Làm th? nào đ? c?u h?nh chính sách tài kho?n Active Directory

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 255550 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Chú ?
Bài vi?t này áp d?ng cho Windows 2000. H? tr? cho Windows 2000 k?t thúc vào ngày 13 tháng 7 năm 2010. Các Trung tâm gi?i pháp k?t thúc h? tr? Windows 2000 là m?t đi?m kh?i đ?u đ? l?p k? ho?ch chi?n lư?c c?a b?n di chuy?n t? Windows 2000. Đ? bi?t thêm thông tin xem các Chính sách v?ng đ?i h? tr? c?a Microsoft.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

TÓM T?T

Bài vi?t này mô t? làm th? nào đ? c?u h?nh chính sách tài kho?n trong d?ch v? thư m?c Active directory. Khi b?n đ?t c?u h?nh chính sách tài kho?n (ví d? như chính sách m?t kh?u và tài kho?n khóa chính sách) trong Active Directory, Microsoft Windows 2000 cho phép ch? có m?t tên mi?n chính sách tài kho?n cho m?i tên mi?n. Thi?t đ?t chính sách nhóm có liên quan đ?n m?t mi?n không t? đ?ng truy?n cho các l?nh v?c khác trong r?ng. Liên k?t liên k?t thi?t đ?t chính sách nhóm t? m?t tên mi?n vùng khác, tên mi?n ph?i đư?c r? ràng v?i.

THÔNG TIN THÊM

Đó là m?t ngo?i l? cho quy t?c Windows 2000 có gi?y phép ch? có m?t tài kho?n chính sách cho m?i tên mi?n. B?n có th? c?u h?nh m?t tài kho?n chính sách cho m?t đơn v? t? ch?c. Các thi?t đ?t chính sách tài kho?n cho m?t đơn v? t? ch?c ?nh hư?ng đ?n các chính sách đ?a phương trên máy vi tính đư?c ch?a trong đó đơn v? t? ch?c. Ví d?, n?u m?t máy tr?m d?a trên Windows 2000 là m?t đơn v? t? ch?c mà đư?c đ?t theo tên OU1, ngư?i qu?n tr? có th? t?o ra m?t đ?i tư?ng chính sách nhóm cho OU1 và xác đ?nh thi?t đ?t chính sách tài kho?n khác v?i chính sách tên mi?n m?c đ?nh. Trong trư?ng h?p này, khi m?t ngư?i s? d?ng Nh?t k? ngày đ? các tên mi?n, các thi?t l?p chính sách tài kho?n t? chính sách tên mi?n m?c đ?nh đưa ra. Khi m?t ngư?i dùng đăng nh?p ? đ?a phương cho các máy tr?m d?a trên Windows 2000, các chính sách đ?a phương tài kho?n, như đư?c xác đ?nh b?i các đ?i tư?ng chính sách nhóm cho OU1, đư?c s? d?ng.

Chú ý B?i v? b? đi?u khi?n vùng không có trương m?c c?c b? như các máy ch? và máy tr?m làm vi?c làm, các chính sách tài kho?n đư?c đ?nh ngh?a trong đơn v? t? ch?c c?a đi?u khi?n vùng m?c đ?nh không có hi?u l?c. Windows Server 2008 gi?i thi?u chính sách m?t kh?u Fine-Grained cho phép ki?m soát chính xác hơn thi?t đ?t chính sách tài kho?n. Đ? bi?t thêm thông tin h?y truy c?p Web site sau c?a Microsoft:
AD DS: Chính sách m?t kh?u h?t m?n
http://technet2.Microsoft.com/windowsserver2008/en/Library/056a73ef-5c9e-44d7-acc1-4f0bade6cd751033.mspx?MFR=True


Đ? thêm thông tin v? chính sách b?o m?t tên mi?n, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
221930Chính sách b?o m?t tên mi?n trong Windows 2000


Chú ý B? đi?u khi?n vùng có đư?c các chính sách tài kho?n ch? t? các thùng ch?a tên mi?n. Hành vi này x?y ra b?i v? b? đi?u khi?n vùng chia s? cơ s? d? li?u tài kho?n tên mi?n, và do đó các chính sách ph?i đư?c th?ng nh?t trên t?t c? các b? đi?u khi?n vùng.

Đ? thêm thông tin v? chính sách nhóm áp d?ng quy t?c, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
259576Quy t?c ?ng d?ng chính sách nhóm cho b? ki?m soát mi?n

Thu?c tính

ID c?a bài: 255550 - L?n xem xét sau cùng: 21 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
  • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
  • Microsoft Windows 2000 Server
  • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
T? khóa: 
kbinfo kbmt KB255550 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:255550

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com