Cumulative update package 3 cho BizTalk Adapter Pack 2,0

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2557150
Bài vi?t này áp d?ng cho các s?n ph?m sau đây:
 • Microsoft BizTalk Adapter Pack 2,0
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

GI?I THI?U

B?n c?p nh?t này tích l?y cho Microsoft BizTalk Adapter Pack 2,0 ch?a hotfixes cho Microsoft BizTalk Adapter Pack 2,0 các v?n đ? đ? đư?c gi?i quy?t sau khi s? phát hành c?a BizTalk Adapter Pack 2,0.

Chúng tôi đ? ngh? b?n ki?m tra hotfixes trư?c khi b?n tri?n khai chúng trong m?t môi trư?ng s?n xu?t. B?i v? các b?n xây d?ng đư?c tích l?y, m?i b?n phát hành b?n c?p nh?t m?i ch?a t?t c? các hotfix và c?p nh?t t?t c? các C?p Nh?t b?o m?t đ? đư?c bao g?m trong trư?c BizTalk Adapter Pack 2,0 phát hành. Chúng tôi đ? ngh? b?n h?y xem xét vi?c áp d?ng vi?c phát hành b?n c?p nh?t m?i nh?t có ch?a hotfix này.

Ghi chú quan tr?ng v? gói cumulative update

 • M?t tích l?y C?p Nh?t gói bao g?m t?t c? các gói c?u ph?n. Tuy nhiên, các gói tích l?y C?p Nh?t C?p Nh?t ch? nh?ng thành ph?n đư?c cài đ?t trên h? th?ng.
Quan tr?ng Đ? ki?m tra xem li?u m?t gói d?ch v? m?i hơn ho?c Cumulative Update có s?n cho máy ch? BizTalk, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2555976 Danh sách các gói d?ch v? và Cumulative Update cho BizTalk Server

THÔNG TIN THÊM

Các gói tích l?y C?p Nh?t sau đây là m?t C?p Nh?t rollup có ch?a t?t c? các trang trư?c hotfixes cho BizTalk Adapter Pack 2,0.

Đ?i tuy?n BizTalk Server s? d?ng mô h?nh này như là m?t phi công và c?ng có th? s? d?ng mô h?nh này cho phiên b?n c? th? này. K? ho?ch đ? áp d?ng mô h?nh này d?a trên thông tin ph?n h?i mà chúng tôi nh?n đư?c t? c?ng đ?ng.

Đ? bi?t thêm v? nh?ng thu?t ng? đư?c s? d?ng đ? mô t? s?n ph?m Microsoft C?p Nh?t, b?m s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
824684 Mô tả thuật ngữ chuẩn được sử dụng để mô tả các bản cập nhật phần mềm của Microsoft

Hotfixes đư?c bao g?m trong b?n C?p Nh?t tích l?y gói 3 cho BizTalk Adapter Pack 2,0

Bài vi?t cơ s? ki?n th?c Microsoft mà th?o lu?n v? các hotfix đư?c gi?i phóng khi chúng tr? nên có s?n. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? BizTalk Adapter Pack l?i, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
VSTS l?i s?S? bài vi?t KBMô tả
7127282563231Kh?c ph?c: "các đ?nh d?ng đ? ném m?t ngo?i l? trong khi đang c? g?ng deserialize tin nh?n" l?i khi adapter WCF-SAP BizTalk Adapter Pack 2,0 th?c hi?n m?t RFC ho?c BAPI đ?n m?t h? th?ng SAP
7137492552332Kh?c ph?c: WCF-SAP adapter có th? không chính xác gi? k?t n?i m? khi các b? chuy?n đ?i s? g?i m?t s? yêu c?u RFC
7137892539412M?t hotfix là có s?n cho b? đi?u h?p d?a trên WCF SAP cho b?n vô hi?u hoá hành vi trims chi?c Zero hàng đ?u c?a các giá tr? NUMC trong BizTalk Adapter Pack 2,0
7144232539769Kh?c ph?c: BizTalk Server đi?m d?ng ti?p nh?n IDOCs t? b? đi?u h?p d?a trên WCF SAP trong BizTalk Adapter Pack 2,0
728962,739348,7581092552439Kh?c ph?c: Nh?n đư?c v? trí có th? không chính xác kh?i đ?ng l?i khi b?n s? d?ng các adapter WCF-SQL ho?c b? đi?u h?p WCF-Oracle vào đ?a đi?m nh?n đư?c trong BizTalk Adapter Pack 2,0
7307282556304Kh?c ph?c: Các cu?c g?i t? xa ch?c năng không làm vi?c sau khi các b? chuy?n đ?i d?a WCF SAP nh?n m? l?i RFC_FAILURE trong BizTalk Adapter Pack 2,0
7428382554806Kh?c ph?c: "System.InvalidOperationException: th? lo?i không t?n t?i" l?i n?u m?t s? khóa registry cho b? đi?u h?p d?a trên WCF SAP đang b? h?ng trong BizTalk Adapter Pack 2,0

