Mô t? c?a d? án Server 2010 hotfix gói (Pjsrvwfe-x-none.msp): tháng tám 30, 2011

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2553047 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Bài vi?t này mô t? các v?n đ? Microsoft Project Server 2010 đư?c c? đ?nh trong gói hotfix Project Server 2010, là ngày tháng tám 30, 2011.

GI?I THI?U

Các v?n đ? gói hotfix này s?a ch?a

 • Khi b?n áp d?ng thông tin C?p Nh?t trên m?t nhi?m v? đ? hoàn thành mà không có m?t th?c t? b?t đ?u ngày, l?p l?ch tác v? không thành công trong Project Server 2010.
 • Gi? s? r?ng b?n l?n đ?u tiên đ?t m?t giá tr? l?n cho các công vi?c th?c t? trên m?t chuy?n như?ng v?t ch?t trong Project Server 2010. Sau đó, b?nlàm gi?m giá tr?. Trong trư?ng h?p này, các công vi?c th?c t? đư?c lưu không chính xác cho tài nguyên v?t ch?t.
 • Gi? s? r?ng b?n b?m G?i đ? g?i m?t timesheet trong Project Server 2010. B?n b?m G?i m?t l?n n?a khi timesheet đang đư?c x? l? trong hàng đ?i. Trong trư?ng h?p này, x?y ra m?t l?i TimesheetIncorrectMode.
 • L?p l?ch tác v? không thành công trong Project Server 2010 n?u m?t d? án có ch?a liên k?t đ?n các tác v? này không t?n t?i.
 • Hãy xem xét các tình huống sau:
  • B?n có m?t d? án có m?t ngu?n tài nguyên v?t ch?t.
  • Các ngu?n tài nguyên v?t li?u đư?c gán cho m?t nhi?m v?.
  • Các ngu?n tài nguyên v?t li?u có mi?n phí.
  • Accrual các chi phí đư?c thi?t l?p đ? b?t đ?u vi?c phân công c?a b?n.

  Trong trư?ng h?p này, công vi?c l?p l?ch tr?nh l?i trong Project Server 2010.
 • Các tính năng l?p l?ch tr?nh thay đ?i ngày b?t đ?u m?t nhi?m v? m?t ngày trư?c đó các đi?u ki?n nh?t đ?nh. V?n đ? này có th? làm công vi?c l?p k? ho?ch th?t b?i trong Project Server 2010.
 • Gi? s? r?ng b?n m? m?t timesheet cho m?t kho?ng th?i gian trong tương lai. Sau đó, b?n nh?p vào Lưu. Trong trư?ng h?p này, đư?ng b? sung đư?c thêm vào timesheet.
 • B?n có th? g?p m?t ho?c nhi?u v?n đ? sau đây trong Project Server 2010:
  • Khi b?n C?p Nh?t m?t timesheet d?ng, b?n có th? nh?n đư?c thông báo l?i sau:

   M?t ngo?i l? unhandled di?n ra t?i Microsoft.Office.Project.Server.BusinessLayer.Statuing.StatusingSendGridUpdatesForNodeConsistency.
  • Khi b?n lưu m?t timesheet, công vi?c x?p hàng không. Ngoài ra, thông báo sau đây đăng nh?p đăng nh?p th?ng nh?t đang đăng nh?p d?ch v? (ULS):

   kh?ng đ?nh - resume_computation l?i.
 • Khi m?t ngư?i qu?n l? d? án làm cho m?t s? thay đ?i đ?n m?t phân công c?a b?n trong Project Server 2010, tài nguyên nh?n đư?c m?t email thông báo thông báo ngay c? khi phân công c?a b?n hoàn thành.
 • Cơ s? d? li?u báo cáo C?p Nh?t công vi?c th?t b?i trong Project Server 2010. V? v?y, công vi?c khác đư?c đánh d?u v?i "ch? đ?i đ? đư?c x? l?" theo sau vi?c c?p nh?t hàng đ?i là t? đ?ng b? h?y b?.
 • Khi b?n b?m vào các Đây là m?t d? án c?a doanh nghi?p. Nh?p vào bi?u tư?ng này đ? m? d? án đ? ch?nh s?a trong d? án chuyên nghi?pbi?u tư?ng đ? m? m?t d? án trong ch? đ? đ?c/ghi ? trung tâm d? án, d? án m? trong ch? đ? ch?-đ?c.
 • B?n không th? s? d?ng các QueueUpdateProject Project server interface (PSI) đ? thay đ?i m?t ch? d? án n?u b?n chưa lưu quy?n trong Project Server 2010.

