Update Rollup 1 for Windows nh? kinh doanh máy ch? 2011 Essentials có s?n

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2554629 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Giới thiệu

Update Rollup 1 for Windows nh? kinh doanh máy ch? 2011 Essentials có s?n. Bài vi?t này mô t? các tính năng m?i và m?t s? các b?n C?p Nh?t đư?c bao g?m trong này update rollup.

Quan tr?ng Update rollup này ch?a các b?n s?a l?i phía máy ch?. Thêm vào đi?u này gói C?p Nh?t, b?n c?ng ph?i cài đ?t các gói ph?n m?m phía khách hàng trên t?t c? các khách hàng máy tính. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? gói phía khách hàng, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2554637 Gói phía khách hàng v?i Update Rollup 1 for Windows nh? kinh doanh máy ch? 2011 Essentials, cho Windows Home Server 2011 và cho Windows Storage Server 2008 R2 Essentials có s?n

Tính năng đó bao g?m trong Update Rollup 1 cho c?a s? nh? kinh doanh máy ch? 2011 Essentials

B?n c?p nh?t này b? sung thêm m?t c?nh báo nh?c b?n cho phép Microsoft Update. C?nh báo xu?t hi?n sau khi b?n cài đ?t Windows nh? kinh doanh máy ch? 2011 Essentials và hoàn thành nhi?m v? "B?t đ?u" trên m?t máy tính. C?nh báo s? hi?n th? thông báo sau:
Microsoft C?p Nh?t không đư?c phép

Microsoft C?p Nh?t không đư?c phép trên máy tính này. B?n s? không đư?c thông báo khi b?n c?p nh?t cho các s?n ph?m Microsoft khác có s?n

Gi?i quy?t này c?nh báo

Đ? b?t Microsoft C?p Nh?t cho máy tính này:

1. M? máy ch? b?ng đi?u khi?n.
2. Trên trang ch?, nh?p vào B?T Đ?U CÔNG VI?C.
3. Click Có đư?c c?p nh?t cho các s?n ph?m Microsoft khác.
4. Làm theo hư?ng d?n trên màn h?nh.

Các v?n đ? l?n đang đư?c gi?i quy?t b?i b?n c?p nh?t này

Issue 1

Hãy xem xét các tình huống sau:
 • B?n di chuy?n m?t s? tài kho?n ngư?i dùng t? m?t phiên b?n c? c?a Windows máy ch? doanh nghi?p nh? cho c?a s? nh? kinh doanh máy ch? 2011 Essentials.
 • B?n h?y th? vô hi?u hoá ho?c xóa m?t tài kho?n ngư?i dùng.
Trong trư?ng h?p này, b?n nh?n đư?c m?t thông báo l?i tương t? v?i nh?ng đi?u sau đây:
Không th? truy xu?t thông tin tài kho?n ngư?i dùng
L?i không bi?t ngăn không cho thu?t s? đang truy xu?t thông tin tài kho?n ngư?i dùng. N?u v?n đ? này v?n c?n, kh?i đ?ng l?i máy ch?, và sau đó th? l?i.
Chú ý
 • Trương m?c ngư?i dùng migrated có th? c?ng bi?n m?t t? b?ng đi?u khi?n b?t ng?. Tuy nhiên, tài kho?n ngư?i dùng v?n đư?c li?t kê trong Active Directory. Ngoài ra, trương m?c ngư?i dùng là v?n c?n h?p l?.
 • Để có thêm thông tin về vấn đề này, bấm số bài viết sau đây để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
  2542106 Có th? không th? s?a đ?i m?t s? ngư?i s? d?ng và ngư?i s? d?ng có th? bi?n m?t t? b?ng đi?u khi?n SBS Essentials

S? phát hành 2

B?n không th? đăng k? m?t tên mi?n t? xa Web Access có ch?a hai hay nhi?u g?c tên mi?n c?p (ví d? như testuser.co.uk). Ngoài ra, b?n nh?n đư?c m?t thông báo l?i tương t? v?i nh?ng đi?u sau đây:
Tên mi?n là không h?p l?
Tên mi?n này không h?p l?. Đ?m b?o r?ng tên mi?n và ph?n m? r?ng là chính xác, và h? c? g?ng m?t l?n n?a.

