M?t hotfix rollup đ? c?i thi?n kh? năng tương thích Windows Vista và Windows Server 2008 v?i nâng cao đ?nh d?ng đ?a

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2553708 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Bài vi?t này mô t? m?t hotfix rollup đ? c?i thi?n kh? năng tương thích Windows Vista và Windows Server 2008 v?i Advanced Format đ?a. Nâng cao đ?nh d?ng đ?a có m?t kích thư?c 4-KB l?nh v?c v?t l?. Hotfix này là ch? cho Advanced Format đ?a đó có m?t kích thư?c 4-KB l?nh v?c v?t l? và mà mô ph?ng m?t giao di?n 512 byte cho đ?a ch? h?p l?.

Chú ý Nâng cao đ?nh d?ng đ?a gi?i thi?u m?t l?nh v?c v?t l? l?n hơn c?a 4 KB. Tuy nhiên, các đ?a có m?t giao di?n 512 byte cho đ?a ch? h?p l? đ? làm cho các phiên b?n ban đ?u tương thích v?i h? th?ng máy tính hi?n nay. Do đó, đ?a này đư?c bi?t đ?n như "512 byte thi đua đ?a" ho?c "512e."

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? nâng cao đ?nh d?ng đ?a, ghé thăm trang web qu?c t? ? đ?a thi?t b? và v?t li?u Hi?p h?i (IDEMA) sau đây:

Giới thiệu

? đ?a c?ng thư?ng d?a trên các l?nh v?c 512 byte, và t?t c? các truy c?p vào các phương ti?n v?t l? là đ?a ch? d?a trên bài h?c này. Nhà cung c?p đ?a c?ng bây gi? s?n xu?t Advanced Format đ?a đó có m?t khu v?c kích thư?c c?a 4.096 byte (4 KB). Đ?a này có th? th?c hi?n ch? v?t l? phương ti?n truy?n thông tin C?p Nh?t trong granularity c?a ngành v?t l? 4 KB. V? v?y, m?t vi?t 512 byte là hư?ng đ?n đ?a đ?i h?i m?t s? công vi?c b? sung đư?c hoàn t?t. Công vi?c b? sung này ?nh hư?ng đ?n hi?u su?t và đ? tin c?y, tùy thu?c vào vi?c th?c hi?n kh?i lư?ng công vi?c và ph?n c?ng. Đ? tránh đi?u này làm vi?c b? sung, các ?ng d?ng ph?i đư?c c?p nh?t đ? h?u h? tr? vi?t ho?t đ?ng trong l?nh v?c 4-KB Kích thư?c.

Bài vi?t này th?o lu?n v? m?t hotfix rollup gói mà gi?i thi?u m?t h? t?ng lưu tr? m?i cho phép b?n truy v?n kích thư?c v?t l? l?nh v?c c?a m?t thi?t b? lưu tr?. Ngoài ra, hotfix rollup gói C?p Nh?t công c? Fsutil.exe đ? báo cáo kích thư?c đúng ngành.

Các nhà phát tri?n ph?i làm cho xem xét đ?c bi?t khi các lo?i đ?a đư?c s? d?ng. Tuy nhiên, m?t cu?c th?o lu?n k? thu?t chi ti?t hơn v? nh?ng cân nh?c vư?t ra ngoài ph?m vi c?a bài vi?t này và s? đư?c chi ti?t trong bài vi?t khác trên MSDN.

Các v?n đ? này hotfix rollup gói gi?i quy?t

Hotfix rollup gói này gi?i quy?t các v?n đ? sau đó liên quan đ?n nâng cao đ?nh d?ng đ?a và đó không trư?c đây tài li?u trong m?t bài vi?t cơ s? ki?n th?c Microsoft.

V?n đ? 1

Storport là m?t mô h?nh tr?nh đi?u khi?n lưu tr?, mà đư?c s? d?ng b?i nhi?u nhà s?n xu?t b? đi?u khi?n lưu tr? và đó là trong Windows Vista và Windows Server 2008. Storport không h? tr? các IOCTL_STORAGE_QUERY_PROPERTY yêu c?u có các STORAGE_ACCESS_ALIGNMENT_DESCRIPTOR c?u trúc đ? l?y d? li?u mô t? ch?nh lưu tr? truy c?p cho m?t đ?a đính kèm. C?u trúc này ch?a thông tin kích thư?c c?a l?nh v?c v?t l? và h?p l?. N?u không có thông tin này, NTFS và các ?ng d?ng không th? th?c hi?n liên k?t ghi vào m?t đ?a. Đi?u này có th? ?nh hư?ng đ?n hi?u su?t và đ? tin c?y.

N?u không có đi?u này hotfix rollup gói, các ?ng d?ng không th? truy v?n kích thư?c v?t l? l?nh v?c c?a thi?t b? lưu tr?.

Hotfix này có m?t C?p Nh?t Storport driver (Storport.sys) mà h? tr? các IOCTL_STORAGE_QUERY_PROPERTY yêu c?u có các STORAGE_ACCESS_ALGINMENT_DESCRIPTOR c?u trúc.

