Step by Step: Truy xu?t d? li?u t? Cube trên SQL Server Analysis v?i Office Excel 2010

ID c?a bài: 2555250 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.

V? tác gi?:

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
2401266
Bài vi?t này đư?c cung c?p b?i MVP LÊ NG?C K? PHONG. Microsoft chân thành c?m ơn nh?ng MVP đ? chia x? nh?ng kinh nghi?m chuyên môn c?a m?nh v?i nh?ng ngư?i s? d?ng khác. Bài vi?t này s? đư?c đăng trên website ho?c blog c?a MVP sau đây. N?u b?n mu?n xem các bài vi?t khác đư?c chia x? b?i MVP, vui l?ng nháy chu?t vào đây.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

THÔNG TIN THÊM

Bài hư?ng d?n này t?p trung vào vi?c gi?i thi?u tính năng truy xu?t d? li?u t? Cube đ? đư?c tri?n khai trên Microsoft SQL Server Analysis Services v?i công c? Excel 2010, m?t công c? r?t quen thu?c đ?i v?i ngư?i dùng văn ph?ng và x? lí thông tin (Info Worker).

Đ? có th? th?c hi?n bài hư?ng d?n này, có các yêu c?u v? ph?n m?m như sau:

· Microsoft SQL Server 2005/2008/2008R2 v?i d?ch v? SQL Server Analysis Services.

· B? cơ s? d? li?u m?u Adventure Work Cycles có th? t?i v? t?i: http://msftdbprodsamples.codeplex.com/

· Microsoft Office Excel 2007/2010Sau khi ti?n hành cài đ?t cơ s? d? li?u m?u, các b?n s? đư?c trang b? 02 thành ph?n chính g?m có: cơ s? d? li?u m?u và m?t s? project SSAS m?u; các project SSAS m?u s? đư?c lưu tr? theo đư?ng d?n thư m?c như dư?i đây:

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
2560159
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
2560160


Các b?n ti?n hành m? project Adventure Works DW 2008 t?i thư m?c Enterprise b?ng công c? Business Intelligence Development Studio, sau đó các b?n c?n ti?n hành ki?m tra l?i thông tin k?t n?i đ?n v?i máy ch? cơ s? d? li?u b?ng cách nh?p đôi chu?t vào Adventure Works.ds t?i thư m?c Data Source t?i c?a s? Solution Explorer như h?nh dư?i:

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
2560161


C?a s? Data Source Designer xu?t hi?n, các b?n nh?n ch?n vào Edit ki?m tra l?i thông s? k?t n?i đ?n máy ch? cơ s? d? li?u; sau đó nh?n ch?n Test Connection đ? ki?m tra k?t n?i.

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
2560162


Khi ki?m tra k?t n?i thành công, ta ti?n hành deploy project này vào SQL Server Analysis Server b?ng cách vào menu Build, ch?n Deploy Adventure Works DW 2008; m?c đ?nh th? vi?c deploy project m?u này s? thành công hoàn toàn; các b?n s? nh?n đư?c màn h?nh thông báo như sau:

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
2560163


Các b?n s? dung công c? SQL Server Management Studio k?t n?i vào d?ch v? SQL Server Analysis Services s? th?y đư?c database SSAS v?a deploy.

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
2560164Trong ph?n sau, ta s? ti?n hành vi?c s? d?ng Microsoft Office Excel 2010 đ? k?t n?i và l?y d? li?u t? SQL Server Analysis Server.

Các b?n ti?n hành m? Microsoft Office Excel 2010; ch?n Tab Data; t?i đây các b?n ti?n hành ch?n vào menu Other Sources và ch?n Analysis Services
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
2560165


T?i đây, các b?n c?n khai báo thông tin k?t n?i đ?n máy ch? đang v?n hành SQL Server Analysis Services

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
2560166


Các b?n ti?n hành ch?n cơ s? d? li?u Adventure Work DW 2008R2 đ? đư?c ti?n hành deploy trong các bư?c trư?c; Cube Adventure Works và nh?n Finish.

