Mô t? c?a SharePoint Server 2010 hotfix gói (Ifswfe-x-none.msp): tháng tám 30, 2011

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2553042 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Bài vi?t này mô t? các v?n đ? đư?c c? đ?nh trong gói hotfix Microsoft SharePoint Server 2010, là ngày tháng tám 30, 2011.

GI?I THI?U

Các v?n đ? gói hotfix này s?a ch?a

 • Hãy xem xét các tình huống sau:
  • M?t m?u h?nh th?c có ch?a m?t h?p văn b?n mà tính toán giá tr? đó là d?a trên m?t k?t n?i d? li?u ph? trong SharePoint Server 2010.
  • K?t n?i d? li?u th? c?p là uninitialized khi tiêu b?n m?u t?i.
  • B?n b?m vào m?t nút kh?i k?t n?i d? li?u trung h?c trên các m?u h?nh th?c.
  • H?p văn b?n tính toán giá tr? c?a nó mà d?a trên k?t n?i d? li?u trung h?c.
  • B?n lưu m?u h?nh th?c.
  • B?n m? m?u dư?i h?nh th?c m?t l?n n?a.

  Trong trư?ng h?p này, các giá tr? trong h?p văn b?n thay đ?i t? giá tr? kh?i t?o d? li?u giá tr? uninitialized d? li?u.
 • Hãy xem xét các tình huống sau:
  • B?n t?o m?t h?nh th?c mà ch?a m?u m? và s? d?ng các userName() ch?c năng trong Microsoft InfoPath 2010.
  • B?n xu?t b?n các h?nh th?c cho m?t trang web SharePoint Server 2010.
  • B?n h?y th? g? văn b?n vào bi?u m?u trên trang web SharePoint.

  Trong trư?ng h?p này, b?n nh?n đư?c m?t thông báo l?i.
 • Hãy xem xét các tình huống sau:
  • B?n t?o ra m?t m?u h?nh th?c InfoPath 2010 có s? d?ng tính năng qu?ng cáo b?t đ?ng s?n.
  • B?n t?o ra m?t quy tr?nh làm vi?c đăng thông tin t? các l?nh v?c khuy?n khích đ?u tư vào danh sách l?ch s? ti?n tr?nh công vi?c.
  • B?n t?o m?t thư vi?n m?u trong SharePoint Server 2010.
  • B?n k?t h?p các thư vi?n m?u v?i InfoPath d?ng m?u và công vi?c.
  • B?n ch?y các công vi?c.

  Trong trư?ng h?p này, các công vi?c không ho?t đ?ng đúng.
 • Hãy xem xét các tình huống sau:
  • B?n t?o ra m?t h?nh th?c InfoPath 2010 trong đó có m?t k?t n?i d? li?u vào cơ s? d? li?u Microsoft SQL Server.
  • K?t n?i d? li?u s? d?ng SQL xác th?c.
  • K?t n?i d? li?u đư?c thi?t l?p đ? đư?c l?y m?u t?i ho?c có m?t quy t?c đ? truy v?n k?t n?i d? li?u.
  • B?n xu?t b?n dư?i h?nh th?c m?t b? sưu t?p trang web SharePoint Server 2010.
  • B?n m? bi?u m?u trên trang web SharePoint và truy v?n k?t n?i d? li?u.

  Trong trư?ng h?p này, b?n nh?n đư?c m?t thông báo l?i nói r?ng k?t n?i d? li?u không thành công.
 • Hãy xem xét các tình huống sau:
  • B?n xu?t b?n m?t h?nh th?c InfoPath 2010 đ? m?t thư vi?n tài li?u SharePoint Server 2010.
  • B?n s? d?ng đi?n tho?i di đ?ng đ? truy c?p vào thư vi?n tài li?u SharePoint.
  • B?n g? văn b?n vào h?nh th?c thông qua thi?t b? di đ?ng.
  • B?n đóng các h?nh th?c và c? g?ng đ? tr? v? thư vi?n tài li?u SharePoint.

  Trong trư?ng h?p này, m?t trang web l?i đư?c t?o ra và b?n không th? di chuy?n ra kh?i trang web l?i.
 • Gi? s? r?ng b?n s? d?ng m?t h?nh th?c InfoPath tùy ch?nh trong danh sách tùy ch?nh SharePoint Server 2010. Khi b?n c? g?ng đ? thêm m?t m?c danh sách danh sách tùy ch?nh, b?n nh?n đư?c thông báo l?i sau:

  Truy nh?p b? c?m

GI?I PHÁP

Thông tin hotfix

Một hotfix đư?c h? tr? có s?n t? Microsoft. Tuy nhiên, hotfix này đư?c d? đ?nh đ? kh?c ph?c ch? s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Áp d?ng đây hotfix ch? đ?n h? th?ng đang g?p v?n đ? mô t? trong bài này bài vi?t. Hotfix này có th? nh?n đư?c th? nghi?m b? sung. V? v?y, n?u b?n không nghiêm b? ?nh hư?ng b?i v?n đ? này, chúng tôi khuy?n ngh? b?n đ?i cho t?i C?p nh?t ph?n m?m có ch?a hotfix này.

