K? nov?rst br?v?/aiz?emt? laika probl?mas hibr?da ievie?anu lok?l? Exchange serveris, gan tie?saistes apmai?as programm? Office 365

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 2555008 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.

Nav p?rliecin?ts, ka k?da Office 365 atbr?vot j?s izmantojat? Dodieties uz ??diem Microsoft vietnes:
Es lietoju Office 365 p?c jaunin??anas pakalpojums
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

IEVADS

?aj? rakst? aprakst?ts, k? nov?rst br?v?/aiz?emt? laika probl?mas, kas rodas hibr?da ievie?anas lok?l? Microsoft Exchange Server un Microsoft Exchange Online Office 365.

PAPILDINFORM?CIJA

Lai ieg?tu papildinform?ciju par to, k? izvietot Exchange Feder?ciju, apmekl?jiet ??du Microsoft vietni:
e-pasta l?dz?spast?v??ana
Kad esat iestat?jis Exchange feder?cija, var rasties viena vai vair?kas ??das probl?mas:
 • No jebkura konta jebkur? vid?, nevar izg?t aiz?emt?bas inform?ciju.
 • No viena vid?, nevar izg?t aiz?emt?bas inform?ciju.
 • Br?vs/aiz?emts inform?ciju nevar ieg?t no lok?l? konta, izmantojot m?konis kontu.
 • Br?vs/aiz?emts inform?ciju nevar ieg?t no m?ko?a konta, izmantojot lok?lo kontu.
 • Inform?cija par br?vu/aiz?emtu administrat?vais laiks nav pieejama hibr?da izvieto?anas scen?riju starp lok?l? Exchange Server 2003 organiz?cijas vai jauktu lok?laj? Exchange Server 2003 vai Exchange Server 2007 uz??mum? un apmai?ai tie?saist?.

No jebkura konta jebkur? vid?, nevar izg?t aiz?emt?bas inform?ciju

Lietot?ji nu vidi Federat?vaj?m Exchange organiz?cija nevar izg?t br?vs/aiz?emts inform?ciju no pastkastes, kas atrodas cit? vid?.

?aj? gad?jum?, probl?ma var b?t lok?l? jaut?jum? par atsevi??iem datoriem. Vai Exchange Feder?cija var b?t nepareizi iestat?ts.

Pal?dz?t trauc?jummekl?t ?o jaut?jumu, l?gt lietot?jiem, lai noteiktu, vai probl?ma rodas, kad vi?i izmanto Microsoft Outlook un t?s izmantot Outlook t?mek?a lietojumprogramma Office 365. Ja uzved?ba at??iras programm? Outlook, gan Outlook t?mek?a lietojumprogramma, probl?ma var b?t, ka atsevi??s dators neatbilst pras?b?m Exchange feder?cija. L?dziet lietot?jam, r?kojieties ??di:
 1. Pierakst?ties pakalpojum? Office 365 port?la (https://Portal.microsoftonline.com).
 2. Veiciet vienu no t?l?k nor?d?taj?m darb?b?m.
  • Office 365, noklik??iniet uzIestat?jumi (
   Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
   2821938
   ), noklik??iniet uz programmat?ru, un p?c tam noklik??iniet uz darbvirsmas iestat?jumu.
  • Office 365 pirms jaunin??anas resursi, noklik??iniet uz lejupiel?desun p?c tam atrodiet 3 solis uz lejupiel?des lapu.
 3. Noklik??iniet uz Iestat?t.
P?c tam, kad lietot?js iestata vi?a vai vi?as Office 365 lietojumprogramm?m, br?v?/aiz?emt? laika jaut?jums ir j?atrisina. T?pat p?rliecinieties, ka dator? ir Microsoft Office Outlook 2007 vai Microsoft Outlook 2010 uzst?d?ta. Vec?kas programmas Outlook versijas netiek atbalst?tas ar Office 365.

Ja ?? probl?ma rodas identiski programm? Outlook, gan Outlook t?mek?a lietojumprogramma, dro?i vien ir jaut?jums ar k? apmai?as feder?cija tiek iestat?ts j?su organiz?cij?. ??d? gad?jum? skatiet Microsoft Exchange serveris izvieto?anas pal?gs lai p?rliecin?tos, ka vide atbilst sist?mas pras?b?m.

