K?t n?i thư m?c ho?t đ?ng không đ?ng b? hóa b?n c?p nh?t m?i sau khi b?n chuy?n b? ki?m soát mi?n

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2561415 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TRI?U CH?NG

Bài vi?t này mô t? m?t gói C?p Nh?t mà gi?i quy?t m?t v?n đ? trong Microsoft h? th?ng Trung tâm d?ch v? Manager 2010 Service Pack 1 (SP1).

V?n đ? 1

Trong trư?ng h?p này, m?t t? ch?c có nhi?u đi?u khi?n vùng active directory (DCs) r?ng replicate v?i nhau. K?t n?i thư m?c ho?t đ?ng có th? không ho?t đ?ng chính xác khi DC switchover x?y ra. Trong trư?ng h?p này, các k?t n?i có kh? năng có th? b? l? m?t s? C?p Nh?t đang đư?c th?c hi?n trên b? đi?u khi?n tên mi?n.

Ngoài ra, các k?t n?i có th? có cùng m?t v?n đ? cho m?t b? đi?u khi?n tên mi?n duy nh?t đư?c khôi ph?c t? b?n sao lưu.

GI?I PHÁP

Đi?u ki?n tiên quy?t

Đ? cài đ?t b?n c?p nh?t này, b?n ph?i có Microsoft h? th?ng Trung tâm d?ch v? Manager 2010 Service Pack 1 (SP1) và Cumulative Update 2 cho h? th?ng Trung tâm d?ch v? Manager 2010 Service Pack 1 cài đ?t. Đ? bi?t thêm chi ti?t làm th? nào đ? có đư?c C?p Nh?t, b?m s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2542118 Mô t? c?a Cumulative Update 2 cho h? th?ng Trung tâm d?ch v? Manager 2010 Service Pack 1

Các thành ph?n mà b? ?nh hư?ng b?i b?n c?p nh?t này

B?n c?p nh?t này áp d?ng cho các thành ph?n b? d?ch v? sau:
 • D?ch v? qu?n l? máy ch? (SM Server)

T?i xu?ng b?n C?p Nh?t

Các t?p tin sau đây có s?n đ? t?i v? t? Microsoft Download Center:

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i v? SCSM2010SP1_OD_KB2561415_AMD64_7.0.6555.118.exe gói bây gi?.

Ngày phát hành: 17 tháng 6 năm 2011

Cho bi?t thêm thông tin v? làm th? nào đ? t?i v? Microsoft h? tr? t?p tin, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
119591 Làm th? nào đ? có đư?c Microsoft h? tr? t?p tin t? các d?ch v? tr?c tuy?n
Microsoft quét t?p tin này cho vi-rút. Microsoft s? d?ng ph?n m?m phát hi?n virus m?i nh?t có s?n trên ngày mà t?p tin đ? đư?c đăng. Các t?p tin đư?c lưu tr? trên tăng cư?ng b?o m?t máy ch? có th? giúp ngăn ng?a b?t k? thay đ?i không đư?c phép đ? các t?p tin.

Làm th? nào đ? cài đ?t b?n c?p nh?t này

Quan tr?ngTrư?c khi cài đ?t b?n c?p nh?t này, chúng tôi đ? ngh? b?n làm theo các bư?c sau:
 1. Sao lưu cơ s? d? li?u ServiceManager.
 2. Sao lưu các khoá m?t m? cho SM Server.

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? sao lưu cơ s? d? li?u và khoá m?t m?, truy c?p vào trang web TechNet sau đây:
Làm th? nào đ? sao lưu cơ s? d? li?u và khoá m?t m?
Lưu ?Sau khi b?n áp d?ng b?n c?p nh?t này, b?n ph?i t?o m?t k?t n?i m?i AD. Hi?n có AD k?t n?i không đ?m b?o chính xác đ?ng b? hóa thông tin C?p Nh?t khi b?n thay đ?i đ? m?t DC m?i. Sau đó, khi b?n thay đ?i b? đi?u khi?n vùng, ho?c khi m?t DC h?i ph?c t? b?n sao lưu, k?t n?i AD nên m?t cách chính xác đ?ng các đ?i tư?ng m?i ho?c c?p nh?t cho các đ?i tư?ng hi?n có t? qu?ng cáo.

