Mô t? c?a gói hotfix Office Outlook 2007 (Outlook-x-none.msp): tháng 8 năm 2010

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2553028 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tóm t?t

Bài vi?t này mô t? Microsoft Office Outlook 2007 các v?n đ? đư?c c? đ?nh trong gói hotfix là ngày 30 tháng 8 năm 2011.

GI?I THI?U

V?n đ? gói hotfix này s?a ch?a

 • Xem xét k?ch b?n sau đây:
  • B?n đ?t c?u h?nh Office Outlook 2007 đ? s? d?ng m?u chính sách cho phép ngư?i dùng khác đ? chuy?n ti?p thư email đư?c b?o v? b?i qu?n l? quy?n thông tin (IRM).
  • B?n áp d?ng m?u chính sách cho thư email b?o v? IRM và g?i thông báo email đ?n ngư?i dùng khác.
  • Ngư?i s? d?ng chuy?n ti?p thông báo email.

  Trong trư?ng h?p này, n?i dung thư thông báo chuy?n ti?p email là tr?ng.
 • Office Outlook 2007 d?ng đáp ?ng khi b?n c? g?ng m? m?t email s? đư?c m? hóa.

  Lưu ? V?n đ? này x?y ra v? Key Management Service (KMS) đư?c kích ho?t trong Office Outlook 2007. Sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t các gói hotfix, KMS b? vô hi?u hóa. N?u b?n mu?n cho phép nó m?t l?n n?a, h?y truy c?p bài vi?t ki?n th?c cơ s? (KB) 2553012.
 • Office Outlook 2007 không kích ho?t nh?c nh? khi đó là trong ch? đ? tr?c tuy?n. V?n đ? này x?y ra sau khi b?n áp d?ng gói hotfix đư?c mô t? trong bài KB 2544404.
 • Gi? s? r?ng h?p thư đư?c thêm vào Office Outlook 2007 Ngăn dẫn hướng qua các tính năng t? đ?ng l?p b?n đ?. Sau khi b?n áp d?ng gói hotfix trong bài KB 2412171 ho?c bài KB 2475891 Office Outlook 2007, nút ch?n m?t AutoArchive b? vô hi?u hóa.
 • Gi? s? b?n m? h?p thư dùng chung trong Office Outlook 2007. Sau khi b?n t?o m?t m?c tin thư thoại m?i trong h?p thư dùng chung, m?c tin thư thoại không hi?n th? cho đ?n khi b?n kh?i đ?ng l?i Office Outlook 2007.
 • Office Outlook 2007 có th? ng?ng đáp ?ng khi b?n chuy?n đ?i gi?a l?ch ho?c chuy?n đ?i gi?a các m?c tin thư thoại và các m?c l?ch.
 • B?n không th? m? m?t siêu liên k?t có ch?a "file://" và các d?u ki?m thăng (#) trong thư email trong Office Outlook 2007.
 • Gi? s? r?ng b?n chuy?n đ?i m?t t?p tin .eml có ch?a m?t thông báo g?i vào m?t t?p tin .msg. Khi b?n c? g?ng đ? m? t?p tin .msg trong Office Outlook 2007, t?p tin .msg tai n?n.
 • Gi? s? r?ng b?n b?m vào nút ch?n m?t theo d?i trong CRM và nút ch?n m?t Thi?t l?p liên quan đ?n cho m?t cơ h?i trong khách hàng Microsoft Dynamics CRM 4,0 cho Microsoft Office Outlook. Office Outlook 2007 d?ng đáp ?ng khi b?n g?i m?t thư email.
 • B?n m? m?t t?p tin .msg trong Office Outlook 2007. Sau đó, b?n chuy?n ti?p t?p tin .msg. Trong trư?ng h?p này, thân văn b?n là m?t tích trong các t?p tin .msg đư?c chuy?n ti?p.
 • B?n áp d?ng gói hotfix đư?c mô t? trong bài KB 973404 đ? Office Outlook 2007. Sau đó, b?n c? g?ng in m?t thư email. Trong t?nh hu?ng này, nó m?t nhi?u th?i gian hơn d? ki?n s? in thông báo email.

