119: 46
Nlsdata0010.dll6.0.6564.50004,510,12819-Th07-119: 46
Nlsdata0013.dll6.0.6564.50003,467,18419-Th07-119: 46
Nlsdata0019.dll6.0.6564.50004,512,17619-Th07-119: 46
Nlsdata001d.dll6.0.6564.50004,510,12819-Th07-119: 46
Nlsdata0414.dll6.0.6564.50004,510,12819-Th07-119: 46
Nlsdata0416.dll6.0.6564.50004,510,12819-Th07-119: 46
Nlsdata0816.dll6.0.6564.50004,510,12819-Th07-119: 46
Offfiltx.dll2006.1200.6550.50001,117,07217-Nov-1018: 50
Query.dll12.0.6510.500081,23217-Jun-098: 27
Tquery.dll12.0.6554.50002,357,5841-Tháng hai-1117: 26

Pjsrvapp-x-none.msp thông tin

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờ
Dataedit.dll12.0.6564.5000431,98422-Jul-1111: 55
Microsoft.Office.Project.Server.dll12.0.6564.50004,413,29622-Jul-1111: 55
Microsoft.Office.Project.Server.events.Receivers.dll12.0.6539.5000120,6888-Jun-1017: 34
Microsoft.Office.Project.Server.Library.dll12.0.6539.50001,247,0888-Jun-1017: 01
Microsoft.Office.Project.Server.upgrade.dll12.0.6564.5000333,68022-Jul-1111: 55
Microsoft.Office.Project.Server.WebService.dll12.0.6534.5000386,92830-Feb-1019: 22
Microsoft.Office.Project.Shared.dll12.0.6564.5000120,68822-Jul-1111: 47
Microsoft.Office.Project.webproj.dll12.0.6564.5000845,68022-Jul-1111: 47

Pjsrvwfe-x-none.msp thông tin

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờ
Microsoft.Office.Project.Server.Administration.applicationpages.dll12.0.6523.500063,34413-Tháng mư?i m?t-0912: 45
Microsoft.Office.Project.Server.Administration.dll12.0.6523.5000178,03213-Tháng mư?i m?t-0912: 45
Microsoft.Office.Project.Server.dll12.0.6564.50004,413,29622-Jul-1111: 55
Microsoft.Office.Project.Server.Library.dll12.0.6539.50001,247,0888-Jun-1017: 01
Microsoft.Office.Project.Server.pwa.applicationpages.dll12.0.6553.5000796,58418-Jan-114: 35
Microsoft.Office.Project.Server.pwa.dll12.0.6564.50002,238,37622-Jul-1111: 55
Microsoft.Office.Project.Shared.dll12.0.6564.5000120,68822-Jul-1111: 47
Microsoft.Office.Project.webproj.dll12.0.6564.5000845,68022-Jul-1111: 47

Spswfe-x-none.msp thông tin

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờ
Allitems.aspx12.0.32082.639 ngư?i7-Tháng mư?i hai-0916: 15
Docxpageconverter.exe12.0.6550.5000997,78417-Nov-1019: 22
Microsoft.SharePoint.Portal.dll12.0.6562.50006,510,48819-Jun-1120: 32
Microsoft.SharePoint.Portal.dll12.0.6562.50006,510,48819-Jun-1120: 32
Microsoft.SharePoint.Portal.upgrade.dll12.0.6562.5000771,99219-Jun-1120: 32
Microsoft.SharePoint.Publishing.dll12.0.6562.50003,676,05619-Jun-1120: 49
Microsoft.SharePoint.Publishing.dll12.0.6562.50003,676,05619-Jun-1120: 49

Xlsrvapp-x-none.msp thông tin

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờ
Microsoft.Office.Excel.Server.calculationserver.interop.dll12.0.6564.5000147,82422-Jul-1111: 44
Msmdcb80.dll8.0.2278.0242,7045-Mar-1117: 21
Xlsrv.dll12.0.6565.50008,054,6403-Tháng tám-1111: 14

x64

Thông tin Tải xuống

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờ
Văn ph?ng-kb2553020-fullfile-x 64-glb.exe12.0.6565.5000109,644,4804-Tháng tám-111: 15

