Mô t? c?a SharePoint Server 2010 hotfix gói (Osrchwfe-x-none.msp): tháng tám 30, 2011

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2553037 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Bài vi?t này mô t? các v?n đ? đư?c c? đ?nh trong gói hotfix Microsoft SharePoint Server 2010, là ngày tháng tám 30, 2011.

Bài vi?t này mô t? các m?c sau đây v? gói hotfix:
 • V?n đ? hotfix gói các b?n s?a l?i.
 • Đi?u ki?n tiên quy?t đ? cài đ?t gói hotfix.
 • Cho dù b?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n cài đ?t các gói hotfix.
 • Cho dù các gói hotfix đư?c thay th? b?i b?t k? gói hotfix nào khác.
 • Cho dù b?n ph?i th?c hi?n b?t k? thay đ?i s? đăng k?.
 • Các t?p tin hotfix gói ch?a.

GI?I THI?U

Các v?n đ? gói hotfix này s?a ch?a

 • B?n thành công s? d?ng công c? ch?n tài s?n đ? ch? đ?nh m?t URL c?a h?nh ?nh không h?p l? trong m?t thư vi?n tài li?u SharePoint Server 2010. Tuy nhiên, b?n s? nh?n đư?c thông báo nh?c sau:

  URL này không xu?t hi?n đ? là URL c?a h?nh ?nh h?p l?.
 • Hãy xem xét các tình huống sau:
  • B?n cho phép chuy?n đ?i tài li?u cho m?t ?ng d?ng web mà ch? m?t trang web SharePoint Server 2010.
  • B?n t?i lên m?t tài li?u t? thư vi?n tài li?u SharePoint Server 2010.
  • B?n chuy?n đ?i tài li?u vào m?t trang xu?t b?n.
  • B?n xóa trang web SharePoint có ch?a các tài li?u.
  • B?n c? g?ng s?a trang xu?t b?n b?n chuy?n đ?i.

  Trong trư?ng h?p này, b?n không th? ch?nh s?a trang xu?t b?n và b?n nh?n đư?c ngo?i l? sau đây:

  L?i máy ch? t?i '/' ?ng d?ng.
 • D?ch v? t?m ki?m SharePointPS c?a Microsoft (Mssearch.exe) đ? v? khi b?n c? g?ng đ? thu th?p d? li?u hơn 200 ngh?n văn b?n trên m?t trang web SharePoint Server 2010.
 • Hãy xem xét các tình huống sau:
  • M?t qu?n tr? trang web vô hi?u hoá tính năng x? h?i c?a b?n trên m?t trang web SharePoint Server 2010.
  • B?n đăng nh?p vào m?t trang web đ?i SharePoint.
  • B?n b?m vào tên ngư?i dùng c?a b?n ? góc trên bên ph?i c?a trang web đ?i.

  Trong trư?ng h?p này, các Trang web c?a tôi liên k?t và các H? sơ c?a tôiliên k?t không đư?c hi?n th? trong tr?nh đơn th? xu?ng.
 • Hãy xem xét các tình huống sau:
  • B?n thêm m?t m?c danh sách m?i vào danh sách bên ngoài trên m?t trang web SharePoint Server 2010.
  • B?n ch?n kho?n m?c danh sách m?i đ? s?a nó.
  • B?n t?p trung con tr? trên b? đi?u khi?n b?ng ch?n kho?n m?c bên ngoài và b?n không ch?n m?t giá tr?.
  • B?n lưu m?c danh sách.

