MS11-089: Mô t? v? C?p Nh?t b?o m?t cho Office Web Apps 2010: tháng mư?i hai 13, 2011

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2553153
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

GI?I THI?U

Microsoft đ? phát hành b?n tin an ninh MS11-089. Đ? xem các b?n tin an ninh hoàn ch?nh, truy c?p vào m?t trong các trang web Microsoft sau đây:

Làm th? nào đ? có đư?c tr? giúp và h? tr? cho các b?n c?p nh?t b?o m?t này

Cho ngư?i dùng gia đ?nh, không có phí h? tr? có s?n b?ng cách g?i 1-866-PCSAFETY t?i Hoa K? và Canada ho?c b?ng cách liên l?c v?i công ty con Microsoft đ?a phương c?a b?n. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? liên h? v?i công ty con Microsoft đ?a phương c?a b?n đ? h? tr? các v?n đ? v?i b?n c?p nh?t b?o m?t, truy c?p trang web Microsoft qu?c t? h? tr?:
http://support.Microsoft.com/common/International.aspx?rdpath=4
B?c M? khách hàng c?ng có th? đư?c truy c?p ngay đ? h? tr? email không có phí không gi?i h?n ho?c không gi?i h?n cá nhân chat h? tr? b?ng cách truy c?p trang web c?a Microsoft sau đây:
http://support.Microsoft.com/OAS/Default.aspx?&prid=7552
Đ?i v?i khách hàng doanh nghi?p, h? tr? cho C?p Nh?t b?o m?t có s?n thông qua liên h? h? tr? thông thư?ng c?a b?n.

Làm th? nào đ? có đư?c c?p nh?t b?o m?t

Các t?p tin sau đây có s?n đ? t?i v? t? Microsoft Download Center:
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i v? b?n c?p nh?t b?o m?t cho các ?ng d?ng Web Microsoft gói bây gi?.

Ngày phát hành: Tháng mư?i hai 13, 2011

Đ? bi?t thêm v? cách t?i Microsoft h? tr? t?p tin, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
119591 Làm th? nào đ? có đư?c Microsoft h? tr? t?p tin t? các d?ch v? tr?c tuy?n
Microsoft quét tranh virus. Microsoft s? d?ng ph?n m?m phát hi?n virus m?i nh?t có s?n trên ngày mà t?p tin đ? đư?c đăng. Các t?p tin đư?c lưu tr? trên tăng cư?ng b?o m?t máy ch? có th? giúp ngăn ng?a b?t k? thay đ?i không đư?c phép đ? các t?p tin.

Đi?u ki?n tiên quy?t áp d?ng C?p Nh?t b?o m?t này

Đ? áp d?ng C?p Nh?t b?o m?t này, b?n ph?i có Microsoft Office Web Apps 2010 đư?c cài đ?t trên máy tính.

Kh?i đ?ng l?i thông tin

B?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n cài đ?t b?n c?p nh?t b?o m?t này.

Trong m?t s? trư?ng h?p, C?p nh?t này không đ?i h?i kh?i đ?ng l?i. N?u các t?p yêu c?u đang đư?c s? d?ng, b?n c?p nh?t này s? yêu c?u kh?i đ?ng l?i. N?u hành vi này x?y ra, m?t thông báo đư?c hi?n th? mà khuyên b?n kh?i đ?ng l?i máy tính.

Đ? giúp làm gi?m kh? năng kh?i đ?ng l?i s? đư?c yêu c?u, ng?ng t?t c? các d?ch v? b? ?nh hư?ng và đóng m?i ?ng d?ng mà có th? s? d?ng các t?p tin b? ?nh hư?ng trư?c khi cài đ?t b?n c?p nh?t b?o m?t này. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? l? do t?i sao b?n có th? đư?c nh?c đ? kh?i đ?ng l?i, b?m s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
887012 T?i sao b?n có th? đư?c nh?c đ? kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n sau khi b?n cài đ?t m?t C?p Nh?t b?o m?t trên máy tính Windows trên

Thông tin b?o m?t C?p Nh?t thay th?

B?n c?p nh?t b?o m?t này không thay th? m?t C?p Nh?t b?o m?t trư?c đây.

Lo?i b? thông tin

B?n c?p nh?t b?o m?t này không th? đư?c g? b?.