Làm th? nào đ? có đư?c tích l?y C?p Nh?t gói 3 cho BizTalk Adapter Pack 2,0

M?t gói ph?n m?m đư?c h? tr? cumulative update is now available t? Microsoft. Tuy nhiên, các gói cumulative update là nh?m s?a các ch? là các s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Cumulative update C?p Nh?t gói ch? áp d?ng cho h? th?ng đang g?p nh?ng v?n đ? c? th?. Đi?u này gói cumulative update có th? nh?n đư?c th? nghi?m b? sung. V? v?y, n?u b?n không b? ?nh hư?ng b?i b?t k? c?a nh?ng v?n đ? này, chúng tôi đ? ngh? b?n đ?i cho gói d?ch v? ti?p theo c?a BizTalk Adapter Pack. Gói d?ch v? ti?p theo s? ch?a hotfix trong gói cumulative update C?p nh?t này.

N?u b?n C?p Nh?t tích l?y là có s?n đ? t?i v?, có là m?t ph?n "Hotfix t?i v? có s?n" ? đ?u bài vi?t cơ s? ki?n th?c này. N?u ph?n này không xu?t hi?n, liên h? v?i d?ch v? khách hàng c?a Microsoft và h? tr? đ? có đư?c gói cumulative update.

Chú ý N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? ph?i t?o m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t. Thông thư?ng h? tr? chi phí s? áp d?ng cho các câu h?i h? tr? b? sung và các v?n đ? không đ? đi?u ki?n cho vi?c này c? th? cumulative update C?p Nh?t gói. Đ?i v?i m?t danh sách đ?y đ? c?a khách hàng Microsoft D?ch v? và h? tr? qua đi?n tho?i s? đi?n tho?i ho?c đ? t?o ra m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
Liên h? v?i d?ch v? khách hàng Microsoft và h? tr?
Chú ý Các h?nh th?c "hotfix Download Available" s? hi?n th? các ngôn ng? cho cumulative update C?p Nh?t là s?n dùng. N?u b?n không nh?n th?y m?t ngôn ng? nh?t đ?nh, không có gói cumulative update C?p Nh?t có s?n cho ngôn ng? đó.

Cumulative update C?p nh?t thông tin gói

Cài đ?t Notes

C?p Nh?t tích l?y này ch?a các b?n c?p nh?t sau đây đ? WCF LOB Adapter SDK, đ? Microsoft BizTalk Adapter cho SQL Server gói, và Microsoft BizTalk Adapter Pack.

Áp d?ng này cumulative update, t?i v? các gói thích h?p cho Microsoft BizTalk Server:

N?u b?n s? d?ng máy ch? BizTalk chi nhánh b?n cùng v?i standalone Microsoft BizTalk Adapter cho SQL Server, t?i v? và cài đ?t b?n vá đ? "Tên t?p tin"- 2557150_SQLADaptor.

N?u b?n s? d?ng BizTalk Adapter Pack 2,0, t?i v? và cài đ?t b?n vá đ? "Tên t?p tin"- 2557150_ENU.

Điều kiện tiên quyết

Đ? áp d?ng b?n c?p nh?t này, b?n ph?i BizTalk Adapter Pack 2,0 ho?c Windows Communication Foundation (WCF) d?ng-c?a-Business (LOB) Adapter SDK Service Pack 2 (SP2) đư?c cài đ?t.

N?u m?t t?p tin Readme.txt đư?c bao g?m trong b?n c?p nh?t này, xem các t?p tin Readme.txt cho bi?t thêm thông tin v? làm th? nào đ? cài đ?t b?n c?p nh?t này.

Chú ý
 • B?n ph?i d?ng d?ch v? BizTalk sau đây trư?c khi b?n áp d?ng đi?u này gói cumulative update, và sau đó b?n ph?i b?t đ?u các d?ch v? này sau khi b?n áp d?ng gói cumulative update C?p nh?t này.
  • ENTSSO d?ch v?
  • IISADMIN d?ch v?
  • WINMGMT d?ch v?
  • BTSNTSVC d?ch v?
 • Trong m?t môi trư?ng có nhi?u máy tính, b?n ph?i cài đ?t gói cumulative update C?p nh?t này trên m?i máy tính cá nhân.

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u

Có l? b?n c?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n áp d?ng gói cumulative update C?p nh?t này.

Chi tieát taäp tin

B?n c?p nh?t này tích l?y, ti?ng Anh gói này có thu?c tính t?p (ho?c sau này t?p tin thu?c tính) mà đư?c li?t kê trong b?ng dư?i đây. Ngày tháng và th?i gian cho các t?p tin đư?c li?t kê trong Th?i gian Universal ph?i h?p qu?c t? (UTC). Khi b?n xem chi tieát taäp tin, nó là chuy?n đ?i thành gi? c?c b?. Đ? bi?t s? khác nhau gi?a UTC và local time, s? d?ng các Múi gi? th? tab trong các Ngaøy giôø kho?n m?c trong b?ng đi?u khi?n.