  Trong trư?ng h?p này, m?t l?i x?y ra. Tuy nhiên, m?c danh sách m?i đư?c lưu.
 • Không b?n th? c?u h?nh tùy ch?nh ph?m vi cho m?t th?p phân refiner trên m?t Microsoft nhanh chóng t?m ki?m Server 2010 cho SharePoint server. Tuy nhiên, nhanh chóng t?m ki?m Server 2010 tr? v? ph?m vi t? đ?ng t?o ra.
 • Gi? s? r?ng b?n thêm m?t đ?ng nghi?p đ?n m?t trang SharePoint Server 2010 trang web c?a tôi và đ?ng nghi?p có tên ngư?i dùng s? d?ng ngôn ng? châu Á. Khi b?n xem các Đ? ngh? các đ?ng nghi?p danh sách tên ngư?i dùng mà b?n thêm s? đư?c hi?n th? như k? t? b? h?ng.
 • Hãy xem xét các tình huống sau:
  • B?n t?i lên m?t tài li?u cho m?t thư vi?n tài li?u trên trang web đ?i SharePoint Server 2010.
  • M?t ngư?i truy c?p ki?m soát lists (ACLs) c?a trang web đ?i dùng có th? truy c?p vào thư vi?n tài li?u.
  • B?n lo?i b? ngư?i dùng kh?i các ACLs.
  • B?n th?c hi?n m?t gia tăng thu th?p d? li?u trên trang web đ?i.
  • B?n t?m ki?m tài li?u mà b?n t?i lên.

  Trong trư?ng h?p này, kích thư?c tài li?u đư?c hi?n th? là zero trong k?t qu? t?m ki?m.
 • Gi? s? r?ng b?n đư?c c?p quy?n h?n đóng góp cho m?t thư m?c công c?ng trong Microsoft SharePoint t?m ki?m Server 2010. Trong t?nh hu?ng này, b?n không chính xác đư?c c?p quy?n đ? xem kho?n m?c trong thư m?c công c?ng. Tuy nhiên, b?n nên ch? có quy?n đ? thêm kho?n m?c vào c?p công c?ng.
 • Gi? s? r?ng b?n t?o ra m?t bi?n th? c?a m?t trang có ch?a m?t d?ng xem danh sách trên m?t b? sưu t?p trang web SharePoint Server 2010. Khi b?n b?m vào các Qu?n l? n?i dung và c?u trúc l?nh vào b? sưu t?p trang web Hành đ?ng trang web tr?nh đơn, m?t l?i x?y ra.
 • MSSearch.exe có th? ng?ng ho?t đ?ng n?u b?n s? d?ng nhi?u cơ s? d? li?u thu th?p d? li?u và thu th?p d? li?u SharePoint ch? nhà tiêu đ? trang web.
 • Gi? s? r?ng b?n cung c?p nhi?u cơ s? d? li?u n?i dung trong m?t trang tr?i SharePoint Server 2010. Khi b?n th?c hi?n m?t thu th?p d? li?u trên các trang tr?i, quá tr?nh thu th?p d? li?u ng?ng đáp ?ng.

GI?I PHÁP

Thông tin hotfix

Hotfix được hỗ trợ đang được Microsoft cung cấp. Tuy nhiên, hotfix này là nh?m kh?c ph?c ch? s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Chỉ áp dụng bản vá nóng này cho các hệ thống đang gặp sự cố như đã mô tả trong bài viết này. Hotfix này có th? nh?n đư?c th? nghi?m b? sung. V? v?y, n?u b?n không b? ?nh hư?ng b?i v?n đ? này, chúng tôi đ? ngh? b?n đ?i cho C?p Nh?t ti?p theo c?a ph?n m?m có ch?a hotfix này.

Nếu hotfix này sẵn có để tải xuống, có phần "Tải xuống hotfix sẵn có" ở đầu bài viết trong Cơ sở Kiến thức này. Nếu phần này không xuất hiện, liên hệ với Phòng Hỗ Trợ và Dịch vụ Khách hàng của Microsoft để lấy hotfix này.

Chú ý N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? ph?i t?o m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? này không đ? đi?u ki?n cho hotfix này c? th?. Để biết danh sách đầy đủ về các số điện thoại của Phòng Hỗ trợ và Dịch vụ Khách hàng của Microsoft hoặc để tạo yêu cầu dịch vụ riêng, hãy truy cập web site sau của Microsoft:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
Chú ý Các h?nh th?c "Hotfix download available" hi?n th? các ngôn ng? mà các hotfix có s?n. Nếu bạn không thấy ngôn ngữ của mình thì đó là do hotfix này hiện không có ngôn ngữ đó.

Điều kiện tiên quyết

Đ? cài đ?t hotfix này, b?n ph?i có Microsoft SharePoint Server 2010 ho?c Microsoft SharePoint Server 2010 Service Pack 1 cài đ?t.