Thông tin v? t?p

Phiên b?n ti?ng Anh (Hoa K?) C?p Nh?t b?o m?t này có thu?c tính t?p (ho?c sau này t?p tin thu?c tính) mà đư?c li?t kê trong b?ng sau. Ngày tháng và th?i gian cho các t?p tin đư?c li?t kê trong gi? ph?i h?p qu?c t? (UTC). Khi b?n xem chi tieát taäp tin, nó đư?c chuy?n đ?i thành gi? c?c b?. Đ? bi?t s? khác nhau gi?a UTC và local time, s? d?ng các Múi gi? th? tab trong các Ngaøy giôø m?c trong b?ng đi?u khi?n.
Đ?i v?i t?t c? các h? tr? phiên b?n x 64-b?n c?a Microsoft Office Web Apps 2010
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gianN?n t?ng
Admin.ovsconfig.aspxKhông áp d?ng8,31630-Tháng tám-201106: 02Không áp d?ng
Admin.wacadmin.ResXKhông áp d?ng20.00030-Tháng tám-201106: 02Không áp d?ng
Admin.waccore.ResXKhông áp d?ng20,64706-Mar-201113: 18Không áp d?ng
Bootedit.jsKhông áp d?ng840,24506-Oct-201106: 16Không áp d?ng
Bootview.jsKhông áp d?ng691,09806-Oct-201106: 16Không áp d?ng
Editashtml.xmlKhông áp d?ng2,46929-Tháng tám-201122: 52Không áp d?ng
Ewa.jsKhông áp d?ng759,15006-Oct-201106: 40Không áp d?ng
GetData.ashxKhông áp d?ng23230-Tháng tám-201105: 34Không áp d?ng
Links.xmlKhông áp d?ng5,09730-Tháng tám-201105: 37Không áp d?ng
Livebooks.feature.Microsoft.Office.web.WAC.dll14.0.6020.100079,74430-Tháng tám-201106: 02x 86
Microsoft.Office.Server.PowerPoint.Core.interface.dll14.0.6015.100019,84030-Tháng tám-201105: 36x 86
Microsoft.Office.Server.PowerPoint.interface.Data.dll14.0.6015.100063,36030-Tháng tám-201105: 36x 86
Microsoft.Office.Server.PowerPoint.interface.Edit.dll14.0.6015.100051,07230-Tháng tám-201105: 36x 86
Microsoft.Office.Server.PowerPoint.interface.Shared.dll14.0.6015.100063,36030-Tháng tám-201105: 36x 86
Microsoft.Office.Server.PowerPoint.pipe.adjacency.thmxKhông áp d?ng53,41830-Tháng tám-201105: 34Không áp d?ng
Microsoft.Office.Server.PowerPoint.pipe.Angles.thmxKhông áp d?ng69,78430-Tháng tám-201105: 34Không áp d?ng
Microsoft.Office.Server.PowerPoint.pipe.Apex.thmxKhông áp d?ng259,11130-Tháng tám-201105: 34Không áp d?ng
Microsoft.Office.Server.PowerPoint.pipe.apothecary.thmxKhông áp d?ng88,66230-Tháng tám-201105: 34Không áp d?ng
Microsoft.Office.Server.PowerPoint.pipe.aspect.thmxKhông áp d?ng68,06930-Tháng tám-201105: 34Không áp d?ng
Microsoft.Office.Server.PowerPoint.pipe.Austin.thmxKhông áp d?ng95,80330-Tháng tám-201105: 34Không áp d?ng
Microsoft.Office.Server.PowerPoint.pipe.blacktie.thmxKhông áp d?ng655,10730-Tháng tám-201105: 34Không áp d?ng
Microsoft.Office.Server.PowerPoint.pipe.calligraphy.thmxKhông áp d?ng176,24430-Tháng tám-201105: 34Không áp d?ng
Microsoft.Office.Server.PowerPoint.pipe.Civic.thmxKhông áp d?ng101,39330-Tháng tám-201105: 34Không áp d?ng
Microsoft.Office.Server.PowerPoint.pipe.Clarity.thmxKhông áp d?ng67,06030-Tháng tám-201105: 34Không áp d?ng
Microsoft.Office.Server.PowerPoint.pipe.composite.thmxKhông áp d?ng568,65330-Tháng tám-201105: 34Không áp d?ng
Microsoft.Office.Server.PowerPoint.pipe.Concourse.thmxKhông áp d?ng74,76530-Tháng tám-201105: 34Không áp d?ng
Microsoft.Office.Server.PowerPoint.pipe.Core.dll14.0.6015.1000182,14430-Tháng tám-201105: 36x 86
Microsoft.Office.Server.PowerPoint.pipe.Couture.thmxKhông áp d?ng2,003,65230-Tháng tám-201105: 34Không áp d?ng
Microsoft.Office.Server.PowerPoint.pipe.Crane.thmxKhông áp d?ng179,17930-Tháng tám-201105: 34Không áp d?ng
Microsoft.Office.Server.PowerPoint.pipe.Decatur.thmxKhông áp d?ng156,95430-Tháng tám-201105: 34Không áp d?ng
Microsoft.Office.Server.PowerPoint.pipe.Dragon.thmxKhông áp d?ng226,69630-Tháng tám-201105: 34Không áp d?ng
Microsoft.Office.Server.PowerPoint.pipe.editappserverhost.exe14.0.6015.100042,88030-Tháng tám-201105: 36x 86
Microsoft.Office.Server.PowerPoint.pipe.Elemental.thmxKhông áp d?ng349,66330-Tháng tám-201105: 34Không áp d?ng
Microsoft.Office.Server.PowerPoint.pipe.Equity.thmxKhông áp d?ng69,47330-Tháng tám-201105: 34Không áp d?ng
Microsoft.Office.Server.PowerPoint.pipe.Essential.thmxKhông áp d?ng49,78430-Tháng tám-201105: 34Không áp d?ng
Microsoft.Office.Server.PowerPoint.pipe.Executive.thmxKhông áp d?ng55,11230-Tháng tám-201105: 34Không áp d?ng
Microsoft.Office.Server.PowerPoint.pipe.fan.thmxKhông áp d?ng165,69030-Tháng tám-201105: 34Không áp d?ng
Microsoft.Office.Server.PowerPoint.pipe.Flow.thmxKhông áp d?ng65,70430-Tháng tám-201105: 34Không áp d?ng
Microsoft.Office.Server.PowerPoint.pipe.Foundry.thmxKhông áp d?ng63,50830-Tháng tám-201105: 34Không áp d?ng
Microsoft.Office.Server.PowerPoint.pipe.Grace.thmxKhông áp d?ng315,97530-Tháng tám-201105: 34Không áp d?ng
Microsoft.Office.Server.PowerPoint.pipe.Grid.thmxKhông áp d?ng53,98430-Tháng tám-201105: 34Không áp d?ng
Microsoft.Office.Server.PowerPoint.pipe.Hardcover.thmxKhông áp d?ng393,28130-Tháng tám-201105: 34Không áp d?ng
Microsoft.Office.Server.PowerPoint.pipe.Horizon.thmxKhông áp d?ng245,45130-Tháng tám-201105: 34Không áp d?ng
Microsoft.Office.Server.PowerPoint.pipe.hunting.thmxKhông áp d?ng149,38430-Tháng tám-201105: 34Không áp d?ng
Microsoft.Office.Server.PowerPoint.pipe.interface.dll14.0.6015.100042,88030-Tháng tám-201105: 36x 86
Microsoft.Office.Server.PowerPoint.pipe.Kilter.thmxKhông áp d?ng86,34730-Tháng tám-201105: 34Không áp d?ng
Microsoft.Office.Server.PowerPoint.pipe.macro.thmxKhông áp d?ng202,51130-Tháng tám-201105: 34Không áp d?ng
Microsoft.Office.Server.PowerPoint.pipe.median.thmxKhông áp d?ng83,62330-Tháng tám-201105: 34Không áp d?ng
Microsoft.Office.Server.PowerPoint.pipe.Metro.thmxKhông áp d?ng80,62530-Tháng tám-201105: 34Không áp d?ng
Microsoft.Office.Server.PowerPoint.pipe.Module.thmxKhông áp d?ng88,12230-Tháng tám-201105: 34Không áp d?ng
Microsoft.Office.Server.PowerPoint.pipe.Mylar.thmxKhông áp d?ng270,12330-Tháng tám-201105: 34Không áp d?ng
Microsoft.Office.Server.PowerPoint.pipe.newsprint.thmxKhông áp d?ng617,15930-Tháng tám-201105: 34Không áp d?ng
Microsoft.Office.Server.PowerPoint.pipe.Opulent.thmxKhông áp d?ng78,52130-Tháng tám-201105: 34Không áp d?ng
Microsoft.Office.Server.PowerPoint.pipe.Oriel.thmxKhông áp d?ng93,94030-Tháng tám-201105: 34Không áp d?ng
Microsoft.Office.Server.PowerPoint.pipe.Origin.thmxKhông áp d?ng87,05130-Tháng tám-201105: 34Không áp d?ng
Microsoft.Office.Server.PowerPoint.pipe.paper.thmxKhông áp d?ng270,82230-Tháng tám-201105: 34Không áp d?ng
Microsoft.Office.Server.PowerPoint.pipe.perspective.thmxKhông áp d?ng53,59430-Tháng tám-201105: 34Không áp d?ng
Microsoft.Office.Server.PowerPoint.pipe.Phoenix.thmxKhông áp d?ng153,67230-Tháng tám-201105: 34Không áp d?ng
Microsoft.Office.Server.PowerPoint.pipe.pushpin.thmxKhông áp d?ng825,29430-Tháng tám-201105: 34Không áp d?ng
Microsoft.Office.Server.PowerPoint.pipe.scrollwork.thmxKhông áp d?ng167,49830-Tháng tám-201105: 34Không áp d?ng
Microsoft.Office.Server.PowerPoint.pipe.Shared.dll14.0.6020.100051,07230-Tháng tám-201105: 36x 86