V?n đ? 3

Trong c?a s? c?nh báo ngư?i xem, b?n ch?n m?t c?nh báo và b?n b?m B? qua c?nh báo đ? ng?ng nh?n thông báo cho c?nh báo này. Tuy nhiên, các thông báo v?n xu?t hi?n.

Issue 4

Hãy xem xét các tình huống sau:
 • B?n có m?t máy ch? đang ch?y Windows nh? kinh doanh máy ch? 2011 Essentials.
 • B?n thay đ?i th?i gian h? th?ng hi?n t?i m?t th?i gian s?m hơn th?i gian b?n đ? cài đ?t Windows nh? kinh doanh máy ch? 2011 Essentials.
 • B?n kh?i đ?ng l?i máy ch?.
 • B?n thay đ?i th?i gian h? th?ng tr? l?i các thi?t l?p ban đ?u.
Trong trư?ng h?p này, ch?ng ch? máy s? tr? thành không h?p l? và không th? đư?c ph?c h?i. Ngoài ra, h?u h?t các d?ch v? Windows Server không kh?i đ?ng sau khi kh?i đ?ng l?i máy ch?.

V?n đ? 5

Khi ch?ng ch? máy là thay đ?i không chính xác ho?c đư?c l?y ra, b?n không ph?i thúc đ?y b?i b?t k? bi?n pháp kh?c ph?c s? c?. Sau khi b?n cài đ?t b?n c?p nh?t này, m?t quá tr?nh t? đ?ng c? g?ng gi?i quy?t v?n đ? này. N?u v?n đ? này không th? đư?c gi?i quy?t t? đ?ng, h?p tho?i cho b?n m?t liên k?t đ?n m?t trang web x? l? s? c?. Trang web cung c?p các gi?i pháp m?i nh?t và C?p Nh?t cho các lo?i v?n đ? mà b?n đang g?p ph?i.

S? 6

M?t d?u chéo ngư?c (\) có th? đư?c hi?n th? không chính xác trong n?i dung Hàn Qu?c ho?c Nh?t B?n.

V?n đ? 7

"K?t n?i trang web" là d?ch sai trong m?t b?ng đi?u khi?n không ph?i ti?ng Anh.

V?n đ? 8

M?t s? quan tr?ng không ph?i ti?ng Anh hư?ng d?n ho?c hư?ng d?n đư?c c?t ng?n trong m?t b?ng đi?u khi?n không ph?i ti?ng Anh ho?c thu?t s?.

THÔNG TIN THÊM

C?p nh?t thông tin

Làm th? nào đ? có đư?c c?p nh?t này

Đ? t?i v? b?n c?p nh?t này, h?y truy c?p trang web c?a Microsoft sau đây:
Windows Update

Điều kiện tiên quyết

Đ? cài đ?t b?n c?p nh?t này, b?n ph?i ch?y Windows nh? kinh doanh máy ch? 2011 Essentials.

Đăng k? thông tin

S? d?ng các C?p Nh?t trong gói này, b?n không ph?i th?c hi?n b?t k? thay đ?i đ? đăng k?.

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u

B?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n áp d?ng b?n c?p nh?t này.

Thông tin thay thế bản cập nhật

Bản cập nhật này không thay thế bản cập nhật đã phát hành trước đó.

Lo?i b? thông tin

Đ? lo?i b? b?n c?p nh?t này, s? d?ng các Thêm ho?c lo?i b? chương tr?nh m?c trong b?ng đi?u khi?n. Ngoài ra, b?n ph?i g? cài đ?t các gói ph?n m?m phía khách hàng (KB2554637) t? t?t c? các máy tính khách.

Chú ý C?nh báo m?i "Microsoft C?p Nh?t không đư?c phép" ph?i đư?c g? b? b?ng tay t? t?t c? các máy tính khách.

THAM KH?O

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? thu?t ng? C?p nh?t ph?n m?m, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
824684 Mô t? các thu?t ng? tiêu chu?n đư?c s? d?ng đ? mô t? C?p nh?t ph?n m?m Microsoft

Thu?c tính

ID c?a bài: 2554629 - L?n xem xét sau cùng: 30 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 3.0
Áp d?ng
 • Windows Small Business Server 2011 Essentials
T? khóa: 
kbsurveynew kbexpertiseadvanced kbinfo atdownload kbmt KB2554629 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:2554629

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com