 • M?t v?n đ? x?y ra khi b?n c? g?ng đ? ánh x? đ?a ch? cho m?t s? liên l?c trong Office Outlook 2007.

  Lưu ? V?n đ? này x?y ra khi b?n đ?a đi?u hành h? th?ng đư?c thi?t l?p đ? Trung Qu?c hay ?n Đ?.

Gi?i pháp

Thông tin hotfix

M?t hotfix đư?c h? tr? có s?n t? Microsoft. Tuy nhiên, hotfix này nh?m kh?c ph?c ch? là nh?ng v?n đ? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này ch? áp d?ng cho h? th?ng đang g?p v?n đ? mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này có th? nh?n đư?c th? nghi?m b? sung. V? v?y, n?u b?n không b? ?nh hư?ng b?i v?n đ? này, chúng tôi đ? ngh? b?n đ?i cho C?p nh?t ph?n m?m ti?p theo có ch?a hotfix này.

N?u các hotfix có s?n đ? t?i v?, có là m?t ph?n "Hotfix download available" ? đ?u bài vi?t cơ s? ki?n th?c này. N?u ph?n này không xu?t hi?n, liên h? v?i b?n ghi d?ch v? khách hàng c?a Microsoft và h? tr? đ? có đư?c các hotfix.

Lưu ? N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? c?n ph?i t?o m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? mà không đ? đi?u ki?n cho hotfix này c? th?. Cho m?t danh sách đ?y đ? c?a Microsoft b?n ghi d?ch v? khách hàng và h? tr? s? đi?n tho?i ho?c đ? t?o ra m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t, ghé thăm website sau c?a Microsoft:
http://support.Microsoft.com/contactus/?WS=support
Lưu ? Các h?nh th?c "Hotfix download available" s? hi?n th? các ngôn ng? mà các hotfix có s?n. N?u b?n không nh?n th?y ngôn ng? c?a b?n, đó là v? m?t hotfix là không có s?n cho ngôn ng? đó.

Đi?u ki?n tiên quy?t

Đ? áp d?ng gói hotfix này, b?n ph?i có 2007 Microsoft Office Suite Service Pack 2 cài đ?t chuyên bi?t.Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
949585 Làm th? nào đ? có đư?c gói b?n ghi d?ch v? m?i nh?t cho gói Office 2007

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u

B?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n áp d?ng hotfix này.

Thông tin thay th? hotfix

Hotfix này không thay th? m?t hotfix phát hành trư?c đó.

ki?m nh?p thông tin

Đ? s? d?ng các hotfix trong gói này, b?n không ph?i th?c hi?n b?t k? thay đ?i vào s? ki?m nh?p.

Chi tieát taäp tin

Hotfix này có th? ch?a t?t c? các t?p tin mà b?n ph?i có đ? hoàn toàn C?p Nh?t m?t s?n ph?m đ? xây d?ng m?i nh?t. Hotfix này ch?a ch? các t?p tin mà b?n ph?i có đ? gi?i quy?t các v?n đ? đư?c li?t kê trong bài vi?t này.

Phiên b?n toàn c?u c?a gói hotfix này s? d?ng m?t gói ph?n m?m Microsoft Windows Installer đ? cài đ?t chuyên bi?t gói b?n vá nóng. Nh?ng ngày tháng và th?i gian cho nh?ng t?p tin đư?c li?t kê trong Gi? Qu?c t? Ph?i h?p (UTC) trong b?ng sau. Khi b?n xem chi tieát taäp tin, ngày b? chuy?n thành gi? c?c b?. Đ? t?m s? khác nhau gi?a UTC và local time, s? d?ng th?i gian khu v?c th? tab trong ngaøy giôø m?c trong Panel điều khiển.