GI?I PHÁP

Thông tin hotfix

Hotfix được hỗ trợ đang được Microsoft cung cấp. Tuy nhiên, hotfix này đư?c d? đ?nh đ? s?a các ch? là các s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này ch? áp d?ng cho h? th?ng đang g?p v?n đ? mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này có th? nh?n đư?c th? nghi?m b? sung. V? v?y, n?u b?n không b? ?nh hư?ng b?i v?n đ? này, chúng tôi đ? ngh? b?n đ?i cho C?p Nh?t ti?p theo c?a ph?n m?m có ch?a hotfix này.

Nếu hotfix này sẵn có để tải xuống, có phần "Tải xuống hotfix sẵn có" ở đầu bài viết trong Cơ sở Kiến thức này. Nếu phần này không xuất hiện, liên hệ với Phòng Hỗ Trợ và Dịch vụ Khách hàng của Microsoft để lấy hotfix này.

Chú ý N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? ph?i t?o m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? này không đ? đi?u ki?n cho hotfix này c? th?. Để biết danh sách đầy đủ về các số điện thoại của Phòng Hỗ trợ và Dịch vụ Khách hàng của Microsoft hoặc để tạo yêu cầu dịch vụ riêng, hãy truy cập web site sau của Microsoft:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
Chú ý Các h?nh th?c "Hotfix download available" hi?n th? các ngôn ng? mà các hotfix có s?n. Nếu bạn không thấy ngôn ngữ của mình thì đó là do hotfix này hiện không có ngôn ngữ đó.

Điều kiện tiên quyết

Đ? cài đ?t gói hotfix này, b?n ph?i có Microsoft Project Server 2010 Service Pack 1 cài đ?t.

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u

B?n không c?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n áp d?ng hotfix này.

Thông tin thay thế bản vá nóng

Hotfix này không thay th? m?t phát hành trư?c đó hotfix.

Đăng k? thông tin

S? d?ng m?t trong hotfixes trong gói này, b?n không c?n ph?i th?c hi?n b?t k? thay đ?i đ? các s? đăng k?.

Thông tin v? t?p

Hotfix này có th? ch?a t?t c? các file mà b?n ph?i có đ? hoàn toàn C?p Nh?t m?t s?n ph?m đ? xây d?ng m?i nh?t. Hotfix này ch?a ch? các t?p tin mà b?n ph?i có đ? gi?i quy?t các v?n đ? đư?c li?t kê trong bài vi?t này.

Các Phiên b?n toàn c?u c?a gói hotfix này s? d?ng m?t Microsoft Windows Installer gói đ? cài đ?t gói hotfix. Nh?ng ngày tháng và th?i gian cho nh?ng t?p tin này đư?c li?t kê trong gi? ph?i h?p qu?c t? (UTC) trong b?ng sau. Khi b?n Xem chi tieát taäp tin, ngày đư?c chuy?n đ?i thành gi? c?c b?. Đ? t?m các s? khác nhau gi?a UTC và gi? đ?a phương, s? d?ng các Múi gi? tab trong m?c ngày và gi? trong Pa-nen đi?u khi?n.

Thông tin Tải xuống
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờN?n t?ng
Projectserver2010-kb2553047-fullfile-x 64-glb.exe14.0.6109.500011,110,52018-Tháng tám-201111: 02x86


Microsoft Windows Installer .msp file thông tin

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờN?n t?ng
Pjsrvwfe-x-none.mspKhông áp d?ng11,211,26417-Tháng tám-201121: 47Không áp d?ng

Sau khi các hotfix đư?c cài đ?t, b?n toàn c?u c?a hotfix này có thu?c tính t?p, ho?c m?t phiên b?n sau này c?a t?p tin thu?c tính, mà đư?c li?t kê trong b?ng sau:

