Các c?t trong t?p tin đăng nh?p .csv đư?c không x?p m?t cách chính xác khi b?n th?c hi?n m?t t?m ki?m khám phá trên m?t h?p thư trong môi trư?ng Exchange Server 2010

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2556096 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

TRI?U CH?NG

Hãy xem xét các tình huống sau:
  • Trong m?t môi trư?ng Microsoft Exchange Server 2010, b?n th?c hi?n m?t t?m ki?m khám phá trên m?t h?p thư.
  • H?p thư có d?u ph?y trong tên hi?n th?. Ví d?, tên hi?n th? FirstName, Th?.
  • B?n kích ho?t tính năng đăng nh?p đ?y đ? đ? đăng k?t qu? t?m ki?m trong m?t t?p tin ph?y giá tr? (.csv).
  • B?n truy c?p thư m?c k?t qu? t?m ki?m trong h?p thư khám phá, và sau đó b?n m? t?p tin .csv đ? xem k?t qu? t?m ki?m.
Trong trư?ng h?p này, tên hi?n th? h?p thư ch?a ch? các FirstName, và ti?p theo c?t có ch?a các Th?. N?i dung c?a m?i c?t khác đư?c chuy?n sang ti?p theo c?t bên ph?i.

NGUYÊN NHÂN

V?n đ? này x?y ra v? d?u ph?y trong tên hi?n th? l?c các c?t đ? d?ng lên không chính xác trong t?p tin .csv.

GI?I PHÁP

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, cài đ?t b?n C?p Nh?t rollup sau đây:
2582113 Mô t? Update Rollup 5 cho Exchange Server 2010 gói d?ch v? 1

T?NH TR?NG

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong các s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".

CÁCH GI?I QUY?T KHÁC

Đ? làm vi?c xung quanh v?n đ? này, xóa d?u ph?y trong tên hi?n th? c?a h?p thư. Ví d?, thay đ?i tên hi?n th? t? FirstName, th? đ? FirstName th?.

THÔNG TIN THÊM

Để biết thêm thông tin về Multi-Mailbox Search, truy c?p vào trang web c?a Microsoft sau đây:
Thông tin chung v? t?m ki?m nhi?u h?p thư
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? m?t v?n đ? tương t?, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2556107 Các c?t trong t?p tin đăng nh?p .csv đư?c không x?p m?t cách chính xác khi b?n th?c hi?n m?t t?m ki?m khám phá trên m?t h?p thư trong môi trư?ng Exchange Server 2010

Thu?c tính

ID c?a bài: 2556096 - L?n xem xét sau cùng: 17 Tháng Mười 2011 - Xem xét l?i: 1.0
Áp d?ng
  • Microsoft Exchange Server 2010 Service Pack 1, khi đư?c dùng v?i:
    • Microsoft Exchange Server 2010 Standard
    • Microsoft Exchange Server 2010 Enterprise
T? khóa: 
kbqfe kbfix kbexpertiseinter kbsurveynew kbmt KB2556096 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:2556096

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com