Chú ý
Gói cumulative update C?p nh?t này là m?t gói riêng mà áp d?ng cho c? hai máy tính 32-bit và 64-bit máy tính. Khi b?n cài đ?t b?n c?p nh?t này, C?p Nh?t gói c?p nh?t các phiên b?n 32-bit và 64-bit BizTalk Adapter Pack 2.0 và Windows Communication Foundation (WCF) d?ng-c?a-Business (LOB) Adapter SDK gói d?ch v? 2 (SP2) trên máy tính.
Cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n BizTalk Adapter Pack 2,0 và WCF LOB Adapter SDK SP2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờN?n t?ng
Microsoft.Adapters.oracledb.dll3.5.5324.0391,03213 Tháng b?y, 201112: 41x86
Microsoft.Adapters.oracleebs.dll3.5.5324.0452,47213 Tháng b?y, 201112: 41x86
Microsoft.Adapters.SAP.dll3.5.5324.0354,16013 Tháng b?y, 201112: 41x86
Microsoft.Adapters.SAP.sapginvoker.dll3.5.5324.0141,70413 Tháng b?y, 201112: 41x86
Microsoft.Adapters.SQL.dll3.5.5324.0255,85613 Tháng b?y, 201112: 41x86
Microsoft.Data.sapclient.dll3.5.5324.0337,77613 Tháng b?y, 201112: 41x86
Microsoft.servicemodel.channels.dll3.0.5324.0280,44813 Tháng b?y, 201115: 15x86
Microsoft.servicemodel.channels.Tools.biztalkextension.dll3.0.5324.059,31213 Tháng b?y, 201115: 15x86
Cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a BizTalk Adapter Pack 2,0 và c?a WCF LOB Adapter SDK SP2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờN?n t?ng
Microsoft.Adapters.oracledb.dll3.5.5324.0386,93613 Tháng b?y, 201112: 42x64
Microsoft.Adapters.oracleebs.dll3.5.5324.0448,37613 Tháng b?y, 201112: 42x64
Microsoft.Adapters.SAP.dll3.5.5324.0350,06413 Tháng b?y, 201112: 42x64
Microsoft.Adapters.SAP.sapginvoker.dll3.5.5324.0155,01613 Tháng b?y, 201112: 42x64
Microsoft.Adapters.SQL.dll3.5.5324.0251,76013 Tháng b?y, 201112: 42x64
Microsoft.Data.sapclient.dll3.5.5324.0333,68013 Tháng b?y, 201112: 42x64
Microsoft.servicemodel.channels.dll3.0.5324.0280,44813 Tháng b?y, 201115: 18x64
Microsoft.servicemodel.channels.Tools.biztalkextension.dll3.0.5324.059,31213 Tháng b?y, 201115: 18x64
Cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Microsoft BizTalk Adapter cho SQL Server và c?a WCF LOB Adapter SDK SP2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờN?n t?ng
Microsoft.servicemodel.channels.dll3.0.5324.0280,44813 Tháng b?y, 201115: 15x86
Microsoft.servicemodel.channels.Tools.biztalkextension.dll3.0.5324.059,31213 Tháng b?y, 201115: 15x86
Microsoft.Adapters.SQL.dll3.5.5324.0255,85613 Tháng b?y, 201115: 22x86
Cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Microsoft BizTalk Adapter cho SQL Server và c?a WCF LOB Adapter SDK SP2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờN?n t?ng
Microsoft.servicemodel.channels.dll3.0.5324.0280,44813 Tháng b?y, 201115: 18x64
Microsoft.servicemodel.channels.Tools.biztalkextension.dll3.0.5324.059,31213 Tháng b?y, 201115: 18x64
Microsoft.Adapters.SQL.dll3.5.5324.0251,76013 Tháng b?y, 201115: 26x64

Chú ý N?u b?n s? d?ng máy ch? BizTalk chi nhánh b?n cùng v?i đ?c l?p Microsoft BizTalk Adapter cho SQL Server, ki?m tra các thông tin C?p Nh?t t?p tin trong các b?ng "Microsoft BizTalk Adapter for SQL Server và c?a WCF LOB Adapter SDK SP2". N?u b?n s? d?ng các phiên b?n khác c?a BizTalk Server cùng v?i BizTalk Adapter Pack 2.0, ki?m tra các thông tin C?p Nh?t t?p tin trong các b?ng "BizTalk Adapter Pack 2,0 và c?a WCF LOB Adapter SDK SP2".

THAM KH?O

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? máy ch? BizTalk hotfixes, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2003907 Thông tin v? máy ch? BizTalk hotfixes

Thu?c tính

ID c?a bài: 2557150 - L?n xem xét sau cùng: 18 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 3.0
T? khóa: 
kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbexpertiseadvanced kbhotfixrollup kbsurveynew kbbtsadapters kbmt KB2557150 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:2557150

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com