Mô t? c?a Windows SharePoint Services 3.0 cumulative update C?p Nh?t máy ch? hotfix gói (WSS-gói server): 30 tháng tám, 2011

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2553022 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

GI?I THI?U

Tích l?y b?n c?p nh?t cho Windows SharePoint Services 3.0 gói ch?a hotfixes cho các các v?n đ? đ? đư?c c? đ?nh k? t? khi phát hành Windows SharePoint Services 3.0.

Chú ý Đi?u này là xây d?ng 12.0.6565.5001 c?a gói tích l?y.

Chúng tôi đ? ngh? r?ng b?n ki?m tra hotfixes trư?c khi b?n tri?n khai chúng trong m?t môi trư?ng s?n xu?t. B?i v? các xây d?ng đư?c tích l?y, m?i l?n c?p nh?t m?i có ch?a t?t c? các hotfix và t?t c? các b?n s?a l?i b?o m?t đư?c đính kèm v?i trư?c Windows SharePoint Services 3,0 C?p Nh?t gói.

Lưu ? quan tr?ng v? các tích l?y gói
  • Văn ph?ng Microsoft 2007 h? th?ng hotfixes hi?n nay đa ngôn ng?. Cumulative update gói này ch?a C?p Nh?t cho t?t c? ngôn ng?.
  • M?t tích l?y hotfix gói bao g?m t?t c? các thành ph?n máy ch? gói. Gói tích l?y C?p Nh?t ch? nh?ng thành ph?n đư?c cài đ?t trên h? th?ng.

GI?I PHÁP

Các v?n đ? mà gói hotfix này S?a ch?a

Đi?u này gói cumulative update C?p nh?t các b?n s?a l?i các v?n đ? mà đư?c mô t? trong bài vi?t cơ s? ki?n th?c Microsoft (KB) sau đây:
2553019 Mô t? c?a các gói ph?n m?m hotfix Windows SharePoint Services 3.0 (Sts-x-none.msp): tháng tám 30, 2011

Làm th? nào đ? có đư?c s? tích l?y gói cho Windows SharePoint Services 3.0

M?t hotfix đư?c h? tr? là có s?n t? Microsoft. Tuy nhiên, hotfix này đư?c d? đ?nh đ? s?a ch? các nh?ng v?n đ? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này ch? áp d?ng cho h? th?ng đó đang g?p v?n đ? mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này có th? nh?n đư?c th? nghi?m b? sung. V? v?y, n?u b?n đang không b? ?nh hư?ng b?i đi?u này v?n đ?, chúng tôi khuy?n ngh? b?n đ?i b?n c?p nh?t ph?n m?m ti?p theo có ch?a hotfix này.

N?u các hotfix có s?n đ? t?i v?, không có m?t Ph?n "Hotfix t?i v? có s?n" ? đ?u bài vi?t cơ s? ki?n th?c này. N?u ph?n này không xu?t hi?n, liên h? v?i d?ch v? khách hàng c?a Microsoft và h? tr? đ? có đư?c các hotfix.

Chú ý N?u b? sung các v?n đ? x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? có đ? t?o ra m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? các câu h?i h? tr? b? sung và các v?n đ? không đ? đi?u ki?n cho này c? th? hotfix. Đ?i v?i danh sách đ?y đ? các d?ch v? khách hàng c?a Microsoft và h? tr? đi?n tho?i s? đi?n tho?i ho?c đ? t?o ra m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t, truy c?p vào Microsoft sau đây Trang web:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
Chú ý "Hotfix download available" h?nh thành nên hi?n th? các ngôn ng? mà các hotfix có s?n. N?u b?n không nh?n th?y ngôn ng? c?a b?n, đó là v? m?t hotfix không ph?i là có s?n cho r?ng ngôn ng?.

Windows SharePoint Services 3.0 Hotfixes đư?c bao g?m trong gói tích l?y

Đi?u này Cumulative update gói ch?a t?t c? các t?p tin .msp đư?c phát hành như là Hotfixes ho?c như thông tin C?p Nh?t công nh?m m?c tiêu Windows SharePoint Services 3.0.