Microsoft Windows Installer .msp file thông tin

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờ
Coreserver-x-none.mspKhông áp d?ng37,984,2563-Tháng tám-1115: 40
Coreservermui-ar-sa.mspKhông áp d?ng109,0563-Tháng tám-1115: 49
Coreservermui-bg-bg.mspKhông áp d?ng111,1043-Tháng tám-1115: 49
Coreservermui-ca-es.mspKhông áp d?ng108,5443-Tháng tám-1115: 49
Coreservermui-cs-cz.mspKhông áp d?ng109,0563-Tháng tám-1115: 49
Coreservermui-cy-gb.mspKhông áp d?ng850,4323-Tháng tám-1115: 39
Coreservermui-da-dk.mspKhông áp d?ng108,0323-Tháng tám-1115: 48
Coreservermui-de-de.mspKhông áp d?ng375,2963-Tháng tám-1115: 48
Coreservermui-el-gr.mspKhông áp d?ng112,6403-Tháng tám-1115: 48
Coreservermui-en-us.mspKhông áp d?ng106,4963-Tháng tám-1115: 47
Coreservermui-es-es.mspKhông áp d?ng108,0323-Tháng tám-1115: 47
Coreservermui-et-ee.mspKhông áp d?ng108,0323-Tháng tám-1115: 47
Coreservermui-fi-fi.mspKhông áp d?ng108,5443-Tháng tám-1115: 47
Coreservermui-fr-fr.mspKhông áp d?ng108,5443-Tháng tám-1115: 46
Coreservermui-ga-ie.mspKhông áp d?ng850,4323-Tháng tám-1115: 49
Coreservermui-ông-il.mspKhông áp d?ng108,5443-Tháng tám-1115: 46
Coreservermui-chào-in.mspKhông áp d?ng111,1043-Tháng tám-1115: 46
Coreservermui-hr-hr.mspKhông áp d?ng108,5443-Tháng tám-1115: 46
Coreservermui-hu-hu.mspKhông áp d?ng109,5683-Tháng tám-1115: 45
Coreservermui-CNTT-it.mspKhông áp d?ng108,0323-Tháng tám-1115: 45
Coreservermui-ja-jp.mspKhông áp d?ng109,0563-Tháng tám-1115: 45
Coreservermui kk, kz.mspKhông áp d?ng100,8643-Tháng tám-1115: 45
Coreservermui-ko-kr.mspKhông áp d?ng108,0323-Tháng tám-1115: 44
Coreservermui-lt-lt.mspKhông áp d?ng109,0563-Tháng tám-1115: 44
Coreservermui-lv-lv.mspKhông áp d?ng108,5443-Tháng tám-1115: 44
Coreservermui-mk-mk.mspKhông áp d?ng485,8883-Tháng tám-1115: 39
Coreservermui-ms-my.mspKhông áp d?ng484,8643-Tháng tám-1115: 39
Coreservermui-nb-no.mspKhông áp d?ng108,0323-Tháng tám-1115: 44
Coreservermui-nl-nl.mspKhông áp d?ng108,0323-Tháng tám-1115: 43
Coreservermui-pl-pl.mspKhông áp d?ng109,5683-Tháng tám-1115: 43
Coreservermui-pt-br.mspKhông áp d?ng108,5443-Tháng tám-1115: 43
Coreservermui-pt-pt.mspKhông áp d?ng109,0563-Tháng tám-1115: 43
Coreservermui-ro-ro.mspKhông áp d?ng108,5443-Tháng tám-1115: 42
Coreservermui-ru-ru.mspKhông áp d?ng118,2723-Tháng tám-1115: 42
Coreservermui-sk-sk.mspKhông áp d?ng109,5683-Tháng tám-1115: 42
Coreservermui-sl-si.mspKhông áp d?ng108,5443-Tháng tám-1115: 42
Coreservermui-sr-latn-cs.mspKhông áp d?ng109,0563-Tháng tám-1115: 42