Pjsrvwfe-x-none.msp
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờN?n t?ng
Addmodifyanalysis.aspx14.0.601562,76020 Tháng mư?i hai, 201017: 18Không áp d?ng
Addmodifycategory.aspx14.0.601541,28720 Tháng mư?i hai, 201017: 18Không áp d?ng
Addmodifydelegation.aspx14.0.601518,67520 Tháng mư?i hai, 201017: 18Không áp d?ng
Addmodifydependency.aspx14.0.601519,73720 Tháng mư?i hai, 201017: 18Không áp d?ng
Addmodifydriver.aspx14.0.601516,97620 Tháng mư?i hai, 201017: 18Không áp d?ng
Addmodifygroup.aspx14.0.601535,86620 Tháng mư?i hai, 201017: 18Không áp d?ng
Addmodifyprioritization.aspx14.0.601525,46220 Tháng mư?i hai, 201017: 18Không áp d?ng
Addmodifytemplate.aspx14.0.601522,27220 Tháng mư?i hai, 201017: 18Không áp d?ng
Addmodifyuser.aspx14.0.6015145,82420 Tháng mư?i hai, 201017: 18Không áp d?ng
Addtask.aspx14.0.601514,94020 Tháng mư?i hai, 201017: 18Không áp d?ng
Adfindgroup.aspx14.0.60154.036 ngư?i20 Tháng mư?i hai, 201017: 18Không áp d?ng
Admin.aspx14.0.60152,22820 Tháng mư?i hai, 201017: 06Không áp d?ng
Admtime.aspx14.0.60158,73120 Tháng mư?i hai, 201017: 18Không áp d?ng
Adsyncerp.aspx14.0.601512,77020 Tháng mư?i hai, 201017: 18Không áp d?ng
Adsyncpsgroups.aspx14.0.60153,35220 Tháng mư?i hai, 201017: 18Không áp d?ng
Analyses.aspx14.0.60158,80120 Tháng mư?i hai, 201017: 18Không áp d?ng
Analysisprojectsdlg.aspx14.0.60156,68320 Tháng mư?i hai, 201017: 18Không áp d?ng
Approvalcommentdlg.aspx14.0.60154,89420 Tháng mư?i hai, 201017: 18Không áp d?ng
Approvals.aspx14.0.60156,37820 Tháng mư?i hai, 201017: 09Không áp d?ng
Approvaltask.aspx14.0.60155,99620 Tháng mư?i hai, 201017: 18Không áp d?ng
Backup.aspx14.0.60156,38320 Tháng mư?i hai, 201017: 18Không áp d?ng
Backupsched.aspx14.0.601514,26020 Tháng mư?i hai, 201017: 06Không áp d?ng
Buildresplanteam.aspx14.0.60155,99120 Tháng mư?i hai, 201017: 18Không áp d?ng
Buildteam.aspx14.0.60157,97220 Tháng mư?i hai, 201017: 18Không áp d?ng
Calendarsmain.aspx14.0.601512.80220 Tháng mư?i hai, 201017: 18Không áp d?ng
Changeskipworkflow.aspx14.0.601518.614 ngư?i20 Tháng mư?i hai, 201017: 18Không áp d?ng
Changeworkflow.aspx14.0.60155.290 ngư?i20 Tháng mư?i hai, 201017: 18Không áp d?ng
Closepdpdialog.aspx14.0.601513,43120 Tháng mư?i hai, 201017: 18Không áp d?ng
Commentdlg.aspx14.0.60151.09320 Tháng mư?i hai, 201017: 18Không áp d?ng
Comparedrivers.aspx14.0.601519,87320 Tháng mư?i hai, 201017: 18Không áp d?ng
Compareportfolioselectionscenarios.aspx14.0.60154.52020 Tháng mư?i hai, 201017: 18Không áp d?ng
Confirmpdpdeletion.aspx14.0.60156,33720 Tháng mư?i hai, 201017: 09Không áp d?ng
Copycalendardlg.aspx14.0.60151,77220 Tháng mư?i hai, 201017: 18Không áp d?ng
Costconstraintanalysis.aspx14.0.601574,39720 Tháng mư?i hai, 201017: 18Không áp d?ng
Cpycfdlg.aspx14.0.60151.52120 Tháng mư?i hai, 201017: 18Không áp d?ng
Cpyltdlg.aspx14.0.60151.50920 Tháng mư?i hai, 201017: 18Không áp d?ng
