Mô t? c?a các gói ph?n m?m hotfix Office Access 2007 (Ace-x-none.msp, truy c?p-x-none.msp): tháng tám 30, 2011

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2553029 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Bài vi?t này mô t? các v?n đ? Microsoft Office Access 2007 đư?c c? đ?nh trong gói hotfix là ngày tháng tám 30, 2011.

GI?I THI?U

V?n đ? mà gói hotfix này s?a ch?a

Gi? s? b?n ch?y m?t truy v?n trong Office Access 2007 trên m?t máy tính đang ch?y Windows 7 ho?c Windows Server 2008 R2. Trong t?nh hu?ng này, thanh công c? s? hi?n th? "Ch?y truy v?n" cùng v?i m?t thanh quá tr?nh và nó m?t nhi?u th?i gian hơn mong đ?i đ? tr? v? các k?t qu? truy v?n.

Chú ý V?n đ? này không x?y ra n?u b?n ch?y truy v?n trong Office Access 2007 trên m?t máy tính đang ch?y Windows XP.

GI?I PHÁP

Thông tin hotfix

Một hotfix đư?c h? tr? có s?n t? Microsoft. Tuy nhiên, hotfix này đư?c d? đ?nh đ? gi?i quy?t ch? v?n đ? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Áp d?ng đây hotfix ch? đ?n h? th?ng đang g?p v?n đ? mô t? trong bài này bài vi?t. Hotfix này có th? nh?n đư?c th? nghi?m b? sung. V? v?y, n?u b?n không nghiêm b? ?nh hư?ng b?i v?n đ? này, chúng tôi khuy?n ngh? b?n đ?i cho t?i C?p nh?t ph?n m?m có ch?a hotfix này.

N?u các hotfix có s?n đ? t?i v?, đó là m?t ph?n "Hotfix download available" ? đ?u trang này Bài vi?t cơ s? ki?n th?c. N?u ph?n này không xu?t hi?n, liên h? v?i Microsoft D?ch v? khách hàng và h? tr? đ? có đư?c các hotfix.

Chú ý N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? c?n ph?i t?o m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí thông thư?ng h? tr? s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? này không đ? đi?u ki?n cho hotfix này c? th?. Đ?i v?i danh sách đ?y đ? các d?ch v? khách hàng c?a Microsoft và H? tr? s? đi?n tho?i ho?c đ? t?o ra m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t, truy c?p vào các Trang web Microsoft sau đây:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
Chú ý Các h?nh th?c "Hotfix download available" s? hi?n th? các ngôn ng? cho các hotfix là có s?n. N?u b?n không nh?n th?y ngôn ng? c?a b?n, đó là v? m?t hotfix không ph?i là có s?n cho ngôn ng? đó.

Điều kiện tiên quyết

B?n ph?i có 2007 Microsoft Office Suite Service Pack 2 cài đ?t đ? áp d?ng hotfix này gói. Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? Xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
949585 Làm th? nào đ? có đư?c gói d?ch v? m?i nh?t cho ?ng d?ng văn ph?ng 2007

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u

Bạn có thể phải khởi động lại máy tính sau khi áp dụng bản sửa lỗi khẩn cấp này.

Thông tin thay thế bản vá nóng

Hotfix này không thay th? m?t phát hành trư?c đó hotfix.

Đăng k? thông tin

S? d?ng các hotfix này gói, b?n không ph?i th?c hi?n b?t k? thay đ?i đ? đăng k?.

Thông tin v? t?p

Hotfix này có th? không ch?a t?t c? các file mà b?n ph?i có đ? hoàn toàn C?p Nh?t m?t s?n ph?m đ? các xây d?ng m?i nh?t. Hotfix này ch?a ch? các t?p tin mà b?n ph?i có đ? gi?i quy?t các v?n đ? đư?c li?t kê trong bài vi?t này.

