Mô t? c?a các gói ph?n m?m hotfix SharePoint qu? 2010 (Wssmui-xx-xx.msp): tháng tám 30, 2011

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2553117 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Bài vi?t này mô t? các v?n đ? Microsoft SharePoint qu? 2010 đư?c c? đ?nh trong gói hotfix là ngày tháng tám 30, 2011.

GI?I THI?U

V?n đ? mà gói hotfix này s?a ch?a

Hãy xem xét các tình huống sau:
  • B?n cài đ?t Service Pack 1 cho SharePoint qu? 2010 ho?c Microsoft SharePoint Server 2010.
  • B?n s? d?ng SharePoint qu? 2010 ho?c SharePoint Server 2010 trong m?t ngôn ng? khác ngoài ti?ng Anh (Hoa K?).
  • B?n nhóm m?t s? danh sách.
Trong trư?ng h?p này, ngư?i s? d?ng giao di?n (giao di?n ngư?i dùng) đ?i x?y ra.

GI?I PHÁP

Thông tin hotfix

Hotfix được hỗ trợ đang được Microsoft cung cấp. Tuy nhiên, hotfix này là nh?m kh?c ph?c ch? s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Chỉ áp dụng bản vá nóng này cho các hệ thống đang gặp sự cố như đã mô tả trong bài viết này. Hotfix này có th? nh?n đư?c th? nghi?m b? sung. V? v?y, n?u b?n không b? ?nh hư?ng b?i v?n đ? này, chúng tôi đ? ngh? b?n đ?i cho C?p Nh?t ti?p theo c?a ph?n m?m có ch?a hotfix này.

Nếu hotfix này sẵn có để tải xuống, có phần "Tải xuống hotfix sẵn có" ở đầu bài viết trong Cơ sở Kiến thức này. Nếu phần này không xuất hiện, liên hệ với Phòng Hỗ Trợ và Dịch vụ Khách hàng của Microsoft để lấy hotfix này.

Chú ý N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? ph?i t?o m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? này không đ? đi?u ki?n cho hotfix này c? th?. Để biết danh sách đầy đủ về các số điện thoại của Phòng Hỗ trợ và Dịch vụ Khách hàng của Microsoft hoặc để tạo yêu cầu dịch vụ riêng, hãy truy cập web site sau của Microsoft:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
Chú ý Các h?nh th?c "Hotfix download available" hi?n th? các ngôn ng? mà các hotfix có s?n. Nếu bạn không thấy ngôn ngữ của mình thì đó là do hotfix này hiện không có ngôn ngữ đó.

Điều kiện tiên quyết

Đ? áp d?ng hotfix gói này, b?n ph?i có Microsoft Foundation Server 2010 ho?c Microsoft Foundation Server 2010 Service Pack 1 cài đ?t.

Đ? bi?t thêm thông tin, h?y b?m vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
2460058 Mô t? c?a SharePoint Foundation 2010 SP1

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u

Bạn không phải khởi động lại máy tính sau khi áp dụng bản vá nóng này.

Thông tin thay thế bản vá nóng

Bản sửa lỗi khẩn cấp này không thay thế bản sửa lỗi khẩn cấp đã phát hành trước đó.

Thông tin v? t?p

Hotfix này có th? ch?a t?t c? các file mà b?n ph?i có đ? hoàn toàn C?p Nh?t m?t s?n ph?m đ? xây d?ng m?i nh?t. Hotfix này ch?a ch? các t?p tin mà b?n ph?i có đ? gi?i quy?t các v?n đ? đư?c li?t kê trong bài vi?t này.

Phiên b?n toàn c?u c?a gói hotfix này s? d?ng m?t gói ph?n m?m Microsoft Windows Installer đ? cài đ?t gói hotfix. Nh?ng ngày tháng và th?i gian cho nh?ng t?p tin đư?c li?t kê trong gi? ph?i h?p qu?c t? (UTC) trong b?ng sau. Khi b?n xem chi tieát taäp tin, ngày đư?c chuy?n đ?i thành gi? c?c b?. Đ? bi?t s? khác nhau gi?a UTC và local time, s? d?ng các Múi gi? tab trong m?c ngày và gi? trong Pa-nen đi?u khi?n.


