M?t s? quy t?c ch? có khách hàng thư không có hi?u l?c vào thư đi?n t? đư?c lưu dư?i d?ng b?n th?o trong môi trư?ng Exchange Server 2010

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2556407 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

TRI?U CH?NG

Gi? s? r?ng b?n s? d?ng Microsoft Office Outlook ? ch? đ? tr?c tuy?n đ? truy c?p h?p thư trong m?t môi trư?ng Microsoft Exchange Server 2010. B?n c?u h?nh m?t hay nhi?u quy t?c ch? có khách hàng thư trên thư đi?n t? mà b?n g?i. Trong t?nh hu?ng này, m?t s? quy t?c không có hi?u l?c vào thư đi?n t? đư?c lưu dư?i d?ng b?n th?o. Ví d?, b?n t?o m?t quy t?c ch? có khách hàng thông báo r?ng b?n sao (CC) b?n thân b?n khi b?n g?i m?t email. B?n nh?n CTRL + S đ? lưu thông đi?p thư đi?n t? ho?c nó s? đư?c lưu t? đ?ng. B?n g?i thông đi?p thư đi?n t?. Trong t?nh hu?ng này, b?n không có trong danh sách CC thông báo email trong kho?n m?c đ? g?i. V? v?y, b?n không nh?n đư?c thông báo email.

NGUYÊN NHÂN

V?n đ? này x?y ra v? d?ch v? truy c?p khách hàng Microsoft Exchange RPC ch? thêm ngư?i nh?n vào b?ng ngư?i nh?n. Tuy nhiên, các d?ch v? không tuôn ngư?i nh?n đư?c g?i t?i kho?n m?c đ? lưu. V? v?y, nh?ng ngư?i nh?n đư?c b? sung b?i các quy t?c ch? có khách hàng thư đang b? lo?i b?.

GI?I PHÁP

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, cài đ?t b?n C?p Nh?t rollup sau đây:
2582113 Mô t? Update Rollup 5 cho Exchange Server 2010 gói d?ch v? 1

CÁCH GI?I QUY?T KHÁC

Đ? làm vi?c xung quanh v?n đ? này, s? d?ng Outlook ? ch? đ? lưu tr?.

T?NH TR?NG

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong các s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".

Thu?c tính

ID c?a bài: 2556407 - L?n xem xét sau cùng: 24 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 1.0
Áp d?ng
  • Microsoft Exchange Server 2010 Service Pack 1, khi đư?c dùng v?i:
    • Microsoft Exchange Server 2010 Enterprise
    • Microsoft Exchange Server 2010 Standard
T? khóa: 
kbqfe kbfix kbsurveynew kbexpertiseinter kbmt KB2556407 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:2556407

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com