Coreservermui-sv-se.mspKhông áp d?ng108,0323-Tháng tám-1115: 41
Coreservermui-th-th.mspKhông áp d?ng110,5923-Tháng tám-1115: 41
Coreservermui-tr-tr.mspKhông áp d?ng108,5443-Tháng tám-1115: 41
Coreservermui-Vương qu?c Anh-ua.mspKhông áp d?ng111,1043-Tháng tám-1115: 41
Coreservermui-vi-vn.mspKhông áp d?ng850,4323-Tháng tám-1115: 50
Coreservermui-zh-cn.mspKhông áp d?ng108,0323-Tháng tám-1115: 39
Coreservermui-zh-tw.mspKhông áp d?ng109,0563-Tháng tám-1115: 40
Dlc-x-none.mspKhông áp d?ng860,6723-Tháng tám-1115: 40
Dlcmui-ar-sa.mspKhông áp d?ng9,2163-Tháng tám-1115: 49
Dlcmui-bg-bg.mspKhông áp d?ng9,2163-Tháng tám-1115: 49
Dlcmui-ca-es.mspKhông áp d?ng9,2163-Tháng tám-1115: 49
Dlcmui-cs-cz.mspKhông áp d?ng9,2163-Tháng tám-1115: 48
Dlcmui-da-dk.mspKhông áp d?ng9,2163-Tháng tám-1115: 48
Dlcmui-de-de.mspKhông áp d?ng9,2163-Tháng tám-1115: 48
Dlcmui-el-gr.mspKhông áp d?ng20,9923-Tháng tám-1115: 48
Dlcmui-en-us.mspKhông áp d?ng9,2163-Tháng tám-1115: 47
Dlcmui-es-es.mspKhông áp d?ng9,2163-Tháng tám-1115: 47
Dlcmui-et-ee.mspKhông áp d?ng9,2163-Tháng tám-1115: 47
Dlcmui-fi-fi.mspKhông áp d?ng9,2163-Tháng tám-1115: 47
Dlcmui-fr-fr.mspKhông áp d?ng9,2163-Tháng tám-1115: 46
Dlcmui-ông-il.mspKhông áp d?ng9,2163-Tháng tám-1115: 46
Dlcmui-chào-in.mspKhông áp d?ng9,2163-Tháng tám-1115: 46
Dlcmui-hr-hr.mspKhông áp d?ng9,2163-Tháng tám-1115: 45
Dlcmui-hu-hu.mspKhông áp d?ng9,2163-Tháng tám-1115: 45
Dlcmui-CNTT-it.mspKhông áp d?ng9,2163-Tháng tám-1115: 45
Dlcmui-ja-jp.mspKhông áp d?ng35,8403-Tháng tám-1115: 45
Dlcmui kk, kz.mspKhông áp d?ng9,2163-Tháng tám-1115: 44
Dlcmui-ko-kr.mspKhông áp d?ng35,8403-Tháng tám-1115: 44
Dlcmui-lt-lt.mspKhông áp d?ng9,2163-Tháng tám-1115: 44
Dlcmui-lv-lv.mspKhông áp d?ng9,2163-Tháng tám-1115: 44
Dlcmui-nb-no.mspKhông áp d?ng9,2163-Tháng tám-1115: 44
Dlcmui-nl-nl.mspKhông áp d?ng9,2163-Tháng tám-1115: 43
Dlcmui-pl-pl.mspKhông áp d?ng9,2163-Tháng tám-1115: 43
Dlcmui-pt-br.mspKhông áp d?ng9,2163-Tháng tám-1115: 43
Dlcmui-pt-pt.mspKhông áp d?ng9,2163-Tháng tám-1115: 43
Dlcmui-ro-ro.mspKhông áp d?ng9,2163-Tháng tám-1115: 42
Dlcmui-ru-ru.mspKhông áp d?ng9,2163-Tháng tám-1115: 42
Dlcmui-sk-sk.mspKhông áp d?ng9,2163-Tháng tám-1115: 42
Dlcmui-sl-si.mspKhông áp d?ng9,2163-Tháng tám-1115: 42
Dlcmui-sr-latn-cs.mspKhông áp d?ng9,2163-Tháng tám-1115: 41
Dlcmui-sv-se.mspKhông áp d?ng9,2163-Tháng tám-1115: 41
Dlcmui-th-th.mspKhông áp d?ng9,2163-Tháng tám-1115: 41
Dlcmui-tr-tr.mspKhông áp d?ng9,2163-Tháng tám-1115: 41