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
2560167


Microsoft Excel s? yêu c?u b?n ch?n l?a đ?nh d?ng cho báo cáo mà b?n s? làm vi?c, các b?n ch?n PivotTable Report và nh?n OK.

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
2560168


B?ng tính Excel s? đư?c th? hi?n như dư?i đây; và các b?n s? ti?n hành vi?c ch?n l?a các Metric thông tin t? c?a s? bên ph?i; kéo và th? vào vùng th? hi?n ? phía dư?i; đ?ng th?i th? Excel s? th? hi?n đúng trên b?ng tính nh?ng thông tin mà b?n yêu c?u và tương tác.

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
2560169


Tuyên b? Không ch?u trách nhi?m N?i dung Gi?i pháp C?ng đ?ng

CÔNG TY MICROSOFT VÀ/HO?C CÁC NHÀ CUNG C?P C?A H? KHÔNG B?O Đ?M V? TÍNH PHÙ H?P, Đ? TIN C?Y HO?C TÍNH CHÍNH XÁC C?A THÔNG TIN VÀ H?NH ?NH LIÊN QUAN ? ĐÂY. M?I THÔNG TIN VÀ H?NH ?NH NHƯ V?Y ĐƯ?C CUNG C?P “NHƯ NGUYÊN M?U” MÀ KHÔNG CÓ B?T K? B?O Đ?M NÀO. MICROSOFT VÀ/HO?C CÁC NHÀ CUNG C?P C?A H? KHÔNG CH?U TRÁCH NHI?M Đ?I V?I M?I B?O Đ?M VÀ ĐI?U KI?N V? THÔNG TIN VÀ H?NH ?NH LIÊN QUAN NÀY, BAO G?M C? M?I B?O Đ?M VÀ ĐI?U KI?N LIÊN QUAN V? TÍNH THƯƠNG M?I, PHÙ H?P CHO M?T M?C ĐÍCH Đ?C BI?T, N? L?C C?A CÔNG VI?C, TƯ CÁCH VÀ CAM K?T KHÔNG VI PH?M. B?N Đ?NG ? M?T CÁCH C? TH? LÀ KHÔNG CÓ TRƯ?NG H?P NÀO MÀ MICROSOFT VÀ/HO?C CÁC NHÀ CUNG C?P C?A H? B? RÀNG BU?C VÀO B?T K? THI?T H?I TR?C TI?P, GIÁN TI?P, TR?NG PH?T, T?NH C?, Đ?C BI?T, H? QU? HO?C B?T K? THI?T H?I D?NG NÀO, BAO G?M NHƯNG KHÔNG GI?I H?N THI?T H?I DO M?T MÁT, D? LI?U HO?C L?I ÍCH, X?Y RA HO?C TRONG M?I CÁCH LIÊN QUAN Đ?N VI?C S? D?NG HO?C KHÔNG TH? S? D?NG THÔNG TIN VÀ H?NH ?NH LIÊN QUAN CÓ ? ĐÂY, DÙ LÀ D?A VÀO H?P Đ?NG, L?I GÂY THI?T H?I, SƠ SU?T, NGH?A V? PHÁP L? HO?C B?T K? CƠ S? NÀO KHÁC, NGAY C? N?U MICROSOFT HO?C B?T K? NHÀ CUNG C?P NÀO C?A H? Đ? ĐƯ?C TƯ V?N V? KH? NĂNG B? THI?T H?I.

Thu?c tính

ID c?a bài: 2555250 - L?n xem xét sau cùng: 23 Tháng Sáu 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
  • Microsoft SQL Server 2008 R2 Enterprise
  • Microsoft SQL Server 2008 R2 Analysis Services
  • Microsoft SQL Server 2008 Enterprise
  • Microsoft SQL Server 2008 Analysis Services
T? khóa: 
kbprb kbtshoot kbstepbystep kbgraphxlink kbmvp KB2555250

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com