Lá c? "skipassource" c?a đ?a ch? IP Dọn sạch sau khi s? d?ng GUI đ? thay đ?i thi?t đ?t IP c?a b? thích ?ng m?ng trong Windows 7 ho?c Windows Server 2008 R2

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2554859 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tri?u ch?ng

Xem xét k?ch b?n sau đây:
 • B?n có m?t máy tính đang ch?y Windows 7 ho?c Windows Server 2008 R2.
 • B?n đ? cài đ?t chuyên bi?t hotfix 2386184 trên máy tính đ? cho phép skipassource c? c?a l?nh netsh .
 • B?n ch? đ?nh nhi?u đ?a ch? IP cho b? thích ?ng m?ng trên máy tính b?ng cách s? d?ng l?nh netsh cùng v?i c? skipassource .
 • B?n C?p Nh?t m?t s? thi?t đ?t IP cho b? thích ?ng m?ng trong các M?ng và chia s? trung tâm giao di?n ngư?i dùng đ? ho? (GUI). Ví d?, b?n ch?nh s?a m?t n? m?ng con c?a đ?a ch? IP có c? skipassource đ?t thành true.
Trong trư?ng h?p này, skipassource c? c?a đ?a ch? IP và t?t c? các đ?a ch? IP đư?c li?t kê theo đ?a ch? đó trong giao di?n đư?c xóa không chính xác.

Ghi chú
 • Vào danh sách các đ?a ch? IPv4 có c? skipassource đ?t thành true, h?y ch?y l?nh sau:

  Netsh int ipv4 hi?n th? m?c đ? ipaddresses = ti?t

  Đ? bi?t thêm chi ti?t v? hotfix 2386184, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:

  2386184 đ?a ch? IP đư?c v?n c?n ki?m nh?p trên các máy ch? DNS ngay c? khi các đ?a ch? IP không đư?c s? d?ng cho giao thông đi trên m?t máy tính đang ch?y Windows 7 ho?c Windows Server 2008 R2
 • Sau khi áp d?ng hotfix này, lo?i kh?i đ?ng c?a b?n ghi d?ch v? khách hàng DHCP s? là t? đ?ng. Đ? tránh đi?u này, b?n có th? ph?i áp d?ng hotfix 2684965. Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
  2684965 Kh?i đ?ng ki?u b?t đ?ng s?n t?i các b?n ghi d?ch v? DHCP Client đư?c thay đ?i đ? t? đ?ng trong Windows 7 ho?c Windows Server 2008 R2

Nguyên nhân

V?n đ? x?y ra v? GUI không công nh?n c? skipassource , và GUI s? d?ng m?t phương pháp sai đ? thay đ?i các thi?t đ?t IP. Khi thi?t đ?t IP đư?c thay đ?i, GUI xóa t?t c? IP c? đ?a ch? t? danh sách c? và sau đó thêm đ?a ch? IP m?i vào danh sách m?i. B?i v? GUI không bi?t skipassource c?, GUI không sao chép c? khi đ?a ch? IP đư?c b? sung vào danh sách. Do đó, c? skipassource xóa.

Gi?i pháp

Thông tin hotfix

M?t hotfix đư?c h? tr? có s?n t? Microsoft. Tuy nhiên, hotfix này là nh?m kh?c ph?c ch? s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này ch? áp d?ng cho h? th?ng đang g?p v?n đ? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này có th? nh?n đư?c th? nghi?m b? sung. V? v?y, n?u b?n không b? ?nh hư?ng b?i v?n đ? này, chúng tôi đ? ngh? b?n đ?i b?n C?p Nh?t ti?p theo ph?n m?m có ch?a hotfix này.

N?u các hotfix có s?n đ? t?i v?, đó là m?t "Hotfix download available" ph?n đ?u c?a bài vi?t cơ s? ki?n th?c này. N?u ph?n này không t?n t?i, h?y liên h? v?i b?n ghi d?ch v? khách hàng c?a Microsoft và h? tr? đ? có đư?c các hotfix.

Lưu ? N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? ph?i t?o m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? mà không vư?t qua v?ng lo?i cho hotfix này c? th?. Đ?i v?i m?t danh sách đ?y đ? c?a Microsoft b?n ghi d?ch v? khách hàng và h? tr? s? đi?n tho?i ho?c đ? t?o ra m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t, truy c?p vào web site c?a Microsoft sau đây:
http://support.Microsoft.com/contactus/?WS=support
Lưu ? Các h?nh th?c "Hotfix download available" hi?n th? các ngôn ng? mà các hotfix có s?n. N?u b?n không nh?n th?y ngôn ng? c?a b?n, nó là b?i v? m?t hotfix không có s?n cho ngôn ng? đó.

