Mô t? c?a các gói ph?n m?m hotfix Office Word 2007 (Wordconv-x-none.msp, t?-x-none.msp): tháng tám 30, 2011

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2553025 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Bài vi?t này mô t? các v?n đ? đư?c c? đ?nh trong gói hotfix Microsoft Office Word 2007, là ngày tháng tám 30, 2011.

GI?I THI?U

Các v?n đ? gói hotfix này s?a ch?a

 • Hãy xem xét các tình huống sau:
  • B?n đ?nh ngh?a m?t kh?i xây d?ng có ch?a nhi?u ki?m soát trong m?t tài li?u Office Word 2007.
  • B?n lưu các tài li?u như là m?t b?n m?u.
  • B?n t?o m?t tài li?u Word m?i d?a trên các m?u.
  • B?n h?y đưa kh?i xây d?ng vào tài li?u Word m?i đư?c thành l?p.
  • B?n m? danh sách phong cách.

  Trong trư?ng h?p này, danh sách phong cách hi?n th? nhi?u phong cách b?t ng?.
 • Khi b?n dán văn b?n đơn gi?n có ch?a nhi?u đo?n vào m?t tài li?u Word, Office Word 2007 thêm m?t thêm đo?n hi?u (¶) ? ph?n cu?i c?a đo?n nh?t đ?nh.
 • Hãy xem xét các tình huống sau:
  • B?n kích ho?t tính năng t? đ?ng hyphenation Office Word 2007.
  • B?n thêm m?t văn b?n đơn gi?n ki?m soát n?i dung vào m?t tài li?u Word.
  • B?n g? m?t s? văn b?n văn b?n đơn gi?n ki?m soát n?i dung.
  • B?n in tài li?u ho?c lưu nó như m?t t?p tin PDF hay t?p tin XPS.

  Trong trư?ng h?p này, m?t ph?n c?a m?t t? ngu?n mà là ? ph?n cu?i c?a m?t d?ng văn b?n đơn gi?n ki?m soát n?i dung có th? b? thi?u.
 • B?n chèn m?t trư?ng m?u văn b?n vào tài li?u Office Word 2007. Sau đó, b?n lưu tài li?u dư?i d?ng t?p DOCX. B?n m? t?p DOCX và c? g?ng nh?p vào văn b?n trong l?nh v?c h?nh th?c văn b?n. Trong t?nh hu?ng này, b?n không th? nh?p vào văn b?n.
 • Microsoft Office Outlook 2007 d?ng đáp ?ng khi b?n c? g?ng đ? g?i m?t email có ch?a m? HTML.
 • Hãy xem xét các tình huống sau:
  • B?n s? d?ng Microsoft Visual Studio công c? cho Microsoft Office System (VSTO) đ? thêm XML m? đ? ghi đè các Löu laøm nút trong Office Word 2007.
  • B?n t?o m?t tài li?u Word và sau đó b?m các Löu laøm nút.
  • B?n h?y ki?m tra các Ch? đ?c đư?c đ? ngh? ki?m tra h?p và lưu tài li?u.
  • B?n m? tài li?u m?t l?n n?a.

  Trong trư?ng h?p này, ch? đ? ch? đ?c không đư?c gi? l?i.
 • Hãy xem xét các tình huống sau:
  • B?n đính kèm m?t b?n m?u tài li?u vào m?t tài li?u Office Word 2007.
  • B?n b?t đ?u m?t trư?ng h?p m?i ?ng d?ng Office Word 2007.
  • B?n t?o m?t tài li?u trong Office Word 2007 m?i đư?c b?t đ?u ?ng d?ng th?m.
  • B?n đính kèm cùng m?t tài li?u m?u cho tài li?u Word b?n t?o ra.

  Trong trư?ng h?p này, b?n nh?n đư?c m?t tin nh?n tương t? như dư?i đây:

  T?p tin s? d?ng.TemplateName>.dotx đ? b? khoá b?iTên ngư?i dùng>.

GI?I PHÁP

Thông tin hotfix

Một hotfix đư?c h? tr? có s?n t? Microsoft. Tuy nhiên, hotfix này đư?c d? đ?nh đ? kh?c ph?c ch? s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Áp d?ng đây hotfix ch? đ?n h? th?ng đang g?p v?n đ? mô t? trong bài này bài vi?t. Hotfix này có th? nh?n đư?c th? nghi?m b? sung. V? v?y, n?u b?n không nghiêm b? ?nh hư?ng b?i v?n đ? này, chúng tôi khuy?n ngh? b?n đ?i cho t?i C?p nh?t ph?n m?m có ch?a hotfix này.