Cpyvwdlg.aspx14.0.60151.72620 Tháng mư?i hai, 201017: 18Không áp d?ng
Createfy.aspx14.0.601511,22920 Tháng mư?i hai, 201017: 18Không áp d?ng
Createprojectworkspacedlg.aspx14.0.60158,53720 Tháng mư?i hai, 201017: 18Không áp d?ng
Createpwa.aspx14.0.601518,93820 Tháng mư?i hai, 201017: 18Không áp d?ng
Cubeanalysisadmin.aspx14.0.60156.032 ngư?i20 Tháng mư?i hai, 201017: 18Không áp d?ng
Cubefieldselect.aspx14.0.601546,83720 Tháng mư?i hai, 201017: 18Không áp d?ng
Cubegenadmin.aspx14.0.601544,57620 Tháng mư?i hai, 201017: 18Không áp d?ng
Cubestatusdlg.aspx14.0.60156,19620 Tháng mư?i hai, 201017: 18Không áp d?ng
Customfilterdlg.aspx14.0.60151,43320 Tháng mư?i hai, 201017: 18Không áp d?ng
Customizefields.aspx14.0.601523.61120 Tháng mư?i hai, 201017: 18Không áp d?ng
Dataanalysisdeprecated.aspx14.0.601581020 Tháng mư?i hai, 201017: 08Không áp d?ng
Dataedit.dll14.0.6108.5000444,27220 Tháng b?y, 201114: 22x86
Datepickerdlg.aspx14.0.601511,03320 Tháng mư?i hai, 201017: 18Không áp d?ng
Dbcleanup.aspx14.0.601528,35620 Tháng mư?i hai, 201017: 18Không áp d?ng
Default.aspx14.0.60157,36420 Tháng mư?i hai, 201017: 09Không áp d?ng
Delegate.aspx14.0.601513,16320 Tháng mư?i hai, 201017: 18Không áp d?ng
Details.aspx14.0.601530,68720 Tháng mư?i hai, 201017: 07Không áp d?ng
Driverpriorities.aspx14.0.601520,37220 Tháng mư?i hai, 201017: 18Không áp d?ng
Drivers.aspx14.0.60156,46320 Tháng mư?i hai, 201017: 18Không áp d?ng
Editcustomfield.aspx14.0.60153.09620 Tháng mư?i hai, 201017: 18Không áp d?ng
Editcustomfield.aspx14.0.6105127,46318 Tháng năm, 201117: 18Không áp d?ng
Editglobal.aspx14.0.60154,77220 Tháng mư?i hai, 201017: 18Không áp d?ng
Editlookuptable.aspx14.0.601564,66620 Tháng mư?i hai, 201017: 18Không áp d?ng
Editprojectpermissions.aspx14.0.601510.509 ngư?i20 Tháng mư?i hai, 201017: 18Không áp d?ng
Editresplanassignmentcf.aspx14.0.601519,12720 Tháng mư?i hai, 201017: 18Không áp d?ng
Editsiteaddressdlg.aspx14.0.60158.826 ngư?i20 Tháng mư?i hai, 201017: 18Không áp d?ng
Edittaskcf.aspx14.0.60154,12220 Tháng mư?i hai, 201017: 18Không áp d?ng
Enterpriseprojecttypedetails.aspx14.0.601536,33820 Tháng mư?i hai, 201017: 18Không áp d?ng
Enterpriseprojecttypes.aspx14.0.60154,76320 Tháng mư?i hai, 201017: 18Không áp d?ng
Events.aspx14.0.60158,41120 Tháng mư?i hai, 201017: 18Không áp d?ng
Eventsaddmod.aspx14.0.601516,70520 Tháng mư?i hai, 201017: 18Không áp d?ng
Exportgridexcel.aspx14.0.601568620 Tháng mư?i hai, 201017: 07Không áp d?ng
Exporthtmlword.aspx14.0.601568520 Tháng mư?i hai, 201017: 07Không áp d?ng
Fieldpickerdlg.aspx14.0.60202,80418-Feb-20113: 36Không áp d?ng
Fiscalperiod.aspx14.0.601510,39120 Tháng mư?i hai, 201017: 18Không áp d?ng
Forcecheckin.aspx14.0.60153,82620 Tháng mư?i hai, 201017: 18Không áp d?ng
Ganttsettings.aspx14.0.601519,65820 Tháng mư?i hai, 201017: 18Không áp d?ng
Groupbydlg.aspx14.0.60153,87820 Tháng mư?i hai, 201017: 18Không áp d?ng