N?u các hotfix có s?n đ? t?i v?, đó là m?t ph?n "Hotfix download available" ? đ?u trang này Bài vi?t cơ s? ki?n th?c. N?u ph?n này không xu?t hi?n, liên h? v?i Microsoft D?ch v? khách hàng và h? tr? đ? có đư?c các hotfix.

Chú ý N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? c?n ph?i t?o m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí thông thư?ng h? tr? s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? này không đ? đi?u ki?n cho hotfix này c? th?. Đ?i v?i danh sách đ?y đ? các d?ch v? khách hàng c?a Microsoft và H? tr? s? đi?n tho?i ho?c đ? t?o ra m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t, truy c?p vào các Trang web Microsoft sau đây:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
Chú ý Các h?nh th?c "Hotfix download available" s? hi?n th? các ngôn ng? cho các hotfix là có s?n. N?u b?n không nh?n th?y ngôn ng? c?a b?n, đó là v? m?t hotfix không ph?i là có s?n cho ngôn ng? đó.

Điều kiện tiên quyết

Không có điều kiện tiên quyết để cài đặt hotfix này.

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u

Bạn không phải khởi động lại máy tính sau khi áp dụng bản vá nóng này.

Thông tin thay thế bản vá nóng

Hotfix này không thay th? m?t phát hành trư?c đó hotfix.

Đăng k? thông tin

B?n không c?n ph?i th?c hi?n b?t k? thay đ?i đ? các s? đăng k?.

Thông tin v? t?p

Đi?u này có th? ch?a t?t c? các file mà b?n ph?i có đ? hoàn toàn C?p Nh?t m?t s?n ph?m đ? xây d?ng m?i nh?t. Đi?u này có ch?a ch? các t?p tin mà b?n ph?i có đ? gi?i quy?t các v?n đ? đư?c li?t kê trong bài vi?t này.

Các Phiên b?n toàn c?u c?a gói hotfix này s? d?ng m?t Microsoft Windows Installer gói đ? cài đ?t gói hotfix. Nh?ng ngày tháng và th?i gian cho nh?ng t?p tin này đư?c li?t kê trong gi? ph?i h?p qu?c t? (UTC) trong b?ng sau. Khi b?n Xem chi tieát taäp tin, ngày đư?c chuy?n đ?i thành gi? c?c b?. Đ? t?m các s? khác nhau gi?a UTC và gi? đ?a phương, s? d?ng các Múi gi? tab trong m?c ngày và gi? trong Pa-nen đi?u khi?n.

Thông tin Tải xuống
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờN?n t?ng
Officeserver2010-kb2553042-fullfile-x 64-glb.exe14.0.6109.50004,719,12018-Tháng tám-201111: 01x86


Microsoft Windows Installer .msp file thông tin

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờN?n t?ng
Ifswfe-x-none.mspKhông áp d?ng4,574,72017-Tháng tám-201121: 31Không áp d?ng

Ifswfe-x-none.msp thông tin
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờN?n t?ng
Htmlchkr.dll14.0.6108.50001,196,93621 Tháng b?y, 201114: 00Không áp d?ng
Microsoft.Office.InfoPath.Server.Administration.commandline.dll14.0.6108.500012,14420 Tháng b?y, 201113: 33x86
Microsoft.Office.InfoPath.Server.dll14.0.6109.50002,971,50409-Tháng tám-201111: 52x86
Microsoft.Office.InfoPath.Server.host.dll14.0.6108.500014,70420 Tháng b?y, 201113: 33x86
Microsoft.Office.InfoPath.Server.INTL.dll14.0.6108.5000198,51220 Tháng b?y, 201113: 33x86
Microsoft.Office.InfoPath.Server.pages.dll14.0.6108.500046,96020 Tháng b?y, 201113: 33x86


THAM KH?O

Để biết thêm thông tin về thu?t ng? ph?n m?m C?p Nh?t, b?m vào sau bài vi?t s? đ? xem các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
824684 Mô tả thuật ngữ chuẩn được sử dụng để mô tả các bản cập nhật phần mềm của Microsoft

Thu?c tính

ID c?a bài: 2553042 - L?n xem xét sau cùng: 01 Tháng Chín 2011 - Xem xét l?i: 1.0
Áp d?ng
 • Microsoft SharePoint Server 2010
T? khóa: 
kbqfe kbexpertiseinter kbhotfixserver kbhotfixrollup kbautohotfix kbmt KB2553042 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:2553042

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com