C?p Nh?t Rollup 1 dành cho Windows Home Server 2011 có s?n

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2554634 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Gi?i thi?u

Khách s?n có b?n C?p Nh?t Rollup 1 dành cho Windows Home Server 2011. Bài vi?t này mô t? các tính năng m?i và m?t s? các b?n C?p Nh?t đư?c bao g?m trong b?n C?p Nh?t rollup này.

Quan tr?ngUpdate rollup này ch?a các b?n s?a l?i phía máy ch?. Ngoài các gói c?p nh?t này, b?n c?ng ph?i cài đ?t chuyên bi?t các gói ph?n m?m phía khách hàng trên t?t c? các máy tính khách hàng. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? gói phía khách hàng, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2554637Gói phía khách hàng C?p Nh?t Rollup 1 cho c?a s? nh? kinh doanh máy ch? 2011 Essentials, cho Windows Home Server 2011, và cho Windows lưu tr? h? ph?c v? 2008 R2 Essentials có s?n

Tính năng đó đư?c bao g?m trong b?n C?p Nh?t Rollup 1 dành cho Windows Home Server 2011

B?n c?p nh?t này b? sung thêm m?t c?nh báo nh?c nh? b?n đ? cho phép Microsoft Update. C?nh báo xu?t hi?n sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t Windows Home Server 2011 và hoàn thành nhi?m v? "B?t đ?u" trên m?t máy tính. C?nh báo s? hi?n th? thông báo sau:
Microsoft Update không đư?c kích ho?t

Microsoft Update không đư?c kích ho?t trên máy tính này. B?n s? không đư?c thông báo khi các C?p Nh?t cho các s?n ph?m Microsoft khác có s?n

Gi?i quy?t các c?nh báo này

Đ? kích ho?t Microsoft Update cho máy tính này:

1. M? máy ch? Panel điều khiển.
2. Trên trang chủ, nh?p vào Nh?n đư?c công vi?c B?t đ?u.
3. Nh?p vào nh?n đư?c các C?p Nh?t cho các s?n ph?m khác c?a Microsoft.
4. Làm theo hư?ng d?n trên màn h?nh.

L?n các v?n đ? đư?c gi?i quy?t b?i b?n c?p nh?t này

V?n đ? 1

B?n không th? ki?m nh?p m?t tên mi?n t? xa truy c?p Web, bao g?m hai ho?c nhi?u g?c tên mi?n c?p (ví d? như testuser.co.uk). Ngoài ra, b?n nh?n đư?c m?t thông báo l?i tương t? v?i nh?ng đi?u sau đây:
Tên mi?n là không h?p l?
Tên mi?n này không h?p l?. Đ?m b?o r?ng tên mi?n và ph?n m? r?ng là chính xác, và sau đó th? l?i.

V?n đ? 2

Trong c?a s? c?nh báo xem, b?n ch?n m?t c?nh báo, và sau đó b?n b?m b? qua c?nh báo đ? ng?ng nh?n các thông báo cho c?nh báo này. Tuy nhiên, các thông báo v?n xu?t hi?n.

V?n đ? 3

Thu?t s? tri?n khai khách hàng không thành công v?i m?t l?i xác th?c n?u m?t trong nh?ng đi?u ki?n sau là đúng:
 • M?t kh?u máy ch? bao g?m m?t d?u ki?m g?ch chéo ngư?c và m?t d?u ki?m ngo?c kép đôi (\ ").
 • M?t kh?u máy ch? k?t thúc v?i m?t d?u ki?m g?ch chéo ngư?c (\).
 • M?t kh?u máy ch? có m?t đánh d?u ki?m ngo?c kép (") nhưng không k?t thúc v?i m?t d?u ki?m ngo?c kép đôi.
Lưu ? V?n đ? này x?y ra ch? trên máy tính c?a khách hàng đang ch?y hệ điều hành sau:
 • Windows XP Professional
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows 7 doanh nghi?p
 • Windows 7 chuyên nghi?p
 • Windows 7 Ultimate

V?n đ? 4

Khi các máy ch? và khách hàng trong môi trư?ng m?ng OpenDNS, b?n không th? k?t n?i v?i máy ch? ho?c khách hàng thông qua các web site truy c?p web site t? xa. Ngoài ra, b?n nh?n đư?c m?t thông báo l?i tương t? v?i nh?ng đi?u sau đây:
Máy tính đ? bàn t? xa không th? t?m th?y máy tính <name></name>.