Groupsettings.aspx14.0.601519,04320 Tháng mư?i hai, 201017: 18Không áp d?ng
Import.aspx14.0.60156,95320 Tháng mư?i hai, 201017: 08Không áp d?ng
Importwsslistdlg.aspx14.0.601562,27420 Tháng mư?i hai, 201017: 18Không áp d?ng
Issuesandrisks.aspx14.0.60156,46220 Tháng mư?i hai, 201017: 09Không áp d?ng
License.aspx14.0.60153.567 ngư?i20 Tháng mư?i hai, 201017: 18Không áp d?ng
Lineclass.aspx14.0.60158,71020 Tháng mư?i hai, 201017: 18Không áp d?ng
Linkitemsdlg.aspx14.0.60153,77020 Tháng mư?i hai, 201017: 18Không áp d?ng
Linkitemspage.aspx14.0.60155,60420 Tháng mư?i hai, 201017: 18Không áp d?ng
Loadnote.aspx14.0.601535220 Tháng mư?i hai, 201017: 08Không áp d?ng
Locktask.aspx14.0.60158.536 ngư?i20 Tháng mư?i hai, 201017: 18Không áp d?ng
Managecategories.aspx14.0.61027,26327-Mar-201114: 07Không áp d?ng
Managedelegations.aspx14.0.601522.11420 Tháng mư?i hai, 201017: 18Không áp d?ng
Managegroups.aspx14.0.61027,06327-Mar-201114: 07Không áp d?ng
Managepsiserviceapp.aspx14.0.60155,03320 Tháng mư?i hai, 201017: 06Không áp d?ng
Managepwa.aspx14.0.60157.80020 Tháng mư?i hai, 201017: 06Không áp d?ng
Managetemplates.aspx14.0.61027,33227-Mar-201114: 07Không áp d?ng
Manageusers.aspx14.0.610211,56527-Mar-201114: 07Không áp d?ng
Managewss.aspx14.0.601512,69720 Tháng mư?i hai, 201017: 18Không áp d?ng
Mgr_notification.aspx14.0.601512,19920 Tháng mư?i hai, 201017: 18Không áp d?ng
Microsoft.Office.Project.pi.dll14.0.6015.100087,92020 Tháng mư?i hai, 201012: 19x86
Microsoft.Office.Project.Reporting.dll14.0.6015.100042,86420 Tháng mư?i hai, 201012: 19x86
Microsoft.Office.Project.Schema.dll14.0.6015.10005,314,41620 Tháng mư?i hai, 201017: 37x86
Microsoft.Office.Project.Server.Administration.applicationpages.dll14.0.6015.100067,44020 Tháng mư?i hai, 201017: 37x86
Microsoft.Office.Project.Server.Administration.dll14.0.6022.1000288,62402-Mar-20111: 01x86
Microsoft.Office.Project.Server.Administration.INTL.dll14.0.6015.100020,34420 Tháng mư?i hai, 201017: 37x86
Microsoft.Office.Project.Server.Communications.dll14.0.6015.1000284,52820 Tháng mư?i hai, 201017: 37x86
Microsoft.Office.Project.Server.Communications.Internal.dll14.0.6015.1000497,52020 Tháng mư?i hai, 201017: 37x86
Microsoft.Office.Project.Server.dll14.0.6109.50007,251,82409-Tháng tám-201113: 18x86
Microsoft.Office.Project.Server.Eventing.exe14.0.6015.100017,81620 Tháng mư?i hai, 201017: 37x86
Microsoft.Office.Project.Server.events.Receivers.dll14.0.6015.1000132,97620 Tháng mư?i hai, 201017: 37x86
Microsoft.Office.Project.Server.events.Remote.dll14.0.6015.100059,24820 Tháng mư?i hai, 201017: 37x86
Microsoft.Office.Project.Server.Library.dll14.0.6015.10002,148,20820 Tháng mư?i hai, 201012: 19x86
Microsoft.Office.Project.Server.Native.dll14.0.6015.1000482,67220 Tháng mư?i hai, 201012: 19x64
Microsoft.Office.Project.Server.Optimizer.dll14.0.6015.1000321,90420 Tháng mư?i hai, 201017: 37x64