N?u các hotfix có s?n đ? t?i v?, đó là m?t ph?n "Hotfix download available" ? đ?u trang này Bài vi?t cơ s? ki?n th?c. N?u ph?n này không xu?t hi?n, liên h? v?i Microsoft D?ch v? khách hàng và h? tr? đ? có đư?c các hotfix.

Chú ý N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? c?n ph?i t?o m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí thông thư?ng h? tr? s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? này không đ? đi?u ki?n cho hotfix này c? th?. Đ?i v?i danh sách đ?y đ? các d?ch v? khách hàng c?a Microsoft và H? tr? s? đi?n tho?i ho?c đ? t?o ra m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t, truy c?p vào các Trang web Microsoft sau đây:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
Chú ý Các h?nh th?c "Hotfix download available" s? hi?n th? các ngôn ng? cho các hotfix là có s?n. N?u b?n không nh?n th?y ngôn ng? c?a b?n, đó là v? m?t hotfix không ph?i là có s?n cho ngôn ng? đó.

Điều kiện tiên quyết

B?n ph?i có 2007 Microsoft Office Suite Service Pack 2 cài đ?t đ? áp d?ng gói hotfix này. Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? Xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
949585 Làm th? nào đ? có đư?c gói d?ch v? m?i nh?t cho ?ng d?ng văn ph?ng 2007

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u

B?n làm không ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n áp d?ng hotfix này.

Thông tin thay thế bản vá nóng

Hotfix này không thay th? m?t phát hành trư?c đó hotfix.

Đăng k? thông tin

B?n không ph?i th?c hi?n b?t k? thay đ?i đ? đăng k?.

Thông tin v? t?p

Hotfix này có th? không ch?a t?t c? các file mà b?n ph?i có đ? hoàn toàn C?p Nh?t m?t s?n ph?m đ? các xây d?ng m?i nh?t. Hotfix này ch?a ch? các t?p tin mà b?n ph?i có đ? gi?i quy?t các v?n đ? đư?c li?t kê trong bài vi?t này.

Các Phiên b?n toàn c?u c?a gói hotfix này s? d?ng m?t Microsoft Windows Installer gói đ? cài đ?t gói hotfix. Nh?ng ngày tháng và th?i gian cho nh?ng t?p tin này đư?c li?t kê trong gi? ph?i h?p qu?c t? (UTC) trong b?ng sau. Khi b?n Xem chi tieát taäp tin, ngày đư?c chuy?n đ?i thành gi? c?c b?. Đ? t?m các s? khác nhau gi?a UTC và gi? đ?a phương, s? d?ng các Múi gi? tab trong m?c ngày và gi? trong Pa-nen đi?u khi?n.

Thông tin Tải xuống
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờN?n t?ng
Văn ph?ng-kb2553025-fullfile-x 86-glb.exe12.0.6565.500212,077,08824-Tháng tám-201115: 10x86


Microsoft Windows Installer .msp file thông tin
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờN?n t?ng
Word-x-none.mspKhông áp d?ng9,470,46424-Tháng tám-20116: 36Không áp d?ng
Wordconv-x-none.mspKhông áp d?ng2,546,68824-Tháng tám-20116: 36Không áp d?ng


Thông tin t?-x-none.msp
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờN?n t?ng
MSWord.olb12.0.6501.5000868,71211 Tháng ba, 200919: 58Không áp d?ng
Winword.exe12.0.6565.5002408,93624-Tháng tám-20113: 54x86
Wwlib.dll12.0.6565.500218,112,36024-Tháng tám-20113: 54x86


Wordconv-x-none.msp thông tin
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờN?n t?ng
Wordcnv.dll12.0.6565.50024,679,01624-Tháng tám-20114: 31x86

THAM KH?O

Để biết thêm thông tin về thu?t ng? ph?n m?m C?p Nh?t, b?m vào sau bài vi?t s? đ? xem các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
824684 Mô tả thuật ngữ chuẩn được sử dụng để mô tả các bản cập nhật phần mềm của Microsoft

Thu?c tính

ID c?a bài: 2553025 - L?n xem xét sau cùng: 31 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Office Word 2007
T? khóa: 
kbqfe kbsurveynew kbexpertiseinter kbhotfixserver kbhotfixrollup kbautohotfix kbmt KB2553025 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:2553025

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com