Làm th? nào đ? kh?c ph?c s? c? "STOP 0x0000003F" và "STOP 0x000000D8" thông báo l?i trong Windows Server 2003, Windows XP, và Windows 2000

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 256004 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Quan tr?ng Bài vi?t này ch?a thông tin v? làm th? nào đ? ch?nh s?a registry. H?y ch?c ch?n đ? sao lưu s? đăng k? trư?c khi b?n s?a đ?i nó. Hãy chắc chắn rằng bạn biết cách khôi phục sổ đăng ký nếu sự cố xảy ra. Để biết thêm thông tin về cách sao lưu, phục hồi, và sửa đổi sổ đăng ký, hãy bấm số bài viết sau đây để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
256986 Mô tả sổ đăng ký́ Microsoft Windows
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

D?a trên Windows Server 2003, Windows XP d?a trên, ho?c Windows 2000 trên máy tính c?a b?n có th? t?o ra m?t trong các thông báo l?i sau trên m?t màn h?nh màu xanh:

Thư 1
D?NG: 0X0000003F (0XA, 0XB, 0XC, 0XD) NO_MORE_SYSTEM_PTES
Thư 2
D?NG: 0x000000D8 (0xW, 0xX, 0xY, 0xZ) DRIVER_USED_EXCESSIVE_PTES
Bài vi?t này mô t? cách đ? kh?c ph?c các thông báo l?i.

THÔNG TIN THÊM

C?nh báo V?n đ? nghiêm tr?ng có th? x?y ra n?u b?n s?a đ?i registry không chính xác b?ng cách s? d?ng Registry Editor ho?c b?ng cách s? d?ng m?t phương pháp. Nh?ng v?n đ? này có th? yêu c?u b?n cài đ?t l?i h? đi?u hành c?a b?n. Microsoft không thể bảo đảm rằng những sự cố này có thể được giải quyết. Bạn phải tự chịu rủi ro khi sửa đổi sổ đăng ký.

Thông báo l?i "no_more_system_ptes"

Thông báo l?i này thư?ng đư?c gây ra b?i m?t đi?u khi?n có th? không làm s?ch lên đúng cách. Trong các "STOP: 0x0000003F" m?u thông báo l?i đư?c li?t kê trư?c đó trong bài vi?t này, các thông s? có th? khác nhau tùy thu?c vào c?u h?nh h? th?ng c?a b?n, và h? có ? ngh?a sau đây:
0xA - trang b?ng m?c nh?p (CP) lo?i: 0 = h? th?ng m? r?ng, 1 = m? r?ng không paged h? bơi
0xB - kích thư?c đư?c yêu c?u
0xC - h? th?ng t?ng s? mi?n phí PTEs
0xD - t?ng th?ng PTEs
Windows bao g?m m?t giá tr? đăng k? b?n có th? s? d?ng đ? lưu d?u v?t ngăn x?p đ? b?n có th? xác đ?nh tr?nh đi?u khi?n không làm s?ch lên đúng cách. S? d?ng Registry Editor (Regedt32.exe) đ? xem khóa registry sau đây:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Memory Management
S?a đ?i giá tr? đăng k? sau, và sau đó kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n:
Giá tr? tên: TrackPtes
Giá tr? Type: REG_DWORD
D? li?u có giá tr?: 1
Sinh: Hex
Chú ý Đây là cách duy nh?t đ? xác đ?nh v? trí ngư?i lái xe.

Thông báo l?i "driver_used_excessive_ptes"

Thông báo l?i này thư?ng x?y ra n?u máy tính c?a b?n ch?y ra kh?i PTEs. Trong các "STOP: 0x000000D8" m?u thông báo l?i đư?c li?t kê trư?c đó trong bài vi?t này, các thông s? có th? khác nhau tùy thu?c vào c?u h?nh h? th?ng c?a b?n, và h? có ? ngh?a sau đây:
 • 0xW - n?u tham s? này có giá tr? không null, nó ch?a tên c?a đi?u khi?n có th? gây ra các thông báo l?i. B?t c? khi nào có th?, tên tr?nh đi?u khi?n đư?c hi?n th? theo đ?nh d?ng Unicode và lưu trong KiBugCheckDriver.
 • 0xX - n?u tham s? 0xW có giá tr? không null, sau đó tham s? này có ch?a s? PTEs đư?c s? d?ng b?i ngư?i lái xe đó gây ra các thông báo l?i, và ngăn x?p g?i đi?n tho?i cho th?y tên c?a ngư?i lái xe mà t?o ra các thông báo l?i.
 • 0xY - h? th?ng t?ng s? mi?n phí PTEs.
 • 0xZ - t?ng th?ng PTEs.
Đi?u ch?nh đi?u khi?n có th? gây ra các thông báo l?i ho?c tăng s? lư?ng PTEs thư?ng s?a ch?a v?n đ? này.
Để có thêm thông tin về vấn đề này, bấm số bài viết sau đây để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
247904Làm th? nào đ? c?u h?nh các khu v?c b? nh? Paged đ?a ch? bơi và h? th?ng trang b?ng m?c

Thu?c tính

ID c?a bài: 256004 - L?n xem xét sau cùng: 21 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Web Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows XP Tablet PC Edition
 • Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005 Update Rollup 2
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
T? khóa: 
kberrmsg kbhowto kbtshoot kbmt KB256004 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:256004

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com