Microsoft.Office.Project.Server.pwa.applicationpages.dll14.0.6107.50001,046,43201-Jul-201118: 07x86
Microsoft.Office.Project.Server.pwa.dll14.0.6108.50002,066,33620 Tháng b?y, 201114: 22x86
Microsoft.Office.Project.Server.queuing.exe14.0.6015.100034,69620 Tháng mư?i hai, 201017: 37x86
Microsoft.Office.Project.Server.sqlclrfunctions.dll14.0.6015.100038,76820 Tháng mư?i hai, 201017: 37Không áp d?ng
Microsoft.Office.Project.Server.stsadmcommandhandler.dll14.0.6015.1000169,84020 Tháng mư?i hai, 201017: 37x86
Microsoft.Office.Project.Server.stsadmcommandhandler.INTL.dll14.0.6015.100059,25620 Tháng mư?i hai, 201017: 37x86
Microsoft.Office.Project.Server.upgrade.dll14.0.6105.50005,941,10418 Tháng năm, 201117: 22x86
Microsoft.Office.Project.Server.WebService.dll14.0.6015.1000493,42420 Tháng mư?i hai, 201017: 37x86
Microsoft.Office.Project.Server.Workflow.defaultworkflow.dll14.0.6015.100079,72820 Tháng mư?i hai, 201017: 37x86
Microsoft.Office.Project.Server.Workflow.dll14.0.6015.1000333,68020 Tháng mư?i hai, 201017: 37x86
Microsoft.Office.Project.Server.Workflow.INTL.dll14.0.6015.100042.872 ngư?i20 Tháng mư?i hai, 201017: 37x86
Microsoft.Office.Project.Shared.dll14.0.6015.1000132,97620 Tháng mư?i hai, 201012: 19x86
Microsoft.Office.Project.Shared.INTL.dll14.0.6015.1000219,00020 Tháng mư?i hai, 201012: 19x86
Microsoft.Office.Project.webproj.dll14.0.6108.5000788,33620 Tháng b?y, 201113: 25x86
Modifymetricsconstraintscolumns.aspx14.0.60152,29620 Tháng mư?i hai, 201017: 18Không áp d?ng
Myjobs.aspx14.0.60156,29020 Tháng mư?i hai, 201017: 09Không áp d?ng
Mytssummary.aspx14.0.601512,38120 Tháng mư?i hai, 201017: 18Không áp d?ng
Mywork.aspx14.0.60154,82820 Tháng mư?i hai, 201017: 09Không áp d?ng
Notification.aspx14.0.601518.614 ngư?i20 Tháng mư?i hai, 201017: 18Không áp d?ng
Orgpermissions.aspx14.0.60155,85620 Tháng mư?i hai, 201017: 18Không áp d?ng
Password.aspx14.0.60156,75320 Tháng mư?i hai, 201017: 06Không áp d?ng
Periodcloseconfirmation.aspx14.0.6015302320 Tháng mư?i hai, 201017: 07Không áp d?ng
Personalsettings.aspx14.0.60153,79520 Tháng mư?i hai, 201017: 06Không áp d?ng
Personaltaskdlg.aspx14.0.60153,16920 Tháng mư?i hai, 201017: 18Không áp d?ng
Pjpromptdlg.aspx14.0.60151,81920 Tháng mư?i hai, 201017: 18Không áp d?ng
Policy.12.0.Microsoft.Office.Project.Server.pwa.dll14.0.6015.100011,70420 Tháng mư?i hai, 201017: 37x86
Postimplementationreview.aspx14.0.60153,70820 Tháng mư?i hai, 201017: 09Không áp d?ng
Prioritizations.aspx14.0.601510,91720 Tháng mư?i hai, 201017: 18Không áp d?ng
Projectdependencies.aspx14.0.60156,90520 Tháng mư?i hai, 201017: 18Không áp d?ng
Projectdetails.aspx14.0.60153,64520 Tháng mư?i hai, 201017: 09Không áp d?ng
Projectdrilldown.aspx14.0.60156,58220 Tháng mư?i hai, 201017: 09Không áp d?ng
Projectinformation.aspx14.0.60153,65220 Tháng mư?i hai, 201017: 09Không áp d?ng
Projectpermissions.aspx14.0.60156.032 ngư?i20 Tháng mư?i hai, 201017: 18Không áp d?ng