Dlcmui-Vương qu?c Anh-ua.mspKhông áp d?ng9,2163-Tháng tám-1115: 41
Dlcmui-zh-cn.mspKhông áp d?ng35,8403-Tháng tám-1115: 40
Dlcmui-zh-tw.mspKhông áp d?ng35,8403-Tháng tám-1115: 40
Ifswfe-x-none.mspKhông áp d?ng2,973,1843-Tháng tám-1115: 40
Lpsrvmui-ar-sa.mspKhông áp d?ngth? này là 16.8963-Tháng tám-1115: 49
Lpsrvmui-bg-bg.mspKhông áp d?ngth? này là 16.8963-Tháng tám-1115: 49
Lpsrvmui-ca-es.mspKhông áp d?ngth? này là 16.8963-Tháng tám-1115: 49
Lpsrvmui-cs-cz.mspKhông áp d?ngth? này là 16.8963-Tháng tám-1115: 48
Lpsrvmui-da-dk.mspKhông áp d?ngth? này là 16.8963-Tháng tám-1115: 48
Lpsrvmui-de-de.mspKhông áp d?ngth? này là 16.8963-Tháng tám-1115: 48
Lpsrvmui-el-gr.mspKhông áp d?ngth? này là 16.8963-Tháng tám-1115: 48
Lpsrvmui-en-us.mspKhông áp d?ngth? này là 16.8963-Tháng tám-1115: 47
Lpsrvmui-es-es.mspKhông áp d?ngth? này là 16.8963-Tháng tám-1115: 47
Lpsrvmui-et-ee.mspKhông áp d?ngth? này là 16.8963-Tháng tám-1115: 47
Lpsrvmui-fi-fi.mspKhông áp d?ngth? này là 16.8963-Tháng tám-1115: 46
Lpsrvmui-fr-fr.mspKhông áp d?ngth? này là 16.8963-Tháng tám-1115: 46
Lpsrvmui-ông-il.mspKhông áp d?ngth? này là 16.8963-Tháng tám-1115: 46
Lpsrvmui-chào-in.mspKhông áp d?ngth? này là 16.8963-Tháng tám-1115: 46
Lpsrvmui-hr-hr.mspKhông áp d?ngth? này là 16.8963-Tháng tám-1115: 45
Lpsrvmui-hu-hu.mspKhông áp d?ngth? này là 16.8963-Tháng tám-1115: 45
Lpsrvmui-CNTT-it.mspKhông áp d?ngth? này là 16.8963-Tháng tám-1115: 45
Lpsrvmui-ja-jp.mspKhông áp d?ngth? này là 16.8963-Tháng tám-1115: 45
Lpsrvmui kk, kz.mspKhông áp d?ngth? này là 16.8963-Tháng tám-1115: 44
Lpsrvmui-ko-kr.mspKhông áp d?ngth? này là 16.8963-Tháng tám-1115: 44
Lpsrvmui-lt-lt.mspKhông áp d?ngth? này là 16.8963-Tháng tám-1115: 44
Lpsrvmui-lv-lv.mspKhông áp d?ngth? này là 16.8963-Tháng tám-1115: 44
Lpsrvmui-nb-no.mspKhông áp d?ngth? này là 16.8963-Tháng tám-1115: 44
Lpsrvmui-nl-nl.mspKhông áp d?ngth? này là 16.8963-Tháng tám-1115: 43
Lpsrvmui-pl-pl.mspKhông áp d?ngth? này là 16.8963-Tháng tám-1115: 43
Lpsrvmui-pt-br.mspKhông áp d?ngth? này là 16.8963-Tháng tám-1115: 43
Lpsrvmui-pt-pt.mspKhông áp d?ngth? này là 16.8963-Tháng tám-1115: 42
Lpsrvmui-ro-ro.mspKhông áp d?ngth? này là 16.8963-Tháng tám-1115: 42
Lpsrvmui-ru-ru.mspKhông áp d?ngth? này là 16.8963-Tháng tám-1115: 42
Lpsrvmui-sk-sk.mspKhông áp d?ngth? này là 16.8963-Tháng tám-1115: 42
Lpsrvmui-sl-si.mspKhông áp d?ngth? này là 16.8963-Tháng tám-1115: 42
Lpsrvmui-sr-latn-cs.mspKhông áp d?ngth? này là 16.8963-Tháng tám-1115: 41