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u

B?n không c?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n áp d?ng hotfix này.

Thông tin thay thế bản vá nóng

Bản sửa lỗi khẩn cấp này không thay thế bản sửa lỗi khẩn cấp đã phát hành trước đó.

Đăng k? thông tin

S? d?ng m?t trong các hotfixes trong gói này, b?n không ph?i th?c hi?n b?t k? thay đ?i đ? đăng k?.

Thông tin v? t?p

Hotfix này có th? ch?a t?t c? các file mà b?n ph?i có đ? hoàn toàn C?p Nh?t m?t s?n ph?m đ? xây d?ng m?i nh?t. Hotfix này ch?a ch? các t?p tin mà b?n ph?i có đ? gi?i quy?t các v?n đ? đư?c li?t kê trong bài vi?t này.

Phiên b?n toàn c?u c?a gói hotfix này s? d?ng m?t gói ph?n m?m Microsoft Windows Installer đ? cài đ?t gói hotfix. Nh?ng ngày tháng và th?i gian cho nh?ng t?p tin đư?c li?t kê trong gi? ph?i h?p qu?c t? (UTC) trong b?ng sau. Khi b?n xem chi tieát taäp tin, ngày đư?c chuy?n đ?i thành gi? c?c b?. Đ? bi?t s? khác nhau gi?a UTC và local time, s? d?ng các Múi gi? tab trong m?c ngày và gi? trong Pa-nen đi?u khi?n.

Thông tin Tải xuống
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờN?n t?ng
Officeserver2010-kb2553037-fullfile-x 64-glb.exe14.0.6109.5001152,211,49622-Tháng tám-20115: 02x86

Microsoft Windows Installer .msp file thông tin
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờN?n t?ng
Osrchwfe-x-none.mspKhông áp d?ng158,798,84821-Tháng tám-201118: 57Không áp d?ng

