Hotfix gói 2561430 có s?n cho h? th?ng Trung tâm d?ch v? Manager 2010 Service Pack 1

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2561430 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Gi?i thi?u

Bài vi?t này mô t? m?t gói hotfix gi?i quy?t m?t s? v?n đ? trong Microsoft h? th?ng Trung tâm d?ch v? Manager 2010 Service Pack 1 (SP1).

THÔNG TIN THÊM

Các v?n đ? đó c? đ?nh trong hotfix này

Hotfix này s?a ch?a các v?n đ? sau đ? không trư?c đây tài li?u trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:

V?n đ? 1

Khi m?t l?p ho?c m?t ph?n m? r?ng l?p mà có m?t ki?u d? li?u th?p phân đư?c xác đ?nh và dân cư, quy mô c?a th?p phân đư?c b? qua. K?t qu? là r?ng th?p phân đư?c luôn luôn đư?c lưu tr? như làm tr?n đ?n s? nguyên g?n nh?t.S? phát hành 2

Khi m?t m?i quan h? v?i m?t d? li?u th?p phân lo?i tài s?n đư?c xác đ?nh, th?c t? m?i quan h? đó nh?m vào nh?ng m?i quan h? này không ph?i tri?n khai v? c?a đ? chính xác th?p phân. Đ? chính xác th?p phân truy 256 b?t k? c?a nh?ng g? đư?c đ?nh ngh?a cho chi?u dài t?i đa c?a tài s?n này.V?n đ? 3

Khi m?t l?p s? d?ng m?t phím soá đư?c xác đ?nh, b?t đ?ng s?n chèn và C?p Nh?t cho trư?ng h?p c?a l?p đó có th? th?t b?i v? c?a m?t s? vi ph?m h?n ch? duy nh?t.V?n đ? 4

Khi thu?c tính vào m?t m?i quan h? đư?c C?p Nh?t trong cùng m?t giao d?ch mà trong đó m?i quan h? này s? b? xóa, b?t đ?ng s?n C?p Nh?t không đư?c ph?n ánh trong nhà kho d? li?u.Thông tin hotfix

M?t hotfix đư?c h? tr? có s?n t? Microsoft. Tuy nhiên, hotfix này là nh?m kh?c ph?c ch? s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này ch? áp d?ng cho h? th?ng đang g?p v?n đ? mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này có th? nh?n đư?c th? nghi?m b? sung. V? v?y, n?u b?n không b? ?nh hư?ng b?i v?n đ? này, chúng tôi đ? ngh? b?n đ?i cho C?p Nh?t ti?p theo c?a ph?n m?m có ch?a hotfix này.

N?u các hotfix là có s?n đ? t?i v?, có là m?t ph?n "Hotfix t?i v? có s?n" ? đ?u bài vi?t cơ s? ki?n th?c này. N?u ph?n này không xu?t hi?n, liên h? v?i d?ch v? khách hàng c?a Microsoft và h? tr? đ? có đư?c các hotfix.

Lưu ? N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? ph?i t?o m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? mà không vư?t qua v?ng lo?i cho hotfix này c? th?. Đ?i v?i m?t danh sách đ?y đ? c?a Microsoft d?ch v? khách hàng và h? tr? s? đi?n tho?i ho?c đ? t?o ra m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t, truy c?p vào trang web c?a Microsoft sau đây:
http://support.Microsoft.com/contactus/?WS=support
Lưu ? Các h?nh th?c "hotfix download available" hi?n th? các ngôn ng? mà các hotfix có s?n. N?u b?n không nh?n th?y ngôn ng? c?a b?n, nó là b?i v? m?t hotfix không có s?n cho ngôn ng? đó.

Đi?u ki?n tiên quy?t

Đ? cài đ?t hotfix này, b?n ph?i có h? th?ng Trung tâm d?ch v? Manager 2010 Service Pack 1 (SP1) và Cumulative Update 2 cho h? th?ng Trung tâm d?ch v? Manager 2010 Service Pack 1 (SP1) đư?c cài đ?t.

Đ? bi?t thêm v? Cumulative Update 2 cho h? th?ng Trung tâm d?ch v? Manager 2010 SP1, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2542118 Mô t? c?a Cumulative Update 2 cho h? th?ng Trung tâm d?ch v? Manager 2010 Service Pack 1

Các thành ph?n mà b? ?nh hư?ng b?i hotfix này

Hotfix này áp d?ng cho các thành ph?n h? th?ng Trung tâm d?ch v? qu?n l? sau đây:
 • B? d?ch v? qu?n l? Server (máy ch? SM)
 • D?ch v? qu?n l? d? li?u kho qu?n l? máy ch? (DW server)
 • Bàn giao ti?p qu?n l? d?ch v?