Cumulative update C?p nh?t thông tin gói

Điều kiện tiên quyết

Cài đ?t này hotfix, b?n ph?i có Windows SharePoint Services 3.0 Service Pack 2 ho?c Windows SharePoint Services 3.0 Service Pack 1 cài đ?t. Đ? bi?t thêm chi ti?t, Nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong Microsoft Ki?n th?c cơ b?n:
949582 Làm th? nào đ? có đư?c gói d?ch v? m?i nh?t cho Windows SharePoint Services 3,0

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u

B?n không c?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n áp d?ng hotfix này.

Thay th? hotfix thông tin

Hotfix này nào thay th? m?t hotfix phát hành trư?c đó.

Đăng k? thông tin

B?n làm không ph?i th?c hi?n b?t k? thay đ?i s? đăng k?.

Thông tin v? t?p

Hotfix này có th? ch?a t?t c? các file mà b?n ph?i có hoàn toàn C?p Nh?t m?t s?n ph?m đ? xây d?ng m?i nh?t. Hotfix này ch?a ch? các t?p tin mà b?n ph?i có đ? s?a nh?ng v?n đ? đư?c li?t kê ? đây bài vi?t.

Các Phiên b?n toàn c?u c?a gói hotfix này s? d?ng m?t Microsoft Windows Installer gói đ? cài đ?t gói hotfix. Nh?ng ngày tháng và th?i gian cho nh?ng t?p tin này đư?c li?t kê trong gi? ph?i h?p qu?c t? (UTC) trong b?ng sau. Khi b?n Xem chi tieát taäp tin, ngày đư?c chuy?n đ?i thành gi? c?c b?. Đ? t?m các s? khác nhau gi?a UTC và gi? đ?a phương, s? d?ng các Múi gi? tab trong m?c ngày và gi? trong Pa-nen đi?u khi?n.

x86

T?i v? thông tin

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờ
WSS-kb2553022-fullfile-x 86-glb.exe12.0.6565.500134,031,88811 Tháng tám-112: 53