Nevar izg?t aiz?emt?bas inform?ciju no vienas vides

Lietot?ji nevar piek??t br?vs/aiz?emts inform?cija, izmantojot Exchange Feder?cijas tikai vien? virzien?. Piem?ram, lok?lajiem lietot?jiem nevar piek??t br?vs/aiz?emts inform?ciju no m?ko?a pastkast?m. Vai m?konis lietot?ji nevar piek??t br?vs/aiz?emts inform?ciju no lok?l?s pastkastes.

?aj? scen?rij?, probl?mu var b?t izrais?jusi misconfiguration programmas m?r?a URI. Vai koplieto?anas politikas lok?l? Exchange serveris vidi un Exchange Online, iesp?jams, nesaskan?s.

Lai nov?rstu ?o probl?mu, r?kojieties ??di:
 1. lok?lais dators, kur? darbojas Microsoft Exchange 2010 Server Service Pack 1 (SP1), noklik??iniet uz S?kt, noklik??iniet uz Visas programmas, noklik??iniet uz Microsoft Exchange Server 2010un p?c tam uz Exchange p?rvald?bas ?aula.
 2. Komandrind?, ierakstiet ??du komandu un p?c tam nospiediet tausti?u Enter:
  Get-FederationInformation -domainname <Office 365 Domain>
  ?aj? komand? <Office 365="" domain="">vietturis nor?da noklus?juma Office 365 dom?na (piem?ram, adatum.onmicrosoft.com).</Office>
 3. Rezult?tus, iev?rojiet v?rt?bas TargetApplicationUri un TargetAutodiscoverEpr . Tie iestat?jumi, kurus m?r?a dom?nam j?b?t, lai p?rliecin?tos, ka Feder?cijas uztic?bas ir iestat?ts pareizi.
 4. Lai par?d?tu, kas pa?laik tiek iestat?tas noklus?juma Office 365 dom?na uztic?bas inform?ciju, palaidiet ??du komandu:
  Get-OrganizationRelationship | FL
 5. DomainNames sada??, p?rliecinieties, ka tiek uzr?d?ta ??da inform?cija:
  • v?rds un uzv?rds komp?nijas servisa mar?rut??anas dom?ns (piem?ram, service.adatum.com)
  • v?rds un uzv?rds komp?nijas Federat?vas dom?na (piem?ram, adatum.com)
  Ja t?s netiek r?d?tas sada?? DomainNames , iesp?jams, radusies probl?ma ar uzst?d??anas Exchange Feder?cijas. P?rskata Microsoft Exchange serveris izvieto?anas pal?gs lai p?rliecin?tos, ka j?su konfigur?ciju l?dzina ieteicam?s darb?bas un vide atbilst sist?mas pras?b?m. Ja divus dom?nus DomainNames sada?? tiek r?d?ti pareizi, iev?rojiet turpin?jum? rezult?tos:
  • v?rds un uzv?rds
  • TargetApplicationUri
  • TargetAutodiscoverEpr
  TargetApplicationUri un TargetAutodiscoverEpr v?rt?b?m j?atbilst l?dzv?rt?gas v?rt?bas no Get-FederationInformation cmdlet. Ja v?rt?bas nesakr?t, palaidiet t?l?k nor?d?to komandu, lai nov?rstu at??ir?bas.
  Set-OrganizationRelationship -Identity <Name> -TargetApplicationUri <TargetApplicationUri> -TargetAutodiscoverEpr <TargetAutodiscoverEpr>
 6. Ja br?v?/aiz?emt? laika probl?ma joproj?m past?v, p?rliecinieties, vai koplieto?anas politikas lok?l? Exchange serveris vidi un Exchange Online sp?les. Noteikt to, palaidiet t?l?k nor?d?to komandu, Exchange p?rvald?bas ?aula un iev?rojiet v?rt?bas dom?nu lauk? rezult?ti:
  Get-SharingPolicy | FL
 7. Savienojumu ar Exchange Online palaist pa?u testa vid?, izmantojot programmu Windows PowerShell. Jums t?, ka j?s varat noteikt, vai koplieto?anas politikas ir identiskas. Pla??ku inform?ciju par to, k? izveidot savienojumu ar Exchange tie?saist?, izmantojot programmu Windows PowerShell, dodieties uz ??diem Microsoft vietnes:
  Programmas Windows PowerShell savienojumu ar pakalpojumu
 8. P?c tam, kad izveidojat savienojumu ar Exchange Online, palaidiet t?l?k nor?d?to komandu log? Windows PowerShell nogal?ji lok?l? vid? un iev?rojiet Domains lauka v?rt?bu:
  Get-SharingPolicy
 9. Dom?nu v?rt?bas div?m vid?m ir j?b?t saska?ot?m. Ja tie nesakr?t, cmdlet Set-SharingPolicy var izmantot, lai uzst?d?tu Domains lauku t?, lai tas atbilstu ab?s pus?s. Pla??ku inform?ciju par cmdlet Set-SharingPolicy un to, k? izmantot ?o koplieto?anas politikas iestat?jumu, dodieties uz ??diem Microsoft TechNet vietn?:
  http://technet.Microsoft.com/en-us/library/dd297931.aspx