Sau khi các hotfix đư?c cài đ?t, các phiên b?n toàn c?u c?a hotfix này có thu?c tính t?p, ho?c m?t phiên b?n sau này c?a t?p tin thu?c tính, đư?c li?t kê trong b?ng sau:
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờN?n t?ng
Bdcsearchprotocolhandler.dll14.0.6108.5000220.032 ngư?i20 Tháng b?y, 201114: 14x64
Connectorph.dll14.0.6107.5000283,50401-Jul-201117: 26x64
Docxpageconverter.exe14.0.6108.50001,220,98420 Tháng b?y, 201113: 23x64
Microsoft.businessdata.dll14.0.6009.1000116,63220 Tháng mư?i, 20105: 14x86
Microsoft.Office.businessapplications.Tools.autogen.dll14.0.6108.500051,07220 Tháng b?y, 201113: 35x86
Microsoft.Office.businessapplications.Tools.dll14.0.6009.1000427,90420 Tháng mư?i, 20108: 31x86
Microsoft.Office.businessapplications.Tools.INTL.dll14.0.6009.1000169,85620 Tháng mư?i, 20108: 31x86
Microsoft.Office.securestoreservice.dll14.0.6108.5000292,74420 Tháng b?y, 201113: 18x86
Microsoft.Office.Server.Chart.dll14.0.6108.5000608,12820 Tháng b?y, 201113: 43x86
Microsoft.Office.Server.Search.Connector.dll14.0.6108.50001,091,44020 Tháng b?y, 201113: 40Không áp d?ng
Microsoft.Office.Server.Search.Connector.dll14.0.6108.50001,091,44020 Tháng b?y, 201113: 40x86
Microsoft.Office.Server.Search.dll14.0.6109.500013,274,48009-Tháng tám-201112: 14Không áp d?ng
Microsoft.Office.Server.Search.dll14.0.6109.500013,274,48009-Tháng tám-201112: 14x64
Microsoft.Office.Server.Search.INTL.dll14.0.6009.1000612,23220 Tháng mư?i, 20104: 31x86
Microsoft.Office.Server.userprofiles.dll13.9.6009.100038,81620 Tháng mư?i, 20104: 37x86
Microsoft.Office.SharePoint.clientextensions.dll14.0.6108.5000272,27220 Tháng b?y, 201114: 15x86
Microsoft.SharePoint.Portal.dll14.0.6109.50005,003,14409-Tháng tám-201113: 07Không áp d?ng
Microsoft.SharePoint.Portal.dll14.0.6109.50005,003,14409-Tháng tám-201113: 07x86
Microsoft.SharePoint.Portal.INTL.dll14.0.6009.10001,197,96820 Tháng mư?i, 201010: 22x86
Microsoft.SharePoint.Portal.upgrade.dll14.0.6108.5000165,76820 Tháng b?y, 201114: 06Không áp d?ng
Microsoft.SharePoint.Publishing.dll14.0.6108.50003,164,02420 Tháng b?y, 201113: 22Không áp d?ng
Microsoft.SharePoint.Publishing.dll14.0.6108.50003,164,02420 Tháng b?y, 201113: 22x86
Microsoft.SharePoint.Publishing.INTL.dll14.0.6009.1000214,90420 Tháng mư?i, 20106: 23x86
Microsoft.SharePoint.Search.Extended.Administration.dll14.0.334.3325,53609-Tháng tám-201110: 25Không áp d?ng
Microsoft.SharePoint.Search.Extended.Administration.dll14.0.334.3325,53609-Tháng tám-201110: 25x86
Microsoft.SharePoint.taxonomy.dll14.0.6109.50001,046,39209-Tháng tám-201111: 21Không áp d?ng
Microsoft.SharePoint.taxonomy.dll14.0.6109.50001,046,39209-Tháng tám-201111: 21x86
Msdym7.dll14.0.6016.10002,592,60807-Jan-20119: 04Không áp d?ng
Msdym7.Lex14.0.6015.1000415,74420 Tháng mư?i hai, 201020: 17Không áp d?ng
Msscpi.dll14.0.6108.50002,142,06420 Tháng b?y, 201113: 40x64
Mssdmn.exe14.0.6108.5000790,89620 Tháng b?y, 201113: 40x64
Mssearch.exe14.0.6108.5000524,14420 Tháng b?y, 201113: 40x64
Msslad.dll14.0.6108.5000431,47220 Tháng b?y, 201113: 40x64
Mssph.dll14.0.6108.50001,672,56020 Tháng b?y, 201113: 40x64