Lpsrvmui-sv-se.mspKhông áp d?ngth? này là 16.8963-Tháng tám-1115: 41
Lpsrvmui-th-th.mspKhông áp d?ngth? này là 16.8963-Tháng tám-1115: 41
Lpsrvmui-tr-tr.mspKhông áp d?ngth? này là 16.8963-Tháng tám-1115: 41
Lpsrvmui-Vương qu?c Anh-ua.mspKhông áp d?ngth? này là 16.8963-Tháng tám-1115: 41
Lpsrvmui-zh-cn.mspKhông áp d?ngth? này là 16.8963-Tháng tám-1115: 40
Lpsrvmui-zh-tw.mspKhông áp d?ngth? này là 16.8963-Tháng tám-1115: 40
Lpsrvwfe-x-none.mspKhông áp d?ng247,8083-Tháng tám-1115: 40
Msxml5s-x-none.mspKhông áp d?ng835,5843-Tháng tám-1115: 50
Osrchapp-x-none.mspKhông áp d?ng4,314,6243-Tháng tám-1115: 50
Osrchwfe-x-none.mspKhông áp d?ng29,529,6003-Tháng tám-1115: 50
Pjsrvapp-x-none.mspKhông áp d?ng2,857,4723-Tháng tám-1115: 40
Pjsrvmui-ar-sa.mspKhông áp d?ng98,3043-Tháng tám-1115: 49
Pjsrvmui-cs-cz.mspKhông áp d?ng99,8403-Tháng tám-1115: 48
Pjsrvmui-da-dk.mspKhông áp d?ng97,2803-Tháng tám-1115: 48
Pjsrvmui-de-de.mspKhông áp d?ng98,8163-Tháng tám-1115: 48
Pjsrvmui-el-gr.mspKhông áp d?ng102,4003-Tháng tám-1115: 47
Pjsrvmui-en-us.mspKhông áp d?ng93,6963-Tháng tám-1115: 47
Pjsrvmui-es-es.mspKhông áp d?ng98,3043-Tháng tám-1115: 47
Pjsrvmui-fi-fi.mspKhông áp d?ng97,7923-Tháng tám-1115: 46
Pjsrvmui-fr-fr.mspKhông áp d?ng98,8163-Tháng tám-1115: 46
Pjsrvmui-ông-il.mspKhông áp d?ng97,7923-Tháng tám-1115: 46
Pjsrvmui-chào-in.mspKhông áp d?ng88,0643-Tháng tám-1115: 46
Pjsrvmui-hu-hu.mspKhông áp d?ng98,8163-Tháng tám-1115: 45
Pjsrvmui-CNTT-it.mspKhông áp d?ng97,2803-Tháng tám-1115: 45
Pjsrvmui-ja-jp.mspKhông áp d?ng97,2803-Tháng tám-1115: 45
Pjsrvmui-ko-kr.mspKhông áp d?ng96,2563-Tháng tám-1115: 44
Pjsrvmui-nb-no.mspKhông áp d?ng97,2803-Tháng tám-1115: 43
Pjsrvmui-nl-nl.mspKhông áp d?ng98,3043-Tháng tám-1115: 43
Pjsrvmui-pl-pl.mspKhông áp d?ng98,8163-Tháng tám-1115: 43
Pjsrvmui-pt-br.mspKhông áp d?ng98,8163-Tháng tám-1115: 43
Pjsrvmui-pt-pt.mspKhông áp d?ng98,8163-Tháng tám-1115: 42
Pjsrvmui-ru-ru.mspKhông áp d?ng99,8403-Tháng tám-1115: 42
Pjsrvmui-sv-se.mspKhông áp d?ng97,2803-Tháng tám-1115: 41
Pjsrvmui-th-th.mspKhông áp d?ng88,0643-Tháng tám-1115: 41
Pjsrvmui-tr-tr.mspKhông áp d?ng97,7923-Tháng tám-1115: 41
Pjsrvmui-zh-cn.mspKhông áp d?ng94,2083-Tháng tám-1115: 40
Pjsrvmui-zh-tw.mspKhông áp d?ng95,2323-Tháng tám-1115: 40
Pjsrvwfe-x-none.mspKhông áp d?ng4,527,6163-Tháng tám-1115: 40
Spswfe-x-none.mspKhông áp d?ng7,534,5923-Tháng tám-1115: 49
Xlsrvapp-x-none.mspKhông áp d?ng5,105,6643-Tháng tám-1115: 39
Xlsrvwfe-x-none.mspKhông áp d?ng391,1683-Tháng tám-1115: 39