Inform?ciju par aiz?emt?bu nevar izg?t no m?ko?a konta, izmantojot lok?lo kontu

Probl?ma ir tikai lok?los lietot?jus, kas m??ina izg?t br?vs/aiz?emts inform?ciju m?konis pastkast?m.

?aj? gad?jum? Testa FederationTrust cmdlet var izmantot, lai apkopotu s?k?ku inform?ciju par k??mi. Lai to paveiktu, izpildiet t?l?k min?t?s darb?bas.
 1. Exchange p?rvald?bas ?aula, palaidiet t?l?k nor?d?to komandu, kur <OnPremisesMailbox>vietturis nor?da lietot?ja pastkasti, kas atrodas lok?laj? vid?, e-pasta adrese:</OnPremisesMailbox>
  Test-FederationTrust -UserIdentity <OnPremisesMailbox> -verbose
  Piez?me.?? komanda testos Feder?cijas uztic?bas pilnvara, ko izmanto lok?los lietot?ju.
 2. Pie?emot, ka rezult?ti ietver vismaz vienu sada?u, kuru Tips ir neizdev?s, rezult?tus kop?tu teksta fail? un p?c tam nos?t?tu failu apmai?u tie?saistes pakalpojumi atbalsta pla??ku pal?dz?bu.

Inform?ciju par aiz?emt?bu nevar izg?t no lok?l? konta, izmantojot m?konis kontu

Probl?ma ir tikai uz m?konis lietot?jus, kas m??ina izg?t lok?l?s pastkastes inform?ciju br?vs/aiz?emts.

?aj? gad?jum? Microsoft Exchange Server 2003, nevis par Exchange Server 2007 vai nevis Exchange Server 2010 var mitin?ts pastkast?tes, kas ir iesaist?ti. Exchange Server 2003 neatbalsta piepras?to Exchange t?mek?a pakalpojumi jaun?kas versijas izmanto, lai ieg?tu inform?ciju par pieejam?bu/aiz?emt?bu. P?rliecinieties, ka br?vs/aiz?emts datus, kas notiek programm? Exchange Server 2003 publiskaj?s map?s ir replic?ts 2010 Exchange serveris pastkasti server?, kur? var atbalst?t publisko mapju datu b?zes.
 1. J?s varat instal?t pastkasti lomu taj? pa?? server?, kur? ir instal?ta Client Access Server (CAS) lomu, ko izmanto, lai atbalst?tu feder?cija. Lai ieg?tu papildinform?ciju, k? to izdar?t, izmantojot Microsoft Exchange serveris izvieto?anas pal?gs, dodieties uz Exchange serveris izvieto?anas pal?gs.
 2. Ja m?konis lietot?ji joproj?m ir probl?mas, m??inot izg?t br?vs/aiz?emts inform?ciju lok?l?s pastkastes, nosakiet, vai ir probl?ma, piesl?dzoties Autodiscover pakalpojums uz lok?lo. Lai to paveiktu, izpildiet t?l?k min?t?s darb?bas.
  1. Atveriet Microsoft Remote Connectivity Analyzer Microsoft t?mek?a vietn?:
   https://www.testconnectivity.Microsoft.com/?testid=OutlookAutoDisc
  2. Lappus? Outlook Autodiscover aizpildiet veidlapu, izmantojot e-pasta adrese un konta paroli lok?l? vid?, kas ir probl?mas. Noklik??iniet, lai atlas?tu izv?les r?ti?a, lai apstiprin?tu, ka jums ir j?ievada darba konta akredit?cijas iest?de.
  3. Lai apstiprin?tu, ka automatiz?ta programma ir iesniegt l?gumu, ir j?pabeidz cilv?ka interfeisa probl?ma. adreses lodzi?? ierakstiet burtus un ciparus no att?la un p?c tam noklik??iniet uz Izpild?t testu.
 3. Ja tests neizdodas, p?rbaudiet lok?los starpniekservera un ugunsm?ra iestat?jumus. P?rliecinieties, ka Exchange Online CAS var piek??t no interneta pa portu 443.