Microsoft Windows Installer .msp t?p tin thông tin

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờ
Dw20w-x-none.mspKhông áp d?ng776,19210-Tháng tám-1118: 35
Sts-x-none.mspKhông áp d?ng14,491,64810-Tháng tám-1118: 35
Wssmui-ar-sa.mspKhông áp d?ng506,36810-Tháng tám-1118: 37
Wssmui-bg-bg.mspKhông áp d?ng332,28810-Tháng tám-1118: 37
Wssmui-ca-es.mspKhông áp d?ng317,95210-Tháng tám-1118: 36
Wssmui-cs-cz.mspKhông áp d?ng321,02410-Tháng tám-1118: 36
Wssmui-cy-gb.mspKhông áp d?ng399,36010-Tháng tám-1118: 36
Wssmui-da-dk.mspKhông áp d?ng314,36810-Tháng tám-1118: 36
Wssmui-de-de.mspKhông áp d?ng355,32810-Tháng tám-1118: 36
Wssmui-el-gr.mspKhông áp d?ng522,75210-Tháng tám-1118: 36
Wssmui-en-us.mspKhông áp d?ng307,20010-Tháng tám-1118: 36
Wssmui-es-es.mspKhông áp d?ng503,80810-Tháng tám-1118: 36
Wssmui-et-ee.mspKhông áp d?ng314,88010-Tháng tám-1118: 36
Wssmui-fi-fi.mspKhông áp d?ng317,44010-Tháng tám-1118: 36
Wssmui-fr-fr.mspKhông áp d?ng354,30410-Tháng tám-1118: 36
Wssmui-ga-ie.mspKhông áp d?ng404,99210-Tháng tám-1118: 36
Wssmui-ông-il.mspKhông áp d?ng496,64010-Tháng tám-1118: 36
Wssmui-chào-in.mspKhông áp d?ng526,33610-Tháng tám-1118: 36
Wssmui-hr-hr.mspKhông áp d?ng317,95210-Tháng tám-1118: 36
Wssmui-hu-hu.mspKhông áp d?ng486,91210-Tháng tám-1118: 36
Wssmui-CNTT-it.mspKhông áp d?ng314,88010-Tháng tám-1118: 36
Wssmui-ja-jp.mspKhông áp d?ng500,22410-Tháng tám-1118: 36
Wssmui kk, kz.mspKhông áp d?ng331,77610-Tháng tám-1118: 36
Wssmui-ko-kr.mspKhông áp d?ng491,00810-Tháng tám-1118: 36
Wssmui-lt-lt.mspKhông áp d?ng32000010-Tháng tám-1118: 36
Wssmui-lv-lv.mspKhông áp d?ng318,97610-Tháng tám-1118: 36
Wssmui-mk-mk.mspKhông áp d?ng409,60010-Tháng tám-1118: 35
Wssmui-ms-my.mspKhông áp d?ng450,56010-Tháng tám-1118: 35
Wssmui-nb-no.mspKhông áp d?ng312,83210-Tháng tám-1118: 35
Wssmui-nl-nl.mspKhông áp d?ng317,44010-Tháng tám-1118: 35
Wssmui-pl-pl.mspKhông áp d?ng323,07210-Tháng tám-1118: 35
Wssmui-pt-br.mspKhông áp d?ng316,92810-Tháng tám-1118: 35
Wssmui-pt-pt.mspKhông áp d?ng317,95210-Tháng tám-1118: 35
Wssmui-ro-ro.mspKhông áp d?ng319,48810-Tháng tám-1118: 35
Wssmui-ru-ru.mspKhông áp d?ng507,90410-Tháng tám-1118: 35
Wssmui-sk-sk.mspKhông áp d?ng322,56010-Tháng tám-1118: 35
Wssmui-sl-si.mspKhông áp d?ng317,44010-Tháng tám-1118: 35
Wssmui-sr-latn-cs.mspKhông áp d?ng319,48810-Tháng tám-1118: 35
Wssmui-sv-se.mspKhông áp d?ng311,80810-Tháng tám-1118: 35
Wssmui-th-th.mspKhông áp d?ng517,12010-Tháng tám-1118: 35
Wssmui-tr-tr.mspKhông áp d?ng317,44010-Tháng tám-1118: 35
Wssmui-Vương qu?c Anh-ua.mspKhông áp d?ng334,33610-Tháng tám-1118: 35
Wssmui-vi-vn.mspKhông áp d?ng461,82410-Tháng tám-1118: 35
Wssmui-zh-cn.mspKhông áp d?ng486,91210-Tháng tám-1118: 35
Wssmui-zh-tw.mspKhông áp d?ng486,40010-Tháng tám-1118: 35

Sau khi các hotfix cài đ?t, các phiên b?n toàn c?u c?a hotfix này có thu?c tính t?p, ho?c m?t Phiên b?n sau này c?a t?p tin thu?c tính, đư?c li?t kê trong b?ng sau:

Dw20w-x-none.msp thông tin

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờ
Dw20.exe12.0.6545.5000813,96011-Tháng Tám-104: 22
Dwtrig20.exe12.0.6545.5000434,08011-Tháng Tám-104: 22