Chú ý Một IOCTL_STORAGE_QUERY_PROPERTY yêu c?u k?t qu? trong m?t b?n d?ch đ? các SCSI SBC3 READ_CAPACITY(16) b? ch? huy. Tr?nh đi?u khi?n ATM. mà c?m vào các mô h?nh tr?nh đi?u khi?n Storport ph?i h? tr? các SBC3 READ_CAPACITY(16) b? ch? huy. Ngoài ra, ? đ?a ph?i báo đúng cáo thông tin kích thư?c c?a khu v?c kinh t? b?ng cách s? d?ng các SBC3 READ_CAPACITY(16) b? ch? huy.

Đ? bi?t thêm thông tin v? các IOCTL_STORAGE_QUERY_PROPERTY ki?m soát m?, h?y truy c?p trang web MSDN sau đây:
Thông tin chung v? m? ki?m soát IOCTL_STORAGE_QUERY_PROPERTY

Đ? bi?t thêm thông tin v? các STORAGE_ACCESS_ALIGNMENT_DESCRIPTOR cơ c?u t? ch?c, truy c?p vào trang web MSDN sau đây:
Thông tin chung v? c?u trúc STORAGE_ACCESS_ALIGNMENT_DESCRIPTOR

S? phát hành 2

B?n c?p nh?t này c?ng C?p Nh?t công c? Fsutil.exe. C?p Nh?t công c? t?o ra m?t m?i Byte cho m?i l?nh v?c v?t l? l?nh v?c trong đ?u ra. Ví d?, b?n nh?n đư?c m?t đ?u ra tương t? v?i sau khi b?n ch?y các fsutil fsinfo ntfsinfo C: l?nh đ? l?y đư?c thông tin v? ? C:

NTFS Volume Serial Number: 0xfe6e5dcc6e5d7e79Version: 3.1Number Sectors:         0x000000001d1927ffTotal Clusters:         0x0000000003a324ffFree Clusters:         0x0000000001f8bae8Total Reserved:         0x00000000000007f0Bytes Per Sector:        512Bytes Per Physical Sector:   4096Bytes Per Cluster:       4096Bytes Per FileRecord Segment: 1024Clusters Per FileRecord Segmen: 0Mft Valid Data Length:     0x0000000020980000Mft Start Lcn:         0x00000000000c0000Mft2 Start Lcn: 0x0000000000000002Mft Zone Start: 0x000000000109c060Mft Zone End:         0x00000000010a8880RM Identifier:         974AD058-3B3D-11DE-9300-000FFEE93BEF


NOTE Các Byte cho m?i l?nh v?c v?t l? l?nh v?c này có m?t trong các giá tr? sau:
 • 512
  M?t giá tr? c?a 512 có ngh?a là ? đ?a di s?n 512 b?n đ?a c?a ? đ?a.
 • 4096
  M?t giá tr? c?a 4096 có ngh?a là ? đ?a cho ? đ?a đ?nh d?ng nâng cao.
 • Không đư?c h? tr?
  M?t giá tr? c?a Không đư?c h? tr? có ngh?a là ph?n c?ng ho?c tr?nh đi?u khi?n không h? tr? các IOCTL_STORAGE_QUERY_PROPERTY m? đi?u khi?n.
V?n đ? 3

Các thi?t b? lưu tr? có thành ph?n ph?n m?m và ph?n c?ng khác nhau đ? tăng h? tr?. Tuy nhiên, s? h? tr? có th? v?n c?n unstandardized. Ví d?, h? tr? cho vi?c báo cáo chính xác kích thư?c v?t l? l?nh v?c cho các thi?t b? lưu tr? v?n unstandardized. V? v?y, các ?ng d?ng ph?i x? l? t?nh hu?ng nơi kích thư?c báo cáo l?nh v?c v?t l? c?a thi?t b? lưu tr? h? s? d?ng có th? thay đ?i.

Các ?ng d?ng đư?c xây d?ng trên ESENT có th? không ho?t đ?ng đư?c sau khi kích thư?c đư?c báo cáo l?nh v?c v?t l? c?a nh?ng thay đ?i thi?t b? lưu tr?.

Trong các t?nh hu?ng sau đây, Windows có th? báo cáo r?ng kích thư?c v?t l? l?nh v?c c?a m?t thi?t b? lưu tr? đ? thay đ?i:
 • B?n di chuy?n thi?t b? lưu tr? đ? m?t b? đi?u khi?n RAID t? m?t đính kèm tr?c ti?p đi?u khi?n, và ngư?c l?i. Trong trư?ng h?p này, báo cáo l?nh v?c v?t l? kích thư?c có th? thay đ?i b?i v? b? đi?u khi?n RAID có th? không báo cáo l?nh v?c v?t l? kích thư?c c?a thi?t b? lưu tr?. Nh?n do đó, h? th?ng có th? bi?t 4 KB trong m?t phiên ch?y và 512 byte t?i m?t phiên h?p, và ngư?c l?i.
 • B?n nâng c?p thi?t b? lưu tr? chính c?a b?n có m?t kích thư?c 512-byte l?nh v?c v?t l? cho m?t thi?t b? lưu tr? có m?t kích thư?c 4-KB l?nh v?c v?t l?, ho?c ngư?c l?i. Ngoài ra, b?n s? d?ng m?t ?ng d?ng như sao lưu Windows đ? th?c hi?n m?t kh?i c?p sao lưu và khôi ph?c. Hãy xem xét các tình huống sau:
  • B?n th?c hi?n m?t sao lưu kh?i c?p h? th?ng c?a b?n đang ch?y trên m?t thi?t b? lưu tr? báo cáo m?t kích thư?c 512-byte l?nh v?c v?t l?.
  • B?n thay th? này thi?t b? lưu tr? b?ng cách s? d?ng m?t thi?t b? lưu tr? báo cáo m?t kích thư?c 4-KB l?nh v?c v?t l?.
  • B?n th?c hi?n m?t khôi ph?c kh?i c?p h? th?ng c?a b?n đ? thi?t b? lưu tr? m?i.
  Trong trư?ng h?p này, báo cáo l?nh v?c v?t l? kích thư?c đư?c thay đ?i t? 512 byte đ? 4 KB khi h? th?ng kh?i đ?ng.