Mssrch.dll14.0.6109.50004,988,27209-Tháng tám-201112: 10x64
Mstr4tsc.dll14.0.6015.1000106,86420 Tháng mư?i hai, 201022: 12x64
Mswb7.dll14.0.6015.1000331,67220 Tháng mư?i hai, 201021: 51Không áp d?ng
Mswb70011.dll14.0.6015.10001,089,43220 Tháng mư?i hai, 201021: 51Không áp d?ng
Mswb7001e.dll14.0.6015.10001,089,43220 Tháng mư?i hai, 201021: 51Không áp d?ng
Mswb70404.dll14.0.6015.10001,089,43220 Tháng mư?i hai, 201021: 51Không áp d?ng
Mswb70804.dll14.0.6015.10001,089,43220 Tháng mư?i hai, 201021: 58Không áp d?ng
Naturallanguage6.dll14.0.6015.10001,494,41620 Tháng mư?i hai, 201021: 59Không áp d?ng
Nl7data0011.dll14.0.6015.10007,851,44020 Tháng mư?i hai, 201021: 58Không áp d?ng
Nl7data001e.dll14.0.6015.10001,039,27220 Tháng mư?i hai, 201021: 59Không áp d?ng
Nl7data0404.dll14.0.6015.10002,586,05620 Tháng mư?i hai, 201022: 00Không áp d?ng
Nl7data0804.dll14.0.6015.10003,680,71220 Tháng mư?i hai, 201021: 51Không áp d?ng
Nl7lexicons0011.dll14.0.6015.10002,460,59220 Tháng mư?i hai, 201021: 58Không áp d?ng
Nl7lexicons001e.dll14.0.6015.1000207,27220 Tháng mư?i hai, 201021: 59Không áp d?ng
Nl7lexicons0404.dll14.0.6015.1000367,56020 Tháng mư?i hai, 201021: 51Không áp d?ng
Nl7lexicons0804.dll14.0.6015.1000415,68820 Tháng mư?i hai, 201021: 59Không áp d?ng
Nl7models0011.dll14.0.6015.10006,630,32020 Tháng mư?i hai, 201021: 58Không áp d?ng
Nl7models001e.dll14.0.6015.10001,124,26420 Tháng mư?i hai, 201021: 59Không áp d?ng
Nl7models0404.dll14.0.6015.10009,726,92020 Tháng mư?i hai, 201021: 51Không áp d?ng
Nl7models0804.dll14.0.6015.10002,970,56820 Tháng mư?i hai, 201021: 59Không áp d?ng
Nlsdata0000.dll14.0.6015.10002,022,83220 Tháng mư?i hai, 201022: 00Không áp d?ng
Nlsdata0002.dll14.0.6015.10002,359,21620 Tháng mư?i hai, 201021: 51Không áp d?ng
Nlsdata0003.dll14.0.6015.10002,359,21620 Tháng mư?i hai, 201021: 51Không áp d?ng
Nlsdata0009.dll14.0.6015.100022,939,568Tháng mư?i hai năm 201016: 57Không áp d?ng
Nlsdata000a.dll14.0.6015.100011,365,80820 Tháng mư?i hai, 201021: 51Không áp d?ng
Nlsdata000c.dll14.0.6015.10003,400,11220 Tháng mư?i hai, 201021: 59Không áp d?ng
Nlsdata000d.dll14.0.6015.10002,967,98420 Tháng mư?i hai, 201021: 51Không áp d?ng
Nlsdata000f.dll14.0.6015.10002,359,21620 Tháng mư?i hai, 201021: 59Không áp d?ng
Nlsdata0010.dll14.0.6015.10005,577,13620 Tháng mư?i hai, 201021: 58Không áp d?ng
Nlsdata0018.dll14.0.6015.10002,359,21620 Tháng mư?i hai, 201021: 51Không áp d?ng
Nlsdata001a.dll14.0.6015.10002,359,21620 Tháng mư?i hai, 201021: 59Không áp d?ng
Nlsdata001b.dll14.0.6015.10002,359,21620 Tháng mư?i hai, 201021: 51Không áp d?ng
Nlsdata001d.dll14.0.6015.10005,577,13620 Tháng mư?i hai, 201021: 51Không áp d?ng
Nlsdata0020.dll14.0.6015.10004,419,50420 Tháng mư?i hai, 201021: 51Không áp d?ng
Nlsdata0021.dll14.0.6015.10002,147,76020 Tháng mư?i hai, 201021: 51Không áp d?ng
Nlsdata0022.dll14.0.6015.10002,147,76020 Tháng mư?i hai, 201021: 58Không áp d?ng
Nlsdata0024.dll14.0.6015.10002,359,21620 Tháng mư?i hai, 201021: 51Không áp d?ng
Nlsdata0026.dll14.0.6015.10002,359,21620 Tháng mư?i hai, 201021: 51Không áp d?ng