Sts-x-none.msp thông tin

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờ
Dwdcw20.dll12.0.6545.5000438,61611-Tháng Tám-104: 22
Microsoft.SharePoint.administrationoperation.dll12.0.6564.5000485,24022-Jul-1111: 49
Microsoft.SharePoint.applicationpages.Administration.dll12.0.6562.5000268,15219-Jun-1120: 07
Microsoft.SharePoint.applicationpages.dll12.0.6562.5000628,63219-Jun-1120: 08
Microsoft.SharePoint.dll12.0.6565.50019,602,9369-Tháng tám-1114: 57
Microsoft.SharePoint.dll12.0.6565.50019,602,9369-Tháng tám-1114: 57
Microsoft.SharePoint.DSP.oledb.dll12.0.6562.5000128,88819-Jun-1120: 07
Microsoft.SharePoint.DSP.soappt.dll12.0.6562.500087,92819-Jun-1120: 07
Microsoft.SharePoint.DSP.STS.dll12.0.6562.5000104,31219-Jun-1120: 07
Microsoft.SharePoint.DSP.xmlurl.dll12.0.6562.500087,92819-Jun-1120: 07
Microsoft.SharePoint.Library.dll12.0.6562.5000128,88819-Jun-1120: 07
Microsoft.SharePoint.Search.dll12.0.6562.50001,466,24019-Jun-1120: 14
Microsoft.SharePoint.workflowactions.dll12.0.6562.5000194,45619-Jun-1120: 08
Microsoft.SharePoint.workflows.dll12.0.6562.500071,54419-Jun-1120: 08
Microsoft.web.Design.Server.dll12.0.6562.5000403,33619-Jun-1121: 20
Msscntrs.dll12.0.6529.500088,4082-Feb-1018: 24
Mssdmn.exe12.0.6557.5000281,45611 Tháng tư-1118: 56
Mssearch.exe12.0.6539.5000156,0568-Jun-1017: 49
Mssph.dll12.0.6565.5000703,3123-Tháng tám-1110: 59
Mssrch.dll12.0.6558.50002,066,25626-Mar-1120: 48
Nlhtml.dll2008.1231.6510.5000123,24021-Jun-0920: 59
Offfilt.dll2008.1231.6532.5000199,53619-Feb-1018: 15
Offparser.dll12.0.6563.50001,134,48828-Jun-1122: 55
Onetutil.dll12.0.6565.50011,980,28010-Tháng tám-1115: 31
Owssvr.dll12.0.6565.50013,028,3449-Tháng tám-1114: 57
Owstimer.exe12.0.6548.500054,6407-Tháng mư?i-1013: 50
Query.dll12.0.6510.500081,21617-Jun-098: 27
Stsadm.exe12.0.6562.5000587,68019-Jun-1120: 08
Stssoap.dll12.0.6562.5000313,20819-Jun-1120: 08
Stswel.dll12.0.6565.50011,937,7849-Tháng tám-1114: 57
Tquery.dll12.0.6554.50002,357,5841-Tháng hai-1117: 26
Wssadmin.exe12.0.6564.500015,27222-Jul-1111: 49
Xmlfilter.dll2008.1231.6514.5000102,24817-Aug-0916: 42

x64

Thông tin Tải xuống


Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờ
WSS-kb2553022-fullfile-x 64-glb.exe12.0.6565.500138,150,16811 Tháng tám-112: 53