Các Phiên b?n toàn c?u c?a gói hotfix này s? d?ng m?t Microsoft Windows Installer gói đ? cài đ?t gói hotfix. Nh?ng ngày tháng và th?i gian cho nh?ng t?p tin này đư?c li?t kê trong gi? ph?i h?p qu?c t? (UTC) trong b?ng sau. Khi b?n Xem chi tieát taäp tin, ngày đư?c chuy?n đ?i thành gi? c?c b?. Đ? t?m các s? khác nhau gi?a UTC và gi? đ?a phương, s? d?ng các Múi gi? tab trong m?c ngày và gi? trong Pa-nen đi?u khi?n.

Thông tin Tải xuống
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờN?n t?ng
Văn ph?ng-kb2553029-fullfile-x 86-glb.exe12.0.6565.50008,738,86404-Tháng tám-20114: 03x86


Microsoft Windows Installer .msp file thông tin
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờN?n t?ng
Truy c?p-x-none.mspKhông áp d?ng5,355,00803-Tháng tám-201115: 58Không áp d?ng
Ace-x-none.mspKhông áp d?ng3,807,23203-Tháng tám-201115: 58Không áp d?ng


Thông tin truy c?p-x-none.msp
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờN?n t?ng
Accwiz.dll12.0.6538.5000162,17625 Tháng 5, 201017: 21x86
Msaccess.exe12.0.6556.500010,227,05619-Mar-201121: 45x86
SOA.dll12.0.6501.5000501,64812 Tháng hai, 200914: 51x86


Ace-x-none.msp thông tin
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờN?n t?ng
Acecnf.dll12.0.6535.5000763,84808 Tháng tư, 201010: 47x86
Acecnflt.exe12.0.6535.500055,24008 Tháng tư, 201010: 47x86
Acecore.dll12.0.6565.50001,759,13603-Tháng tám-201111: 07x86
Acedao.dll12.0.6546.5000575,41613 Tháng chín, 201011: 53x86
Aceerr.dll12.0.6501.500047,02412 Tháng hai, 200915: 04x86
Acees.dll12.0.6501.5000190,40012 Tháng hai, 200915: 04x86
Aceexch.dll12.0.6501.5000337,83212 Tháng hai, 200915: 04x86
Aceexcl.dll12.0.6550.5000632,75217 Tháng mư?i m?t, 201020: 25x86
Acelts.dll12.0.6501.5000206,77612 Tháng hai, 200915: 04x86
Aceodbc.dll12.0.6501.5000278,91212 Tháng hai, 200915: 04x86
Aceoledb.dll12.0.6501.5000387,00012 Tháng hai, 200915: 04x86
Acepde.dll12.0.6501.5000391,08012 Tháng hai, 200915: 04x86
Acer2x.dll12.0.6501.5000255,91212 Tháng hai, 200915: 04x86
Acer3x.dll12.0.6501.5000288,68012 Tháng hai, 200915: 04x86
Acerclr.dll12.0.6535.500055,16808 Tháng tư, 201010: 47x86
Acerep.dll12.0.6535.5000550,84008 Tháng tư, 201010: 47x86
Acetxt.dll12.0.6510.5000223,15221 Tháng sáu, 200920: 12x86
Acexbe.dll12.0.6501.5000370,60812 Tháng hai, 200915: 04x86

THAM KH?O

Để biết thêm thông tin về thu?t ng? ph?n m?m C?p Nh?t, b?m vào sau bài vi?t s? đ? xem các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
824684 Mô tả thuật ngữ chuẩn được sử dụng để mô tả các bản cập nhật phần mềm của Microsoft

Thu?c tính

ID c?a bài: 2553029 - L?n xem xét sau cùng: 30 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 1.0
Áp d?ng
  • Microsoft Office Access 2007
T? khóa: 
kbqfe kbsurveynew kbexpertiseinter kbhotfixserver kbhotfixrollup kbautohotfix kbmt KB2553029 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:2553029

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com