"Khng th? dng ID ny ? truy c?p vo b?n ghi d?ch v? ny. Xin vui l?ng k nh?p v?i m?t ID khc nhau"l?i khi b?n c? g?ng truy c?p vo Outlook Web App b?ng cch s? d?ng Safari trong Office 365

D?ch tiu ? D?ch tiu ?
ID c?a bi: 2555521 - Xem s?n ph?m m bi ny p d?ng vo.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

V?N ?

Trong Microsoft Office 365, khi b?n c? g?ng m? Microsoft Outlook Web App b?ng cch s? d?ng m?t trinh duyt Web nh Safari, b?n nh?n ?c thng bo l?i sau:

Khng th? dng ID ny ? truy c?p vo b?n ghi d?ch v? ny. Xin vui l?ng k nh?p v?i m?t ID khc.

Khi b?n s? d?ng Windows Internet Explorer, Outlook Web App s? m? ra thnh cng.

NGUYN NHN

V?n ? ny x?y ra khi b?n c? g?ng m? Outlook Web App b?ng cch s? d?ng m?t URL tr? ?n m?t web site yu c?u thng tin k nh?p ti kho?n (tr?c y l Windows Live ID) c?a Microsoft. V web site ny khng ch?p nh?n m?t ID ng?i dng. V d?, b?n s? d?ng URL sau:

http://www.Outlook.com/<username></username>

GI?I PHP

Toresolve v?n ? ny, s? d?ng m?t URL tng t? nh sau y ? truy c?p vo Outlook Web App trong Office 365:

https://www.Outlook.com/<domainname></domainname>

Cho v d? n?u mi?n c?a b?n l contoso.onmicrosoft.com, URL m b?n s? s? d?ng l nh sau:
https://www.Outlook.com/contoso.onmicrosoft.com
V?n c?n tr? gip? Chuy?n ?n cc Vn ph?ng 365 c?ng ?ng .

Cc s?n ph?m bn th? ba m bi vi?t ny th?o lu?n ?c s?n xu?t b?i cng ty ?c l?p v?i Microsoft. Microsoft a ra khng c b?o hnh, ng? ? hay cch khc, v? hi?u su?t ho?c ? tin c?y c?a cc s?n ph?m ny

Thu?c tnh

ID c?a bi: 2555521 - L?n xem xt sau cng: 12 Thang Bay 2014 - Xem xt l?i: 11.0
p d?ng
  • Microsoft Exchange Online
T? kha:
o365 o365a o365e o365p o365m o365022013 kb3rdparty kbmt KB2555521 KbMtvi
My d?ch
QUAN TRONG: Bai vit nay c d?ch b?ng phn mm dich thu?t cua Microsoft va co th c Cng ng Microsoft chinh sa l?i thng qua cng ngh CTF thay vi mt bin dich vin chuyn nghip. Microsoft cung c?p cc bi vi?t ?c c? bin d?ch vin v ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n v c?ng ?ng ch?nh s?a l?i ? b?n c th? truy c?p vo t?t c? cc bi vi?t trong C s? Ki?n th?c c?a chng ti b?ng nhi?u ngn ng? Tuy nhin, bi vi?t do my d?ch hoc thm chi cng ng chinh sa sau khng ph?i lc no c?ng hon h?o. Cc bi vi?t ny c th? ch?a cc sai st v? t? v?ng, c php ho?c ng? php, Microsoft khng ch?u trch nhi?m v? b?t k? s? thi?u chnh xc, sai st ho?c thi?t h?i no do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t ?ng s? d?ng c?a khch hng gy ra.
Nh?p chu?t vo y ? xem b?n ti?ng Anh c?a bi vi?t ny: 2555521

Cung cp Phan hi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com