"Nevar izmantot ?o ID, lai piek??tu ?im pakalpojumam. L?dzu pierakst?ties ar at??ir?gu ID"k??da, m??inot piek??t Outlook t?mek?a lietojumprogramma, izmantojot Safari Office 365

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 2555521 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

PROBL?MA

Microsoft Office 365, m??inot atv?rt Microsoft Outlook t?mek?a lietojumprogramma, izmantojot web p?rl?kprogrammu, piem?ram, Safari, tiek par?d?ts ??ds k??das zi?ojums:

Nevar izmantot ?o ID, lai piek??tu ?im pakalpojumam. L?dzu pierakst?ties ar citu ID.

Ja izmantojat programmu Windows Internet Explorer, Outlook t?mek?a lietojumprogramma atver veiksm?gi.

IEMESLS

?? probl?ma rodas, m??inot atv?rt Outlook t?mek?a lietojumprogramma, izmantojot URL, kas nor?da uz vietni, kura pieprasa Microsoft (agr?k Windows Live ID) konta akredit?cijas datus. Un ?aj? viet? nepie?em lietot?ja ID. Izmantot, piem?ram, izmantojot ??du vietr?di URL:

http://www.Outlook.com/<username></username>

???DUMS

Toresolve ?o probl?mu, izmantojiet vietr?di URL, kas ir l?dz?gs ??m darb?b?m, lai piek??tu Outlook t?mek?a lietojumprogramma Office 365:

https://www.Outlook.com/<domainname></domainname>

Piem?ram, ja j?su dom?ns ir contoso.onmicrosoft.com, URL, kuru izmantojat, ir ??di:
https://www.Outlook.com/contoso.onmicrosoft.com
V?l arvien ir nepiecie?ama pal?dz?ba? Dodieties uz Office 365 Kopiena t?mek?a vietni.

?aj? rakst? min?tos tre?o pu?u produktus ra?o no korpor?cijas Microsoft neatkar?gi uz??mumi. Korpor?cija Microsoft nesniedz nek?das tie?as vai netie?as garantijas, par ?o produktu darb?bu vai uzticam?bu

Rekviz?ti

Raksta ID: 2555521 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: sestdiena, 2014. gada 12. j?lijs - P?rskat??ana: 11.0
Attiecas uz:
  • Microsoft Exchange Online
Atsl?gv?rdi: 
o365 o365a o365e o365p o365m o365022013 kb3rdparty kbmt KB2555521 KbMtlv
Ma??ntulko?ana
SVAR?GI! ?is raksts ir tulkots, izmantojot Microsoft ma??ntulko?anas programmat?ru, un, iesp?jams, labots, izmantojot tehnolo?iju Community Translation Framework (CTF). Korpor?cija Microsoft public? gan ar ma??ntulko?anas programmat?ru tulkotus rakstus, ko p?c tam redi??ju?i kopienas p?rst?vji, gan ar? tulkot?ju tulkotus rakstus, lai visi zin??anu b?zes raksti b?tu pieejami vair?k?s valod?s. Ar ma??ntulko?anas programmat?ru tulkotajos un kopienas p?rst?vju redi??tajos tekstos var b?t v?rdu izv?les, sintakses un/vai gramatikas k??das. Korpor?cija Microsoft neuz?emas atbild?bu ne par k?d?m neprecizit?t?m, k??d?m vai kait?jumu, kas radies nepareiza satura tulkojuma vai t? izmanto?anas d??. Papildinform?cija par CTF ir pieejama ?eit: http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections/lv.
Noklik??iniet ?eit, lai skat?tu ?? raksta versiju ang?u valod?: 2555521

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com