  Chú ý
  K?ch b?n này c?ng có th? đ?o ngư?c mà b?n thay th? m?t thi?t b? lưu tr? có s? d?ng m?t kích thư?c 4-KB l?nh v?c v?t l? cho m?t thi?t b? lưu tr? có s? d?ng m?t kích thư?c 512-byte l?nh v?c v?t l?.
 • B?n nâng c?p b? đi?u khi?n lưu tr? trong h? th?ng nơi mà b? đi?u khi?n lưu tr? hi?n t?i có h? tr? cho các l?nh v?c v?t l? kích thư?c báo cáo, và b? đi?u khi?n lưu tr? m?i mà không có h? tr? cho các l?nh v?c v?t l? kích thư?c báo cáo, ho?c ngư?c l?i. Khi thay đ?i b? đi?u khi?n lưu tr?, Windows ph?i n?p tr?nh đi?u khi?n thích h?p đ? h? tr? b? đi?u khi?n lưu tr? m?i. Ví d?, v?n đ? này m?t thư?ng xuyên nh?t khi b?n đang nâng c?p t? tr?nh đi?u khi?n Microsoft h?p thư đ?n ATA (MSAHCI) đ? m?t bên th? ba Storport d?a trên tr?nh đi?u khi?n, ho?c ngư?c l?i.
 • B?n thay đ?i ch? đ? c?a b? đi?u khi?n lưu tr? trong BIOS h? th?ng. V?n đ? này có th? x?y ra trong t?t c? các k?t h?p c?a ch? đ? như AHCI, Legacy, IDE, tương thích, RAID, và như v?y. Ch? đ? m?i yêu c?u m?t đi?u khi?n lưu tr? khác nhau đ? đư?c n?p b?i Windows. Trong trư?ng h?p này, m?t s? tr?nh đi?u khi?n có th? h? tr?, và tr?nh đi?u khi?n khác có th? không có h? tr?.
Sau đây là ví d? c?a các ?ng d?ng đư?c xây d?ng trên API công c? lưu tr? m? r?ng (ESENT):
 • Windows Update
 • Active Directory
 • T?m ki?m máy tính đ? bàn Windows
 • Ch?ng nh?n authority (CA)
 • D?ch v? tên Windows Internet (th?ng)
 • Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP)
 • C?a s? s?ng thư
Ví d?, b?n có th? nh?n đư?c thông báo l?i sau trong b?n c?p nh?t Windows khi v?n đ? này x?y ra:
FATAL: Th?t b?i trong vi?c kh?i t?o datastore, l?i = 0xC8000222.

Ngoài ra, m?t s? ki?n tương t? v?i các sau đây đư?c đăng nh?p vào Nh?t k? ?ng d?ng:

Tên đăng nh?p: ?ng d?ng
Ngu?n: ESENT
Ngày: <date &="" time=""><b00></b00></date>
T? ch?c s? ki?n ID: 412
Nhi?m v? th? lo?i: Đăng nh?p/ph?c h?i
M?c đ?: l?i
T? khóa: c? đi?n
Ngư?i dùng: N/A
Máy tính: <computer name=""></computer>
Mô t?:
wuaueng.dll (936) SUS20ClientDataStore: không th? đ?c tiêu đ? c?a logfile C:\Windows\SoftwareDistribution\DataStore\Logs\edb.log. L?i-546.

GI?I PHÁP

Thông tin hotfix

Hotfix được hỗ trợ đang được Microsoft cung cấp. Tuy nhiên, hotfix này là nh?m kh?c ph?c ch? s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Chỉ áp dụng bản vá nóng này cho các hệ thống đang gặp sự cố như đã mô tả trong bài viết này. Hotfix này có th? nh?n đư?c th? nghi?m b? sung. V? v?y, n?u b?n không b? ?nh hư?ng b?i v?n đ? này, chúng tôi đ? ngh? b?n đ?i cho C?p Nh?t ti?p theo c?a ph?n m?m có ch?a hotfix này.

Nếu hotfix này sẵn có để tải xuống, có phần "Tải xuống hotfix sẵn có" ở đầu bài viết trong Cơ sở Kiến thức này. Nếu phần này không xuất hiện, liên hệ với Phòng Hỗ Trợ và Dịch vụ Khách hàng của Microsoft để lấy hotfix này.