Microsoft.Office.Server.PowerPoint.pipe.Sketchbook.thmxKhông áp d?ng980,11330-Tháng tám-201105: 34Không áp d?ng
Microsoft.Office.Server.PowerPoint.pipe.Slipstream.thmxKhông áp d?ng67,30430-Tháng tám-201105: 34Không áp d?ng
Microsoft.Office.Server.PowerPoint.pipe.SOHO.thmxKhông áp d?ng856,01530-Tháng tám-201105: 34Không áp d?ng
Microsoft.Office.Server.PowerPoint.pipe.Solstice.thmxKhông áp d?ng74,91230-Tháng tám-201105: 34Không áp d?ng
Microsoft.Office.Server.PowerPoint.pipe.springtime.thmxKhông áp d?ng577,00930-Tháng tám-201105: 34Không áp d?ng
Microsoft.Office.Server.PowerPoint.pipe.Summer.thmxKhông áp d?ng75,15530-Tháng tám-201105: 34Không áp d?ng
Microsoft.Office.Server.PowerPoint.pipe.technic.thmxKhông áp d?ng68,99530-Tháng tám-201105: 34Không áp d?ng
Microsoft.Office.Server.PowerPoint.pipe.thatch.thmxKhông áp d?ng89,46130-Tháng tám-201105: 34Không áp d?ng
Microsoft.Office.Server.PowerPoint.pipe.Tradeshow.thmxKhông áp d?ng56,68330-Tháng tám-201105: 34Không áp d?ng
Microsoft.Office.Server.PowerPoint.pipe.Trek.thmxKhông áp d?ng172,60430-Tháng tám-201105: 34Không áp d?ng
Microsoft.Office.Server.PowerPoint.pipe.Urban.thmxKhông áp d?ng64,62430-Tháng tám-201105: 34Không áp d?ng
Microsoft.Office.Server.PowerPoint.pipe.urbanpop.thmxKhông áp d?ng113,73930-Tháng tám-201105: 34Không áp d?ng
Microsoft.Office.Server.PowerPoint.pipe.Verve.thmxKhông áp d?ng75,26430-Tháng tám-201105: 34Không áp d?ng
Microsoft.Office.Server.PowerPoint.pipe.Waveform.thmxKhông áp d?ng181,88930-Tháng tám-201105: 34Không áp d?ng
Microsoft.Office.Server.PowerPoint.pipe.web.dll14.0.6015.100083,84030-Tháng tám-201105: 36x 86
Microsoft.Office.Server.PowerPoint.pipe.web.INTL.dll14.0.6015.100038,80030-Tháng tám-201105: 36x 86
Microsoft.Office.Server.PowerPoint.pipe.windinthepines.thmxKhông áp d?ng568,92330-Tháng tám-201105: 34Không áp d?ng
Microsoft.Office.Server.PowerPoint.pipe.wistaria.thmxKhông áp d?ng416,28030-Tháng tám-201105: 34Không áp d?ng
Microsoft.Office.Server.PowerPoint.pipe.wrapper.thmxKhông áp d?ng156,51930-Tháng tám-201105: 34Không áp d?ng
Microsoft.Office.Server.PowerPoint.SharePoint.dllhelp.xmlKhông áp d?ng80,24629-Tháng tám-201123: 54Không áp d?ng
Microsoft.Office.Server.PowerPoint.web.mobileui.dll14.0.6015.1000132,99230-Tháng tám-201105: 36x 86
Microsoft.Office.Server.PowerPoint.web.mosshost.dll14.0.6020.1000120,70430-Tháng tám-201105: 36x 86
Microsoft.Office.Server.PowerPoint.web.officemobile.dll14.0.6015.100022,40030-Tháng tám-201105: 36x 86
Microsoft.Office.Server.PowerPoint.web.Services.dll14.0.6015.1000124,80030-Tháng tám-201105: 36x 86
Microsoft.Office.Server.PowerPoint.web.UI.dll14.0.6020.100071,55230-Tháng tám-201105: 36x 86
Microsoft.Office.web.box4.dll14.0.6020.1000747,39230-Tháng tám-201106: 02x 86
Microsoft.Office.web.common.dll14.0.6015.10001,144,70430-Tháng tám-201101: 49x 86
Microsoft.Office.web.common.INTL.dll14.0.6015.100012.672 ngư?i30-Tháng tám-201101: 49x 86
Microsoft.Office.web.common.INTL.Resources.dll14.0.6015.100022,40030-Tháng tám-201101: 50Không áp d?ng
Microsoft.Office.web.conversion.Framework.dll14.0.6019.1000132,99230-Tháng tám-201106: 01x 86
Microsoft.Office.web.conversion.Storage.dll14.0.6015.100083,84030-Tháng tám-201106: 01x 86
Microsoft.Office.web.conversion.viewerinterface.dll14.0.6015.100016,76830-Tháng tám-201106: 04x 86
Microsoft.Office.web.conversion.viewing.dll14.0.6109.500079,74430-Tháng tám-201106: 01x 86
Microsoft.Office.web.csiwrapper.dll14.0.6105.50002,354,04830-Tháng tám-201106: 01x 64
Microsoft.Office.web.environment.SharePoint.dll14.0.6024.1000857,98430-Tháng tám-201106: 02x 86
Microsoft.Office.web.environment.SharePoint.uls.Native.dll14.0.6015.1000453,50430-Tháng tám-201106: 02x 64
Microsoft.Office.web.mobilewordviewer.dll14.0.6015.1000116,60830-Tháng tám-201106: 02x 86
Microsoft.Office.web.mobilewordviewer.INTL.dll14.0.6015.100016,76830-Tháng tám-201106: 02x 86
Microsoft.Office.web.nativeutils.dll14.0.6009.1000136,57630-Tháng tám-201101: 48x 64
Microsoft.Office.web.officemobile.wordviewer.dll14.0.6015.100030,59230-Tháng tám-201106: 02x 86
Microsoft.Office.web.sandbox.dll14.0.6009.1000122,24830-Tháng tám-201105: 54x 64
Microsoft.Office.web.wireprotocol.dll14.0.6015.100083,84030-Tháng tám-201106: 01x 86
Microsoft.Office.web.wordviewer.dll14.0.6020.100051,07230-Tháng tám-201106: 03x 86
Microsoft.Office.wordcompanion.OpenXML.dll14.0.6015.10002,332,55230-Tháng tám-201102: 02x 86
Mpptbroadcast.jsKhông áp d?ng20,78206-Mar-201110: 22Không áp d?ng
Powerpointbroadcasthostwsdl.aspxKhông áp d?ng6,99906-Mar-201110: 22Không áp d?ng
Powerpointbroadcasthost_1_0wsdl.aspxKhông áp d?ng15,60906-Mar-201110: 22Không áp d?ng
Powerpointframe.aspxKhông áp d?ng1,93030-Tháng tám-201105: 36Không áp d?ng
Powerpointintl.jsKhông áp d?ng62,88030-Tháng tám-201105: 37Không áp d?ng
Powerpointintl.jsKhông áp d?ng62,88030-Tháng tám-201105: 37Không áp d?ng
Powerpointservicemanage.aspxKhông áp d?ng6,39130-Tháng tám-201105: 36Không áp d?ng
PPT.autofademsgbg.pngKhông áp d?ng19506-Mar-201110: 22Không áp d?ng
PPT.autofademsgbg.pngKhông áp d?ng19506-Mar-201110: 22Không áp d?ng
PPT.Blank.pngKhông áp d?ng8906-Mar-201110: 22Không áp d?ng
PPT.Blank.pngKhông áp d?ng8906-Mar-201110: 22Không áp d?ng
PPT.Cluster.CSSKhông áp d?ng14,46230-Tháng tám-201105: 46Không áp d?ng
PPT.Cluster.CSSKhông áp d?ng14,46230-Tháng tám-201105: 46Không áp d?ng
PPT.conversion.Core.appserverhost.exe14.0.6015.100026,49630-Tháng tám-201106: 01x 86
PPT.conversion.Cultures.Office.ODF14.0.6106.50004,297,56802-Sep-201109: 11Không áp d?ng
PPT.Edit.exp_pdf_server.dll14.0.6112.5000130,93612-Tháng mư?i-201115: 24x 64
PPT.Edit.exp_xps_server.dll14.0.6112.500072,05612-Tháng mư?i-201115: 24x 64
PPT.Edit.gfxserver.dll14.0.6112.50002,526,06404-Tháng Mư?i-201120: 55x 64
PPT.Edit.links.xmlKhông áp d?ng1,66830-Tháng tám-201105: 37Không áp d?ng
PPT.Edit.Microsoft.Office.Server.PowerPoint.Core.WebEdit.dll14.0.6019.1000102,24030-Tháng tám-201105: 36x 64
PPT.Edit.Microsoft.Office.web.environment.SharePoint.uls.Native.dll14.0.6015.1000453,50430-Tháng tám-201106: 02x 64
PPT.Edit.msores.dll14.0.6107.500072,521,60031-Tháng tám-201107: 58x 64
PPT.Edit.msoserver.dll14.0.6112.500021,323,64812-Tháng mư?i-201115: 24x 64
PPT.Edit.msptls.dll14.0.6112.50001,198,46404-Tháng Mư?i-201119: 40x 64
PPT.Edit.oartserver.dll14.0.6112.500029,827,95206-Oct-201105: 57x 64
PPT.Edit.ogl.dll14.0.6021.10002,098,54402-Sep-201109: 09x 64
PPT.Edit.ppserver.dll14.0.6112.50006,809,44006-Oct-201106: 16x 64
PPT.Edit.RICHED20.dll14.0.6015.10001,870,69630-Tháng tám-201105: 37x 64
PPT.Edit.wac_usp10.dll1.626.7600.20796813,82429-Tháng tám-201123: 28Không áp d?ng
PPT.gkpowerpoint.dll14.0.6106.50002,878,33629-Tháng tám-201123: 03x 64
PPT.hdot.pngKhông áp d?ng12506-Mar-201110: 22Không áp d?ng
PPT.hdot.pngKhông áp d?ng12506-Mar-201110: 22Không áp d?ng
