B?ng cách s? d?ng Ntdsutil.exe đ? chuy?n ho?c gi? vai tr? FSMO lên b? ki?m soát mi?n

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 255504 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Bài vi?t này mô t? cách s? d?ng ti?n ích Ntdsutil.exe đ? chuy?n giao ho?c chi?m vai tr? linh ho?t duy nh?t Master ho?t đ?ng (FSMO).

THÔNG TIN THÊM

M?t s? tên mi?n và ho?t đ?ng c?a doanh nghi?p toàn là không t?t đ? C?p Nh?t multi-master đư?c th?c hi?n b?i b? đi?u khi?n tên mi?n duy nh?t trong m?t tên mi?n Active Directory hay r?ng. Các b? đi?u khi?n vùng đang đư?c ch? đ?nh đ? th?c hi?n các ho?t đ?ng duy nh?t đư?c g?i là th?c s? ho?t đ?ng ho?c FSMO vai tr? ch? s? h?u.

Danh sách sau đây mô t? vai tr? FSMO 5 duy nh?t trong m?t r?ng Active Directory và các ho?t đ?ng ph? thu?c c?a h? th?c hi?n:
 • Gi?n đ? Th?c s? - vai tr? ch? Schema r?ng r?ng và có m?t trong m?i r?ng ?m ư?t. Vai tr? này là c?n thi?t đ? m? r?ng gi?n đ? c?a m?t r?ng Active Directory ho?c ch?y các adprep /domainprep b? ch? huy.
 • Tên mi?n đ?t tên th?y - The Domain đ?t tên vai tr? ch? toàn r?ng và có m?t cho m?i r?ng. Vai tr? này là c?n thi?t đ? thêm ho?c lo?i b? tên mi?n ho?c ?ng d?ng phân vùng đ?n ho?c t? m?t khu r?ng.
 • Thoát KH?I Th?c s? - vai tr? ch? RID toàn mi?n và không m?t cho m?i tên mi?n. Vai tr? này là b?t bu?c đ? phân b? các h? bơi RID đ? các b? đi?u khi?n tên mi?n m?i ho?c hi?n t?i có th? t?o tài kho?n ngư?i dùng, tài kho?n máy tính ho?c các nhóm b?o m?t.
 • PDC mô ph?ng - vai tr? gi? l?p PDC toàn mi?n và không m?t cho m?i tên mi?n. Vai tr? này là c?n thi?t cho b? đi?u khi?n tên mi?n đó s? g?i thông tin C?p Nh?t cơ s? d? li?u cho b? đi?u khi?n vùng sao lưu Windows NT. Đi?u khi?n vùng s? h?u vai tr? này c?ng nh?m m?c tiêu c?a m?t s? công c? qu?n l? và C?p Nh?t c?a ngư?i s? d?ng tài kho?n và máy tính m?t kh?u tài kho?n.
 • Cơ s? h? t?ng Th?c s? - vai tr? ch? cơ s? h? t?ng toàn mi?n và không m?t cho m?i tên mi?n. Vai tr? này là c?n thi?t cho b? đi?u khi?n vùng đ? ch?y các adprep /forestprep l?nh thành công và C?p Nh?t SID thu?c tính và phân bi?t tên thu?c tính cho các đ?i tư?ng đư?c tham chi?u qua tên mi?n.
Thu?t s? cài đ?t thư m?c ho?t đ?ng (Dcpromo.exe) đ?t t?t c? 5 FSMO vai tr? b? đi?u khi?n tên mi?n đ?u tiên trong tên mi?n g?c r?ng. B? đi?u khi?n tên mi?n đ?u tiên trong m?i đ?a tr? m?i ho?c cây mi?n đư?c gán vai tr? toàn mi?n ba. B? đi?u khi?n vùng ti?p t?c vai tr? FSMO riêng cho đ?n khi h? đư?c b? trí b?ng cách s? d?ng m?t trong nh?ng phương pháp sau đây:
 • Ngư?i qu?n tr? reassigns vai tr? b?ng cách s? d?ng m?t công c? hành chính GUI.
 • Ngư?i qu?n tr? reassigns vai tr? b?ng cách s? d?ng các ntdsutil /roles b? ch? huy.