Inform?cija par br?vu/aiz?emtu administrat?vais laiks nav pieejama hibr?da izvieto?anas lok?laj? Exchange 2003 uz??mum? vai jaukto lok?laj? Exchange 2003 vai Exchange 2007 uz??mum? un Exchange Online

?aj? scen?rij?, OU = publiskajai mapei ir pazudis no publisko mapju hierarhiju un j?b?t pievienotiem ?r?jiem (FYDIBOHF25SPDLT).

Lai pievienotu OU = ?r?jo (FYDIBOHF25SPDLT) publisko mapi, r?kojieties ??di:
 1. Izveidot savienojumu ar publisk?s mapes serveri lok?l? Exchange 2010 SP1 no publisk?s mapes serveris.
 2. Atveriet Windows PowerShell.
 3. Palaidiet ??du komandu:

  Add-PsSnapin Microsoft.Exchange.Management.Powershell.Setup
 4. Palaidiet ??du komandu:

  Install-FreeBusyFolder

NOR?DES

V?l arvien ir nepiecie?ama pal?dz?ba? Dodieties uz Office 365 Kopiena t?mek?a vietni.

Rekviz?ti

Raksta ID: 2555008 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: ceturtdiena, 2013. gada 24. oktobris - P?rskat??ana: 14.0
Attiecas uz:
 • Microsoft Office 365 for enterprises (pre-upgrade)
 • Microsoft Office 365 for education  (pre-upgrade)
 • Microsoft Exchange Online
Atsl?gv?rdi: 
o365 o365a o365e o365m o365062011 pre-upgrade o365022013 hybrid after upgrade gwt guided walk through kbtshoot kbgraphic kbmt KB2555008 KbMtlv
Ma??ntulko?ana
SVAR?GI! ?is raksts ir tulkots, izmantojot Microsoft ma??ntulko?anas programmat?ru, un, iesp?jams, labots, izmantojot tehnolo?iju Community Translation Framework (CTF). Korpor?cija Microsoft public? gan ar ma??ntulko?anas programmat?ru tulkotus rakstus, ko p?c tam redi??ju?i kopienas p?rst?vji, gan ar? tulkot?ju tulkotus rakstus, lai visi zin??anu b?zes raksti b?tu pieejami vair?k?s valod?s. Ar ma??ntulko?anas programmat?ru tulkotajos un kopienas p?rst?vju redi??tajos tekstos var b?t v?rdu izv?les, sintakses un/vai gramatikas k??das. Korpor?cija Microsoft neuz?emas atbild?bu ne par k?d?m neprecizit?t?m, k??d?m vai kait?jumu, kas radies nepareiza satura tulkojuma vai t? izmanto?anas d??. Papildinform?cija par CTF ir pieejama ?eit: http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections/lv.
Noklik??iniet ?eit, lai skat?tu ?? raksta versiju ang?u valod?: 2555008

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com