Đi?u ki?n tiên quy?t

Đ? áp d?ng hotfix này, đ? áp d?ng hotfix này, b?n ph?i ch?y m?t hệ điều hành sau:
 • Windows 7
 • C?a s? 7 v?i Service Pack 1 (SP1)
 • Windows Server 2008 R2
 • Windows Server 2008 R2 v?i Service Pack 1 (SP1)
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? có đư?c m?t gói b?n ghi d?ch v? Windows 7 ho?c Windows Server 2008 R2, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
976932 Thông tin v? Service Pack 1 cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2

ki?m nh?p thông tin

S? d?ng các hotfix trong gói này, b?n không ph?i th?c hi?n b?t k? thay đ?i đ? ki?m nh?p.

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u

B?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n áp d?ng hotfix này.

Thông tin thay th? hotfix

Hotfix này không thay th? m?t hotfix phát hành trư?c đó.

Thông tin v? t?p

Phiên b?n ti?ng Anh (Hoa K?) c?a hotfix này cài đ?t chuyên bi?t t?p tin có các thu?c tính đư?c li?t kê trong b?ng dư?i đây. Ngày tháng và th?i gian cho các t?p tin đư?c li?t kê trong Gi? Qu?c t? Ph?i h?p (UTC). Ngày tháng và th?i gian cho các t?p tin trên máy tính đ?a phương c?a b?n đư?c hi?n th? trong th?i gian local c?a b?n cùng v?i xu hư?ng th?i gian ti?t ki?m ánh sáng ngày (DST) hi?n t?i c?a b?n. Ngoài ra, nh?ng ngày tháng và th?i gian th? thay đ?i khi b?n th?c hi?n m?t s? ho?t đ?ng trên các t?p tin.
Windows 7 và Windows Server 2008 R2 thông tin t?p tin ghi chú
Quan tr?ng Hotfixes Windows 7 và Windows Server 2008 R2 hotfix đư?c bao g?m trong cùng m?t gói. Tuy nhiên, hotfix trên trang Hotfix yêu c?u đư?c li?t kê trong c? hai hệ điều hành. Đ? yêu c?u các gói hotfix áp d?ng cho m?t ho?c c? hai hệ điều hành, ch?n các hotfix đư?c li?t kê dư?i "Windows 7/Windows Server 2008 R2" trên trang. Luôn luôn đ? c?p đ?n "áp d?ng đ?" ph?n trong bài vi?t đ? xác đ?nh hệ điều hành th?c t? m?i hotfix áp d?ng.
 • Các t?p tin mà áp d?ng cho m?t s?n ph?m c? th?, SR_Level (RTM, SPn), và b?n ghi d?ch v? chi nhánh (LDR, Đông Đ?c) có th? đư?c xác đ?nh b?ng cách ki?m tra các s? phiên b?n t?p tin như đư?c hi?n th? trong b?ng sau.
  Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
  Phiên b?nS?n ph?mSR_Levelb?n ghi d?ch v? chi nhánh
  6.1.760 0 . 20xxxWindows 7 và Windows Server 2008 R2RTMLDR
  6.1.760 1 . 21xxxWindows 7 và Windows Server 2008 R2SP1LDR
 • Các t?p tin b?n kê (.manifest) và MUM t?p (.mum) đư?c cài đ?t chuyên bi?t cho m?i môi trư?ng là li?t kê riêng trong ph?n "thêm t?p thông tin cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2". MUM và b?n kê t?p và t?p catalô (.cat) b?o m?t liên quan, là r?t quan tr?ng đ? duy tr? nhà nư?c c?a các thành ph?n C?p Nh?t. T?p catalô an ninh, mà các thu?c tính không đư?c li?t kê, đư?c k? k?t v?i m?t ch? k? s? Microsoft.
Cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows 7
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gianN?n t?ng
Netiomig.dll6.1.7600.2097157,85623-May-201104: 36x 86
Netiougc.exe6.1.7600.2097125.60023-May-201104: 32x 86
Tcpipcfg.dll6.1.7600.20971181,76023-May-201104: 37x 86
Netiomig.dll6.1.7601.2173257,85623-May-201106: 07x 86
Netiougc.exe6.1.7601.2173225.60023-May-201105: 59x 86
Tcpipcfg.dll6.1.7601.21732181,76023-May-201106: 09x 86
Cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows 7 và Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gianN?n t?ng
Netiomig.dll6.1.7600.2097172,19223-May-201105: 22x 64
Netiougc.exe6.1.7600.2097126,62423-May-201105: 16x 64
Tcpipcfg.dll6.1.7600.20971253,95223-May-201105: 24x 64
Netiomig.dll6.1.7601.2173272,19223-May-201105: 08x 64
Netiougc.exe6.1.7601.2173226,62423-May-201105: 06x 64
Tcpipcfg.dll6.1.7601.21732253,95223-May-201105: 08x 64
Netiomig.dll6.1.7600.2097157,85623-May-201104: 36x 86
Netiougc.exe6.1.7600.2097125.60023-May-201104: 32x 86
Tcpipcfg.dll6.1.7600.20971181,76023-May-201104: 37x 86
Netiomig.dll6.1.7601.2173257,85623-May-201106: 07x 86
Netiougc.exe6.1.7601.2173225.60023-May-201105: 59x 86
Tcpipcfg.dll6.1.7601.21732181,76023-May-201106: 09x 86
Cho t?t c? các h? tr? IA-64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gianN?n t?ng
Netiomig.dll6.1.7600.20971158,72023-May-201104: 04IA-64
Netiougc.exe6.1.7600.2097155,80823-May-201104: 02IA-64
Tcpipcfg.dll6.1.7600.20971520,19223-May-201104: 04IA-64
Netiomig.dll6.1.7601.21732158,72023-May-201104: 06IA-64
Netiougc.exe6.1.7601.2173255,80823-May-201104: 03IA-64
Tcpipcfg.dll6.1.7601.21732520,19223-May-201104: 06IA-64
Netiomig.dll6.1.7600.2097157,85623-May-201104: 36x 86
Netiougc.exe6.1.7600.2097125.60023-May-201104: 32x 86
Tcpipcfg.dll6.1.7600.20971181,76023-May-201104: 37x 86
Netiomig.dll6.1.7601.2173257,85623-May-201106: 07x 86
Netiougc.exe6.1.7601.2173225.60023-May-201105: 59x 86
Tcpipcfg.dll6.1.7601.21732181,76023-May-201106: 09x 86