V?n đ? 5

H?y xem xét k?ch b?n sau đây:
 • B?n có m?t máy ch? đang ch?y Windows Home Server 2011.
 • B?n thay đ?i th?i gian h? th?ng hi?n t?i m?t th?i gian s?m hơn th?i gian mà b?n cài đ?t chuyên bi?t Windows Home Server 2011.
 • B?n kh?i đ?ng l?i máy ch?.
 • B?n thay đ?i th?i gian h? th?ng tr? l?i các thi?t l?p ban đ?u.
Trong trư?ng h?p này, ch?ng ch? máy tr? nên không h?p l? và không th? đư?c ph?c h?i. Ngoài ra, h?u h?t các b?n ghi d?ch v? Windows Server không B?t đ?u sau khi kh?i đ?ng l?i máy ch?.

S? 6

Khi ch?ng ch? máy thay đ?i không chính xác ho?c đư?c l?y ra, b?n không đư?c thúc đ?y b?i b?t k? bi?n pháp kh?c ph?c s? c?. Sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này, m?t quá tr?nh t? đ?ng c? g?ng đ? gi?i quy?t v?n đ? này. N?u v?n đ? này không th? đư?c gi?i quy?t t? đ?ng, hộp thoại cho b?n m?t liên k?t đ?n m?t web site x? l? s? c?. Các web site cung c?p các gi?i pháp m?i nh?t và C?p Nh?t cho các lo?i v?n đ? mà b?n đang g?p ph?i.

V?n đ? 7

M?t d?u ki?m g?ch chéo ngư?c (\) có th? đư?c hi?n th? không chính xác trong n?i dung Cộng hòa Hàn Quốc ho?c Nh?t b?n.

Phát hành 8

"K?t n?i trang web" đư?c d?ch sai trong m?t Panel điều khiển không ph?i là anh.

V?n đ? 9

M?t s? quan tr?ng không ph?i là anh hư?ng d?n ho?c hư?ng d?n đư?c c?t ng?n trong m?t Panel điều khiển không ph?i là Anh ho?c hư?ng d?n.

Thông tin thêm

C?p nh?t thông tin

Làm th? nào đ? có đư?c các b?n c?p nh?t này

Đ? t?i xu?ng b?n c?p nh?t này, ghé thăm website sau c?a Microsoft:
C?p nh?t Windows

Đi?u ki?n tiên quy?t

Đ? cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này, b?n ph?i ch?y Windows Home Server 2011.

ki?m nh?p thông tin

S? d?ng b?n C?p Nh?t trong gói này, b?n không ph?i th?c hi?n b?t k? thay đ?i s? ki?m nh?p.

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u

B?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n áp d?ng b?n c?p nh?t này.

Thông tin thay th? b?n C?p Nh?t

B?n c?p nh?t này không thay th? m?t C?p Nh?t phát hành trư?c đó.

Lo?i b? thông tin

Đ? lo?i b? b?n c?p nh?t này, s? d?ng m?c Thêm ho?c lo?i b? chương tr?nh trong Control Panel. Ngoài ra, b?n ph?i g? cài đ?t chuyên bi?t các gói ph?n m?m phía khách hàng (KB2554637) t? t?t c? các máy tính khách hàng.

Lưu ? C?nh báo m?i "Microsoft Update không đư?c phép" ph?i đư?c g? b? theo cách th? công t? t?t c? các máy tính khách hàng.

Tham kh?o

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? thu?t ng? C?p nh?t ph?n m?m, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
824684 Mô t? thu?t ng? chu?n đư?c s? d?ng đ? mô t? C?p nh?t ph?n m?m Microsoft

Thu?c tính

ID c?a bài: 2554634 - L?n xem xét sau cùng: 20 Tháng Bảy 2013 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Windows Home Server 2011
T? khóa: 
kbsurveynew kbexpertiseadvanced kbinfo atdownload kbmt KB2554634 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2554634

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com