 • Ngư?i qu?n tr? gracefully demotes đi?u khi?n vùng đang n?m gi? vai tr? b?ng cách s? d?ng thu?t s? cài đ?t Active Directory. Thu?t s? này reassigns b?t k? vai tr? t? ch?c t?i đ?a phương đ? m?t b? đi?u khi?n tên mi?n hi?n có trong r?ng. Demotions đư?c th?c hi?n b?ng cách s? d?ng các dcpromo /forceremoval l?nh r?i kh?i vai tr? FSMO trong tr?ng thái không h?p l? cho đ?n khi h? đư?c b? trí b?i ngư?i qu?n tr?.
Chúng tôi đ? ngh? r?ng b?n chuy?n FSMO vai tr? trong các k?ch b?n sau đây:
 • Ngư?i gi? vai tr? hi?n t?i là ho?t đ?ng và có th? đư?c truy c?p trên m?ng c?a ch? s? h?u FSMO m?i.
 • B?n đang gracefully demoting m?t b? đi?u khi?n tên mi?n hi?n đang s? h?u FSMO vai tr? b?n mu?n gán cho m?t b? đi?u khi?n tên mi?n c? th? trong r?ng Active Directory c?a b?n.
 • B? đi?u khi?n tên mi?n hi?n đang s? h?u FSMO vai tr? đang đư?c th?c hi?n offline cho b?o tr? theo l?ch tr?nh và b?n c?n c? th? FSMO vai tr? đư?c gán cho m?t b? đi?u khi?n tên mi?n "s?ng". Đi?u này có th? đư?c yêu c?u đ? th?c hi?n thao tác k?t n?i v?i ch? s? h?u FSMO. Đi?u này s? đư?c đ?c bi?t đúng cho vai tr? gi? l?p PDC nhưng ít đúng đ?i v?i vai tr? ch? RID, tên mi?n đ?t tên vai tr? ch? và vai tr? ch? Schema.
Chúng tôi đ? ngh? r?ng b?n n?m b?t FSMO vai tr? trong các k?ch b?n sau đây:
 • Ngư?i gi? vai tr? hi?n t?i đang tr?i qua m?t l?i ho?t đ?ng có th? ngăn ch?n m?t FSMO, ph? thu?c vào ho?t đ?ng t? hoàn t?t thành công và vai tr? mà không th? đư?c chuy?n giao.
 • Đi?u khi?n vùng s? h?u m?t vai tr? FSMO là l?c lư?ng h? c?p b?ng cách s? d?ng các dcpromo /forceremoval b? ch? huy.
 • H? đi?u hành trên máy tính ban đ?u đư?c s? h?u m?t vai tr? c? th? không c?n t?n t?i ho?c đ? đư?c cài đ?t l?i.
Như nhân r?ng x?y ra, không FSMO b? ki?m soát mi?n trong mi?n ho?c r?ng đư?c đ?y đ? ki?n th?c v? nh?ng thay đ?i đư?c th?c hi?n b?i b? đi?u khi?n vùng đang n?m gi? FSMO. N?u b?n ph?i chuy?n giao m?t vai tr?, đi?u khi?n mi?n c?a ?ng c? viên t?t nh?t là m?t trong đó là trong tên mi?n thích h?p tác trong nư?c nhân r?ng, hay g?n đây trong nư?c-nhân r?ng b?n ghi c?a phân vùng FSMO"" t? ngư?i gi? vai tr? hi?n t?i. Ví d?, ngư?i Schema ch? vai tr?-gi? có đư?ng phân bi?t tên c?a CN = gi?n đ?, CN = c?u h?nh, dc =<forest root="" domain="">, và đi?u này có ngh?a r?ng vai tr? cư trú t?i và đư?c nhân r?ng như m?t ph?n c?a CN = lư?c đ? phân vùng. N?u đi?u khi?n vùng gi? vai tr? ch? Schema kinh nghi?m m?t s? th?t b?i ph?n c?ng ho?c ph?n m?m, m?t ?ng c? viên t?t vai tr? ch? s? là đi?u khi?n vùng trong tên mi?n g?c và trong cùng m?t trang web thư m?c ho?t đ?ng như ch? s? h?u hi?n t?i. B? ki?m soát mi?n trong cùng m?t trang web thư m?c ho?t đ?ng th?c hi?n trong nư?c nhân r?ng m?i 5 phút ho?c 15 giây. </forest>

Phân vùng cho m?i vai tr? FSMO là trong danh sách sau:

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
FSMO vai tr?Phân vùng
Lư?c đ?CN = Schema, CN = c?u h?nh, DC =<forest root="" domain=""></forest>
Th?c s? đ?t tên mi?nCN = c?u h?nh, DC =<forest root="" domain=""></forest>
PDCDC =<domain></domain>
THOÁTDC =<domain></domain>
Cơ s? h? t?ngDC =<domain></domain>


Đi?u khi?n vùng có vai tr? FSMO đ? đư?c thu gi? không nên đư?c cho phép đ? giao ti?p v?i b? đi?u khi?n tên mi?n hi?n có trong r?ng. Trong trư?ng h?p này, b?n nên ho?c đ?nh d?ng đ?a c?ng và cài đ?t l?i h? đi?u hành trên các b? đi?u khi?n vùng ho?c bu?c demote như b? đi?u khi?n tên mi?n trên m?t m?ng lư?i tư nhân và sau đó lo?i b? siêu d? li?u c?a h? trên m?t b? đi?u khi?n tên mi?n c?n s?ng sót trong r?ng b?ng cách s? d?ng các d?n d?p /metadata ntdsutil b? ch? huy. Nguy cơ gi?i thi?u m?t c?u FSMO vai tr? ch? có vai tr? đ? đư?c thu gi? vào r?ng là ngư?i gi? vai tr? ban đ?u có th? ti?p t?c ho?t đ?ng như trư?c cho đ?n khi sao nó trong nư?c-chép ki?n th?c v? vi?c chi?m gi? vai tr?. Đư?c bi?t đ?n nh?ng r?i ro c?a hai b? ki?m soát mi?n s? h?u FSMO cùng m?t vai tr? bao g?m vi?c t?o ra hi?u trư?ng an ninh có ch?ng chéo RID h? bơi, và các v?n đ? khác.

Chuy?n FSMO vai tr?

Đ? chuy?n các vai tr? FSMO b?ng cách s? d?ng các ti?n ích Ntdsutil, làm theo các bư?c sau:
 1. Đăng nh?p vào m?t thành viên d?a trên Windows 2000 Server ho?c Windows Server 2003 trên máy tính ho?c b? đi?u khi?n vùng này n?m ? r?ng nơi FSMO vai tr? đang đư?c chuy?n giao. Chúng tôi khuyên b?n nên đăng mà b?n nh?p vào b? đi?u khi?n tên mi?n mà b?n gán vai tr? FSMO. Ngư?i dùng đăng nh?p vào nên là m?t thành viên c?a nhóm ngư?i qu?n tr? doanh nghi?p đ? chuy?n Schema Th?c s? ho?c tên mi?n đ?t tên vai tr? ch?, ho?c m?t thành viên c?a nhóm qu?n tr? viên tên mi?n c?a các tên mi?n mà gi? l?p PDC, RID master và vai tr? ch? cơ s? h? t?ng đang đư?c chuy?n.
 2. Nh?p vào B?t đ?u, b?m Ch?y, lo?i ntdsutil trong các M? h?p, và sau đó b?m Ok.
 3. Lo?i vai tr?, và sau đó nh?n ENTER.

  Chú ý Đ? xem danh sách các l?nh có s?n t?i b?t k? m?t trong các ch? d?n trong các Ntdsutil ti?n ích, lo?i ?, và sau đó nh?n ENTER.
 4. Lo?i các k?t n?i, vaø sau ñoù baám NH?P.
 5. Lo?i k?t n?i t?i h? ph?c v?ServerName, và sau đó nh?n ENTER, nơi ServerName là tên c?a b? đi?u khi?n tên mi?n b?n mu?n gán vai tr? FSMO đ?.
 6. T?i các k?t n?i máy ch? nhanh chóng, lo?i q, và sau đó nh?n ENTER.
 7. Lo?i chuy?n giao vai tr?, nơi vai tr? là vai tr? mà b?n mu?n chuy?n. Đ?i v?i m?t danh sách các vai tr? mà b?n có th? chuy?n giao, g? ? t?i các b?o tr? fsmo nh?c, và sau đó nh?n ENTER ho?c xem danh sách vai tr? ? đ?u bài vi?t này. Ví d?, đ? chuy?n các vai tr? ch? RID, g? Th?c s? chuy?n thoát. Ngo?i tr? m?t là cho vai tr? gi? l?p PDC, cú pháp có là chuy?n pdc, không chuy?n gi? l?p pdc.
 8. T?i các b?o tr? fsmo nhanh chóng, lo?i q, và sau đó nh?n ENTER đ? truy c?p vào các ntdsutil d?u nh?c. Lo?i q, và sau đó nh?n ENTER đ? thoát kh?i các ti?n ích Ntdsutil.