PPT.layoutthumbs.pngKhông áp d?ng7,52430-Tháng tám-201105: 48Không áp d?ng
PPT.layoutthumbs.pngKhông áp d?ng7,52430-Tháng tám-201105: 48Không áp d?ng
PPT.Microsoft.Office.web.environment.SharePoint.uls.Native.dll14.0.6015.1000453,50430-Tháng tám-201106: 02x 64
PPT.navtoolbarbg.pngKhông áp d?ng2.828 ngư?i06-Mar-201110: 22Không áp d?ng
PPT.navtoolbarbg.pngKhông áp d?ng2.828 ngư?i06-Mar-201110: 22Không áp d?ng
PPT.Office.exp_pdf_server.dll14.0.6112.5000130,93612-Tháng mư?i-201115: 24x 64
PPT.Office.exp_xps_server.dll14.0.6112.500072,05612-Tháng mư?i-201115: 24x 64
PPT.Office.gfxserver.dll14.0.6112.50002,526,06404-Tháng Mư?i-201120: 55x 64
PPT.Office.msores.dll14.0.6107.500072,521,60031-Tháng tám-201107: 58x 64
PPT.Office.msoserver.dll14.0.6112.500021,323,64812-Tháng mư?i-201115: 24x 64
PPT.Office.msptls.dll14.0.6112.50001,198,46404-Tháng Mư?i-201119: 40x 64
PPT.Office.oartserver.dll14.0.6112.500029,827,95206-Oct-201105: 57x 64
PPT.Office.ogl.dll14.0.6021.10002,098,54402-Sep-201109: 09x 64
PPT.Office.RICHED20.dll14.0.6015.10001,870,69630-Tháng tám-201105: 37x 64
PPT.Pat.pngKhông áp d?ng14,17206-Mar-201110: 22Không áp d?ng
PPT.Pat.pngKhông áp d?ng14,17206-Mar-201110: 22Không áp d?ng
PPT.Peat.pngKhông áp d?ng558,85630-Tháng tám-201105: 42Không áp d?ng
PPT.Peat.pngKhông áp d?ng558,85630-Tháng tám-201105: 42Không áp d?ng
PPT.pegal.pngKhông áp d?ng138,97206-Mar-201110: 22Không áp d?ng
PPT.pegal.pngKhông áp d?ng138,97206-Mar-201110: 22Không áp d?ng
PPT.per.pngKhông áp d?ng80,68330-Tháng tám-201105: 46Không áp d?ng
PPT.per.pngKhông áp d?ng80,68330-Tháng tám-201105: 46Không áp d?ng
PPT.phpreview.pngKhông áp d?ng1.31106-Mar-201110: 22Không áp d?ng
PPT.phpreview.pngKhông áp d?ng1.31106-Mar-201110: 22Không áp d?ng
PPT.phthumb.pngKhông áp d?ng36706-Mar-201110: 22Không áp d?ng
PPT.phthumb.pngKhông áp d?ng36706-Mar-201110: 22Không áp d?ng
PPT.ppserver.dll14.0.6112.50006,809,44006-Oct-201106: 16x 64
PPT.pptbgx.pngKhông áp d?ng3.25006-Mar-201110: 22Không áp d?ng
PPT.pptbgx.pngKhông áp d?ng3.25006-Mar-201110: 22Không áp d?ng
PPT.ppteditorbggradient.pngKhông áp d?ng6,87006-Mar-201110: 22Không áp d?ng
PPT.ppteditorbggradient.pngKhông áp d?ng6,87006-Mar-201110: 22Không áp d?ng
PPT.pptviewerbggradient.pngKhông áp d?ng5,23906-Mar-201110: 22Không áp d?ng
PPT.pptviewerbggradient.pngKhông áp d?ng5,23906-Mar-201110: 22Không áp d?ng
PPT.pptviewernotesgradient.pngKhông áp d?ng2.81306-Mar-201110: 22Không áp d?ng
PPT.pptviewernotesgradient.pngKhông áp d?ng2.81306-Mar-201110: 22Không áp d?ng
PPT.PRT.pngKhông áp d?ng46,68630-Tháng tám-201105: 46Không áp d?ng
PPT.PRT.pngKhông áp d?ng46,68630-Tháng tám-201105: 46Không áp d?ng
PPT.rbgbbg.pngKhông áp d?ng17306-Mar-201110: 22Không áp d?ng
PPT.rbgbbg.pngKhông áp d?ng17306-Mar-201110: 22Không áp d?ng
PPT.rbgrpbdr.pngKhông áp d?ng17206-Mar-201110: 22Không áp d?ng
PPT.rbgrpbdr.pngKhông áp d?ng17206-Mar-201110: 22Không áp d?ng
PPT.ribbonbg.pngKhông áp d?ng3.052 ngư?i06-Mar-201110: 22Không áp d?ng
PPT.ribbonbg.pngKhông áp d?ng3.052 ngư?i06-Mar-201110: 22Không áp d?ng
PPT.rmgrad16.pngKhông áp d?ng11606-Mar-201110: 22Không áp d?ng
PPT.rmgrad16.pngKhông áp d?ng11606-Mar-201110: 22Không áp d?ng
PPT.rmgrad16rtl.pngKhông áp d?ng11406-Mar-201110: 22Không áp d?ng
PPT.rmgrad16rtl.pngKhông áp d?ng11406-Mar-201110: 22Không áp d?ng
PPT.rsempty.gifKhông áp d?ng22606-Mar-201110: 22Không áp d?ng
PPT.rsempty.gifKhông áp d?ng22606-Mar-201110: 22Không áp d?ng
PPT.rsfull.gifKhông áp d?ng34206-Mar-201110: 22Không áp d?ng
PPT.rsfull.gifKhông áp d?ng34206-Mar-201110: 22Không áp d?ng
PPT.rshalf.gifKhông áp d?ng34106-Mar-201110: 22Không áp d?ng
PPT.rshalf.gifKhông áp d?ng34106-Mar-201110: 22Không áp d?ng
PPT.Search.pngKhông áp d?ng3,36906-Mar-201110: 22Không áp d?ng
PPT.Search.pngKhông áp d?ng3,36906-Mar-201110: 22Không áp d?ng
PPT.slidemenusectionnormalbgKhông áp d?ng2,81506-Mar-201110: 22Không áp d?ng
PPT.slidemenusectionnormalbgKhông áp d?ng2,81506-Mar-201110: 22Không áp d?ng
PPT.slidemenusectionselectedbgKhông áp d?ng2.822 ngư?i06-Mar-201110: 22Không áp d?ng
PPT.slidemenusectionselectedbgKhông áp d?ng2.822 ngư?i06-Mar-201110: 22Không áp d?ng
PPT.slideshownextKhông áp d?ng3,09006-Mar-201110: 22Không áp d?ng
PPT.slideshownextKhông áp d?ng3,09006-Mar-201110: 22Không áp d?ng
PPT.slideshowprevKhông áp d?ng3,07906-Mar-201110: 22Không áp d?ng
PPT.slideshowprevKhông áp d?ng3,07906-Mar-201110: 22Không áp d?ng
PPT.stylesedit.CSSKhông áp d?ng26,47030-Tháng tám-201105: 37Không áp d?ng
PPT.stylesedit.CSSKhông áp d?ng26,47030-Tháng tám-201105: 37Không áp d?ng
PPT.stylesread.CSSKhông áp d?ng20,87630-Tháng tám-201105: 37Không áp d?ng
PPT.stylesread.CSSKhông áp d?ng20,87630-Tháng tám-201105: 37Không áp d?ng
PPT.stylesview.CSSKhông áp d?ng19,71530-Tháng tám-201105: 37Không áp d?ng
PPT.stylesview.CSSKhông áp d?ng19,71530-Tháng tám-201105: 37Không áp d?ng
PPT.tabfade.pngKhông áp d?ng13206-Mar-201110: 22Không áp d?ng
PPT.tabfade.pngKhông áp d?ng13206-Mar-201110: 22Không áp d?ng
PPT.toolbarbg.pngKhông áp d?ng3,07806-Mar-201110: 22Không áp d?ng
PPT.toolbarbg.pngKhông áp d?ng3,07806-Mar-201110: 22Không áp d?ng
PPT.usp10.dll1.626.7600.20796813,82429-Tháng tám-201123: 28x 64
PPT.VDOT.pngKhông áp d?ng13806-Mar-201110: 22Không áp d?ng
PPT.VDOT.pngKhông áp d?ng13806-Mar-201110: 22Không áp d?ng
PPT.webconversion.dll14.0.6019.1000104,80030-Tháng tám-201105: 36x 64
Pptserveradmin.rsxKhông áp d?ng5,70730-Tháng tám-201105: 37Không áp d?ng
Presentwsdl.aspxKhông áp d?ng10,91106-Mar-201110: 22Không áp d?ng
Printhandler.ashxKhông áp d?ng20730-Tháng tám-201105: 34Không áp d?ng
Serverfilesexcelserver.xmlKhông áp d?ng81229-Tháng tám-201122: 53Không áp d?ng
Serverfilespowerpoint.xmlKhông áp d?ng1.766 ngư?i30-Tháng tám-201105: 37Không áp d?ng
WAC.autocorrectlist.1039.jsKhông áp d?ng8,18430-Tháng tám-201100: 18Không áp d?ng
WAC.autocorrectlist.1069.jsKhông áp d?ng3,54630-Tháng tám-201100: 18Không áp d?ng
WAC.autocorrectlist.1087.jsKhông áp d?ng21,35130-Tháng tám-201100: 18Không áp d?ng
WAC.autocorrectlist.1094.jsKhông áp d?ng4,75530-Tháng tám-201100: 18Không áp d?ng
WAC.autocorrectlist.1095.jsKhông áp d?ng42,43230-Tháng tám-201100: 18Không áp d?ng
WAC.autocorrectlist.1097.jsKhông áp d?ng10,25730-Tháng tám-201100: 18Không áp d?ng
WAC.autocorrectlist.1098.jsKhông áp d?ng61,96530-Tháng tám-201100: 18Không áp d?ng
WAC.autocorrectlist.1099.jsKhông áp d?ng28,18830-Tháng tám-201100: 18Không áp d?ng
WAC.autocorrectlist.1102.jsKhông áp d?ng43,09530-Tháng tám-201100: 18Không áp d?ng
WAC.autocorrectlist.1106.jsKhông áp d?ng18,00930-Tháng tám-201100: 18Không áp d?ng
WAC.autocorrectlist.2068.jsKhông áp d?ng7,33030-Tháng tám-201100: 18Không áp d?ng
WAC.autocorrectlist.2074.jsKhông áp d?ng19,24430-Tháng tám-201100: 18Không áp d?ng
WAC.autocorrectlist.2108.jsKhông áp d?ng8,66430-Tháng tám-201100: 18Không áp d?ng