Đ? cài đ?t b?n c?p nh?t này, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Ra kh?i ?ng d?ng tr?nh qu?n l? d?ch v? liên quan đ?n t?t c? trư?c khi b?n áp d?ng b?n c?p nh?t này. Ví d?, h?y thoát kh?i bàn đi?u khi?n b? d?ch v?, các liên k?t c?ng c?ng và authoring công c?.
 2. T?i xu?ng b?n c?p nh?t này đ?n m?t c?p đích.
 3. M? c?p đích.
 4. Nh?p chu?t ph?i vào t?p sau, và sau đó nh?p vào Ch?y như qu?n tr? viên:
  SCSM2010SP1_OD_KB2561415_AMD64_7.0.6555.118.exe
 5. Ch?p nh?n đi?u kho?n c?p phép ph?n m?m c?a Microsoft, và sau đó làm theo các bư?c trong thu?t s? cài đ?t.
Lưu ?B?n c?p nh?t này cài đ?t t?p m?i và thêm m?t quy tr?nh m?i đư?c lưu tr? trong cácServiceManager cơ s? d? li?u.

Các t?p tin .dll sau đây đư?c C?p Nh?t b?i b?n c?p nh?t này và c?n ph?i có s? phiên b?n đư?c ch? đ?nh:
 • Microsoft.EnterpriseManagement.ServiceManager.Connector.AD.dll, phiên b?n 7.0.6555.118
 • Microsoft.EnterpriseManagement.ServiceManager.Connector.SessionManager.dll, phiên b?n 7.0.6555.118

Th? t?c đư?c lưu tr? sau đây s? đư?c thêm vào máy ch? d?ch v? qu?n l?:
 • resetwatermarkfordatasource.SQL

Làm th? nào đ? xác đ?nh cho dù b?n c?p nh?t này đư?c cài đ?t đúng

Đ? xác đ?nh cho dù b?n c?p nh?t này đư?c cài đ?t đúng, s? d?ng m?t trong nh?ng phương pháp sau đây:

Phương pháp 1:

 1. Trong b?ng đi?u khi?n, m? Các chương tr?nh và tính năng.
 2. Nh?p vào Xem cài đ?t b?n C?p Nh?t.
 3. Ki?m tra xem li?u m?c sau đây đư?c hi?n th? trong danh saùch hieån th?:
  Hotfix cho Microsoft System Center b? d?ch v? SP1 (KB2561415)
  Lưu ? N?u máy tính đang ch?y máy ch? SM, m?t hàng này s? xu?t hi?n dư?i Microsoft System Center b? d?ch v? SP1.

Cách 2:

Xem các t?p tin đăng nh?p đ? xác đ?nh cho dù b?t k? l?i x?y ra trong khi cài đ?t b?n C?p Nh?t tích l?y. Đ? th?c hi?n vi?c này, ki?m tra các t?p tin đăng nh?p trong thư m?c temp % %.

Trên m?t x 64 d?a trên h? th?ng, xác minh các t?p tin log sau đây trong thư m?c temp % %:
 • SCSM2010SP1_OD_KB2561415_AMD64_7.0.6555.118.MSP.0.log
 • SCSMPatcherSetupWizard01.log

Xác đ?nh cho dù các v?n đ? đư?c gi?i quy?t

Đ? xác đ?nh li?u v?n đ? này đư?c gi?i quy?t, h?y ki?m tra sau đây:
 • Đ?u n?i AD nên luôn chuy?n nh?p nh?ng thay đ?i đ? đư?c t?o tài kho?n ngư?i dùng, máy tính, máy in, và nhóm các đ?i tư?ng trên DC m?i. Trư?c khi s?a ch?a, t?t c? các b?n C?p Nh?t và các đ?i tư?ng m?i đư?c không chuy?n nh?p các đi?u ki?n nh?t đ?nh.
N?u b?n ti?p t?c g?p ph?i các tri?u ch?ng này đư?c mô t? trong ph?n "Tri?u ch?ng", liên h? v?i d?ch v? khách hàng c?a Microsoft và h? tr?. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? mà không vư?t qua v?ng lo?i đ? C?p Nh?t c? th? này. Đ? t?o ra m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t, truy c?p vào trang web c?a Microsoft sau đây:
http://support.Microsoft.com/contactus/?WS=support

T?NH TR?NG

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong các s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".

Thu?c tính

ID c?a bài: 2561415 - L?n xem xét sau cùng: 27 Tháng Sáu 2011 - Xem xét l?i: 4.0
Áp d?ng
 • Microsoft System Center Service Manager 2010
T? khóa: 
kbqfe kbhotfixserver kbfix kbexpertiseadvanced kbsurveynew kbactivedirectory kbupdate kbmt KB2561415 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:2561415

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com