Microsoft Windows Installer .msp file thông tin

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờ
Dw20w-x-none.mspKhông áp d?ng1,186,30410-Tháng tám-1118: 29
Sts-x-none.mspKhông áp d?ng18,213,88810-Tháng tám-1118: 29
Wssmui-ar-sa.mspKhông áp d?ng505,34410-Tháng tám-1118: 31
Wssmui-bg-bg.mspKhông áp d?ng332,28810-Tháng tám-1118: 31
Wssmui-ca-es.mspKhông áp d?ng317,95210-Tháng tám-1118: 31
Wssmui-cs-cz.mspKhông áp d?ng321,02410-Tháng tám-1118: 31
Wssmui-cy-gb.mspKhông áp d?ng399,36010-Tháng tám-1118: 31
Wssmui-da-dk.mspKhông áp d?ng314,36810-Tháng tám-1118: 31
Wssmui-de-de.mspKhông áp d?ng355,32810-Tháng tám-1118: 31
Wssmui-el-gr.mspKhông áp d?ng522,75210-Tháng tám-1118: 31
Wssmui-en-us.mspKhông áp d?ng307,20010-Tháng tám-1118: 31
Wssmui-es-es.mspKhông áp d?ng503,80810-Tháng tám-1118: 31
Wssmui-et-ee.mspKhông áp d?ng314,88010-Tháng tám-1118: 31
Wssmui-fi-fi.mspKhông áp d?ng317,44010-Tháng tám-1118: 30
Wssmui-fr-fr.mspKhông áp d?ng354,30410-Tháng tám-1118: 30
Wssmui-ga-ie.mspKhông áp d?ng404,99210-Tháng tám-1118: 30
Wssmui-ông-il.mspKhông áp d?ng496,12810-Tháng tám-1118: 30
Wssmui-chào-in.mspKhông áp d?ng525,82410-Tháng tám-1118: 30
Wssmui-hr-hr.mspKhông áp d?ng317,95210-Tháng tám-1118: 30
Wssmui-hu-hu.mspKhông áp d?ng486,91210-Tháng tám-1118: 30
Wssmui-CNTT-it.mspKhông áp d?ng314,88010-Tháng tám-1118: 30
Wssmui-ja-jp.mspKhông áp d?ng500,22410-Tháng tám-1118: 30
Wssmui kk, kz.mspKhông áp d?ng331,77610-Tháng tám-1118: 30
Wssmui-ko-kr.mspKhông áp d?ng490,49610-Tháng tám-1118: 30
Wssmui-lt-lt.mspKhông áp d?ng32000010-Tháng tám-1118: 30
Wssmui-lv-lv.mspKhông áp d?ng318,97610-Tháng tám-1118: 30
Wssmui-mk-mk.mspKhông áp d?ng409,60010-Tháng tám-1118: 30
Wssmui-ms-my.mspKhông áp d?ng450,56010-Tháng tám-1118: 30
Wssmui-nb-no.mspKhông áp d?ng312,83210-Tháng tám-1118: 30
Wssmui-nl-nl.mspKhông áp d?ng317,44010-Tháng tám-1118: 30
Wssmui-pl-pl.mspKhông áp d?ng323,07210-Tháng tám-1118: 30
Wssmui-pt-br.mspKhông áp d?ng316,92810-Tháng tám-1118: 30
Wssmui-pt-pt.mspKhông áp d?ng317,95210-Tháng tám-1118: 30
Wssmui-ro-ro.mspKhông áp d?ng319,48810-Tháng tám-1118: 30
Wssmui-ru-ru.mspKhông áp d?ng507,90410-Tháng tám-1118: 29
Wssmui-sk-sk.mspKhông áp d?ng322,56010-Tháng tám-1118: 29
Wssmui-sl-si.mspKhông áp d?ng317,44010-Tháng tám-1118: 29
Wssmui-sr-latn-cs.mspKhông áp d?ng319,48810-Tháng tám-1118: 29
Wssmui-sv-se.mspKhông áp d?ng311,80810-Tháng tám-1118: 29
Wssmui-th-th.mspKhông áp d?ng516,60810-Tháng tám-1118: 29
Wssmui-tr-tr.mspKhông áp d?ng317,44010-Tháng tám-1118: 29
Wssmui-Vương qu?c Anh-ua.mspKhông áp d?ng334,33610-Tháng tám-1118: 29
Wssmui-vi-vn.mspKhông áp d?ng461,82410-Tháng tám-1118: 29
Wssmui-zh-cn.mspKhông áp d?ng487,42410-Tháng tám-1118: 29
Wssmui-zh-tw.mspKhông áp d?ng486,40010-Tháng tám-1118: 29

Sau khi các hotfix đư?c cài đ?t, các phiên b?n toàn c?u c?a hotfix này có thu?c tính t?p, ho?c m?t phiên b?n sau này c?a t?p tin thu?c tính, đư?c li?t kê trong b?ng sau:

Dw20w-x-none.msp thông tin

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờ
Dw20.exe12.0.6545.50001,463,68811-Tháng Tám-102: 31
Dwtrig20.exe12.0.6545.50001,075,61611-Tháng Tám-102: 31