Chú ý N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? ph?i t?o m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? mà không vư?t qua v?ng lo?i cho hotfix này c? th?. Để biết danh sách đầy đủ về các số điện thoại của Phòng Hỗ trợ và Dịch vụ Khách hàng của Microsoft hoặc để tạo yêu cầu dịch vụ riêng, hãy truy cập web site sau của Microsoft:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
Chú ý Các h?nh th?c "hotfix download available" hi?n th? các ngôn ng? mà các hotfix có s?n. Nếu bạn không thấy ngôn ngữ của mình thì đó là do hotfix này hiện không có ngôn ngữ đó.

Điều kiện tiên quyết

Đ? áp d?ng hotfix này, b?n ph?i ch?y m?t h? đi?u hành sau:
 • Windows Vista gói d?ch v? 2 (SP2)
 • Windows Server 2008 Service Pack 2 (SP2)
Để biết thêm thông tin về cách lấy gói dịch vụ Windows Vista, bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
935791Cách nhận gói dịch vụ Windows Vista mới nhất
Để biết thêm thông tin về cách lấy gói dịch vụ Windows Server 2008, bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
968849Làm th? nào đ? có đư?c gói d?ch v? m?i nh?t cho Windows Server 2008

Đăng k? thông tin

S? d?ng các hotfix trong gói này, b?n không ph?i th?c hi?n b?t k? thay đ?i đ? đăng k?.

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u

Bạn phải khởi động lại máy tính sau khi áp dụng bản sửa lỗi khẩn cấp này.

Thông tin thay thế bản vá nóng

Bản sửa lỗi khẩn cấp này không thay thế bản sửa lỗi khẩn cấp đã phát hành trước đó.

