Update Rollup 1 for Windows Storage Server 2008 R2 Essentials có s?n

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2554636 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Giới thiệu

Update Rollup 1 for Windows Storage Server 2008 R2 Essentials có s?n. Bài vi?t này mô t? các tính năng m?i và m?t s? các b?n C?p Nh?t đư?c bao g?m trong này update rollup.

Quan tr?ng Update rollup này ch?a các b?n s?a l?i phía máy ch?. Thêm vào đi?u này gói C?p Nh?t, b?n c?ng ph?i cài đ?t các gói ph?n m?m phía khách hàng trên t?t c? các khách hàng máy tính. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? gói phía khách hàng, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2554637 Gói phía khách hàng v?i Update Rollup 1 for Windows nh? kinh doanh máy ch? 2011 Essentials, cho Windows Home Server 2011 và cho Windows Storage Server 2008 R2 Essentials có s?n

Tính năng đó bao g?m trong Update Rollup 1 for Windows Storage Server 2008 R2 Essentials

B?n c?p nh?t này b? sung thêm m?t c?nh báo nh?c b?n cho phép Microsoft Update. C?nh báo xu?t hi?n sau khi b?n cài đ?t Windows Storage Server 2008 R2 Essentials và hoàn thành nhi?m v? "B?t đ?u" trên m?t máy tính. C?nh báo s? hi?n th? thông báo sau:
Microsoft C?p Nh?t không đư?c phép

Microsoft C?p Nh?t không đư?c phép trên máy tính này. B?n s? không đư?c thông báo khi b?n c?p nh?t cho các s?n ph?m Microsoft khác có s?n

Gi?i quy?t này c?nh báo

Đ? b?t Microsoft C?p Nh?t cho máy tính này:

1. M? máy ch? b?ng đi?u khi?n.
2. Trên trang ch?, nh?p vào B?T Đ?U CÔNG VI?C.
3. Click Có đư?c c?p nh?t cho các s?n ph?m Microsoft khác.
4. Làm theo hư?ng d?n trên màn h?nh.

Các v?n đ? l?n đang đư?c gi?i quy?t b?i b?n c?p nh?t này

Issue 1

B?n không th? đăng k? m?t tên mi?n t? xa Web Access có ch?a hai hay nhi?u g?c tên mi?n c?p (ví d? như testuser.co.uk). Ngoài ra, b?n nh?n đư?c m?t thông báo l?i tương t? v?i nh?ng đi?u sau đây:
Tên mi?n là không h?p l?
Tên mi?n này không h?p l?. Đ?m b?o r?ng tên mi?n và ph?n m? r?ng là chính xác, và sau đó th? l?i.

S? phát hành 2

Trong c?a s? c?nh báo ngư?i xem, b?n ch?n m?t c?nh báo và b?n b?m B? qua c?nh báo đ? ng?ng nh?n thông báo cho c?nh báo này. Tuy nhiên, các thông báo v?n xu?t hi?n.

V?n đ? 3

Thu?t s? tri?n khai khách hàng không thành công v?i m?t l?i xác th?c n?u m?t trong các đi?u ki?n sau là đúng:
 • M?t kh?u máy ch? có m?t d?u chéo ngư?c và m?t d?u hi?u báo giá đôi (\ ").
 • M?t kh?u máy ch? k?t thúc v?i m?t d?u chéo ngư?c (\).
 • M?t kh?u máy ch? có ch?a m?t báo giá đôi đánh d?u (") nhưng không k?t thúc v?i m?t báo giá đôi đánh d?u.
Chú ý V?n đ? này x?y ra ch? trên máy tính c?a khách hàng đang ch?y h? đi?u hành sau:
 • Windows XP Professional
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows 7 doanh nghi?p
 • Windows 7 chuyên nghi?p
 • Windows 7 Ultimate

Issue 4

Khi máy ch? và khách hàng trong môi trư?ng m?ng OpenDNS, b?n không th? k?t n?i t?i h? ph?c v? ho?c khách hàng thông qua các trang web truy c?p trang Web t? xa. Ngoài ra, b?n nh?n đư?c m?t thông báo l?i tương t? v?i nh?ng đi?u sau đây:
Máy tính đ? bàn t? xa không th? t?m th?y máy tính <name></name>.