T?i thông tin
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
Văn ph?ng-kb2553028-fullfile-x 86-glb.exe12.0.6565.500011,963,98404 Tháng 8 năm 20112:39x 86

Thông tin t?p tin .msp Microsoft Windows Installer
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
Outlook-x-none.mspkhông áp d?ng11,570,17603 Tháng 8 năm 201115:57không áp d?ng

Outlook-x-none.msp thông tin
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
Cnfnot32.exe12.0.6501.5000140,10411 Tháng ba, 200910:01không áp d?ng
Contab32.dll12.0.6514.5000128,36017 Tháng tám, 200914:54x 86
Dlgsetp.dll12.0.6558.500087,40826 Tháng tư, 201118:32x 86
Dumpster.dll12.0.6501.500034,19211 Tháng ba, 200910:01x 86
Emablt32.dll12.0.6518.5000115,57623 Tháng chín, 200914:01x 86
Emsmdb32.dll12.0.6564.50001,522,10422 Tháng b?y, 201111:54không áp d?ng
Exsec32.dll12.0.6563.5000392,52830 Tháng 6 năm 20114:09không áp d?ng
Impmail.dll12.0.6501.5000138,07211 Tháng ba, 200910:01x 86
Mimedir.dll12.0.6550.5000340,320Ngày 17 tháng 11 năm 201020:59x 86
Mlcfg32.cpl12.0.6501.500082,80811 Tháng ba, 200910:01không áp d?ng
Mspst32.dll12.0.6564.50001,065,39222 Tháng b?y, 201111:54không áp d?ng
Olkfstub.dll12.0.6501.5000253,80811 Tháng ba, 200910:01x 86
Olmapi32.dll12.0.6564.50003,004,80022 Tháng b?y, 201111:54x 86
Omsmain.dll12.0.6550.5000661,888Ngày 17 tháng 11 năm 201020:52x 86
Omsxp32.dll12.0.6550.5000194,448Ngày 17 tháng 11 năm 201020:52x 86
Outlctl.dll12.0.6514.5000136,52017 Tháng tám, 200914:54x 86
Outlmime.dll12.0.6564.5000597,40022 Tháng b?y, 201111:54x 86
Outlook.exe12.0.6565.500013,003,12003 Tháng 8 năm 201110:49x 86
Outlph.dll12.0.6524.5000177,04020 Tháng mư?i m?t, 200919:55x 86
Outlvba.dll12.0.6501.500052,07211 Tháng ba, 200910:01x 86
Outlvbs.dll12.0.6548.500057,20007 Tháng mư?i, 20100:44không áp d?ng
Pstprx32.dll12.0.6548.5000421,73607 Tháng mư?i, 20100:44x 86
Recall.dll12.0.6558.500038,24826 Tháng tư, 201118:32x 86
RM.dll12.0.6501.500075,62411 Tháng ba, 200910:01x 86
Rtfhtml.dll12.0.6501.5000407,92012 Tháng ba, 200914:22x 86
Scanost.exe12.0.6501.500054,08811 Tháng ba, 200910:01x 86
Scanpst.exe12.0.6507.500037,264Ngày 29 tháng 5 năm 200917:27Không áp d?ng
Scnpst32.dll12.0.6553.5000273,83218 Tháng 1 năm 201110:32x 86
Scnpst64.dll12.0.6553.5000282,03218 Tháng 1 năm 201110:32x 86

Tham kh?o

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? thu?t ng? C?p nh?t ph?n m?m, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
824684 Mô t? thu?t ng? chu?n đư?c s? d?ng đ? mô t? C?p nh?t ph?n m?m Microsoft

Thu?c tính

ID c?a bài: 2553028 - L?n xem xét sau cùng: 04 Tháng Chín 2013 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Office Outlook 2007
T? khóa: 
kbqfe kbsurveynew kbexpertiseinter kbhotfixserver kbhotfixrollup kbautohotfix kbhotfixallversion kbmt KB2553028 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2553028

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com