Gi? vai tr? FSMO

Đ? n?m b?t các vai tr? FSMO b?ng cách s? d?ng các ti?n ích Ntdsutil, làm theo các bư?c sau:
 1. Đăng nh?p vào m?t thành viên d?a trên Windows 2000 Server ho?c Windows Server 2003 trên máy tính ho?c b? đi?u khi?n vùng này n?m ? r?ng nơi FSMO vai tr? đang b? t?ch thu. Chúng tôi khuyên b?n nên đăng mà b?n nh?p vào b? đi?u khi?n tên mi?n mà b?n gán vai tr? FSMO. Ngư?i dùng đăng nh?p vào nên là m?t thành viên c?a nhóm ngư?i qu?n tr? doanh nghi?p đ? chuy?n gi?n đ? ho?c tên mi?n đ?t tên vai tr? ch?, ho?c m?t thành viên c?a nhóm qu?n tr? viên tên mi?n c?a các tên mi?n mà gi? l?p PDC, RID master và vai tr? ch? cơ s? h? t?ng đang đư?c chuy?n.
 2. Nh?p vào B?t đ?u, b?m Ch?y, lo?i ntdsutil trong các M? h?p, và sau đó b?m Ok.
 3. Lo?i vai tr?, và sau đó nh?n ENTER.
 4. Lo?i các k?t n?i, vaø sau ñoù baám NH?P.
 5. Lo?i k?t n?i t?i h? ph?c v?ServerName, và sau đó nh?n ENTER, nơiServerName là tên c?a b? đi?u khi?n tên mi?n mà b?n mu?n gán vai tr? FSMO đ?.
 6. T?i các k?t n?i máy ch? nhanh chóng, lo?i q, và sau đó nh?n ENTER.
 7. Lo?i n?m b?tvai tr?, nơivai tr? là vai tr? mà b?n mu?n n?m b?t. Đ? bi?t danh sách vai tr? mà b?n có th? n?m b?t, lo?i ? t?i các b?o tr? fsmo nh?c, và sau đó nh?n ENTER ho?c xem danh sách vai tr? t?i các b?t đ?u c?a bài vi?t này. Ví d?, chi?m vai tr? ch? RID, g? n?m b?t thoát kh?i Th?c s?. Ngo?i tr? m?t là dành cho PDC vai tr? gi? l?p, cú pháp có là n?m b?t pdc, không n?m b?t pdc gi? l?p.
 8. T?i các b?o tr? fsmo nhanh chóng, lo?i q, và sau đó nh?n ENTER đ? truy c?p vào các ntdsutil d?u nh?c. Lo?i q, và sau đó nh?n ENTER đ? thoát kh?i các ti?n ích Ntdsutil.