Nlsdata0027.dll14.0.6015.10002,360,75220 Tháng mư?i hai, 201021: 59Không áp d?ng
Nlsdata002a.dll14.0.6015.10002,147,76020 Tháng mư?i hai, 201021: 59Không áp d?ng
Nlsdata0039.dll14.0.6015.10004,419,50420 Tháng mư?i hai, 201021: 51Không áp d?ng
Nlsdata003e.dll14.0.6015.10002,147,76020 Tháng mư?i hai, 201021: 59Không áp d?ng
Nlsdata0045.dll14.0.6015.10004,419,50420 Tháng mư?i hai, 201021: 59Không áp d?ng
Nlsdata0046.dll14.0.6015.10004,419,50420 Tháng mư?i hai, 201021: 51Không áp d?ng
Nlsdata0047.dll14.0.6015.10004,419,50420 Tháng mư?i hai, 201021: 51Không áp d?ng
Nlsdata0049.dll14.0.6015.10004,419,50420 Tháng mư?i hai, 201022: 00Không áp d?ng
Nlsdata004a.dll14.0.6015.10004,419,50420 Tháng mư?i hai, 201021: 51Không áp d?ng
Nlsdata004b.dll14.0.6015.10004,419,50420 Tháng mư?i hai, 201021: 51Không áp d?ng
Nlsdata004c.dll14.0.6015.10004,419,50420 Tháng mư?i hai, 201021: 58Không áp d?ng
Nlsdata004e.dll14.0.6015.10004,419,50420 Tháng mư?i hai, 201021: 59Không áp d?ng
Nlsdata0414.dll14.0.6015.10005,577,13620 Tháng mư?i hai, 201021: 58Không áp d?ng
Nlsdata0416.dll14.0.6015.10005,577,13620 Tháng mư?i hai, 201021: 51Không áp d?ng
Nlsdata0816.dll14.0.6015.10005,577,13620 Tháng mư?i hai, 201021: 51Không áp d?ng
Nlsdata081a.dll14.0.6015.10002,359,21620 Tháng mư?i hai, 201022: 00Không áp d?ng
Nlsdata0c1a.dll14.0.6015.10002,359,21620 Tháng mư?i hai, 201021: 59Không áp d?ng
Nlsgrammars0009.dll14.0.6015.1000463,28020 Tháng mư?i hai, 201021: 51Không áp d?ng
Nlslexicons0002.dll14.0.6015.10004,171,18420 Tháng mư?i hai, 201021: 51Không áp d?ng
Nlslexicons0003.dll14.0.6015.10001,459,12020 Tháng mư?i hai, 201021: 51Không áp d?ng
Nlslexicons0009.dll14.0.6015.10002,651,56820 Tháng mư?i hai, 201021: 51Không áp d?ng
Nlslexicons000a.dll14.0.6015.10009,997,74420 Tháng mư?i hai, 201021: 51Không áp d?ng
Nlslexicons000c.dll14.0.6015.10006,246,32020 Tháng mư?i hai, 201021: 51Không áp d?ng
Nlslexicons000d.dll14.0.6015.10001,729,45620 Tháng mư?i hai, 201021: 59Không áp d?ng
Nlslexicons000f.dll14.0.6015.10005,661,61620 Tháng mư?i hai, 201021: 51Không áp d?ng
Nlslexicons0010.dll14.0.6015.10004,182,96020 Tháng mư?i hai, 201021: 59Không áp d?ng
Nlslexicons0018.dll14.0.6015.10003,338,16020 Tháng mư?i hai, 201021: 51Không áp d?ng
Nlslexicons001a.dll14.0.6015.10006,022,06420 Tháng mư?i hai, 201021: 51Không áp d?ng
Nlslexicons001b.dll14.0.6015.10006,592,43220 Tháng mư?i hai, 201021: 59Không áp d?ng
Nlslexicons001d.dll14.0.6015.10006,353,32820 Tháng mư?i hai, 201021: 59Không áp d?ng
Nlslexicons0020.dll14.0.6015.10001,243,56820 Tháng mư?i hai, 201021: 51Không áp d?ng
Nlslexicons0021.dll14.0.6015.10002,143,15220 Tháng mư?i hai, 201021: 51Không áp d?ng
Nlslexicons0022.dll14.0.6015.10005,506,99220 Tháng mư?i hai, 201021: 59Không áp d?ng
Nlslexicons0024.dll14.0.6015.10007,971,76020 Tháng mư?i hai, 201021: 59Không áp d?ng
Nlslexicons0026.dll14.0.6015.10005,798,32020 Tháng mư?i hai, 201021: 59Không áp d?ng
Nlslexicons0027.dll14.0.6015.10006,231,98420 Tháng mư?i hai, 201021: 51Không áp d?ng
Nlslexicons002a.dll14.0.6015.100010,67220 Tháng mư?i hai, 201021: 51Không áp d?ng
Nlslexicons0039.dll14.0.6015.10001,789,36020 Tháng mư?i hai, 201021: 59Không áp d?ng