WAC.box4.jsKhông áp d?ng1,586,21305-Oct-201106: 56Không áp d?ng
WAC.commonui.INTL.images.dialogtitle.pngKhông áp d?ng2,82306-Mar-201110: 22Không áp d?ng
WAC.commonui.INTL.images.favicon_onenote.icoKhông áp d?ng3,91806-Mar-201110: 22Không áp d?ng
WAC.commonui.INTL.images.favicon_ppt.icoKhông áp d?ng3,91806-Mar-201110: 22Không áp d?ng
WAC.commonui.INTL.images.favicon_word.icoKhông áp d?ng3,91806-Mar-201110: 22Không áp d?ng
WAC.commonui.INTL.images.leftcontentside.pngKhông áp d?ng45706-Mar-201110: 22Không áp d?ng
WAC.commonui.INTL.images.progress.gifKhông áp d?ng64406-Mar-201110: 22Không áp d?ng
WAC.commonui.INTL.images.progress16.gifKhông áp d?ng47306-Mar-201110: 22Không áp d?ng
WAC.commonui.INTL.images.rightcontentside.pngKhông áp d?ng42406-Mar-201110: 22Không áp d?ng
WAC.conversion.Biblio.Style.APA.XSLKhông áp d?ng381,25630-Tháng tám-201106: 05Không áp d?ng
WAC.conversion.Core.appserverhost.exe14.0.6015.100026,49630-Tháng tám-201106: 01x 86
WAC.conversion.Cultures.Office.ODF14.0.6106.50004,297,56802-Sep-201109: 11Không áp d?ng
WAC.conversion.proof.mshy2_ct.dll14.0.6015.1000223,62402-Sep-201108: 42x 64
WAC.conversion.proof.mshy2_ct.Lex14.0.6015.1000363,00802-Sep-201108: 42Không áp d?ng
WAC.conversion.proof.mshy2_cz.dll14.0.6015.1000223,62402-Sep-201108: 42x 64
WAC.conversion.proof.mshy2_cz.Lex14.0.6015.1000292,35202-Sep-201108: 42Không áp d?ng
WAC.conversion.proof.mshy2_da.dll14.0.6015.1000223,62402-Sep-201108: 42x 64
WAC.conversion.proof.mshy2_da.Lex14.0.6015.10001,554,94402-Sep-201108: 42Không áp d?ng
WAC.conversion.proof.mshy2_en.dll14.0.6015.1000223,62402-Sep-201108: 42x 64
WAC.conversion.proof.mshy2_en.Lex14.0.6015.1000475,64802-Sep-201108: 42Không áp d?ng
WAC.conversion.proof.mshy2_es.dll14.0.6015.1000223,62402-Sep-201108: 42x 64
WAC.conversion.proof.mshy2_es.Lex14.0.6015.1000145,40802-Sep-201108: 42Không áp d?ng
WAC.conversion.proof.mshy2_fr.dll14.0.6015.1000223,62402-Sep-201108: 42x 64
WAC.conversion.proof.mshy2_fr.Lex14.0.6015.1000278,01602-Sep-201108: 42Không áp d?ng
WAC.conversion.proof.mshy2_ge.dll14.0.6015.1000223,62402-Sep-201108: 42x 64
WAC.conversion.proof.mshy2_ge.Lex14.0.6015.10001,558,01602-Sep-201108: 42Không áp d?ng
WAC.conversion.proof.mshy2_it.dll14.0.6015.1000223,62402-Sep-201108: 42x 64
WAC.conversion.proof.mshy2_it.Lex14.0.6015.1000275,45602-Sep-201108: 42Không áp d?ng
WAC.conversion.proof.mshy2_nb.dll14.0.6015.1000223,62402-Sep-201108: 42x 64
WAC.conversion.proof.mshy2_nb.Lex14.0.6015.10002,655,74402-Sep-201108: 42Không áp d?ng
WAC.conversion.proof.mshy2_nl.dll14.0.6015.1000223,62402-Sep-201108: 42x 64
WAC.conversion.proof.mshy2_nl.Lex14.0.6015.10001,476,09602-Sep-201108: 42Không áp d?ng
WAC.conversion.proof.mshy2_no.dll14.0.6015.1000223,62402-Sep-201108: 42x 64
WAC.conversion.proof.mshy2_no.Lex14.0.6015.10001,645,05602-Sep-201108: 42Không áp d?ng
WAC.conversion.proof.mshy2_pb.dll14.0.6015.1000223,62402-Sep-201108: 42x 64
WAC.conversion.proof.mshy2_pb.Lex14.0.6015.1000635,90402-Sep-201108: 42Không áp d?ng
WAC.conversion.proof.mshy2_pl.dll14.0.6015.1000223,62402-Sep-201108: 42x 64
WAC.conversion.proof.mshy2_pl.Lex14.0.6015.1000374,78402-Sep-201108: 42Không áp d?ng
WAC.conversion.proof.mshy2_pt.dll14.0.6015.1000223,62402-Sep-201108: 42x 64
WAC.conversion.proof.mshy2_pt.Lex14.0.6015.1000836,60802-Sep-201108: 42Không áp d?ng
WAC.conversion.proof.mshy2_ru.dll14.0.6015.1000223,62402-Sep-201108: 42x 64
WAC.conversion.proof.mshy2_ru.Lex14.0.6015.1000374,78402-Sep-201108: 42Không áp d?ng
WAC.conversion.proof.mshy2_sw.dll14.0.6015.1000223,62402-Sep-201108: 42x 64
WAC.conversion.proof.mshy2_sw.Lex14.0.6015.10002,588,67202-Sep-201108: 42Không áp d?ng
WAC.conversion.proof.mshy2_tr.dll14.0.6015.1000223,62402-Sep-201108: 42x 64
WAC.conversion.proof.mshy2_tr.Lex14.0.6015.1000391,16802-Sep-201108: 42Không áp d?ng
WAC.conversion.WebService.web.configKhông áp d?ng3,11930-Tháng tám-201106: 01Không áp d?ng
WAC.External.cui.jsKhông áp d?ng351,98830-Tháng tám-201106: 05Không áp d?ng
WAC.External.cuitoolbar.jsKhông áp d?ng158,10230-Tháng tám-201106: 05Không áp d?ng
WAC.INTL.box4intl.jsKhông áp d?ng54,84630-Tháng tám-201106: 03Không áp d?ng
WAC.INTL.commonintl.jsKhông áp d?ng36,72730-Tháng tám-201101: 50Không áp d?ng
WAC.INTL.cui.CSSKhông áp d?ng37,45406-Mar-201110: 10Không áp d?ng
WAC.INTL.cuioverride.CSSKhông áp d?ng93630-Tháng tám-201101: 50Không áp d?ng
WAC.INTL.cuitoolbar.CSSKhông áp d?ng16,92106-Mar-201110: 10Không áp d?ng
WAC.INTL.debug.CSSKhông áp d?ng1.805 ngư?i06-Mar-201110: 45Không áp d?ng
WAC.INTL.editsurface.CSSKhông áp d?ng1,06730-Tháng tám-201106: 03Không áp d?ng
WAC.INTL.frame.CSSKhông áp d?ng9,87830-Tháng tám-201101: 50Không áp d?ng
WAC.INTL.OneNote.CSSKhông áp d?ng23,04030-Tháng tám-201106: 03Không áp d?ng
WAC.INTL.rbgbbg.pngKhông áp d?ng17306-Mar-201110: 22Không áp d?ng
WAC.INTL.rbgrpbdr.pngKhông áp d?ng17206-Mar-201110: 22Không áp d?ng
WAC.INTL.ribbonbg.pngKhông áp d?ng3.052 ngư?i06-Mar-201110: 22Không áp d?ng
WAC.INTL.rmgrad16.pngKhông áp d?ng11606-Mar-201110: 22Không áp d?ng
WAC.INTL.rmgrad16rtl.pngKhông áp d?ng11406-Mar-201110: 22Không áp d?ng
WAC.INTL.tabfade.pngKhông áp d?ng13206-Mar-201110: 22Không áp d?ng
WAC.INTL.toolbarbg.pngKhông áp d?ng3,07806-Mar-201110: 22Không áp d?ng
WAC.INTL.Word.CSSKhông áp d?ng9,41730-Tháng tám-201106: 03Không áp d?ng
WAC.INTL.wordviewerintl.jsKhông áp d?ng6,18430-Tháng tám-201106: 03Không áp d?ng
WAC.livebooks.images.INTL.activesectgradient.pngKhông áp d?ng16406-Mar-201110: 22Không áp d?ng
WAC.livebooks.images.INTL.Blank.pngKhông áp d?ng4906-Mar-201110: 22Không áp d?ng
WAC.livebooks.images.INTL.columnselect.curKhông áp d?ng2,23806-Mar-201110: 22Không áp d?ng
WAC.livebooks.images.INTL.grabby.pngKhông áp d?ng11206-Mar-201110: 22Không áp d?ng
WAC.livebooks.images.INTL.navigationpanegradient.pngKhông áp d?ng2,80806-Mar-201110: 22Không áp d?ng
WAC.livebooks.images.INTL.navigationpanegradient_rtl.pngKhông áp d?ng2,82406-Mar-201110: 22Không áp d?ng
WAC.livebooks.images.INTL.phpreview.pngKhông áp d?ng1.31106-Mar-201110: 22Không áp d?ng
WAC.livebooks.images.INTL.phthumb.pngKhông áp d?ng36706-Mar-201110: 22Không áp d?ng
WAC.livebooks.images.INTL.Resize.pngKhông áp d?ng2,89506-Mar-201110: 22Không áp d?ng
WAC.livebooks.images.INTL.rsempty.gifKhông áp d?ng22606-Mar-201110: 22Không áp d?ng
WAC.livebooks.images.INTL.rsfull.gifKhông áp d?ng34206-Mar-201110: 22Không áp d?ng
WAC.livebooks.images.INTL.rshalf.gifKhông áp d?ng34106-Mar-201110: 22Không áp d?ng
WAC.livebooks.images.INTL.Search.pngKhông áp d?ng3,36906-Mar-201110: 22Không áp d?ng
WAC.livebooks.images.INTL.sectiongroupexithoverhs.pngKhông áp d?ng27006-Mar-201110: 22Không áp d?ng
WAC.livebooks.images.INTL.sectiongroupexiths.pngKhông áp d?ng26806-Mar-201110: 22Không áp d?ng
