Phương pháp cho vi?c khôi ph?c d? li?u t?p m? hóa

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 255742 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Chú ?
Bài vi?t này áp d?ng cho Windows 2000. H? tr? cho Windows 2000 k?t thúc vào ngày 13 tháng 7 năm 2010. Các Trung tâm gi?i pháp k?t thúc h? tr? Windows 2000 là m?t đi?m kh?i đ?u đ? l?p k? ho?ch chi?n lư?c c?a b?n di chuy?n t? Windows 2000. Đ? bi?t thêm thông tin xem các Chính sách v?ng đ?i h? tr? c?a Microsoft.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

TÓM T?T

Bài vi?t này mô t? phương pháp đ? ph?c h?i d? li?u m?t m? hóa v?i các m? hóa t?p tin h? th?ng (EFS) n?u khóa riêng cho ngư?i dùng ngư?i m? hóa các t?p tin b? m?t ho?c b? phá h?y.

THÔNG TIN THÊM

N?u máy tính c?a b?n là m?t thành viên c?a m?t tên mi?n d?a trên Windows 2000 và b?n m? hóa các t?p tin b?ng cách s? d?ng trương m?c ngư?i dùng vùng, c?a b?n đư?c m? hóa t?p tin có th? đư?c ph?c h?i b?i EFS ph?c h?i đ?i l? cho tên mi?n c?a b?n. Có hai phương pháp đ? xác đ?nh ngư?i đ?i l? ph?c h?i là:
  • Liên h? v?i ngư?i qu?n tr? h? th?ng c?a b?n.
  • N?u b?n có quy?n truy c?p đ?n ngu?n tài nguyên Microsoft Windows 2000 Kit, b?n có th? s? d?ng ti?n ích Efsinfo đ? xác đ?nh ngư?i ph?c h?i đư?c ch? đ?nh Đ?i l? là m?t t?p tin cho trư?c ho?c t?p h?p các t?p tin.Cho thông tin thêm v? công c? Efsinfo, nh?p vào s? bài vi?t dư?i đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
    243026 B?ng cách s? d?ng Efsinfo.exe đ? xác đ?nh thông tin v? t?p m? hóa
N?u máy tính c?a b?n không ph?i là m?t thành viên c?a m?t tên mi?n d?a trên Windows 2000 (nó là m?t máy ch? đ?c l?p ho?c thành viên c?a m?t Microsoft Windows NT 4.0 d?a trên tên mi?n), tài kho?n qu?n tr? đ?a phương, đư?c xây d?ng trong c?a b?n có th? thi?t k? các Ph?c h?i đ?i l? cho b?t k? ngư?i dùng máy tính c?a b?n. Đ? có th? ph?c h?i thông tin đư?c m? hóa trên m?t máy tính trong trư?ng h?p này, b?n ph?i sao lưu c?a đ?i l? ph?c h?i khóa riêng trư?c khi các m?t ch?a khóa. Cho bi?t thêm thông tin v? cách s? d?ng EFS và sao lưu và Khôi ph?c l?i các đ?i l? ph?c h?i khóa riêng, xem các bài vi?t sau đây trong các Cơ s? ki?n th?c Microsoft:
223316 Th?c ti?n t?t nh?t cho vi?c m?t m? hóa t?p h? th?ng
241201 Làm th? nào đ?: Sao lưu c?a b?n m? hóa t?p tin h? th?ng Private Key trong Windows 2000
Thông tin khác liên quan đ?n EFS có s?n trên các Microsoft Web site sau:
http://www.Microsoft.com/technet/Security/prodtech/Windows2000/w2kccadm/dataprot/w2kadm21.mspx
LƯU ?: N?u b?n không có quy?n truy c?p vào tài kho?n c?a m?t đ?i l? ph?c h?i v?i m?t ph?c h?i h?p l? phím, b?n không th? ph?c h?i d? li?u. Không có không có workaround trong EFS.

Thu?c tính

ID c?a bài: 255742 - L?n xem xét sau cùng: 21 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
  • Microsoft Windows 2000 Server
  • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
  • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
T? khóa: 
kbefs kbinfo w2000efs kbmt KB255742 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:255742

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com