  Chú ý
  • Các đi?u ki?n tiêu bi?u, t?t c? vai tr? năm ph?i đư?c ch? đ?nh đ? "s?ng" b? ki?m soát mi?n trong r?ng. N?u đi?u khi?n vùng s? h?u m?t vai tr? FSMO đư?c l?y ra kh?i d?ch v? trư?c khi vai tr? c?a nó đư?c chuy?n giao, b?n ph?i n?m b?t t?t c? vai tr? đ? m?t b? đi?u khi?n tên mi?n thích h?p và kh?e m?nh. Chúng tôi đ? ngh? r?ng b?n ch? n?m b?t t?t c? vai tr? khi b? đi?u khi?n vùng khác không quay tr? v? tên mi?n. N?u có th?, s?a ch?a đi?u khi?n vùng b? h?ng đư?c gán vai tr? FSMO. B?n nên xác đ?nh vai tr? mà là đ? vào đó b? đi?u khi?n vùng c?n l?i do đó t?t c? năm vai tr? đư?c gán cho m?t b? đi?u khi?n tên mi?n duy. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? v? trí FSMO vai tr?, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
   223346FSMO theo v? trí và t?i ưu hóa trên b? ki?m soát mi?n Windows 2000
  • N?u đi?u khi?n vùng đó trư?c đây là t? ch?c b?t k? FSMO vai tr? không ph?i là hi?n nay thu?c v? ph?m vi và n?u nó đ? có vai tr? c?a nó b? t?ch thu b?ng cách s? d?ng các bư?c trong bài vi?t này, lo?i b? nó t? Active Directory b?ng cách làm theo các th? t?c đư?c v?ch ra trong bài vi?t cơ s? ki?n th?c Microsoft sau:
   216498 Làm th? nào đ? xoá d? li?u trong thư m?c ho?t đ?ng sau khi m?t b? đi?u khi?n tên mi?n không thành công vi?c
  • Lo?i b? siêu d? li?u b? đi?u khi?n tên mi?n v?i các phiên b?n Windows 2000 ho?c Windows Server 2003 xây d?ng 3790 Phiên b?n c?a các d?n d?p /metadata ntdsutil l?nh không di d?i FSMO vai tr? đư?c gán cho s?ng b? ki?m soát mi?n. Phiên b?n Windows Server 2003 Service Pack 1 (SP1) c?a ti?n ích Ntdsutil t? đ?ng hóa các nhi?m v? này và lo?i b? các y?u t? b? sung c?a siêu d? li?u b? đi?u khi?n tên mi?n.
  • M?t s? khách hàng không mu?n khôi ph?c b?n sao lưu tr?ng thái h? th?ng c?a FSMO vai tr?-ch? s? h?u trong trư?ng h?p vai tr? đ? đư?c chuy?n qua k? t? khi sao lưu đư?c th?c hi?n.
  • Đ?ng đ? vai tr? ch? cơ s? h? t?ng trên cùng m?t đi?u khi?n vùng như h? ph?c v? toàn c?u danh m?c. N?u ch? cơ s? h? t?ng ch?y trên m?t máy ch? c?a hàng toàn c?u nó d?ng l?i C?p nh?t thông tin đ?i tư?ng b?i v? nó không ch?a b?t k? tài li?u tham kh?o cho các đ?i tư?ng mà nó không gi?. Đi?u này là do m?t máy ch? c?a hàng toàn c?u gi? m?t b?n sao m?t ph?n c?a m?i đ?i tư?ng trong r?ng.
Đ? th? nghi?m cho dù b? ki?m soát mi?n là c?ng là m?t máy ch? toàn c?u danh m?c:
 1. Nh?p vào B?t đ?u, đi?m đ?n Chương tr?nh, đi?m đ?n Công c? qu?n tr?, và sau đó nh?p vào Ho?t đ?ng thư m?c các trang web và D?ch v?.
 2. B?m đúp Các trang web trong ngăn bên trái, và sau đó xác đ?nh v? trí các trang web thích h?p ho?c Nh?p vào Đ?u tiên-trang web-teân maëc ñ?nh N?u không có các trang web khác có s?n.
 3. M? thư m?c máy ch?, và sau đó nh?p vào b? đi?u khi?n tên mi?n.
 4. Trong thư m?c c?a đi?u khi?n vùng, b?m đúp vào Cài đ?t NTDS.
 5. Trên các Hành đ?ng tr?nh đơn, nh?p vào Thu?c tính.
 6. Trên các T?ng quát tab, xem các Toàn c?u Catalog h?p ki?m tra đ? xem n?u nó đư?c ch?n.
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? FSMO vai tr?, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
197132Windows 2000 Active Directory FSMO vai tr?
223787 Linh ho?t đơn Master ho?t đ?ng chuy?n giao và chi?m gi? quá tr?nh

Các bước tái tạo sự cố

Ch?y DCPROMO trên m?t máy tính Windows Server 2008 đ? tham gia m?t tên mi?n mà là b?c th?y RID là gián tuy?n. B?n s? nh?n đư?c m?t c?nh báo r?ng b?n ph?i có m?t b?c th?y RID ho?t đ?ng. Sau đó, b?n s? th?y m?t tham chi?u đ?n bài vi?t KB 255504.

Thu?c tính

ID c?a bài: 255504 - L?n xem xét sau cùng: 11 Tháng Chín 2011 - Xem xét l?i: 3.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Windows Server 2008 Datacenter
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 Standard
T? khóa: 
kbhowto kbmt KB255504 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:255504

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com