WAC.livebooks.images.INTL.sectiongrouphs.pngKhông áp d?ng48806-Mar-201110: 22Không áp d?ng
WAC.livebooks.images.INTL.squiggly.gifKhông áp d?ng5506-Mar-201110: 22Không áp d?ng
WAC.livebooks.notetags.INTL.100_16_n.pngKhông áp d?ng42106-Mar-201110: 22Không áp d?ng
WAC.livebooks.notetags.INTL.101_16_n.pngKhông áp d?ng41706-Mar-201110: 22Không áp d?ng
WAC.livebooks.notetags.INTL.102_16_n.pngKhông áp d?ng42506-Mar-201110: 22Không áp d?ng
WAC.livebooks.notetags.INTL.103_16_n.pngKhông áp d?ng42806-Mar-201110: 22Không áp d?ng
WAC.livebooks.notetags.INTL.104_16_n.pngKhông áp d?ng41506-Mar-201110: 22Không áp d?ng
WAC.livebooks.notetags.INTL.105_16_n.pngKhông áp d?ng42806-Mar-201110: 22Không áp d?ng
WAC.livebooks.notetags.INTL.106_16_n.pngKhông áp d?ng46006-Mar-201110: 22Không áp d?ng
WAC.livebooks.notetags.INTL.107_16_n.pngKhông áp d?ng63806-Mar-201110: 22Không áp d?ng
WAC.livebooks.notetags.INTL.108_16_n.pngKhông áp d?ng73306-Mar-201110: 22Không áp d?ng
WAC.livebooks.notetags.INTL.109_16_n.pngKhông áp d?ng66006-Mar-201110: 22Không áp d?ng
WAC.livebooks.notetags.INTL.10_16_m.pngKhông áp d?ng29,96506-Mar-201110: 22Không áp d?ng
WAC.livebooks.notetags.INTL.10_16_n.pngKhông áp d?ng57406-Mar-201110: 22Không áp d?ng
WAC.livebooks.notetags.INTL.110_16_n.pngKhông áp d?ng1,03106-Mar-201110: 22Không áp d?ng
WAC.livebooks.notetags.INTL.111_16_n.pngKhông áp d?ng88106-Mar-201110: 22Không áp d?ng
WAC.livebooks.notetags.INTL.112_16_n.pngKhông áp d?ng47306-Mar-201110: 22Không áp d?ng
WAC.livebooks.notetags.INTL.113_16_n.pngKhông áp d?ng1.016 ngư?i06-Mar-201110: 22Không áp d?ng
WAC.livebooks.notetags.INTL.114_16_n.pngKhông áp d?ng75006-Mar-201110: 22Không áp d?ng
WAC.livebooks.notetags.INTL.115_16_n.pngKhông áp d?ng78106-Mar-201110: 22Không áp d?ng
WAC.livebooks.notetags.INTL.116_16_n.pngKhông áp d?ng74006-Mar-201110: 22Không áp d?ng
WAC.livebooks.notetags.INTL.117_16_n.pngKhông áp d?ng63806-Mar-201110: 22Không áp d?ng
WAC.livebooks.notetags.INTL.118_16_n.pngKhông áp d?ng70306-Mar-201110: 22Không áp d?ng
WAC.livebooks.notetags.INTL.119_16_n.pngKhông áp d?ng63606-Mar-201110: 22Không áp d?ng
WAC.livebooks.notetags.INTL.11_16_m.pngKhông áp d?ng29,97306-Mar-201110: 22Không áp d?ng
WAC.livebooks.notetags.INTL.11_16_n.pngKhông áp d?ng56306-Mar-201110: 22Không áp d?ng
WAC.livebooks.notetags.INTL.120_16_n.pngKhông áp d?ng91206-Mar-201110: 22Không áp d?ng
WAC.livebooks.notetags.INTL.121_16_n.pngKhông áp d?ng65206-Mar-201110: 22Không áp d?ng
WAC.livebooks.notetags.INTL.122_16_n.pngKhông áp d?ng67406-Mar-201110: 22Không áp d?ng
WAC.livebooks.notetags.INTL.123_16_n.pngKhông áp d?ng72306-Mar-201110: 22Không áp d?ng
WAC.livebooks.notetags.INTL.124_16_n.pngKhông áp d?ng90306-Mar-201110: 22Không áp d?ng
WAC.livebooks.notetags.INTL.125_16_n.pngKhông áp d?ng99706-Mar-201110: 22Không áp d?ng
WAC.livebooks.notetags.INTL.126_16_n.pngKhông áp d?ng87606-Mar-201110: 22Không áp d?ng
WAC.livebooks.notetags.INTL.127_16_n.pngKhông áp d?ng72206-Mar-201110: 22Không áp d?ng
WAC.livebooks.notetags.INTL.128_16_n.pngKhông áp d?ng53906-Mar-201110: 22Không áp d?ng
WAC.livebooks.notetags.INTL.129_16_n.pngKhông áp d?ng77306-Mar-201110: 22Không áp d?ng
WAC.livebooks.notetags.INTL.12_16_m.pngKhông áp d?ng29,96706-Mar-201110: 22Không áp d?ng
WAC.livebooks.notetags.INTL.12_16_n.pngKhông áp d?ng56206-Mar-201110: 22Không áp d?ng
WAC.livebooks.notetags.INTL.130_16_n.pngKhông áp d?ng64806-Mar-201110: 22Không áp d?ng
WAC.livebooks.notetags.INTL.131_16_n.pngKhông áp d?ng73206-Mar-201110: 22Không áp d?ng
WAC.livebooks.notetags.INTL.132_16_n.pngKhông áp d?ng79606-Mar-201110: 22Không áp d?ng
WAC.livebooks.notetags.INTL.133_16_n.pngKhông áp d?ng87906-Mar-201110: 22Không áp d?ng
WAC.livebooks.notetags.INTL.134_16_n.pngKhông áp d?ng471 ngư?i06-Mar-201110: 22Không áp d?ng
WAC.livebooks.notetags.INTL.135_16_n.pngKhông áp d?ng90606-Mar-201110: 22Không áp d?ng
WAC.livebooks.notetags.INTL.136_16_n.pngKhông áp d?ng59206-Mar-201110: 22Không áp d?ng
WAC.livebooks.notetags.INTL.137_16_n.pngKhông áp d?ng67906-Mar-201110: 22Không áp d?ng
WAC.livebooks.notetags.INTL.138_16_n.pngKhông áp d?ng76106-Mar-201110: 22Không áp d?ng
WAC.livebooks.notetags.INTL.139_16_n.pngKhông áp d?ng80606-Mar-201110: 22Không áp d?ng
WAC.livebooks.notetags.INTL.13_16_n.pngKhông áp d?ng66606-Mar-201110: 22Không áp d?ng
WAC.livebooks.notetags.INTL.140_16_n.pngKhông áp d?ng80006-Mar-201110: 22Không áp d?ng
WAC.livebooks.notetags.INTL.141_16_n.pngKhông áp d?ng86406-Mar-201110: 22Không áp d?ng
WAC.livebooks.notetags.INTL.142_16_n.pngKhông áp d?ng85006-Mar-201110: 22Không áp d?ng
WAC.livebooks.notetags.INTL.143_16_n.pngKhông áp d?ng84406-Mar-201110: 22Không áp d?ng
WAC.livebooks.notetags.INTL.14_16_n.pngKhông áp d?ng75206-Mar-201110: 22Không áp d?ng
WAC.livebooks.notetags.INTL.15_16_n.pngKhông áp d?ng62706-Mar-201110: 22Không áp d?ng
WAC.livebooks.notetags.INTL.16_16_n.pngKhông áp d?ng61406-Mar-201110: 22Không áp d?ng
WAC.livebooks.notetags.INTL.17_16_n.pngKhông áp d?ng45906-Mar-201110: 22Không áp d?ng
WAC.livebooks.notetags.INTL.18_16_n.pngKhông áp d?ng676 ngư?i06-Mar-201110: 22Không áp d?ng
WAC.livebooks.notetags.INTL.19_16_n.pngKhông áp d?ng77906-Mar-201110: 22Không áp d?ng
WAC.livebooks.notetags.INTL.1_16_m.pngKhông áp d?ng29,06806-Mar-201110: 22Không áp d?ng
WAC.livebooks.notetags.INTL.1_16_n.pngKhông áp d?ng37706-Mar-201110: 22Không áp d?ng
WAC.livebooks.notetags.INTL.20_16_n.pngKhông áp d?ng82806-Mar-201110: 22Không áp d?ng
WAC.livebooks.notetags.INTL.21_16_n.pngKhông áp d?ng59706-Mar-201110: 22Không áp d?ng
WAC.livebooks.notetags.INTL.22_16_n.pngKhông áp d?ng78306-Mar-201110: 22Không áp d?ng
WAC.livebooks.notetags.INTL.23_16_n.pngKhông áp d?ng66206-Mar-201110: 22Không áp d?ng
WAC.livebooks.notetags.INTL.24_16_n.pngKhông áp d?ng88206-Mar-201110: 22Không áp d?ng
WAC.livebooks.notetags.INTL.25_16_n.pngKhông áp d?ng1,00106-Mar-201110: 22Không áp d?ng
WAC.livebooks.notetags.INTL.26_16_n.pngKhông áp d?ng90506-Mar-201110: 22Không áp d?ng
WAC.livebooks.notetags.INTL.27_16_n.pngKhông áp d?ng67406-Mar-201110: 22Không áp d?ng
WAC.livebooks.notetags.INTL.28_16_m.pngKhông áp d?ng29,70806-Mar-201110: 22Không áp d?ng
WAC.livebooks.notetags.INTL.28_16_n.pngKhông áp d?ng28,43406-Mar-201110: 22Không áp d?ng
WAC.livebooks.notetags.INTL.29_16_n.pngKhông áp d?ng90806-Mar-201110: 22Không áp d?ng
WAC.livebooks.notetags.INTL.2_16_m.pngKhông áp d?ng29,00406-Mar-201110: 22Không áp d?ng
WAC.livebooks.notetags.INTL.2_16_n.pngKhông áp d?ng36006-Mar-201110: 22Không áp d?ng
WAC.livebooks.notetags.INTL.30_16_m.pngKhông áp d?ng29,70506-Mar-201110: 22Không áp d?ng
WAC.livebooks.notetags.INTL.30_16_n.pngKhông áp d?ng28,43906-Mar-201110: 22Không áp d?ng
WAC.livebooks.notetags.INTL.31_16_n.pngKhông áp d?ng94806-Mar-201110: 22Không áp d?ng
WAC.livebooks.notetags.INTL.32_16_m.pngKhông áp d?ng29,70506-Mar-201110: 22Không áp d?ng
