Outlook 2010 labojumfailu pakotni (outexum x none.msp) apraksts: 28 j?nijs 2011

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 2553911 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

KOPSAVILKUMS

?aj? rakst? aprakst?ts Microsoft Outlook 2010 jaut?jums, kas ir noteikta labojumfailu pakotni, kas dat?ts 28 j?nijs 2011.

IEVADS

?? labojumfailu pakotne nov?r? izdot

Iedom?jieties ??du situ?ciju:
  • Konfigur?jiet jaunu Outlook 2010 profils, kuru lieto Outlook visur.
  • Atv?rtu Outlook un izveidotu savienojumu ar Exchange serveri, izmantojot jauno profilu.
  • P?rsl?gt televizoru uz Kalend?ra mapi.
  • Ar peles labo pogu noklik??iniet uz p?d?jo dienu atrodoties sav? kalend?r?, noklik??iniet uzJaunu, un p?c tam noklik??iniet uz Sapulces piepras?jumu.
??d? gad?jum? ieteikums r?ts par?da vienu no ?iem zi?ojumiem:

Ieteikumi netiek nodro?in?ti datumiem, kas notiek agr?k.

Ieteikumus nevar sniegt, jo nevar izg?t br?vs/aiz?emts datus.


RISIN?JUMS

Inform?cija par labojumfailu

Ir pieejami no Microsoft pied?v? atbalst?tu labojumfailu. Tom?r ?is labojumfails ir paredz?ts tikai ?aj? rakst? aprakst?t?s probl?mas nov?r?anai. Lai lietotu ?o labojumfailu tikai t?m sist?m?m, kur?m ir radusies tie?i ?aj? rakst? izkl?st?to probl?mu. ?is labojumfails, iesp?jams, tiks veikta papildu test??ana. T?d??, ja jums ir ?? probl?ma nerada nopietnus, ieteicams pagaid?t n?kamaj? programmat?ras atjaunin?jums, kur? ir iek?auts ?is labojumfails.

Ja labojumfails ir pieejams lejupiel?dei, tur ir sada?a "Pieejama labojumfaila lejupiel?de nor?d?tas" ?? zin??anu b?zes raksta aug?pus?. Ja ??das sada?as nav, sazinieties ar Microsoft klientu apkalpo?anas un atbalsta, lai ieg?tu labojumfailu.

Piez?me Ja rodas papildu probl?mas vai nepiecie?ama probl?mu nov?r?ana, iesp?jams, b?s j?izveido atsevi??s pakalpojuma piepras?jums. Parasti atbalsta izmaksas tiek piem?rotas jaut?jumiem par papildu atbalstu un probl?m?m, kas neattiecas uz ?o konkr?to labojumfailu. Pilnu sarakstu ar Microsoft klientu apkalpo?anas un atbalsta t?lru?u numuri vai izveidotu atsevi??u pakalpojuma piepras?jumu, apmekl?jiet ??du Microsoft vietni:
http://support.Microsoft.com/contactus/?ws=support
Piez?me Veidlap? "Pieejama labojumfaila lejupiel?de nor?d?tas" par?da valodas, kur?m ir pieejams labojumfails. Ja taj? nav vajadz?g?s valodas, tas ir, jo labojumfails nav pieejams, ?ai valodai.

Priek?noteikumi

Nav priek?noteikumi ?? labojumfaila instal??ana.

Restart?jiet pras?ba

Jums nav p?c ?? labojumfaila instal??anas dators j?restart?.

Labojumfails Nomai?a inform?ciju

?is labojumfails neaizst?j iepriek? izlaistus labojumfailu.

Re?istra inform?cija

Izmantot labojumfailu ?aj? paket?, nav nepiecie?ams veikt nek?das izmai?as re?istr?.

Inform?ciju par failu

?is labojumfails nedr?kst ietvert visus failus, kas nepiecie?ami, lai piln?b? atjaunin?tu produktu uz jaun?ko b?v?jumu. ?is labojumfails ir tikai tie faili, kas nepiecie?ami, lai atrisin?tu probl?mu, kas uzskait?ti ?aj? pant?.