Thông tin Tải xuống

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờ
Sharepointfoundation2010-kb2553117-fullfile-x 64-glb.exe14.0.6109.500094,847,11218-Tháng tám-1111: 02

Microsoft Windows Installer .msp file thông tin

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờ
Wssmui-ar-sa.mspKhông áp d?ng3,564,54417 Tháng tám, 1122: 05
Wssmui-bg-bg.mspKhông áp d?ng3,530,75217 Tháng tám, 1122: 07
Wssmui-ca-es.mspKhông áp d?ng3,455,48817 Tháng tám, 1122: 06
Wssmui-cs-cz.mspKhông áp d?ng3,474,94417 Tháng tám, 1122: 06
Wssmui-da-dk.mspKhông áp d?ng3,441,15217 Tháng tám, 1122: 06
Wssmui-de-de.mspKhông áp d?ng3,480,57617 Tháng tám, 1122: 07
Wssmui-el-gr.mspKhông áp d?ng3,581,95217 Tháng tám, 1122: 06
Wssmui-en-us.mspKhông áp d?ng3,049,98417 Tháng tám, 1122: 06
Wssmui-es-es.mspKhông áp d?ng3,451,39217 Tháng tám, 1122: 05
Wssmui-et-ee.mspKhông áp d?ng3,439,61617 Tháng tám, 1122: 05
Wssmui-châu Âu-es.mspKhông áp d?ng3,448,32017 Tháng tám, 1122: 07
Wssmui-fi-fi.mspKhông áp d?ng3,452,41617 Tháng tám, 1122: 07
Wssmui-fr-fr.mspKhông áp d?ng3,470,84817 Tháng tám, 1122: 06
Wssmui-gl-es.mspKhông áp d?ng3,446,27217 Tháng tám, 1122: 05
Wssmui-ông-il.mspKhông áp d?ng3,458,56017 Tháng tám, 1122: 06
Wssmui-chào-in.mspKhông áp d?ng3,617,79217 Tháng tám, 1122: 06
Wssmui-hr-hr.mspKhông áp d?ng4,522,49617 Tháng tám, 1122: 05
Wssmui-hu-hu.mspKhông áp d?ng3,492,86417 Tháng tám, 1122: 06
Wssmui-CNTT-it.mspKhông áp d?ng3,443,20017 Tháng tám, 1122: 06
Wssmui-ja-jp.mspKhông áp d?ng3,466,24017 Tháng tám, 1122: 06
Wssmui kk, kz.mspKhông áp d?ng3,522,04817 Tháng tám, 1122: 05
Wssmui-ko-kr.mspKhông áp d?ng3,437,56817 Tháng tám, 1122: 05
Wssmui-lt-lt.mspKhông áp d?ng3,464,19217 Tháng tám, 1122: 07
Wssmui-lv-lv.mspKhông áp d?ng3,460,09617 Tháng tám, 1122: 06
Wssmui-nb-no.mspKhông áp d?ng3,432,44817 Tháng tám, 1122: 05
Wssmui-nl-nl.mspKhông áp d?ng3,459,58417 Tháng tám, 1122: 05
Wssmui-pl-pl.mspKhông áp d?ng3,483,13617 Tháng tám, 1122: 07
Wssmui-pt-br.mspKhông áp d?ng3,454,46417 Tháng tám, 1122: 07
Wssmui-pt-pt.mspKhông áp d?ng3,456,00017 Tháng tám, 1122: 06
Wssmui-ro-ro.mspKhông áp d?ng3,467,77617 Tháng tám, 1122: 05
Wssmui-ru-ru.mspKhông áp d?ng3,616,25617 Tháng tám, 1122: 06
Wssmui-sk-sk.mspKhông áp d?ng3,488,76817 Tháng tám, 1122: 06
Wssmui-sl-si.mspKhông áp d?ng3,459,58417 Tháng tám, 1122: 07
Wssmui-sr-latn-cs.mspKhông áp d?ng3,466,24017 Tháng tám, 1122: 06
Wssmui-sv-se.mspKhông áp d?ng3,443,20017 Tháng tám, 1122: 05
Wssmui-th-th.mspKhông áp d?ng3,513,85617 Tháng tám, 1122: 06
Wssmui-tr-tr.mspKhông áp d?ng3,450,36817 Tháng tám, 1122: 07
Wssmui-Vương qu?c Anh-ua.mspKhông áp d?ng3,537,40817 Tháng tám, 1122: 05
Wssmui-zh-cn.mspKhông áp d?ng3,425,28017 Tháng tám, 1122: 06
Wssmui-zh-tw.mspKhông áp d?ng3,421,69617 Tháng tám, 1122: 07

wssmui-en-us.msp thông tin

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờ
Addgallery.Globalization.Resources.dll14.0.6015.100034,68820-Tháng mư?i hai-1012: 03
Microsoft.SharePoint.msg.dll14.0.6106.5000256,41612-Jun-110: 38
Microsoft.SharePoint.perfmonmsg.dll14.0.6106.5000114,59212-Jun-110: 38


THAM KH?O

Để biết thêm thông tin về thuật ngữ cập nhật phần mềm, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
824684 Mô tả thuật ngữ chuẩn được sử dụng để mô tả các bản cập nhật phần mềm của Microsoft

Thu?c tính

ID c?a bài: 2553117 - L?n xem xét sau cùng: 01 Tháng Chín 2011 - Xem xét l?i: 1.0
Áp d?ng
  • Microsoft SharePoint Foundation 2010
T? khóa: 
kbqfe kbautohotfix kbhotfixserver kbhotfixrollup kbsurveynew kbexpertiseinter kbmt KB2553117 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:2553117

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com