Coreserver-x-none.msp thông tin

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờ
Allitems.aspx12.0.32082.639 ngư?i7-Tháng mư?i hai-0916: 15
Docxpageconverter.exe12.0.6550.50001,622,93617-Nov-1019: 40
Microsoft.Office.Server.dll12.0.6562.50002,897,79217-Jun-1119: 14
Microsoft.Office.Server.dll12.0.6562.50002,897,79217-Jun-1119: 14
Microsoft.Office.Server.Search.dll12.0.6562.50008,828,80017-Jun-1119: 33
Microsoft.SharePoint.Portal.dll12.0.6562.50006,510,48817-Jun-1120: 09
Microsoft.SharePoint.Portal.dll12.0.6562.50006,510,48817-Jun-1120: 09
Microsoft.SharePoint.Portal.upgrade.dll12.0.6562.5000771,99217-Jun-1120: 09
Microsoft.SharePoint.Publishing.dll12.0.6562.50003,676,05617-Jun-1119: 17
Microsoft.SharePoint.Publishing.dll12.0.6562.50003,676,05617-Jun-1119: 17
Msscntrs.dll12.0.6529.5000437,0802-Feb-1017: 46
Mssrch.dll12.0.6558.50004,761,42426-Mar-1120: 34
Naturallanguage6.dll6.0.6531.50003,985,8089-Feb-101: 25
Nlsdata0000.dll6.0.6564.50001,705,90419-Th07-119: 53
Nlsdata0007.dll6.0.6564.50006,180,78419-Th07-119: 53
Nlsdata0009.dll6.0.6564.500025,640,36819-Th07-119: 53
Nlsdata000c.dll6.0.6564.50002,990,00019-Th07-119: 53
Nlsdata000d.dll6.0.6564.50002,629,55219-Th07-119: 53
Nlsdata0010.dll6.0.6564.50004,807,08819-Th07-119: 53
Nlsdata0013.dll6.0.6564.50003,749,80819-Th07-119: 53
Nlsdata0019.dll6.0.6564.50004,809,13619-Th07-119: 53
Nlsdata001d.dll6.0.6564.50004,807,08819-Th07-119: 53
Nlsdata0414.dll6.0.6564.50004,807,08819-Th07-119: 53
Nlsdata0416.dll6.0.6564.50004,807,08819-Th07-119: 53
Nlsdata0816.dll6.0.6564.50004,807,08819-Th07-119: 53
Offfiltx.dll2006.1200.6550.50001,845,64817-Nov-1018: 49
Osafehtm.dll12.0.6562.5000139,12017-Jun-1115: 04
Query.dll12.0.6510.5000219,47217-Jun-098: 01
Tquery.dll12.0.6554.50004,783,9521-Tháng hai-1120: 10