V?n đ? 5

Hãy xem xét các tình huống sau:
 • B?n có m?t máy ch? đang ch?y Windows Storage Server 2008 R2 y?u t? c?n thi?t.
 • B?n thay đ?i th?i gian h? th?ng hi?n t?i m?t th?i gian s?m hơn th?i gian b?n đ? cài đ?t Windows Storage Server 2008 R2 y?u t? c?n thi?t.
 • B?n kh?i đ?ng l?i máy ch?.
 • B?n thay đ?i th?i gian h? th?ng tr? l?i các thi?t l?p ban đ?u.
Trong trư?ng h?p này, ch?ng ch? máy s? tr? thành không h?p l? và không th? đư?c ph?c h?i. Ngoài ra, h?u h?t các d?ch v? Windows Server không kh?i đ?ng sau khi kh?i đ?ng l?i máy ch?.

S? 6

Khi ch?ng ch? máy là thay đ?i không chính xác ho?c đư?c l?y ra, b?n không ph?i thúc đ?y b?i b?t k? bi?n pháp kh?c ph?c s? c?. Sau khi b?n cài đ?t b?n c?p nh?t này, m?t quá tr?nh t? đ?ng c? g?ng gi?i quy?t v?n đ? này. N?u v?n đ? này không th? đư?c gi?i quy?t t? đ?ng, h?p tho?i cho b?n m?t liên k?t đ?n m?t trang web x? l? s? c?. Trang web cung c?p các gi?i pháp m?i nh?t và C?p Nh?t cho các lo?i v?n đ? mà b?n đang g?p ph?i.

V?n đ? 7

M?t d?u chéo ngư?c (\) có th? đư?c hi?n th? không chính xác trong n?i dung Hàn Qu?c ho?c Nh?t B?n.

V?n đ? 8

"K?t n?i trang web" là d?ch sai trong m?t b?ng đi?u khi?n không ph?i ti?ng Anh.

V?n đ? 9

M?t s? quan tr?ng không ph?i ti?ng Anh hư?ng d?n ho?c hư?ng d?n đư?c c?t ng?n trong m?t b?ng đi?u khi?n không ph?i ti?ng Anh ho?c thu?t s?.

THÔNG TIN THÊM

C?p nh?t thông tin

Làm th? nào đ? có đư?c c?p nh?t này

Đ? t?i v? b?n c?p nh?t này, h?y truy c?p trang web c?a Microsoft sau đây:
Windows Update

Điều kiện tiên quyết

Đ? cài đ?t b?n c?p nh?t này, b?n ph?i ch?y Windows Storage Server 2008 R2 y?u t? c?n thi?t.

Đăng k? thông tin

S? d?ng các C?p Nh?t trong gói này, b?n không ph?i th?c hi?n b?t k? thay đ?i đ? đăng k?.

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u

B?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n áp d?ng b?n c?p nh?t này.

Thông tin thay thế bản cập nhật

Bản cập nhật này không thay thế bản cập nhật đã phát hành trước đó.

Lo?i b? thông tin

Đ? lo?i b? b?n c?p nh?t này, s? d?ng các Thêm ho?c lo?i b? chương tr?nh m?c trong b?ng đi?u khi?n. Ngoài ra, b?n ph?i g? cài đ?t các gói ph?n m?m phía khách hàng (KB2554637) t? t?t c? các máy tính khách.

Chú ý C?nh báo m?i "Microsoft C?p Nh?t không đư?c phép" ph?i đư?c g? b? b?ng tay t? t?t c? các máy tính khách.

THAM KH?O

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? thu?t ng? C?p nh?t ph?n m?m, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
824684 Mô t? các thu?t ng? tiêu chu?n đư?c s? d?ng đ? mô t? C?p nh?t ph?n m?m Microsoft

Thu?c tính

ID c?a bài: 2554636 - L?n xem xét sau cùng: 30 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 3.0
Áp d?ng
 • Windows Storage Server 2008 R2 Essentials
T? khóa: 
kbsurveynew kbexpertiseadvanced kbinfo atdownload kbmt KB2554636 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:2554636

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com