Chi tieát taäp tin

Phiên b?n toàn c?u c?a hotfix này cài đ?t t?p tin có thu?c tính đư?c li?t kê trong b?ng dư?i đây. Ngày và giờ của các tệp này được liệt kê theo Giờ Chuẩn Quốc tế (UTC). Ngày và giờ của các tệp này trên máy tính cục bộ của bạn được hiển thị theo giờ địa phương cùng với độ lệch quy ước giờ mùa hè (DST) hiện tại của bạn. Ngoài ra, ngày và giờ có thể thay đổi khi bạn thực hiện một số thao tác nhất định đối với tệp.
Windows Vista và Windows Server 2008 thông tin t?p tin ghi chú
Quan tr?ng Hotfixes Windows Vista và Windows Server 2008 hotfixes đư?c bao g?m trong cùng m?t gói. Tuy nhiên, chỉ "Windows Vista" được liệt kê trên trang Yêu cầu Hotfix. Để yêu cầu gói hotfix áp dụng cho một hoặc cả hai hệ điều hành, hãy chọn hotfix được liệt kê trong "Windows Vista" trên trang này. Luôn tham khảo phần "Áp dụng cho" trong bài viết để xác định hệ điều hành thực mà mỗi bản sửa lỗi khẩn cấp được áp dụng.
 • Các t?p tin mà áp d?ng cho m?t s?n ph?m c? th?, SR_Level (RTM, SPn), và d?ch v? chi nhánh (LDR, Đông Đ?c) có th? đư?c xác đ?nh b?ng cách ki?m tra các s? phiên b?n t?p tin như th? hi?n trong b?ng dư?i đây.
  Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
  Phiên bảnSản phẩmSR_LevelD?ch v? chi nhánh
  6.0.600 2. 22xxxWindows Vista và Windows Server 2008SP2LDR
 • Các t?p tin b?n kê (.manifest) và các MUM file (.mum) đư?c cài đ?t cho m?i môi trư?ng là li?t kê riêng trong ph?n "thêm t?p thông tin cho Windows Server 2008 và Windows Vista". MUM t?p và b?n kê t?p và t?p catalô (.cat) b?o m?t liên quan, là c?c k? quan tr?ng đ? duy tr? nhà nư?c c?a các thành ph?n C?p Nh?t. T?p catalô an ninh, mà các thu?c tính không đư?c li?t kê, đư?c k? k?t v?i m?t ch? k? s? Microsoft.
Cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows Server 2008 và Windows Vista
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờN?n t?ng
Esent.dll6.0.6002.225311,460,73623 Tháng mư?i m?t, 201018: 47x86
Fsutil.exe.mui6.0.6002.2266177,82416-Jun-201118: 20Không áp d?ng
Fsutil.exe.mui6.0.6002.2266173,72816-Jun-201118: 17Không áp d?ng
Fsutil.exe.mui6.0.6002.2266173,72816-Jun-201115: 33Không áp d?ng
Fsutil.exe.mui6.0.6002.2266177,82416-Jun-201118: 17Không áp d?ng
Fsutil.exe.mui6.0.6002.2266165,53616-Jun-201115: 32Không áp d?ng
Fsutil.exe.mui6.0.6002.2266177,82416-Jun-201118: 23Không áp d?ng
Fsutil.exe.mui6.0.6002.2266169,63216-Jun-201118: 17Không áp d?ng
Fsutil.exe.mui6.0.6002.2266177,82416-Jun-201115: 33Không áp d?ng
Fsutil.exe.mui6.0.6002.2266173,72816-Jun-201118: 20Không áp d?ng
Fsutil.exe.mui6.0.6002.2266173,72816-Jun-201118: 23Không áp d?ng
Fsutil.exe.mui6.0.6002.2266157,34416-Jun-201115: 53Không áp d?ng
Fsutil.exe.mui6.0.6002.2266153,24816-Jun-201115: 53Không áp d?ng
Fsutil.exe.mui6.0.6002.2266173,72816-Jun-201118: 17Không áp d?ng
Fsutil.exe.mui6.0.6002.2266173,72816-Jun-201118: 20Không áp d?ng
Fsutil.exe.mui6.0.6002.2266181,92016-Jun-201118: 20Không áp d?ng
Fsutil.exe.mui6.0.6002.2266173,72816-Jun-201118: 23Không áp d?ng
Fsutil.exe.mui6.0.6002.2266173,72816-Jun-201118: 20Không áp d?ng
Fsutil.exe.mui6.0.6002.2266173,72816-Jun-201118: 23Không áp d?ng
Fsutil.exe.mui6.0.6002.2266173,72816-Jun-201118: 20Không áp d?ng
Fsutil.exe.mui6.0.6002.2266169,63216-Jun-201118: 20Không áp d?ng
Fsutil.exe.mui6.0.6002.2266153,24816-Jun-201115: 53Không áp d?ng
Fsutil.exe.mui6.0.6002.2266153,24816-Jun-201115: 53Không áp d?ng
Fsutil.exe6.0.6002.2266155,29616-Jun-201113: 11x86
Storport.sys6.0.6002.22661124,81617-Jun-201109: 08x86
Cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008 và Windows Vista
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờN?n t?ng
Esent.dll6.0.6002.225312,507,26423 Tháng mư?i m?t, 201016: 59x64
Fsutil.exe.mui6.0.6002.2266168,60816-Jun-201118: 53Không áp d?ng
Fsutil.exe.mui6.0.6002.2266162,97616-Jun-201118: 13Không áp d?ng
Fsutil.exe.mui6.0.6002.2266164,51216-Jun-201115: 37Không áp d?ng
Fsutil.exe.mui6.0.6002.2266167,58416-Jun-201118: 13Không áp d?ng
Fsutil.exe.mui6.0.6002.2266156,83216-Jun-201115: 28Không áp d?ng
Fsutil.exe.mui6.0.6002.2266167,58416-Jun-201118: 52Không áp d?ng