STS-x-none.msp thông tin

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờ
Dwdcw20.dll12.0.6545.50001,093,46411-Tháng Tám-102: 31
Microsoft.SharePoint.administrationoperation.dll12.0.6564.5000485,24019-Th07-119: 44
Microsoft.SharePoint.applicationpages.Administration.dll12.0.6562.5000268,15217-Jun-1120: 17
Microsoft.SharePoint.applicationpages.dll12.0.6562.5000628,63217-Jun-1120: 17
Microsoft.SharePoint.dll12.0.6565.50019,602,9369-Tháng tám-1114: 45
Microsoft.SharePoint.dll12.0.6565.50019,602,9369-Tháng tám-1114: 45
Microsoft.SharePoint.DSP.oledb.dll12.0.6562.5000128,88817-Jun-1120: 17
Microsoft.SharePoint.DSP.soappt.dll12.0.6562.500087,92817-Jun-1120: 17
Microsoft.SharePoint.DSP.STS.dll12.0.6562.5000104,31217-Jun-1120: 17
Microsoft.SharePoint.DSP.xmlurl.dll12.0.6562.500087,92817-Jun-1120: 17
Microsoft.SharePoint.Library.dll12.0.6562.5000128,88817-Jun-1120: 17
Microsoft.SharePoint.Search.dll12.0.6562.50001,568,64017-Jun-1119: 33
Microsoft.SharePoint.workflowactions.dll12.0.6562.5000194,45617-Jun-1120: 17
Microsoft.SharePoint.workflows.dll12.0.6562.500071,54419-Jun-1120: 08
Microsoft.web.Design.Server.dll12.0.6562.5000403,33617-Jun-1118: 52
Msscntrs.dll12.0.6529.5000437,0802-Feb-1017: 46
Mssdmn.exe12.0.6557.5000798,5766-Mar-110: 02
Mssearch.exe12.0.6539.5000572,3128-Jun-1015: 58
Mssph.dll12.0.6565.50001,959,7602-Tháng tám-110: 38
Mssrch.dll12.0.6558.50004,761,93626-Mar-1120: 34
Nlhtml.dll2008.1231.6510.5000228,19217-Jun-096: 48
Offfilt.dll2008.1231.6532.5000387,95216-Feb-1020: 57
Offparser.dll12.0.6563.50001,761,68828-Jun-1122: 49
Onetutil.dll12.0.6565.50013,385,2089-Tháng tám-1114: 22
Owssvr.dll12.0.6565.50015,170,5529-Tháng tám-1114: 45
Owstimer.exe12.0.6548.500089,4567-Tháng mư?i-1013: 39
Query.dll12.0.6510.5000219,45617-Jun-098: 01
Stsadm.exe12.0.6562.5000587,68017-Jun-1120: 17
Stssoap.dll12.0.6562.5000313,20817-Jun-1120: 17
Stswel.dll12.0.6565.50013,330,4249-Tháng tám-1114: 45
Tquery.dll12.0.6554.50004,783,9521-Tháng hai-1120: 10
Wssadmin.exe12.0.6564.500015,27219-Th07-119: 44
Xmlfilter.dll2008.1231.6514.5000204,13614-Aug-090: 25

THAM KH?O

Để biết thêm thông tin về thu?t ng? ph?n m?m C?p Nh?t, b?m vào sau bài vi?t s? đ? xem các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
824684 Mô t? các thu?t ng? chu?n đó đư?c s? d?ng đ? mô t? ph?n m?m c?a Microsoft bản cập nhật

Thu?c tính

ID c?a bài: 2553022 - L?n xem xét sau cùng: 30 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 1.0
Áp d?ng
  • Microsoft Windows SharePoint Services 3.0
T? khóa: 
kbqfe kbsurveynew kbexpertiseinter kbhotfixserver kbhotfixrollup kbautohotfix kbmt KB2553022 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:2553022

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com