DLC-x-none.msp thông tin

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờ
Microsoft.Office.documentmanagement.pages.dll12.0.6562.500038,79217-Jun-1119: 46
Microsoft.Office.IRM.formprotector.dll12.0.6562.5000208,29617-Jun-1119: 46
Microsoft.Office.IRM.msoprotector.dll12.0.6521.500053,12828-Oct-092: 58
Microsoft.Office.IRM.ofcprotector.dll12.0.6521.500053,13628-Oct-092: 58
Microsoft.Office.Policy.adminpages.dll12.0.6562.500042,88817-Jun-1119: 46
Microsoft.Office.Policy.dll12.0.6562.5000403,33617-Jun-1119: 46
Microsoft.Office.Policy.dll12.0.6562.5000403,33617-Jun-1119: 46
Microsoft.Office.Policy.pages.dll12.0.6562.5000100,23217-Jun-1119: 46
Microsoft.Office.Workflow.pages.dll12.0.6562.500071,56817-Jun-1119: 46
Microsoft.Office.Workflow.Routing.dll12.0.6562.5000153,48017-Jun-1119: 46
Microsoft.Office.Workflow.tasks.dll12.0.6562.500051,08019-Jun-1120: 21
Microsoft.Office.Workflow.tasks.dll12.0.6562.500051,08019-Jun-1120: 21
Microsoft.Office.workflowsoap.dll12.0.6562.500046.984 ngư?i17-Jun-1119: 46

Ifswfe-x-none.msp thông tin

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờ
Htmlchkr.dll12.0.6562.50002,140,04017-Jun-1118: 52
Microsoft.Office.InfoPath.Server.dll12.0.6561.50002,848,6249-Jun-1123: 47

Msxml5s-x-none.msp thông tin

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờ
Msxml5.dll5.20.1088.02,466,1206-Feb-113: 23

Osrchapp-x-none.msp informaiton

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờ
Offfiltx.dll2006.1200.6550.50001,845,64817-Nov-1018: 49

Osrchwfe-x-none.msp thông tin

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờ
Microsoft.Office.Server.Search.dll12.0.6562.50008,828,80017-Jun-1119: 33
Microsoft.SharePoint.Portal.dll12.0.6562.50006,510,48817-Jun-1120: 09
Microsoft.SharePoint.Publishing.dll12.0.6562.50003,676,05617-Jun-1119: 17
Msscntrs.dll12.0.6529.5000437,0802-Feb-1017: 46
Mssrch.dll12.0.6558.50004,761,42426-Mar-1120: 34
Naturallanguage6.dll6.0.6531.50003,985,8089-Feb-101: 25
Nlsdata0000.dll6.0.6564.50001,705,90419-Th07-119: 53
Nlsdata0007.dll6.0.6564.50006,180,78419-Th07-119: 53
Nlsdata0009.dll6.0.6564.500025,640,36819-Th07-119: 53
Nlsdata000c.dll6.0.6564.50002,990,00019-Th07-119: 53
Nlsdata000d.dll6.0.6564.50002,629,55219-Th07-119: 53
Nlsdata0010.dll6.0.6564.50004,807,08819-Th07-119: 53
Nlsdata0013.dll6.0.6564.50003,749,80819-Th07-119: 53
Nlsdata0019.dll6.0.6564.50004,809,13619-Th07-119: 53
Nlsdata001d.dll6.0.6564.50004,807,08819-Th07-119: 53
Nlsdata0414.dll6.0.6564.50004,807,08819-Th07-119: 53
Nlsdata0416.dll6.0.6564.50004,807,08819-Th07-119: 53
Nlsdata0816.dll6.0.6564.50004,807,08819-Th07-119: 53
Offfiltx.dll2006.1200.6550.50001,845,64817-Nov-1018: 49
Query.dll12.0.6510.5000219,47217-Jun-098: 01
Tquery.dll12.0.6554.50004,783,9521-Tháng hai-1120: 10