Projectpriorities.aspx14.0.60156,40920 Tháng mư?i hai, 201017: 18Không áp d?ng
Projectpriorityusingcustomfields.aspx14.0.60151.694 ngư?i20 Tháng mư?i hai, 201017: 09Không áp d?ng
Projects.aspx14.0.60156,36120 Tháng mư?i hai, 201017: 09Không áp d?ng
Projectstrategicimpact.aspx14.0.601520,21820 Tháng mư?i hai, 201017: 18Không áp d?ng
Proposaldetails.aspx14.0.60153,69920 Tháng mư?i hai, 201017: 09Không áp d?ng
Proposalschedule.aspx14.0.60153.70020 Tháng mư?i hai, 201017: 09Không áp d?ng
Proposalstagestatus.aspx14.0.60153,70320 Tháng mư?i hai, 201017: 09Không áp d?ng
Proposalsummary.aspx14.0.60153,69920 Tháng mư?i hai, 201017: 09Không áp d?ng
Qstatuschecker.aspx14.0.601510.629 ngư?i20 Tháng mư?i hai, 201017: 18Không áp d?ng
Queue.aspx14.0.601516,31920 Tháng mư?i hai, 201017: 18Không áp d?ng
Queueerrortext.aspx14.0.60151.53120 Tháng mư?i hai, 201017: 18Không áp d?ng
Queuesettings.aspx14.0.601527,24820 Tháng mư?i hai, 201017: 07Không áp d?ng
Reportcenterhome.aspx14.0.60151.24720 Tháng mư?i hai, 201017: 08Không áp d?ng
Resavailability.aspx14.0.601510,28320 Tháng mư?i hai, 201017: 18Không áp d?ng
Resourceassignments.aspx14.0.60154,99120 Tháng mư?i hai, 201017: 09Không áp d?ng
Resourceconstraintanalysis.aspx14.0.601566,43720 Tháng mư?i hai, 201017: 09Không áp d?ng
Resourceconstraintreport.aspx14.0.601531,19420 Tháng mư?i hai, 201017: 09Không áp d?ng
Resourceconstraintreportfilters.aspx14.0.60157,23120 Tháng mư?i hai, 201017: 18Không áp d?ng
Resourceconstraintreqavail.aspx14.0.601540,36920 Tháng mư?i hai, 201017: 09Không áp d?ng
Resources.aspx14.0.60156,33420 Tháng mư?i hai, 201017: 09Không áp d?ng
Respicker.aspx14.0.60204,60218-Feb-20113: 36Không áp d?ng
Resplans.aspx14.0.601527,95320 Tháng mư?i hai, 201017: 18Không áp d?ng
Restore.aspx14.0.60157,98220 Tháng mư?i hai, 201017: 18Không áp d?ng
Reviewtsdetail.aspx14.0.60156,26720 Tháng mư?i hai, 201017: 09Không áp d?ng
Rules.aspx14.0.60155,75120 Tháng mư?i hai, 201017: 18Không áp d?ng
Rulesaddmod.aspx14.0.601542,89420 Tháng mư?i hai, 201017: 18Không áp d?ng
Savesolutiondlg.aspx14.0.60151,85420 Tháng mư?i hai, 201017: 18Không áp d?ng
Schedule.aspx14.0.60153,79420 Tháng mư?i hai, 201017: 09Không áp d?ng
Selectcustomfieldsforprojectpriorities.aspx14.0.60151,62620 Tháng mư?i hai, 201017: 18Không áp d?ng
Selecttaskdlg.aspx14.0.60158,76220 Tháng mư?i hai, 201017: 18Không áp d?ng
Self_notification.aspx14.0.601511.550 ngư?i20 Tháng mư?i hai, 201017: 18Không áp d?ng
Serverconfig.aspx14.0.601526,45920 Tháng mư?i hai, 201017: 18Không áp d?ng
Sitemap.aspx14.0.601511,73820 Tháng mư?i hai, 201017: 18Không áp d?ng
Sitemapaddmod.aspx14.0.60158,74320 Tháng mư?i hai, 201017: 18Không áp d?ng
Srarchive.aspx14.0.60154,98520 Tháng mư?i hai, 201017: 18Không áp d?ng
Srhome.aspx14.0.601510,27620 Tháng mư?i hai, 201017: 18Không áp d?ng
Srmisc.aspx14.0.60153.160 ngư?i20 Tháng mư?i hai, 201017: 18Không áp d?ng