T?nh tr?ng

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong các s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".

Thông tin thêm

Làm v? GUI là không ? th?c c?a lá c? skipassource đ?t, b?n c?p nh?t này cho nó không th? ki?m ch?ng r?ng đ?a ch? IP đư?c biên t?p v?n c?n c? skipassource . V? v?y, n?u b?n có nhi?u đ?a ch? IP trên m?t b? thích ?ng m?ng và b?n ch?nh s?a m?t trong s? h?, nh?ng lá c? c?a các đ?a ch? IP khác không b? ?nh hư?ng. Tuy nhiên, lá c? c?a đ?a ch? IP mà b?n ch?nh s?a v?n reverts đ? sai. Hành vi này là do thi?t k?.

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? thu?t ng? ph?n m?m C?p Nh?t, b?m s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
824684 Mô t? các thu?t ng? tiêu chu?n đư?c s? d?ng đ? mô t? C?p nh?t ph?n m?m Microsoft

Thông tin thêm t?p

Thông tin b? sung t?p tin cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2

T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows 7
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pUpdate.mum
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2,773
Ngày (UTC)23-May-2011
Th?i gian (UTC)09: 57
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pX86_microsoft-windows-tcpip_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20971_none_61ec610d09c65069.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin219,946
Ngày (UTC)23-May-2011
Th?i gian (UTC)04: 57
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pX86_microsoft-windows-tcpip_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21732_none_63fefe0d06cb65e8.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin219,946
Ngày (UTC)23-May-2011
Th?i gian (UTC)06: 30
N?n t?ngkhông áp d?ng
T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows 7 và Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pAmd64_microsoft-windows-tcpip_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20971_none_be0afc90c223c19f.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin219,952
Ngày (UTC)23-May-2011
Th?i gian (UTC)05: 50
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_microsoft-windows-tcpip_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21732_none_c01d9990bf28d71e.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin219,952
Ngày (UTC)23-May-2011
Th?i gian (UTC)07: 12
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pUpdate.mum
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin3,215
Ngày (UTC)23-May-2011
Th?i gian (UTC)09: 57
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pWow64_microsoft-windows-tcpip_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20971_none_c85fa6e2f684839a.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin76,974
Ngày (UTC)23-May-2011
Th?i gian (UTC)04: 52
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pWow64_microsoft-windows-tcpip_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21732_none_ca7243e2f3899919.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin76,974
Ngày (UTC)23-May-2011
Th?i gian (UTC)06: 25
N?n t?ngkhông áp d?ng
T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? IA-64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pIa64_microsoft-windows-tcpip_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20971_none_61ee050309c45965.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin219,949
Ngày (UTC)23-May-2011
Th?i gian (UTC)05: 53
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pIa64_microsoft-windows-tcpip_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21732_none_6400a20306c96ee4.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin219,949
Ngày (UTC)23-May-2011
Th?i gian (UTC)07: 13
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pUpdate.mum
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2.168 ngư?i
Ngày (UTC)23-May-2011
Th?i gian (UTC)09: 57
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pWow64_microsoft-windows-tcpip_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20971_none_c85fa6e2f684839a.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin76,974
Ngày (UTC)23-May-2011
Th?i gian (UTC)04: 52
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pWow64_microsoft-windows-tcpip_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21732_none_ca7243e2f3899919.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin76,974
Ngày (UTC)23-May-2011
Th?i gian (UTC)06: 25
N?n t?ngkhông áp d?ng

Thu?c tính

ID c?a bài: 2554859 - L?n xem xét sau cùng: 25 Tháng Bảy 2012 - Xem xét l?i: 3.0
Áp d?ng
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 for Itanium-Based Systems
 • Windows Server 2008 R2 Foundation
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Ultimate
T? khóa: 
kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbexpertiseinter kbsurveynew kbmt KB2554859 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2554859

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com