?? labojumfailu pakotne ang?u valod? izmanto Microsoft Windows Installer pakotni labojumfailu pakotnes instal??anai. ?o failu datumi un laiki nor?d?ti p?c koordin?t? pasaules laika (UTC) ?aj? tabul?. Skatot faila inform?ciju, datumu tiek p?rv?rsta uz viet?jo laiku. Lai noskaidrotu at??ir?bu starp UTC un viet?jo laiku, izmantojiet Laika josla Vad?bas pane?a vienuma datums un laiks cilni.

x86

Lejupiel?d?t inform?ciju

Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Faila nosaukumsFaila versijaFaila lielumsDatumsLaiks
Office2010-kb2553911-fullfile-x 86-glb. exe14.0.6106.50001,629,58413-Jun-114: 56

Microsoft Windows Installer papla?in?jumu. MSP failu inform?ciju

Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Faila nosaukumsFaila versijaFaila lielumsDatumsLaiks
Outexum-x-none.mspNav piem?rojams478,20812-Jun-119: 54

P?c tam, kad ir instal?ts labojumfails, glob?lo versiju ?is labojumfails ir faila atrib?ti vai jaun?kas versijas faila atrib?ti kas nor?d?ti ?aj? tabul?:

Outexum-x-none.msp inform?cija

Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Faila nosaukumsFaila versijaFaila lielumsDatumsLaiks
Umoutlookaddin.dll14.0.6105.50001,041,24821 Maijs 1122: 12


x64

Lejupiel?d?t inform?ciju

Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Faila nosaukumsFaila versijaFaila lielumsDatumsLaiks
Office2010-kb2553911-fullfile-x 64-glb. exe14.0.6106.50001,749,99213-Jun-112: 12

Microsoft Windows Installer papla?in?jumu. MSP failu inform?ciju

Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Faila nosaukumsFaila versijaFaila lielumsDatumsLaiks
Outexum-x-none.mspNav piem?rojams591,36012-Jun-1110: 41

P?c tam, kad ir instal?ts labojumfails, glob?lo versiju ?is labojumfails ir faila atrib?ti vai jaun?kas versijas faila atrib?ti kas nor?d?ti ?aj? tabul?:

Outexum-x-none.msp inform?cija

Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Faila nosaukumsFaila versijaFaila lielumsDatumsLaiks
Umoutlookaddin.dll14.0.6105.50001,549,66421 Maijs 1122: 15

UZZI?AS

Lai ieg?tu papildinform?ciju par programmat?ras atjaunin?jumu terminolo?iju, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
824684 Microsoft programmat?ras atjaunin?jumu standarta terminolo?ijas apraksts

Rekviz?ti

Raksta ID: 2553911 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: otrdiena, 2012. gada 17. janv?ris - P?rskat??ana: 1.0
ATTIECAS UZ:
  • Microsoft Outlook 2010
Atsl?gv?rdi: 
kbsurveynew kbexpertiseinter kbhotfixrollup kbhotfixserver kbautohotfix kbqfe kbmt KB2553911 KbMtlv
Ma??ntulko?ana
SVAR?GI! ?is raksts ir tulkots, izmantojot Microsoft ma??ntulko?anas programmat?ru, un ?o rakstu nav tulkojis cilv?ks. Microsoft pied?v? gan rakstus, ko tulkoju?i cilv?ki, gan ma??ntulkotus rakstus, t?p?c jebkuram zin??anu b?zes rakstam varat piek??t sav? dzimtaj? valod?. Tom?r ma??ntulkotu rakstu kvalit?te ne vienm?r ir teicama. ??dos rakstos var b?t leksikas, sintakses vai gramatikas k??das, kas l?dzin?s k??d?m, k?das pie?auj ?rzemnieks, run?jot j?su valod?. Microsoft neuz?emas atbild?bu par jebk?d?m neprecizit?t?m, k??d?m vai boj?jumiem, ko izrais?jis k??dains satura tulkojums vai kas radu??s tulkojuma lietojuma gait?. Turkl?t Microsoft regul?ri atjaunina ma??ntulko?anas programmat?ru.
Noklik??iniet ?eit, lai skat?tu ?? raksta versiju ang?u valod?: 2553911

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com