Nlslexicons003e.dll14.0.6015.10004,052,40020 Tháng mư?i hai, 201021: 51Không áp d?ng
Nlslexicons0045.dll14.0.6015.10001,800,62420 Tháng mư?i hai, 201021: 58Không áp d?ng
Nlslexicons0046.dll14.0.6015.10001,815,98420 Tháng mư?i hai, 201021: 51Không áp d?ng
Nlslexicons0047.dll14.0.6015.10001,417,64820 Tháng mư?i hai, 201022: 00Không áp d?ng
Nlslexicons0049.dll14.0.6015.10001,565,10420 Tháng mư?i hai, 201021: 59Không áp d?ng
Nlslexicons004a.dll14.0.6015.10003,426,22420 Tháng mư?i hai, 201022: 00Không áp d?ng
Nlslexicons004b.dll14.0.6015.10001,710,00020 Tháng mư?i hai, 201022: 00Không áp d?ng
Nlslexicons004c.dll14.0.6015.10004,100,01620 Tháng mư?i hai, 201021: 58Không áp d?ng
Nlslexicons004e.dll14.0.6015.10001,979,82420 Tháng mư?i hai, 201021: 59Không áp d?ng
Nlslexicons0414.dll14.0.6015.10004,623,28020 Tháng mư?i hai, 201021: 51Không áp d?ng
Nlslexicons0416.dll14.0.6015.10005,097,39220 Tháng mư?i hai, 201021: 51Không áp d?ng
Nlslexicons0816.dll14.0.6015.10005,039,02420 Tháng mư?i hai, 201021: 51Không áp d?ng
Nlslexicons081a.dll14.0.6015.10007,049,64820 Tháng mư?i hai, 201021: 58Không áp d?ng
Nlslexicons0c1a.dll14.0.6015.10006,924,20820 Tháng mư?i hai, 201021: 51Không áp d?ng
Noteswebservice.dll14.0.6107.5000972,14429-Jun-201112: 14Không áp d?ng
Pkmexsph.dll14.0.6108.5000573,29620 Tháng b?y, 201113: 40Không áp d?ng
Policy.12.0.Microsoft.Office.Server.Search.dll14.0.6107.500011,17601-Jul-201117: 26x64
Prm0001.bin14.0.6015.100016,736,25620 Tháng mư?i hai, 201020: 21Không áp d?ng
Prm0005.bin14.0.6015.10006,472,70420 Tháng mư?i hai, 201020: 21Không áp d?ng
Prm0006.bin14.0.6015.10007,046,14420 Tháng mư?i hai, 201020: 21Không áp d?ng
Prm0007.bin14.0.6015.100011,602,94420 Tháng mư?i hai, 201020: 21Không áp d?ng
Prm0008.bin14.0.6015.10008,230,40020 Tháng mư?i hai, 201020: 21Không áp d?ng
Prm0009.bin14.0.6015.10005,739,00820 Tháng mư?i hai, 201020: 21Không áp d?ng
Prm000b.bin14.0.6015.10008,071,68020 Tháng mư?i hai, 201020: 21Không áp d?ng
Prm000e.bin14.0.6015.100010,403,32820 Tháng mư?i hai, 201020: 21Không áp d?ng
Prm0013.bin14.0.6015.10009,482,24020 Tháng mư?i hai, 201020: 21Không áp d?ng
Prm0015.bin14.0.6015.10007,850,49620 Tháng mư?i hai, 201020: 21Không áp d?ng
Prm0019.bin14.0.6015.10008,629,24820 Tháng mư?i hai, 201020: 21Không áp d?ng
Prm001f.bin14.0.6015.100014,329,85620 Tháng mư?i hai, 201020: 21Không áp d?ng
Query.dll14.0.6108.5000371,56820 Tháng b?y, 201113: 40Không áp d?ng
Tquery.dll14.0.6109.50005,646,70409-Tháng tám-201112: 10x64

THAM KH?O

Để biết thêm thông tin về thuật ngữ cập nhật phần mềm, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
824684 Mô tả thuật ngữ chuẩn được sử dụng để mô tả các bản cập nhật phần mềm của Microsoft

Thu?c tính

ID c?a bài: 2553037 - L?n xem xét sau cùng: 16 Tháng Chín 2011 - Xem xét l?i: 1.0
Áp d?ng
 • Microsoft SharePoint Server 2010
T? khóa: 
kbqfe kbsurveynew kbexpertiseinter kbhotfixserver kbhotfixrollup kbautohotfix kbmt KB2553037 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:2553037

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com