WAC.livebooks.notetags.INTL.32_16_n.pngKhông áp d?ng28,25606-Mar-201110: 22Không áp d?ng
WAC.livebooks.notetags.INTL.33_16_n.pngKhông áp d?ng95406-Mar-201110: 22Không áp d?ng
WAC.livebooks.notetags.INTL.34_16_n.pngKhông áp d?ng59706-Mar-201110: 22Không áp d?ng
WAC.livebooks.notetags.INTL.35_16_n.pngKhông áp d?ng51606-Mar-201110: 22Không áp d?ng
WAC.livebooks.notetags.INTL.36_16_n.pngKhông áp d?ng90006-Mar-201110: 22Không áp d?ng
WAC.livebooks.notetags.INTL.37_16_n.pngKhông áp d?ng69106-Mar-201110: 22Không áp d?ng
WAC.livebooks.notetags.INTL.38_16_n.pngKhông áp d?ng63906-Mar-201110: 22Không áp d?ng
WAC.livebooks.notetags.INTL.39_16_n.pngKhông áp d?ng96306-Mar-201110: 22Không áp d?ng
WAC.livebooks.notetags.INTL.3_16_m.pngKhông áp d?ng29,05806-Mar-201110: 22Không áp d?ng
WAC.livebooks.notetags.INTL.3_16_n.pngKhông áp d?ng37306-Mar-201110: 22Không áp d?ng
WAC.livebooks.notetags.INTL.40_16_n.pngKhông áp d?ng65906-Mar-201110: 22Không áp d?ng
WAC.livebooks.notetags.INTL.41_16_n.pngKhông áp d?ng72106-Mar-201110: 22Không áp d?ng
WAC.livebooks.notetags.INTL.42_16_n.pngKhông áp d?ng88806-Mar-201110: 22Không áp d?ng
WAC.livebooks.notetags.INTL.43_16_n.pngKhông áp d?ng70406-Mar-201110: 22Không áp d?ng
WAC.livebooks.notetags.INTL.44_16_n.pngKhông áp d?ng81406-Mar-201110: 22Không áp d?ng
WAC.livebooks.notetags.INTL.45_16_n.pngKhông áp d?ng67406-Mar-201110: 22Không áp d?ng
WAC.livebooks.notetags.INTL.46_16_n.pngKhông áp d?ng69506-Mar-201110: 22Không áp d?ng
WAC.livebooks.notetags.INTL.47_16_n.pngKhông áp d?ng59806-Mar-201110: 22Không áp d?ng
WAC.livebooks.notetags.INTL.48_16_m.pngKhông áp d?ng30,56206-Mar-201110: 22Không áp d?ng
WAC.livebooks.notetags.INTL.48_16_n.pngKhông áp d?ng28,39906-Mar-201110: 22Không áp d?ng
WAC.livebooks.notetags.INTL.49_16_n.pngKhông áp d?ng92906-Mar-201110: 22Không áp d?ng
WAC.livebooks.notetags.INTL.4_16_m.pngKhông áp d?ng28,37806-Mar-201110: 22Không áp d?ng
WAC.livebooks.notetags.INTL.4_16_n.pngKhông áp d?ng65506-Mar-201110: 22Không áp d?ng
WAC.livebooks.notetags.INTL.50_16_m.pngKhông áp d?ng29,65306-Mar-201110: 22Không áp d?ng
WAC.livebooks.notetags.INTL.50_16_n.pngKhông áp d?ng29,38506-Mar-201110: 22Không áp d?ng
WAC.livebooks.notetags.INTL.51_16_n.pngKhông áp d?ng96306-Mar-201110: 22Không áp d?ng
WAC.livebooks.notetags.INTL.52_16_m.pngKhông áp d?ng29,34606-Mar-201110: 22Không áp d?ng
WAC.livebooks.notetags.INTL.52_16_n.pngKhông áp d?ng27,41206-Mar-201110: 22Không áp d?ng
WAC.livebooks.notetags.INTL.53_16_n.pngKhông áp d?ng96606-Mar-201110: 22Không áp d?ng
WAC.livebooks.notetags.INTL.54_16_n.pngKhông áp d?ng61206-Mar-201110: 22Không áp d?ng
WAC.livebooks.notetags.INTL.55_16_n.pngKhông áp d?ng51406-Mar-201110: 22Không áp d?ng
WAC.livebooks.notetags.INTL.56_16_n.pngKhông áp d?ng90306-Mar-201110: 22Không áp d?ng
WAC.livebooks.notetags.INTL.57_16_n.pngKhông áp d?ng70706-Mar-201110: 22Không áp d?ng
WAC.livebooks.notetags.INTL.58_16_n.pngKhông áp d?ng64906-Mar-201110: 22Không áp d?ng
WAC.livebooks.notetags.INTL.59_16_n.pngKhông áp d?ng61306-Mar-201110: 22Không áp d?ng
WAC.livebooks.notetags.INTL.5_16_m.pngKhông áp d?ng29,37506-Mar-201110: 22Không áp d?ng
WAC.livebooks.notetags.INTL.5_16_n.pngKhông áp d?ng65006-Mar-201110: 22Không áp d?ng
WAC.livebooks.notetags.INTL.60_16_n.pngKhông áp d?ng95906-Mar-201110: 22Không áp d?ng
WAC.livebooks.notetags.INTL.61_16_n.pngKhông áp d?ng65806-Mar-201110: 22Không áp d?ng
WAC.livebooks.notetags.INTL.62_16_n.pngKhông áp d?ng73006-Mar-201110: 22Không áp d?ng
WAC.livebooks.notetags.INTL.63_16_n.pngKhông áp d?ng90006-Mar-201110: 22Không áp d?ng
WAC.livebooks.notetags.INTL.64_16_n.pngKhông áp d?ng69206-Mar-201110: 22Không áp d?ng
WAC.livebooks.notetags.INTL.65_16_n.pngKhông áp d?ng81806-Mar-201110: 22Không áp d?ng
WAC.livebooks.notetags.INTL.66_16_n.pngKhông áp d?ng68306-Mar-201110: 22Không áp d?ng
WAC.livebooks.notetags.INTL.67_16_n.pngKhông áp d?ng67006-Mar-201110: 22Không áp d?ng
WAC.livebooks.notetags.INTL.68_16_n.pngKhông áp d?ng56006-Mar-201110: 22Không áp d?ng
WAC.livebooks.notetags.INTL.69_16_m.pngKhông áp d?ng28,85006-Mar-201110: 22Không áp d?ng
WAC.livebooks.notetags.INTL.69_16_n.pngKhông áp d?ng27,54006-Mar-201110: 22Không áp d?ng
WAC.livebooks.notetags.INTL.6_16_m.pngKhông áp d?ng28,39406-Mar-201110: 22Không áp d?ng
WAC.livebooks.notetags.INTL.6_16_n.pngKhông áp d?ng65506-Mar-201110: 22Không áp d?ng
WAC.livebooks.notetags.INTL.70_16_n.pngKhông áp d?ng88306-Mar-201110: 22Không áp d?ng
WAC.livebooks.notetags.INTL.71_16_m.pngKhông áp d?ng28,88106-Mar-201110: 22Không áp d?ng
WAC.livebooks.notetags.INTL.71_16_n.pngKhông áp d?ng27,54706-Mar-201110: 22Không áp d?ng
WAC.livebooks.notetags.INTL.72_16_n.pngKhông áp d?ng91606-Mar-201110: 22Không áp d?ng
WAC.livebooks.notetags.INTL.73_16_m.pngKhông áp d?ng30,74506-Mar-201110: 22Không áp d?ng
WAC.livebooks.notetags.INTL.73_16_n.pngKhông áp d?ng27,53706-Mar-201110: 22Không áp d?ng
WAC.livebooks.notetags.INTL.74_16_n.pngKhông áp d?ng92006-Mar-201110: 22Không áp d?ng
WAC.livebooks.notetags.INTL.75_16_n.pngKhông áp d?ng61806-Mar-201110: 22Không áp d?ng
WAC.livebooks.notetags.INTL.76_16_n.pngKhông áp d?ng51006-Mar-201110: 22Không áp d?ng
WAC.livebooks.notetags.INTL.77_16_n.pngKhông áp d?ng865 ngư?i06-Mar-201110: 22Không áp d?ng
WAC.livebooks.notetags.INTL.78_16_n.pngKhông áp d?ng68706-Mar-201110: 22Không áp d?ng
WAC.livebooks.notetags.INTL.79_16_n.pngKhông áp d?ng63606-Mar-201110: 22Không áp d?ng
WAC.livebooks.notetags.INTL.7_16_m.pngKhông áp d?ng29,20006-Mar-201110: 22Không áp d?ng
WAC.livebooks.notetags.INTL.7_16_n.pngKhông áp d?ng57406-Mar-201110: 22Không áp d?ng
WAC.livebooks.notetags.INTL.80_16_n.pngKhông áp d?ng59806-Mar-201110: 22Không áp d?ng
WAC.livebooks.notetags.INTL.81_16_n.pngKhông áp d?ng92306-Mar-201110: 22Không áp d?ng
WAC.livebooks.notetags.INTL.82_16_n.pngKhông áp d?ng70506-Mar-201110: 22Không áp d?ng
WAC.livebooks.notetags.INTL.83_16_n.pngKhông áp d?ng89406-Mar-201110: 22Không áp d?ng
WAC.livebooks.notetags.INTL.84_16_n.pngKhông áp d?ng67306-Mar-201110: 22Không áp d?ng
WAC.livebooks.notetags.INTL.85_16_n.pngKhông áp d?ng79606-Mar-201110: 22Không áp d?ng
WAC.livebooks.notetags.INTL.86_16_n.pngKhông áp d?ng65906-Mar-201110: 22Không áp d?ng
WAC.livebooks.notetags.INTL.87_16_n.pngKhông áp d?ng70406-Mar-201110: 22Không áp d?ng
WAC.livebooks.notetags.INTL.88_16_n.pngKhông áp d?ng61106-Mar-201110: 22Không áp d?ng
WAC.livebooks.notetags.INTL.89_16_m.pngKhông áp d?ng43606-Mar-201110: 22Không áp d?ng
WAC.livebooks.notetags.INTL.89_16_n.pngKhông áp d?ng66006-Mar-201110: 22Không áp d?ng
WAC.livebooks.notetags.INTL.8_16_m.pngKhông áp d?ng29,67606-Mar-201110: 22Không áp d?ng
WAC.livebooks.notetags.INTL.8_16_n.pngKhông áp d?ng57006-Mar-201110: 22Không áp d?ng
WAC.livebooks.notetags.INTL.90_16_m.pngKhông áp d?ng43606-Mar-201110: 22Không áp d?ng
