Danh sách các gói d?ch v? và tích l?y Update cho BizTalk Server

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2555976 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

TÓM T?T

Bài này li?t kê các thông Phiên b?n tin c?a gói d?ch v? và các b?n C?p Nh?t tích l?y cho Microsoft BizTalk Server và Microsoft BizTalk Adapter Pack. Chúng tôi đ? ngh? r?ng b?n cài đ?t các b?n c?p nh?t m?i nh?t tích l?y cho các phiên b?n c?a máy ch? BizTalk mà b?n đang s? d?ng.

THÔNG TIN THÊM

BizTalk Server 2010

Tích l?y Update

BizTalk Server 2010 CU3

Phiên b?n: 3.9.542.2
Ngày phát hành: tháng mư?i m?t 30, 2011

Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:

2617149 Tích l?y gói 3 cho BizTalk Server 2010

BizTalk Server 2010 Cu

Phiên b?n: 3.9.530.2
Ngày phát hành: tháng tám 31, 2011

Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:

2573000 Tích l?y gói 2 cho BizTalk Server 2010

BizTalk Server 2010 CU1

Phiên b?n: 3.9.522.2
Ngày phát hành: 21 tháng năm, 2011

Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:

2497789Tích l?y gói 1 cho BizTalk Server 2010

BizTalk Server 2009

Tích l?y Update

BizTalk Server 2009 CU4

Phiên b?n: 3.8.473.2

Ngày phát hành: tháng mư?i m?t 1, 2011

Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:

2604321 Tích l?y gói 4 cho BizTalk Server 2009


BizTalk Server 2009 CU3

Phiên b?n: 3.8.469.2

Ngày phát hành: tháng 1, 2011

Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:

2557149Tích l?y gói 3 cho BizTalk Server 2009


BizTalk Server 2009 Cu

Phiên b?n: 3.8.463.2

Ngày phát hành: 17 tháng 3 năm 2011

Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:

2497794 Tích l?y gói 2 cho BizTalk Server 2009

BizTalk Server 2009 CU1

Phiên b?n: 3.8.454.2
Ngày phát hành: tháng mư?i hai 1, 2010

Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:

2429050Tích l?y gói 1 cho BizTalk Server 2009


BizTalk Server 2006 R2

Tích l?y Update

BizTalk Server 2006 R2 Service Pack 1 CU3

Phiên b?n: 3.6.2224.12
Ngày phát hành: tháng tám 30, 2010

Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:

2286501 Tích l?y gói 3 cho BizTalk Server 2006 R2 Service Pack 1

BizTalk Server 2006 R2 gói d?ch v? 1 Cu

Phiên b?n: 3.6.2217.12
Ngày phát hành: Tháng Sáu 24, 2010

Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:

2211420 Tích l?y gói 2 cho BizTalk Server 2006 R2 Service Pack 1

BizTalk Server 2006 R2 gói d?ch v? 1 CU1

Phiên b?n: 3.6.2210.12
Ngày phát hành: 12 Tháng ba, 2010

Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:

982061 Tích l?y gói 1 cho BizTalk Server 2006 R2 Service Pack 1

Gói d?ch v?

BizTalk Server 2006 R2 SP1

Phiên b?n: 3.6.2149.10
Ngày phát hành: 05

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? hotfixes đư?c bao g?m trong Microsoft BizTalk Server 2006 R2 Service Pack 1, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:

974563 Danh sách các máy ch? Microsoft BizTalk hotfixes đư?c bao g?m trong BizTalk Server 2006 R2 Service Pack 1

BizTalk Adapter gói 2010

Tích l?y Update

BizTalk Adapter Pack 2010 Cu

Phiên b?n: 3.5.6537.0
Ngày phát hành: tháng tám 31, 2011

Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:

2572999 Tích l?y gói 2 cho BizTalk Adapter Pack 2010


BizTalk Adapter Pack 2010 CU1


Phiên b?n: 3.5.6534.0
Ngày phát hành: 6 tháng năm, 2011

Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:

2539794Tích l?y gói 1 cho BizTalk Adapter Pack 2010


BizTalk Adapter Pack 2,0

Tích l?y Update

BizTalk Adapter gói 2.0 CU4

Phiên b?n: 3.5.5325.0
Ngày phát hành: tháng mư?i m?t 1, 2011

Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:

2604327 Tích l?y gói 4 cho BizTalk Adapter Pack 2,0


BizTalk Adapter gói 2.0 CU3

Phiên b?n: 3.5.5324.0
Ngày phát hành: tháng 1, 2011

Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:

2557150Tích l?y gói 3 cho BizTalk Adapter Pack 2,0


BizTalk Adapter Pack 2,0 Cu

Phiên b?n: 3.5.5320.0
Ngày phát hành: 30 tháng tư, 2011

Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:

2531605 Tích l?y gói 2 cho BizTalk Adapter Pack 2,0

BizTalk Adapter gói 2.0 CU1

Phiên b?n: 3.5.5314.0
Ngày phát hành: tháng mư?i hai 1, 2010

Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:

2444952 Tích l?y gói 1 cho BizTalk Adapter Pack 2,0

Thu?c tính

ID c?a bài: 2555976 - L?n xem xét sau cùng: 01 Tháng Mười Hai 2011 - Xem xét l?i: 1.0
Áp d?ng
 • Microsoft BizTalk Server 2006 R2 Branch
 • Microsoft BizTalk Server 2006 R2 Developer Edition
 • Microsoft BizTalk Server 2006 R2 Enterprise Edition
 • Microsoft BizTalk Server 2006 R2 Service Pack 1
 • Microsoft BizTalk Server 2006 R2 Standard Edition
 • Microsoft BizTalk Server 2006 Standard Edition
 • Microsoft BizTalk Server 2009 Branch
 • Microsoft BizTalk Server 2009 Developer
 • Microsoft BizTalk Server 2009 Enterprise
 • Microsoft BizTalk Server 2009 Standard
 • Microsoft BizTalk Server Branch 2010
 • Microsoft BizTalk Server Developer 2010
 • Microsoft BizTalk Server Enterprise 2010
 • Microsoft BizTalk Server Standard 2010
T? khóa: 
kbmt KB2555976 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:2555976

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com