Fsutil.exe.mui6.0.6002.2266160,92816-Jun-201118: 13Không áp d?ng
Fsutil.exe.mui6.0.6002.2266169,63216-Jun-201115: 37Không áp d?ng
Fsutil.exe.mui6.0.6002.2266165,53616-Jun-201118: 53Không áp d?ng
Fsutil.exe.mui6.0.6002.2266166,04816-Jun-201118: 52Không áp d?ng
Fsutil.exe.mui6.0.6002.2266148,12816-Jun-201115: 59Không áp d?ng
Fsutil.exe.mui6.0.6002.2266145,05616-Jun-201115: 59Không áp d?ng
Fsutil.exe.mui6.0.6002.2266162,46416-Jun-201118: 13Không áp d?ng
Fsutil.exe.mui6.0.6002.2266164,51216-Jun-201118: 53Không áp d?ng
Fsutil.exe.mui6.0.6002.2266170,65616-Jun-201118: 53Không áp d?ng
Fsutil.exe.mui6.0.6002.2266163,48816-Jun-201118: 52Không áp d?ng
Fsutil.exe.mui6.0.6002.2266165,02416-Jun-201118: 53Không áp d?ng
Fsutil.exe.mui6.0.6002.2266164,00016-Jun-201118: 52Không áp d?ng
Fsutil.exe.mui6.0.6002.2266162,46416-Jun-201118: 53Không áp d?ng
Fsutil.exe.mui6.0.6002.2266161,44016-Jun-201118: 53Không áp d?ng
Fsutil.exe.mui6.0.6002.2266142,49616-Jun-201115: 59Không áp d?ng
Fsutil.exe.mui6.0.6002.2266143,52016-Jun-201115: 59Không áp d?ng
Fsutil.exe6.0.6002.2266175,77616-Jun-201113: 26x64
Storport.sys6.0.6002.22661168,33617-Jun-201109: 05x64
Esent.dll6.0.6002.225311,460,73623 Tháng mư?i m?t, 201018: 47x86
Fsutil.exe.mui6.0.6002.2266177,82416-Jun-201118: 20Không áp d?ng
Fsutil.exe.mui6.0.6002.2266173,72816-Jun-201118: 17Không áp d?ng
Fsutil.exe.mui6.0.6002.2266173,72816-Jun-201115: 33Không áp d?ng
Fsutil.exe.mui6.0.6002.2266177,82416-Jun-201118: 17Không áp d?ng
Fsutil.exe.mui6.0.6002.2266165,53616-Jun-201115: 32Không áp d?ng
Fsutil.exe.mui6.0.6002.2266177,82416-Jun-201118: 23Không áp d?ng
Fsutil.exe.mui6.0.6002.2266169,63216-Jun-201118: 17Không áp d?ng
Fsutil.exe.mui6.0.6002.2266177,82416-Jun-201115: 33Không áp d?ng
Fsutil.exe.mui6.0.6002.2266173,72816-Jun-201118: 20Không áp d?ng
Fsutil.exe.mui6.0.6002.2266173,72816-Jun-201118: 23Không áp d?ng
Fsutil.exe.mui6.0.6002.2266157,34416-Jun-201115: 53Không áp d?ng
Fsutil.exe.mui6.0.6002.2266153,24816-Jun-201115: 53Không áp d?ng
Fsutil.exe.mui6.0.6002.2266173,72816-Jun-201118: 17Không áp d?ng
Fsutil.exe.mui6.0.6002.2266173,72816-Jun-201118: 20Không áp d?ng
Fsutil.exe.mui6.0.6002.2266181,92016-Jun-201118: 20Không áp d?ng
Fsutil.exe.mui6.0.6002.2266173,72816-Jun-201118: 23Không áp d?ng
Fsutil.exe.mui6.0.6002.2266173,72816-Jun-201118: 20Không áp d?ng
Fsutil.exe.mui6.0.6002.2266173,72816-Jun-201118: 23Không áp d?ng
Fsutil.exe.mui6.0.6002.2266173,72816-Jun-201118: 20Không áp d?ng
Fsutil.exe.mui6.0.6002.2266169,63216-Jun-201118: 20Không áp d?ng
Fsutil.exe.mui6.0.6002.2266153,24816-Jun-201115: 53Không áp d?ng
Fsutil.exe.mui6.0.6002.2266153,24816-Jun-201115: 53Không áp d?ng
Fsutil.exe6.0.6002.2266155,29616-Jun-201113: 11x86
Cho t?t c? các h? tr? IA-64d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên tệpPhiên bản tệpKích thư?cNgàyGiờN?n t?ng
Esent.dll6.0.6002.225313,593,72823 Tháng mư?i m?t, 201017: 09IA-64
Fsutil.exe.mui6.0.6002.2266164,51216-Jun-201115: 30Không áp d?ng
Fsutil.exe.mui6.0.6002.2266156,83216-Jun-201115: 30Không áp d?ng
Fsutil.exe.mui6.0.6002.2266169,63216-Jun-201115: 30Không áp d?ng
Fsutil.exe.mui6.0.6002.2266148,12816-Jun-201115: 59Không áp d?ng
Fsutil.exe.mui6.0.6002.2266145,05616-Jun-201115: 53Không áp d?ng
Fsutil.exe.mui6.0.6002.2266142,49616-Jun-201115: 53Không áp d?ng
Fsutil.exe.mui6.0.6002.2266143,52016-Jun-201115: 53Không áp d?ng
Fsutil.exe6.0.6002.22661161,79216-Jun-201113: 36IA-64
Storport.sys6.0.6002.22661375,18417-Jun-201108: 58IA-64
Esent.dll6.0.6002.225311,460,73623 Tháng mư?i m?t, 201018: 47x86
Fsutil.exe.mui6.0.6002.2266173,72816-Jun-201115: 33Không áp d?ng
Fsutil.exe.mui6.0.6002.2266165,53616-Jun-201115: 32Không áp d?ng
Fsutil.exe.mui6.0.6002.2266177,82416-Jun-201115: 33Không áp d?ng
Fsutil.exe.mui6.0.6002.2266157,34416-Jun-201115: 53Không áp d?ng
Fsutil.exe.mui6.0.6002.2266153,24816-Jun-201115: 53Không áp d?ng
Fsutil.exe.mui6.0.6002.2266153,24816-Jun-201115: 53Không áp d?ng
Fsutil.exe.mui6.0.6002.2266153,24816-Jun-201115: 53Không áp d?ng
Fsutil.exe6.0.6002.2266155,29616-Jun-201113: 11x86