Pjsrvapp-x-none.msp thông tin

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờ
Dataedit.dll12.0.6564.5000431,98419-Th07-1110: 05
Microsoft.Office.Project.Server.dll12.0.6564.50004,413,29619-Th07-1110: 05
Microsoft.Office.Project.Server.events.Receivers.dll12.0.6539.5000120,6888-Jun-1017: 31
Microsoft.Office.Project.Server.Library.dll12.0.6539.50001,247,0888-Jun-1015: 30
Microsoft.Office.Project.Server.upgrade.dll12.0.6564.5000333,68019-Th07-1110: 05
Microsoft.Office.Project.Server.WebService.dll12.0.6534.5000386,92830-Feb-1019: 27
Microsoft.Office.Project.Shared.dll12.0.6564.5000120,68819-Th07-1110: 00
Microsoft.Office.Project.webproj.dll12.0.6564.5000845,68019-Th07-1110: 00

Pjsrvwfe-x-none.msp thông tin

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờ
Microsoft.Office.Project.Server.Administration.applicationpages.dll12.0.6523.500063,34413-Tháng mư?i m?t-0912: 42
Microsoft.Office.Project.Server.Administration.dll12.0.6523.5000178,03213-Tháng mư?i m?t-0912: 42
Microsoft.Office.Project.Server.dll12.0.6564.50004,413,29619-Th07-1110: 05
Microsoft.Office.Project.Server.Library.dll12.0.6539.50001,247,0888-Jun-1015: 30
Microsoft.Office.Project.Server.pwa.applicationpages.dll12.0.6553.5000796,58418-Jan-114: 36
Microsoft.Office.Project.Server.pwa.dll12.0.6564.50002,238,37619-Th07-1110: 05
Microsoft.Office.Project.Shared.dll12.0.6564.5000120,68819-Th07-1110: 00
Microsoft.Office.Project.webproj.dll12.0.6564.5000845,68019-Th07-1110: 00

Spswfe-x-none.msp thông tin

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờ
Allitems.aspx12.0.32082.639 ngư?i7-Tháng mư?i hai-0916: 15
Docxpageconverter.exe12.0.6550.50001,622,93617-Nov-1019: 40
Microsoft.SharePoint.Portal.dll12.0.6562.50006,510,48817-Jun-1120: 09
Microsoft.SharePoint.Portal.dll12.0.6562.50006,510,48817-Jun-1120: 09
Microsoft.SharePoint.Portal.upgrade.dll12.0.6562.5000771,99217-Jun-1120: 09
Microsoft.SharePoint.Publishing.dll12.0.6562.50003,676,05617-Jun-1119: 17
Microsoft.SharePoint.Publishing.dll12.0.6562.50003,676,05617-Jun-1119: 17


THAM KH?O

Để biết thêm thông tin về thuật ngữ cập nhật phần mềm, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
824684 Mô tả thuật ngữ chuẩn được sử dụng để mô tả các bản cập nhật phần mềm của Microsoft

Thu?c tính

ID c?a bài: 2553020 - L?n xem xét sau cùng: 31 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
  • Microsoft Office SharePoint Server 2007
T? khóa: 
kbqfe kbsurveynew kbexpertiseinter kbhotfixserver kbhotfixrollup kbautohotfix kbmt KB2553020 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:2553020

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com