Làm th? nào đ? cài đ?t hotfix này

Quan tr?ng Trư?c khi cài đ?t hotfix này, chúng tôi đ? ngh? b?n làm theo các bư?c sau:
 1. Sao lưu cơ s? d? li?u sau đây:
  • ServiceManager
  • DWDataMart
  • DWRepository
  • DWStagingandConfig
 2. Sao lưu các khoá m?t m? cho máy ch? SM và cho DW server.
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? sao lưu cơ s? d? li?u và khoá m?t m?, h?y truy c?p trang web Microsoft TechNet sau đây:
Hư?ng d?n d?ch v? trung tâm Manager 2010 SP1 Disaster Recovery ph?c h?i h? th?ng
Đ? cài đ?t hotfix này, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Ra kh?i m?i ?ng d?ng liên quan đ?n h? th?ng Trung tâm d?ch v? qu?n l? trư?c khi b?n áp d?ng hotfix này.

  Ví d?, thoát kh?i bàn đi?u khi?n b? d?ch v? và công c? authoring.
 2. T?i xu?ng hotfix này vào m?t c?p đích.

  Lưu ? Hotfix này có c? hai phiên b?n x 86 và x 64 Phiên b?n. T?i phiên b?n đó là phù h?p v?i h? th?ng c?a b?n.
 3. M? thư m?c đích.
 4. Nh?p chu?t ph?i vào t?p sau, và sau đó nh?p vào Ch?y như qu?n tr? viên:

  Đ?i v?i m?t h? th?ng AMD64 d?a trên:
  SCSM2010SP1_OD_KB2561430_AMD64_7.0.6555.116.exe
  Đ?i v?i m?t x 86 d?a trên h? th?ng:
  SCSM2010SP1_OD_KB2561430_i386_7.0.6555.116.exe
 5. Ch?p nh?n đi?u kho?n c?p phép ph?n m?m c?a Microsoft, và sau đó làm theo các bư?c trong thu?t s? cài đ?t.
 6. Cho d?ch v? qu?n l? d? li?u máy ch? qu?n l? kho hàng, b?n ph?i t? kh?i đ?ng d?ch v? h? th?ng Trung tâm qu?n l? sau khi cài đ?t hotfix hoàn t?t.

THÔNG TIN THÊM

Hotfix này không cài đ?t b?t k? t?p tin m?i. Tuy nhiên, nó C?p Nh?t t?p tin .dll sau và m?t th? t?c đư?c lưu tr? đ? các phiên b?n đư?c li?t kê trong b?ng sau.
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?nÁp d?ng cho
Microsoft.EnterpriseManagement.Core.dll7.0.6555.116SM máy ch?, máy ch? DW, giao di?n đi?u khi?n
Microsoft.EnterpriseManagement.Warehouse.Server.dll7.0.6555.116DW máy ch?
Đ? xác đ?nh li?u hotfix này đư?c cài đ?t đúng, s? d?ng m?t trong nh?ng phương pháp sau đây:

Phương pháp 1

 1. Trong b?ng đi?u khi?n, m? các Các chương tr?nh và tính năng kho?n m?c.
 2. Nh?p vào Xem cài đ?t b?n C?p Nh?t.
 3. Ki?m tra xem li?u m?c sau đây đư?c li?t kê trong danh saùch hieån th?:
  Hotfix cho Microsoft System Center b? d?ch v? SP1 (KB2561430)
  Lưu ? N?u máy tính đang ch?y máy ch? SM, m?t hàng này s? xu?t hi?n dư?i Microsoft System Center b? d?ch v? SP1.

Phương pháp 2

 1. M? thư m?c cài đ?t s?n ph?m. Theo m?c đ?nh, v? trí c?a thư m?c này là như sau:
  C:\Program Files\Microsoft h? th?ng Center\Service Manager 2010
 2. Xác nh?n r?ng t?p tin .dll sau đư?c nâng c?p lên phiên b?n 7.0.6555.116:
  • Microsoft.EnterpriseManagement.Core.dll
  • Microsoft.EnterpriseManagement.Warehouse.Server.dll

Phương pháp 3

Xem các t?p tin đăng nh?p đ? xác đ?nh cho dù b?t k? l?i trong khi cài đ?t các hotfix. Đ? th?c hi?n vi?c này, ki?m tra các t?p tin log sau đây trong thư m?c temp % %:
 • SCSM2010SP1_OD_KB2561430_AMD64_7.0.6555.116.MSP.0.log cho ki?n trúc AMD64
 • SCSM2010SP1_OD_KB2561430_i386_7.0.6555.116.MSP.0.log cho x 86 giao di?n đi?u khi?n
 • SCSMPatcherSetupWizard*.log

Thu?c tính

ID c?a bài: 2561430 - L?n xem xét sau cùng: 24 Tháng Sáu 2011 - Xem xét l?i: 1.0
Áp d?ng
 • Microsoft System Center Service Manager 2010
T? khóa: 
kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbexpertiseinter kbsurveynew kbmt KB2561430 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:2561430

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com