Srrequest.aspx14.0.601533,63920 Tháng mư?i hai, 201017: 18Không áp d?ng
Srresponseedit.aspx14.0.601522,02020 Tháng mư?i hai, 201017: 18Không áp d?ng
Srresponseview.aspx14.0.60153,63120 Tháng mư?i hai, 201017: 18Không áp d?ng
Srteam.aspx14.0.601517,38920 Tháng mư?i hai, 201017: 18Không áp d?ng
Statusapprovalshistory.aspx14.0.60153,32320 Tháng mư?i hai, 201017: 08Không áp d?ng
Statusapprovalspreview.aspx14.0.60155,19420 Tháng mư?i hai, 201017: 09Không áp d?ng
Statusing.aspx14.0.60158,97620 Tháng mư?i hai, 201017: 07Không áp d?ng
Strategicimpact.aspx14.0.60153,65220 Tháng mư?i hai, 201017: 09Không áp d?ng
Submittsdlg.aspx14.0.60154,42820 Tháng mư?i hai, 201017: 18Không áp d?ng
Taskdetailsdialog.aspx14.0.60151,06920 Tháng mư?i hai, 201017: 08Không áp d?ng
Tasks.aspx14.0.60156,30620 Tháng mư?i hai, 201017: 09Không áp d?ng
Teamassignments.aspx14.0.60156,33920 Tháng mư?i hai, 201017: 09Không áp d?ng
Timeoffdlg.aspx14.0.60154,70220 Tháng mư?i hai, 201017: 18Không áp d?ng
Timeperiod.aspx14.0.601521,10720 Tháng mư?i hai, 201017: 18Không áp d?ng
Timephasedgrid.aspx14.0.60151,77920 Tháng mư?i hai, 201017: 08Không áp d?ng
Timesheet.aspx14.0.60156,32420 Tháng mư?i hai, 201017: 09Không áp d?ng
Timesheethistory.aspx14.0.60154,42420 Tháng mư?i hai, 201017: 18Không áp d?ng
Treepicker.aspx14.0.60152.657 ngư?i20 Tháng mư?i hai, 201017: 18Không áp d?ng
Tssettings.aspx14.0.601520,25820 Tháng mư?i hai, 201017: 18Không áp d?ng
Updatesites.aspx14.0.601512,46220 Tháng mư?i hai, 201017: 18Không áp d?ng
Viewsaddmod.aspx14.0.601554,31520 Tháng mư?i hai, 201017: 18Không áp d?ng
Viewsmain.aspx14.0.60156,68920 Tháng mư?i hai, 201017: 18Không áp d?ng
Webprojsupport.dll14.0.6015.100071,53620 Tháng mư?i hai, 201012: 19x86
Workflowphasedetails.aspx14.0.601513,55020 Tháng mư?i hai, 201017: 18Không áp d?ng
Workflowphases.aspx14.0.60157,69620 Tháng mư?i hai, 201017: 18Không áp d?ng
Workflowsettings.aspx14.0.60157,76720 Tháng mư?i hai, 201017: 18Không áp d?ng
Workflowstagedetails.aspx14.0.601536,91020 Tháng mư?i hai, 201017: 18Không áp d?ng
Workflowstages.aspx14.0.60157.221 ngư?i20 Tháng mư?i hai, 201017: 18Không áp d?ng
Workspaceprovisioningsettings.aspx14.0.601516,83220 Tháng mư?i hai, 201017: 18Không áp d?ng
Wssnav.aspx14.0.60153,05320 Tháng mư?i hai, 201017: 06Không áp d?ng


THAM KH?O

Để biết thêm thông tin về thu?t ng? ph?n m?m C?p Nh?t, b?m vào sau bài vi?t s? đ? xem các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
824684 Mô tả thuật ngữ chuẩn được sử dụng để mô tả các bản cập nhật phần mềm của Microsoft

Thu?c tính

ID c?a bài: 2553047 - L?n xem xét sau cùng: 01 Tháng Chín 2011 - Xem xét l?i: 1.0
Áp d?ng
 • Microsoft Project Server 2010
T? khóa: 
kbqfe kbsurveynew kbexpertiseinter kbhotfixserver kbhotfixrollup kbautohotfix kbmt KB2553047 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:2553047

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com