WAC.livebooks.notetags.INTL.90_16_n.pngKhông áp d?ng67206-Mar-201110: 22Không áp d?ng
WAC.livebooks.notetags.INTL.91_16_m.pngKhông áp d?ng43606-Mar-201110: 22Không áp d?ng
WAC.livebooks.notetags.INTL.91_16_n.pngKhông áp d?ng66906-Mar-201110: 22Không áp d?ng
WAC.livebooks.notetags.INTL.92_16_m.pngKhông áp d?ng43606-Mar-201110: 22Không áp d?ng
WAC.livebooks.notetags.INTL.92_16_n.pngKhông áp d?ng66906-Mar-201110: 22Không áp d?ng
WAC.livebooks.notetags.INTL.93_16_m.pngKhông áp d?ng43606-Mar-201110: 22Không áp d?ng
WAC.livebooks.notetags.INTL.93_16_n.pngKhông áp d?ng66906-Mar-201110: 22Không áp d?ng
WAC.livebooks.notetags.INTL.94_16_m.pngKhông áp d?ng30,29706-Mar-201110: 22Không áp d?ng
WAC.livebooks.notetags.INTL.94_16_n.pngKhông áp d?ng68906-Mar-201110: 22Không áp d?ng
WAC.livebooks.notetags.INTL.95_16_m.pngKhông áp d?ng28,55406-Mar-201110: 22Không áp d?ng
WAC.livebooks.notetags.INTL.95_16_n.pngKhông áp d?ng70106-Mar-201110: 22Không áp d?ng
WAC.livebooks.notetags.INTL.96_16_m.pngKhông áp d?ng28.54806-Mar-201110: 22Không áp d?ng
WAC.livebooks.notetags.INTL.96_16_n.pngKhông áp d?ng70106-Mar-201110: 22Không áp d?ng
WAC.livebooks.notetags.INTL.97_16_m.pngKhông áp d?ng29,70106-Mar-201110: 22Không áp d?ng
WAC.livebooks.notetags.INTL.97_16_n.pngKhông áp d?ng64306-Mar-201110: 22Không áp d?ng
WAC.livebooks.notetags.INTL.98_16_m.pngKhông áp d?ng29,37506-Mar-201110: 22Không áp d?ng
WAC.livebooks.notetags.INTL.98_16_n.pngKhông áp d?ng65006-Mar-201110: 22Không áp d?ng
WAC.livebooks.notetags.INTL.99_16_m.pngKhông áp d?ng29,67506-Mar-201110: 22Không áp d?ng
WAC.livebooks.notetags.INTL.99_16_n.pngKhông áp d?ng64606-Mar-201110: 22Không áp d?ng
WAC.livebooks.notetags.INTL.9_16_m.pngKhông áp d?ng29,95706-Mar-201110: 22Không áp d?ng
WAC.livebooks.notetags.INTL.9_16_n.pngKhông áp d?ng57206-Mar-201110: 22Không áp d?ng
WAC.livebooks.ribbon.cui.CSSKhông áp d?ng37,45406-Mar-201110: 10Không áp d?ng
WAC.livebooks.ribbon.cuioverride.CSSKhông áp d?ng93630-Tháng tám-201101: 50Không áp d?ng
WAC.livebooks.ribbon.One.pngKhông áp d?ng105,49130-Tháng tám-201105: 46Không áp d?ng
WAC.livebooks.ribbon.onenotebgx.pngKhông áp d?ng3,16106-Mar-201110: 22Không áp d?ng
WAC.livebooks.ribbon.on_cluster.CSSKhông áp d?ng7,63730-Tháng tám-201105: 46Không áp d?ng
WAC.livebooks.ribbon.rbgbbg.pngKhông áp d?ng17306-Mar-201110: 22Không áp d?ng
WAC.livebooks.ribbon.rbgrpbdr.pngKhông áp d?ng17206-Mar-201110: 22Không áp d?ng
WAC.livebooks.ribbon.ribbonbg.pngKhông áp d?ng3.052 ngư?i06-Mar-201110: 22Không áp d?ng
WAC.livebooks.ribbon.rmgrad16.pngKhông áp d?ng11606-Mar-201110: 22Không áp d?ng
WAC.livebooks.ribbon.rmgrad16rtl.pngKhông áp d?ng11406-Mar-201110: 22Không áp d?ng
WAC.livebooks.ribbon.selectedbg.pngKhông áp d?ng19506-Mar-201110: 22Không áp d?ng
WAC.livebooks.ribbon.tabfade.pngKhông áp d?ng13206-Mar-201110: 22Không áp d?ng
WAC.livebooks.ribbon.toolbarbg.pngKhông áp d?ng3,07806-Mar-201110: 22Không áp d?ng
WAC.livebooks.ribbon.We.pngKhông áp d?ng85,50130-Tháng tám-201105: 46Không áp d?ng
WAC.livebooks.ribbon.we_cluster.CSSKhông áp d?ng5,53630-Tháng tám-201105: 46Không áp d?ng
WAC.livebooks.ribbon.wordbgx.pngKhông áp d?ng3,43806-Mar-201110: 22Không áp d?ng
WAC.Microsoft.Office.web.environment.SharePoint.uls.Native.dll14.0.6015.1000453,50430-Tháng tám-201106: 02x 64
WAC.Office.exp_pdf_server.dll14.0.6112.5000130,93612-Tháng mư?i-201115: 24x 64
WAC.Office.exp_xps_server.dll14.0.6112.500072,05612-Tháng mư?i-201115: 24x 64
WAC.Office.gfxserver.dll14.0.6112.50002,526,06404-Tháng Mư?i-201120: 55x 64
WAC.Office.msores.dll14.0.6107.500072,521,60031-Tháng tám-201107: 58x 64
WAC.Office.msoserver.dll14.0.6112.500021,323,64812-Tháng mư?i-201115: 24x 64
WAC.Office.msptls.dll14.0.6112.50001,198,46404-Tháng Mư?i-201119: 40x 64
WAC.Office.oartserver.dll14.0.6112.500029,827,95206-Oct-201105: 57x 64
WAC.Office.ogl.dll14.0.6021.10002,098,54402-Sep-201109: 09x 64
WAC.Office.onenoteserverutil.dll14.0.6106.50002,442,11202-Sep-201109: 15x 64
WAC.Office.RICHED20.dll14.0.6015.10001,870,69630-Tháng tám-201105: 37x 64
WAC.officemobile.wordwacflthost.dll14.0.6107.500088,93630-Tháng tám-201106: 03x 64
WAC.onenoteframe.aspxKhông áp d?ng1,13330-Tháng tám-201106: 02Không áp d?ng
WAC.PowerPoint.Edit.bin.Cultures.Office.ODF14.0.6106.50004,297,56802-Sep-201109: 11Không áp d?ng
WAC.Proofing.Core.dll14.0.6015.100051,07230-Tháng tám-201106: 02x 86
WAC.Proofing.types.dll14.0.6015.100015,23230-Tháng tám-201106: 02x 86
WAC.rsxKhông áp d?ng20,64706-Mar-201113: 18Không áp d?ng
WAC.rsxKhông áp d?ng15,76630-Tháng tám-201106: 03Không áp d?ng
WAC.WebService.wacofficeonlineproxy.ashxKhông áp d?ng19930-Tháng tám-201101: 45Không áp d?ng
WAC.Word.gkword.dll14.0.6106.50003,278,20829-Tháng tám-201123: 03x 64
WAC.Word.Sword.dll14.0.6112.50007,539,56006-Oct-201106: 14x 64
WAC.Word.wacword.dll14.0.6112.500060,28806-Oct-201106: 14x 64
WAC.wordeditorframe.aspxKhông áp d?ng1,15330-Tháng tám-201106: 02Không áp d?ng
WAC.wordviewer.images.INTL.bggradient.pngKhông áp d?ng6,13706-Mar-201110: 22Không áp d?ng
WAC.wordviewer.images.INTL.toolbarbg.pngKhông áp d?ng3,07806-Mar-201110: 22Không áp d?ng
WAC.wordviewer.links.xmlKhông áp d?ng4,23930-Tháng tám-201106: 02Không áp d?ng
WAC.wordviewer.ribbon.cuioverride.CSSKhông áp d?ng93630-Tháng tám-201101: 50Không áp d?ng
WAC.wordviewer.ribbon.cuitoolbar.CSSKhông áp d?ng16,92106-Mar-201110: 10Không áp d?ng
WAC.wordviewer.ribbon.ribbonbg.pngKhông áp d?ng3.052 ngư?i06-Mar-201110: 22Không áp d?ng
WAC.wordviewer.ribbon.rmgrad16.pngKhông áp d?ng11606-Mar-201110: 22Không áp d?ng
WAC.wordviewer.ribbon.rmgrad16rtl.pngKhông áp d?ng11406-Mar-201110: 22Không áp d?ng
WAC.wordviewer.ribbon.selectedbg.pngKhông áp d?ng19506-Mar-201110: 22Không áp d?ng
WAC.wordviewer.ribbon.wordbgx.pngKhông áp d?ng3,43806-Mar-201110: 22Không áp d?ng
WAC.wordviewer.ribbon.WV.pngKhông áp d?ng45,45530-Tháng tám-201105: 46Không áp d?ng
WAC.wordviewer.ribbon.wv_cluster.CSSKhông áp d?ng2.610 ngư?i30-Tháng tám-201105: 47Không áp d?ng
WAC.wordviewer.serverfilesword.xmlKhông áp d?ng1.188 ngư?i30-Tháng tám-201106: 02Không áp d?ng
Waccore.ResXKhông áp d?ng15,76630-Tháng tám-201106: 03Không áp d?ng
Wac_usp10.dll1.626.7600.20796813,82429-Tháng tám-201123: 28Không áp d?ng
Wordviewer.wordviewer.CSSKhông áp d?ng7,31406-Mar-201110: 08Không áp d?ng
Wordviewer.wordviewer.jsKhông áp d?ng492,28205-Oct-201106: 57Không áp d?ng
Wordviewer.wordviewerframe.aspxKhông áp d?ng1.13930-Tháng tám-201106: 02Không áp d?ng

Thu?c tính

ID c?a bài: 2553153 - L?n xem xét sau cùng: 28 Tháng Mười Hai 2011 - Xem xét l?i: 2.0
T? khóa: 
kbqfe kbexpertiseinter kbsecurity kbsecbulletin kbsecvulnerability kbbug kbfix kbsurveynew kbmt KB2553153 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:2553153

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com