T?NH TR?NG

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong các s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".

THÔNG TIN THÊM

Để biết thêm thông tin về thuật ngữ cập nhật phần mềm, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
824684Mô tả thuật ngữ chuẩn được sử dụng để mô tả các bản cập nhật phần mềm của Microsoft
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? m?t v?n đ? tương t?, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
982018 M?t b?n c?p nh?t đ? c?i thi?n kh? năng tương thích c?a Windows 7 và Windows Server 2008 R2 v?i nâng cao đ?nh d?ng đ?a có s?n
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? m?t v?n đ? tương t?, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2470478 Các ?ng d?ng đó đang đư?c xây d?ng trên ESENT và ch?y trên m?t máy tính d?a trên Windows Vista ho?c Windows Server 2008 trên có th? không ho?t đ?ng đư?c sau khi kích thư?c đư?c báo cáo l?nh v?c v?t l? c?a nh?ng thay đ?i thi?t b? lưu tr?

Thông tin thêm t?p

Thông tin b? sung t?p tin cho Windows Vista và Windows Server 2008

T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows Vista và Windows Server 2008
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên tệpX86_aed443e3a5cee48c0642689e7ce3f8b0_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22661_none_5b3686528da90e4b.Manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp702
Ngày (UTC)17-Jun-2011
Th?i gian (UTC)09: 19
Tên tệpX86_b2a39a1cab5d2aa7eb04d22eb7d7c850_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22661_none_fd6cc2713791306b.Manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp702
Ngày (UTC)17-Jun-2011
Th?i gian (UTC)09: 19
Tên tệpX86_c0c780db0697199ea78dfa9ff31cc67c_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22661_none_690a1c34afd6d169.Manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp702
Ngày (UTC)17-Jun-2011
Th?i gian (UTC)09: 19
Tên tệpX86_c290892f853f690403703a6105f78c39_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22661_none_c37a31c6330c93bc.Manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp702
Ngày (UTC)17-Jun-2011
Th?i gian (UTC)09: 19
Tên tệpX86_cb0e6f871309d3b288b66e9bd267d465_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22661_none_4d2043f69b3dc759.Manifest
T?p Phiên b?nKhông áp d?ng
Kích thước tệp702
Ngày (UTC)17-Jun-2011
Th?i gian (UTC)09: 19
Tên tệpX86_cbd46d9b1e778a42c2e4a807df0ee30a_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22531_none_16e1236c1d52c817.Manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp716
Ngày (UTC)17-Jun-2011
Th?i gian (UTC)09: 19
Tên tệpX86_d846b9409bc313cd5b37db86de8420c8_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22661_none_fbb3ff142557abce.Manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp702
Ngày (UTC)17-Jun-2011
Th?i gian (UTC)09: 19
Tên tệpX86_da44e6a1bb5377a3768d2853988ef1e6_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22661_none_df1f1b77b52ab3e7.Manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp702
Ngày (UTC)17-Jun-2011
Th?i gian (UTC)09: 19
Tên tệpX86_df8a189518d9da255713ebb9189581d0_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22661_none_080effc0d4ff4f1c.Manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp702
Ngày (UTC)17-Jun-2011
Th?i gian (UTC)09: 19
Tên tệpX86_e2379c251947b12f264c5b241653b44f_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22661_none_ca3cac4eaf60e4d7.Manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp702
Ngày (UTC)17-Jun-2011
Th?i gian (UTC)09: 19
Tên tệpX86_e510e973bc47317371478f6b3bfd644f_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22661_none_b5ac8e24355f2da5.Manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp702
Ngày (UTC)17-Jun-2011
Th?i gian (UTC)09: 19
Tên tệpX86_e64a5d52ffdecc63bc431d7a873042e3_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22661_none_5f4da28b43086005.Manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp702
Ngày (UTC)17-Jun-2011
Th?i gian (UTC)09: 19
Tên tệpX86_microsoft-windows-e..estorageengine-isam_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22531_none_f434f36442670d32.manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp8,529
Ngày (UTC)23 Tháng mư?i m?t, 2010
Th?i gian (UTC)19: 06
Tên tệpX86_microsoft-windows-fsutil.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22661_en-us_6b59fff3e54ccafd.manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp2,636
Ngày (UTC)16-Jun-2011
Th?i gian (UTC)15: 43
Tên tệpX86_microsoft-windows-fsutil_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22661_none_ce94531e06603b54.manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp4,783
Ngày (UTC)16-Jun-2011
Th?i gian (UTC)15: 41
Tên tệpX86_microsoft-windows-storport_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22661_none_29ac8d4e46a284f6.manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp5,411
Ngày (UTC)17-Jun-2011
Th?i gian (UTC)09: 20
Các tệp bổ sung dành cho tất cả các phiên bản dựa trên x64 được hỗ trợ của Windows Vista và Windows Server 2008
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên tệpAmd64_a01df28c3bbd0a90f7d291848e4ce524_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22661_none_a8b82b381e498c6b.Manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp1.052 ngư?i
Ngày (UTC)17-Jun-2011
Th?i gian (UTC)09: 19
Tên tệpAmd64_a03c6adffff7d945c424dc4d12ba5a6f_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22661_none_db86f2f1d53f8ed7.Manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp1.052 ngư?i
Ngày (UTC)17-Jun-2011
Th?i gian (UTC)09: 19
Tên tệpAmd64_a692bdd7b9a972bbcc3899cc76506d42_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22661_none_74731a34a895a264.Manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp1.052 ngư?i
Ngày (UTC)17-Jun-2011
Th?i gian (UTC)09: 19
Tên tệpAmd64_b550684f35546d5d2955653aa8921e97_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22661_none_f13b036762dc73de.Manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp1.052 ngư?i
Ngày (UTC)17-Jun-2011
Th?i gian (UTC)09: 19
Tên tệpAmd64_b57b9936118ddc737c0429ee62b1dbfa_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22661_none_9e09922217916765.Manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp1.052 ngư?i
Ngày (UTC)17-Jun-2011
Th?i gian (UTC)09: 19
Tên tệpAmd64_ba544e267f5c812dd468539248a7d0ed_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22661_none_d1ae9b0ba09abb47.Manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp1.052 ngư?i
Ngày (UTC)17-Jun-2011
Th?i gian (UTC)09: 19
Tên tệpAmd64_bcc2fa22063959640a3743b22ad2b8cb_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22661_none_bb26b0aea46b93af.Manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp1.052 ngư?i
Ngày (UTC)17-Jun-2011
Th?i gian (UTC)09: 19
Tên tệpAmd64_c18178ed0ed3244997d0ee9ed7da04ee_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22661_none_ce61fd6a588cf14e.Manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp1.052 ngư?i
Ngày (UTC)17-Jun-2011
Th?i gian (UTC)09: 19
Tên tệpAmd64_c44fe8838077cfe4d8c2f6e5753c375f_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22661_none_b002078ff06b8405.Manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp1.052 ngư?i
Ngày (UTC)17-Jun-2011
Th?i gian (UTC)09: 19
Tên tệpAmd64_c95f955601552c524e193b21e351a79d_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22661_none_bc06647e28a4cc03.Manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp1.052 ngư?i
Ngày (UTC)17-Jun-2011
Th?i gian (UTC)09: 19
Tên tệpAmd64_da9e2adfb5a0ada82e020658249c4678_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22661_none_784750a179516a97.Manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp1.052 ngư?i
Ngày (UTC)17-Jun-2011
Th?i gian (UTC)09: 19
Tên tệpAmd64_f7651d7fac25568df5fee342bf13324e_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22661_none_67e4a5c33c888aae.Manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp1.052 ngư?i
Ngày (UTC)17-Jun-2011
Th?i gian (UTC)09: 19
Tên tệpAmd64_febd52b3640ac45b7c4dcecd3d621023_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22661_none_7c4ecff14e1aa08a.Manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp1.052 ngư?i
Ngày (UTC)17-Jun-2011
Th?i gian (UTC)09: 19
Tên tệpAmd64_microsoft-windows-e..estorageengine-isam_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22531_none_50538ee7fac47e68.manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp8,549
Ngày (UTC)23 Tháng mư?i m?t, 2010
Th?i gian (UTC)17: 15
Tên tệpAmd64_microsoft-windows-fsutil.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22661_en-us_c7789b779daa3c33.manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp2.638
Ngày (UTC)16-Jun-2011
Th?i gian (UTC)15: 41
Tên tệpAmd64_microsoft-windows-fsutil_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22661_none_2ab2eea1bebdac8a.manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp4,799
Ngày (UTC)16-Jun-2011
Th?i gian (UTC)15: 44
Tên tệpAmd64_microsoft-windows-storport_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22661_none_85cb28d1fefff62c.manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp5,666
Ngày (UTC)17-Jun-2011
Th?i gian (UTC)09: 20
Tên tệpX86_microsoft-windows-e..estorageengine-isam_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22531_none_f434f36442670d32.manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp8,529
Ngày (UTC)23 Tháng mư?i m?t, 2010
Th?i gian (UTC)19: 06
Tên tệpX86_microsoft-windows-fsutil.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22661_en-us_6b59fff3e54ccafd.manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp2,636
Ngày (UTC)16-Jun-2011
Th?i gian (UTC)15: 43
Tên tệpX86_microsoft-windows-fsutil_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22661_none_ce94531e06603b54.manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp4,783
Ngày (UTC)16-Jun-2011
Th?i gian (UTC)15: 41
T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? IA-64d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên tệpIa64_b9e959e3921fb4e21a20615e189894e6_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22661_none_06bf21828e1b2c85.Manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp1.050
Ngày (UTC)17-Jun-2011
Th?i gian (UTC)09: 19
Tên tệpIa64_f6026dd5c514d38646a56355f19c9cc9_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22661_none_04d31a2b49200729.Manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp1.050
Ngày (UTC)17-Jun-2011
Th?i gian (UTC)09: 19
Tên tệpIa64_f83d90010c7f246db6bfed7afc289246_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22661_none_3531993b7eed08e6.Manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp1.050
Ngày (UTC)17-Jun-2011
Th?i gian (UTC)09: 19
Tên tệpIa64_microsoft-windows-e..estorageengine-isam_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22531_none_f436975a4265162e.manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp8,539
Ngày (UTC)23 Tháng mư?i m?t, 2010
Th?i gian (UTC)17: 26
Tên tệpIa64_microsoft-windows-fsutil_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22661_none_ce95f714065e4450.manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp4,791
Ngày (UTC)16-Jun-2011
Th?i gian (UTC)15: 42
Tên tệpIa64_microsoft-windows-storport_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22661_none_29ae314446a08df2.manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp5,664
Ngày (UTC)17-Jun-2011
Th?i gian (UTC)09: 20
Tên tệpX86_microsoft-windows-e..estorageengine-isam_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22531_none_f434f36442670d32.manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp8,529
Ngày (UTC)23 Tháng mư?i m?t, 2010
Th?i gian (UTC)19: 06
Tên tệpX86_microsoft-windows-fsutil_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22661_none_ce94531e06603b54.manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp4,783
Ngày (UTC)16-Jun-2011
Th?i gian (UTC)15: 41

Thu?c tính

ID c?a bài: 2553708 - L?n xem xét sau cùng: 12 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 1.0
Áp d?ng
 • Windows Vista Starter
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows Server 2008 Standard
 • Windows Server 2008 Standard without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Datacenter
 • Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V
 • Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems
T? khóa: 
kbqfe kbhotfixserver kbfix kbsurveynew kbexpertiseinter kbautohotfix kbmt KB2553708 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:2553708

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com